بخشنامه گمرك در خصوص فهرست شركت هاي ضدعفوني و دفع آفات نباتي مجاز كشور

مصوب 1401/06/22 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص فهرست شركت هاي ضدعفوني و دفع آفات نباتي مجاز كشور   
مصوب 1401,06,22

با سلام،
پيرو بخشنامه شماره 878366 /1400 /150 مورخ 07 /07 /1400 در خصوص فهرست شركت هاي ضدعفوني و دفع آفات نباتي مجاز كشور به پيوست تصوير نامه شماره 730 /12210 مورخ 13 /6 /1401 سازمان حفظ نباتات كشور مبني بر رعايت ضدعفوني بالت هاي چوبي همراه محموله هاي صادراتي به مقصد كليه كشورها و عدم وجود استثناء در اين خصوص عيناً جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور و با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

نامه شماره 730 /12210 مورخ 13 /6 /1401