بخشنامه گمرك در خصوص شركت كبير موتور پارس

مصوب 1401/06/21 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص شركت كبير موتور پارس
مصوب 1401,06,21

با سلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 145362 /60 مورخ 13 /6 /1401 دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره 620 /01 الي 623 /01 مورخ 7 /6 /1401 شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا، بهمراه چهار جلد دفترچه حاوي اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري مدل ذيل طبق جدول ذيل نامه صدرالاشاره مربوط به شركت كبير موتور پارس به شناسه ملي 14010837360 و به ميزان اعلامي جدول فوق درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه در قالب فصل 98كتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمناً تاريخ اعتبار تعيين شده تا پايان شهريورماه سال 1401 مي باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

نامه شماره 145362 /60 مورخ 13 /6 /1401 نامه شماره 620 /01 الي 623 /01 مورخ 7 /6 /1401