بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات مفتول مسي

مصوب 1401/07/02 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات مفتول مسي
مصوب 1401,07,02

پيرو بخشنامه شماره 471784 /1401 /101 مورخ 07 /04 /1401 موضوع ساماندهي صادرات مفتول مسي، به پيوست تصوير نامه شماره 160991 /60 مورخ 30 /6 /1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 159568 /60 مورخ 28 /06 /1401 مديركل محترم دفتر صنايع معدني آن وزارتخانه در خصوص صادرات مفتول مسي جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره (صرفا بر اساس ليست پيوست شامل نام و شناسه ملي اشخاص مجاز به صادرات، ذيل كدهاي طبقه بندي اعلامي و تمديد صادرات محصول موصوف براي واحدهاي مجاز اعلامي تا تاريخ 30 /09 /1401) با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

نامه شماره 160991 /60 مورخ 30 /6 /1401 نامه شماره 159568 /60 مورخ 28 /06 /1401 صفحه يك نامه شماره 159568 /60 مورخ 28 /06 /1401 صفحه دو