تصويب نامه در خصوص فعال كردن ظرفيت هاي اقتصادي مشترك با كشورهاي مربوط و كشورهاي همسايه توسط دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1401/06/20 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص فعال كردن ظرفيت هاي اقتصادي مشترك با كشورهاي مربوط و كشورهاي همسايه توسط دستگاه هاي اجرايي
مصوب 1401,06,20

با سلام، هيئت وزيران در جلسه 20 /6 /1401 مقرر كرد :

1 – دستگاه هاي اجرايي مسئول كميسيون هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر نسبت به فعال كردن ظرفيت هاي اقتصادي مشترك با كشورهاي مربوط به خصوص كشورهاي همسايه اقدام نمايند.

2 – وزارت امور خارجه پيرو ابلاغيه شماره 4025 /59192 مورخ 16 /1 /1401، نسبت به پيگيري عملكرد دستگاه هاي اجرايي مسئول كميسيون هاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر اقدام و نتيجه را به دفتر معاون اول رييس جمهور ارايه كند.

3 – دفتر معاون اول رييس جمهور اقدامات و نظارت لازم براي تحقق موضوع بند (1) اين ابلاغيه را با توجه به گزارش هاي ارسالي وزارت امور خارجه به عمل آورد.

علي بهادري جهرمي