بخشنامه گمرك درخصوص شركت سپهر خودرو زنجان

مصوب 1401/06/24 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك درخصوص شركت سپهر خودرو زنجان  
مصوب 1401,06,24

بپيوست تصوير نامه شماره 140639 /60 مورخ 7 /6 /1401 دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره 39656 /01 مورخ 22 /5 /1401 شركت مهندسين مشاور وسايط نقليه، بهمراه يك جلد دفترچه حاوي اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري مدل SANIN 200CC طبق جدول ذيل نامه صدرالاشاره مربوط به شركت سپهر خودرو زنجان به شناسه ملي 10460136274 و به ميزان 16 /36 % (سي و شش و شانزده صدم درصد) ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه در قالب فصل 98 كتاب مقررات صادرات و واردات ارسال مي گردد. ضمنا تاريخ اعتبار تعيين شده تا پايان شهريورماه سال 1401 ميباشد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مدير كل واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

تصوير نامه شماره 140639 /60 مورخ 7 /6 /1401 دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه شماره 39656 /01 مورخ 22 /5 /1401 شركت مهندسين مشاور وسايط نقليه از صفحه 4 تا 39 پيوست مصوبه قابل رويت است