بخشنامه گمرك در خصوص شركت ايران دوچرخ

مصوب 1401/06/24 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص شركت ايران دوچرخ
مصوب 1401,06,24

با سلام و احترام،
بپيوست تصوير نامه شماره 140689 /60 مورخ 8 /6 /1401 دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره 39588 /01 مورخ 15 /5 /1401 شركت مهندسين صنايع پويا، بهمراه جلد دفترچه حاوي اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري مدل IRANDOCHARKH VETERANO WY 150 – 67 طبق جدول ذيل نامه صدرالاشاره مربوط به شركت ايران دوچرخ به شناسه ملي 10102833952 و به ميزان 52 /30% (سي مميز پنجاه و دو صدم درصد) ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه در قالب فصل 98 كتاب مقررات صادرات و واردات ارسال مي گردد. ضمناً تاريخ اعتبار تعيين شده تا پايان شهريورماه سال 1401 ميباشد خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

نامه شماره 140689 /60 مورخ 8 /6 /1401 نامه شماره 39588 /01 مورخ 15 /5 /1401 دفترچه حاوي اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتور سيكلت انژكتوري از صفحه 4 تا 43 در متن و تصوير قابل رؤيت مي باشد