نامه اصلاحي تصويب نامه شماره 90197 / ت60216هـ مورخ 29 /5 /1401 در خصوص ختصاص مبلغ سيصد و شصت و سه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون (000 /000 /750 /363) ريال براي شهرستان دماوند به منظور جبران خسارات ناشي از وقوع سيل و آبگرفتگي ارديبهشت 1400 در شهرستان هاي فيروزكوه و دماوند استان تهران

مصوب 1401/05/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح عبارتي تصويبنامه در خصوص تامين اعتبار براي شهرستان فيروزكوه به صورت تملك دارايي سرمايه اي براي شهرستان دماوند
مصوب 1401,05,23

نظر به اينكه در بند (1) تصويب نامه شماره 90197 / ت60216هـ مورخ 29 /5 /1401 عبارت "براي شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه (مبلغ شصت و سه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون (000 /000 /750 /63) ريال براي شهرستان دماوند و مبلغ دويست و هشتاد و يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250 /281) ريال براي شهرستان فيروزكوه)" به اشتباه به صورت عبارت "براي شهرستان دماوند" تحرير شده است،‌مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

علي بهادري جهرمي