نظر مشورتي 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1401/04/05
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چكي پيش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چك صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرين دارنده دادخواست مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن را به طرفيت صاحب چك طرح كرده است؛، خوانده مدعي است در سال 1392به شعبه بازپرسي مراجعه كرده و گواهي مفقودي چك موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي را اخذ كرده و تصوير قرار صادره از سوي بازپرس را به دادگاه ارائه كرده است. اثر گواهي فقداني چك مذكور، در خصوص دعواي طرح شده چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اعلام مفقودي و اخذ دستور عدم پرداخت چك موضوع ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تنهايي مانع استيفاي حقوق دارنده چك نيست؛ مگر آن كه وفق مقررات قانون تجارت چك ابطال شده باشد و يا آن كه در دادگاه رسيدگي كننده به دعواي مطالبه چك اثبات شود كه دارنده به رغم اطلاع از مفقودي بودن چك فرض سؤال نسبت به (قبول) پذيرش آن و مطالبه وجه اقدام كرده است.