نظر مشورتي 7/1400/388 مورخ 1401/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1401/03/30
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
ضمن توجه به مواد 102 و 306 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 637 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) از آن جائي كه جرم منافي عفت، رابطه غير شرعي توأم با تماس بدني است، حال چنانچه شخصي مرتكب جرم رابطه نامشروع بدون تماس بدني گردد، آيا در اين جا نيز تحقيق ممنوع است؟ آيا در فرض اخير براي محاكمه شخص صدور كيفرخواست از ناحيه دادسراي ضروري است يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافي عفت» است و در موارد موضوع اين ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فيزيكي بدني شرط نيست، اما در ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جرايم منافي عفت با توجه به تعريف مذكور در تبصره اين ماده، شامل جرايم جنسي حدي و نيز روابط نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه مي باشد. بنابراين با لحاظ مثال هاي يادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزيري در ماده 306 قانون يادشده، تنها آن دسته از جرايمي است كه در آنها رابطه جنسي فيزيكي شرط است و انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به ساير جرايم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاكم بر دادرسي در صلاحيت دادسرا مي باشد و انجام هر گونه تعقيب و تحقيق در خصوص روابط نامشروع نيز با رعايت ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 صورت مي گيرد.