نظر مشورتي 7/1401/169 مورخ 1401/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1401/03/30
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه دادگاه كيفري دو براي بزه توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي جزاي نقدي بدل از حبس وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت تعيين نمايد . آيا خلاف مقررات قانوني عمل شده است. يا الزاما بايد مجازات نقدي موضوع ماده ۶۰۹ را لحاظ نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، اظهارنظر راجع به صحت يا سقم آراي مراجع قضايي (در فرض استعلام دادگاه هاي كيفري) از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است. ثانياً، با عنايت به تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامي الحاقي 1399 مبني بر تنصيف حداقل و حداكثر مجازات هاي حبس تعزيري درجه چهار تا هشت در قانون براي جرايم قابل گذشت ميزان مجازات حبس بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، 45 روز تا 3 ماه است كه اين مجازات از شمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين خارج است؛ لذا تعيين جزاي نقدي بر اساس بند 2 ماده 3 قانون يادشده فاقد وجاهت قانوني است و چنانچه دادگاه بخواهد حكم به جزاي نقدي صادر كند، ميزان آن با لحاظ مبالغ تعديل يافته موضوع تصويب نامه مورخ 25/12/1392 هيأت وزيران تعيين مي شود.