آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

مصوب 1401/05/09 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

هيأت وزيران در جلسه 9/ 5/ 1401 به پيشنهاد شماره 167145 مورخ 11/ 4/ 1401 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت) و به استناد بند (هـ) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور
مصوب 1401,05,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.
*)با توجه به محدوديت اجراي قانون بودجه سال 1401، وضعيت اين آيين نامه موقت مي باشد.
*)تاريخ پايان اعتبار با توجه به محدوديت زمان اجراي "قانون بودجه سال 1401" تعيين شده است.

ماده ۱- در آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

١- وجوه اداره شده، كمك هاي فني و اعتباري: اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) اين آيين نامه در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با مؤسسه عامل براي واگذارنده اعتبار پيش بيني شده است.

2(اصلاحي 06ˏ07ˏ1401)- واگذارنده اعتبار: شركت هاي دولتي و سازمان هاي توسعه اي تابع وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت كه با عقد قرارداد عامليت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختيار مؤسسه قرار ميدهند.

٣- مؤسسه عامل: كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري كه به حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و يا مي شوند، صندوق هاي حمايتي و توسعه اي دولتي تأسيس شده بر اساس قانون و صندوق هاي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴- و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه ۷۳۳۱۸/ت ۵۲۲۳۱هـ مورخ 8/ 6/ 1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۰۸۹۲/ت ۵۲۲۳۱هـ مورخ 1/ 12/ 1395 .

۴- متقاضي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني فعال (سرمايه گذار) در برنامه هاي تحقق رشد و توليد و صادرات كالا و خدمات و حمايت از ساخت داخل و طرح هاي توسعه اي مرتبط با فعاليت وزارتخانه هاي مندرج در اين آيين نامه.

۵- گيرنده اعتبار: اشخاصي (متقاضي) كه مراحل تأييد و معرفي از سوي واگذارنده اعتبار و تأييد مؤسسه عامل را اخذ كرده و تسهيلات از محل وجوه اداره شده، كمك هاي فني و اعتباري به ايشان اعطا مي شود.

۶- وزارتخانه ها: وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت.

ماده ۲- سهم هر يك از واگذارنده هاي اعتبار اين آيين نامه با تصويب مجمع عمومي و متناسب با منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ آنها و اصلاحات بعدي آن تعيين مي شود.

ماده ۳- اعتبارات موضوع اين آيين نامه به منظور حمايت از سرمايه گذاري در برنامه هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح (پروژه) هاي توسعه اي توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده، كمك هاي فني و اعتباري و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اختصاص مي يابد.

ماده ۴- اعتبارات موضوع اين آيين نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب (ابلاغي) وزير وزارتخانه مربوط در قالب قرارداد عامليت در اختيار مؤسسه عامل قرار مي گيرد تا به متقاضي در فعاليت هاي موضوع ماده (۳) اين آيين نامه پرداخت شود.

ماده ۵- تصويب ضوابط كلي پذيرش طرح ها شامل ميزان سقف پرداخت تسهيلات هر طرح، نرخ سود، يارانه س ود و مدت بازپرداخت تسهيلات و همچنين نحوه گردش كار توسط هر يك از وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه كشور، صورت مي گيرد.

تبصره ۱- تشخيص و پذيرش متقاضيان در چهاچوب ماده (۵) اين آيين نامه، بر عهده كارگروهي خواهد بود كه اعضاي آن توسط وزير تعيين مي شوند.

تبصره ۲- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات ارايه شده از سوي مؤسسه عامل شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم و زمان اجراي طرح (پروژه)، ارزيابي وثيقه ها و تضمين ها، تنظيم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح (پروژه) و وصول مطالبات، كارمزد مؤسسه عامل را طبق قرارداد منعقد شده پرداخت كند.

تبصره ۳- وزارتخانه ها موظفند اطلاعات لازم در خصوص اعطاي تسهيلات اين آيين نامه را از طريق وبگاه مربوط براي فعالين اين حوزه اطلاع رساني نمايند.

ماده ۶- اقساط (اصل و سود) وصولي توسط مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهيلات و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) موضوع اين آيين نامه در پايان سال به حساب واگذارنده اعتبار واريز مي گردد.

ماده ۷- واگذارنده اعتبار يا مؤسسه عامل موظفند حساب هاي مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتي نگهداري و ارايه كنند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح ها، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند و گزارش عملكرد اعتبارات موضوع اين آيين نامه را بر اساس اطلاعات ياد شده، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كنند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0