آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان

مصوب 1401/03/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 18 /3 /1401 به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش (با همكاري سازمان برنامه بودجه كشور و سازمان اداري استخدامي كشور و دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر) و به استناد ماده (9) قانون نظام رتبه بندي معلمان- مصوب 1400-، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان
مصوب 1401,03,18با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1- رتبه بندي معلمان مطابق قانون نظام رتبه بندي معلمان و اين آيين نامه به منظور افزايش كيفي فرايند تعليم و تربيت، اعتلاي كرامت و منزلت اجتماعي معلمان، استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص و شايستگي ها، عملكرد رقابتي معلمان، مهندسي نيروي انساني، توسعه مستمر و نظام مند شايستگي هاي عمومي، تخصصي، حرفه اي و تربيتي و كيفيت عملكرد معلمان، تقويت انگيزه و رضايت مندي شغلي و ارتقاي تعهد و تقويت هويت حرفه اي معلمان بر اساس نقشه جامع علمي كشور و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اجرا مي شود.

ماده 2- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات، تابع تعاريف مندرج در قانون است:

1- قانون: قانون نظام رتبه بندي معلمان - مصوب 1400-.

2- وزارت: وزارت آموزش و پرورش.

3- رتبه بندي: نظام رتبه بندي معلمان.

4- ارزيابان حرفه اي: افراد صاحب نظري كه به پيشنهاد و معرفي وزارت از بين اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاه هاي كشور يا وابسته به وزارت و يا معلمان شاغل و بازنشسته آموزش و پروش با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر كه از سوي مركز آموزش مديريت دولتي بر اساس الگوي ارزيابي حرفه اي آموزش داده شده و گواهينامه ارزيابي دريافت مي نمايند.

ماده 3- مشمولان اين آيين نامه عبارتند از معلمان موضوع جزء (1) ماده (2)، اشخاص موضوع تبصره ماده (4) قانون و عناوين معادل آنها در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان.

تبصره 1- افراد موضوع لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده ‌اند از طرح طبقه‌ بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان - مصوب 1358- شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن، مشمول اين آيين نامه مي‌ باشند.

تبصره 2- آن دسته از نيروهاي اداري شاغل در پست‌ هاي كارشناسي و بالاتر كه بر اساس ضوابط و شرايط مربوط در يكي از عناوين موضوع طرح طبقه ‌بندي مشاغل معلمان اشتغال يابند، از زمان تغيير سمت و شروع به خدمت معلمي مشمول نظام رتبه ‌بندي مي‌ شوند. در صورت بازگشت مجدد به كار در سمت‌ هاي اداري حسب شرايط ذي ربط از فوق العاده رتبه بندي برخوردار نخواهند بود.

تبصره 3- اشخاصي كه هم اكنون رسالت خطير تعليم و تربيت دانش آموزان را در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي بر عهده ندارند، از قبيل كاركنان مأمور يا انتقالي به ساير دستگاه هاي اجرايي (با حفظ پست سازماني يا بدون آن)، كاركنان مأمور به مدارس غيردولتي (به استثناي مديران و معاونيني كه معلم بوده و از آموزش و پرورش حقوق دريافت مي نمايند) و افراد انتقالي به دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، مشمول اين آيين نامه نمي باشند.

تبصره 4- اجراي رتبه بندي منوط به تكميل فرآيند استخدام مطابق قوانين و مقررات خواهد بود.

ماده 4- مشمولين در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتيازات مندرج در جداول زير سنجش و ارزيابي شده و بر اساس امتيازات كسب شده در يكي از رتبه‌ هاي پنجگانه قرار خواهند گرفت.

تبصره 1 - بسته هاي ارزيابي با سنجه‌ هاي كيفي متفاوت كه متناسب با هر رتبه از عمق و اهميت بيشتري برخوردار مي ‌شود، براي هر يك از رتبه‌ ها به صورت مجزا و بر اساس سهم از سقف امتياز بر اساس توزيع جدول شماره (1) توسط مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت با همكاري مراجع ارزيابي كننده مندرج در جدول شماره (2) به اجرا گذاشته مي شود:

جدول شماره (1) - سهم ميزان اثرگذاري هر يك از بسته هاي (ابزارهاي) ارزيابي و سنجش در هر يك از رتبه ها به درصد


بسته هاي ارزيابي

ميزان اثرگذاري (درصد)

ارزيابي عملكرد آموزشي و اداري و تجربي

30

سنجش عمومي دانش، بينش و مهارت هاي تعليم و تربيت در ابعاد شايستگي عمومي، تخصصي و حرفه ‌اي

40

ارزيابي حرفه اي و تخصصي

30


جدول شماره (2)- مراجع ارزيابي كننده در هريك از بسته هاي ارزيابي


ارزيابي كننده

ارزيابان حرفه اي

مدير
مستقيم

شوراي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان و ستادهاي تربيتي

گروه ها و راهبران آموزشي

گزينش وزارت

حراست وزارت

هيئت مميزه

بسته هاي ارزيابي

ارزيابي عملكرد آموزشي و اداري و تجربي


*

*

*

*

*

*

سنجش عمومي دانش، بينش و مهارت‌ هاي تعليم و تربيت در ابعاد شايستگي عمومي، تخصصي و حرفه ‌اي

*


*

ارزيابي حرفه ‌اي و تخصصي

*


*


تبصره 2 - حداقل امتياز مورد نياز براي احراز هر يك از رتبه ‌هاي مشمولين بر اساس سهم امتيازات تعيين شده جدول شماره (1) براي هر يك از شايستگي ‌هاي موضوع اين آيين نامه به شرح جدول شماره (3) مي ‌باشد.

جدول شماره (3)- حداقل امتيازات ضروري براي احراز رتبه ها بر اساس هر يك از شايستگي ها


عنوان رتبه

شايستگي ‌هاي عمومي
(300 امتياز از كل)

شايستگي‌ هاي
تخصصي
(260 امتياز از كل)

شايستگي ‌هاي حرفه‌اي
(240 امتياز از كل)

تجربه
(200 امتياز از كل)

امتياز احراز رتبه

آموزشيار معلم

150

140

120

50

470

مربي معلم

180

150

130

70

520

استاديار معلم

200

160

160

80

600

دانشيار معلم

230

200

190

130

750

استاد معلم

260

240

230

170

900

تبصره 3- مصاديق و شاخص هاي رفتاري و عملكردي جهت ارزيابي براي احراز رتبه ها از جمله مدرك تحصيلي، سنوات خدمت، گواهينامه ها، تأليفات، پروژه ها و همچنين ميزان و ضريب تأثير هر كدام از آنها به موجب شيوه نامه اي خواهد بود كه با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت تهيه و به تأييد وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد.

تبصره 4- در ارزيابي شايستگي هاي عمومي مطابق بند (3-1) ماده (2) قانون، مجموعه اي از صفات و ويژگي هاي شخصيتي فرد شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتني بر نظام ارزشي، فرهنگي و اخلاقي جامعه اسلامي و نظام آموزش و پرورش كشور كه زمينه را براي انجام كار متعهدانه آماده مي كند و پايبندي فرد را به ارزش هاي اسلامي و انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات آشكار مي سازد، معيار بررسي خواهد بود. هيئت هاي مميزه جهت احراز اين دسته از شايستگي ها در طول خدمت مشمولين مكلف به استعلام از مراجع ذي صلاح قانوني هستند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت بيست روز تقويمي پاسخ لازم را ارسال نمايند. در غير اينصورت هيئت هاي مميزه از طرق قانوني، مجاز به ارزيابي خواهند بود.

تبصره 5- در مواردي كه بر اساس قوانين مربوط، بازنشستگي افراد شاغل مشمول در اختيار وزارت مي باشد، اجراي رتبه بندي منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش و پرورش از تاريخ اجراي اين آيين نامه است.

ماده 5- مشمولاني كه پس از ارزيابي نخست، حداقل امتياز لازم براي احراز رتبه آموزشيار معلم را كسب ننمايند، از تاريخ عدم احراز رتبه، براي مدت يك سال به آنها فوق العاده رتبه آموزشيار معلمي پرداخت خواهد شد. اين دسته از مشمولان مي توانند در فرصت يك ساله با كسب امتياز لازم و ارزيابي مجدد در يكي از رتبه ها قرار گيرند.

تبصره 1- شرط برقراري فوق العاده رتبه بندي براي هر يك از رتبه ها و همچنين شرط احراز هر يك از آنها، كسب حداقل امتياز مربوط به شايستگي هاي عمومي همان رتبه مندرج در جدول شماره (3) خواهد بود.

تبصره 2- تمامي افراد جديدالاستخدام (به استثناي متعهدين خدمت و ساير مشمولين داراي قانون خاص) به صورت پيماني بكارگيري خواهند شد و تبديل وضعيت آنها منوط به كسب امتيازات رتبه مربي معلم و با رعايت ساير قوانين مربوط خواهد بود و ارزيابي آنها صرفاً پس از دو دوره ارزيابي سالانه صورت مي پذيرد.

ماده 6- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موظف است با توجه به عناوين رتبه هاي موضوع ماده (4) قانون، رتبه هاي موضوع تبصره (1) ماده (65) قانون مديريت خدمات كشوري را براي مشمولين جديدالاستخدام مورد بازنگري قرار دهد.

ماده 7- مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت موظف است پس از اجراي دوره ارزيابي، براي هر يك از شركت كنندگان، كارنامه احراز شايستگي با محتواي نقاط ضعف و قوت ايشان، صادر و همراه با الزامات و توصيه‌ هاي آموزشي و برنامه هاي توانمندسازي در قالب سامانه جامع مسير رشد معلم، به ايشان ارايه نمايد. شركت در ارزيابي‌ هاي دوره‌ هاي بعدي منوط به طي موفقيت آميز الزامات مندرج در اين آيين نامه از سوي ارزيابي ‌شدگان مي‌ باشد.

ماده 8- وزارت مكلف است با نظارت سازمان اداري و استخدامي كشور به منظور اجراي فرايند رتبه ‌بندي معلمان نسبت به طراحي و استقرار سامانه رتبه ‌بندي به منظور دريافت مدارك و مستندات با رعايت مقررات مربوط، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه اقدام نمايد. كليه فرايندهاي مربوط از جمله ارايه مدارك و مستندات از سوي مشمولان و همچنين ارزيابي و اعمال امتياز از سوي هيئت مميزه و اعتراض و رسيدگي به آن به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه مزبور خواهد بود.

ماده 9- بررسي اسناد و مستندات مشمولين به نحو زير جمع‌ آوري و امتيازدهي خواهد شد:

1- بررسي و تأييد رتبه هاي مشمولان آيين نامه:

الف - در رتبه‌ هاي آموزشيار معلم و مربي معلم توسط هيئت‌ هاي مميزه شهرستاني / منطقه‌ اي / ناحيه مربوط (محل خدمت فرد) انجام مي ‌پذيرد.

ب - در رتبه استاديار معلم پس از بررسي و ارزيابي هيئت‌ هاي مميزه شهرستاني / منطقه ‌اي / ناحيه، براي بررسي و تأييد نهايي به همراه مستندات به هيئت مميزه استان مربوط ارسال مي‌ شود.

پ - در رتبه دانشيار معلم و استاد معلم پس از بررسي و ارزيابي هيئت‌ هاي مميزه شهرستاني / منطقه ‌اي / ناحيه و استاني، براي بررسي و تأييد نهايي به همراه مستندات مربوط به هيئت مميزه مركزي ارسال مي ‌شود.

2- بررسي و تأييد رتبه هاي كاركنان اداري موضوع تبصره ماده (4) قانون:

الف - بررسي و تأييد رتبه‌ هاي كاركنان اداري كه در ادارات آموزش و پرورش شهرستاني /منطقه ‌اي/ ناحيه اشتغال به خدمت دارند در رتبه ‌هاي آموزشيار معلم، مربي معلم و استاديار معلم توسط هيئت مميزه استان مربوط انجام مي‌ پذيرد و در رتبه دانشيار معلم و رتبه استاد معلم پس از بررسي و ارزيابي هيئت مميزه استان براي بررسي و تأييد نهايي به همراه مستندات مربوط به هيئت مميزه مركزي ارسال مي‌ گردد.

ب - بررسي و تأييد رتبه ‌هاي كاركنان ادارات كل آموزش و پرورش استاني و كاركنان حوزه ستادي در كليه رتبه ها توسط هيئت مميزه مركزي انجام مي‌ پذيرد.

3- بررسي و تأييد رتبه كليه اعضاي هيئت مميزه مشمول قانون، در هيئت مميزه مركزي انجام مي شود.

تبصره- هيئت مميزه مركزي موظف است پيش از رتبه بندي مشمولان از سوي هيئت هاي مميزه، نسبت به بررسي و رتبه بندي كليه اعضاي هيئت مميزه اقدام نمايد. اعمال فوق العاده رتبه بندي اعضاي هيئت مميزه همزمان با ساير مشمولان قانون خواهد بود.

ماده 10- فرايند تحليل و ارزيابي داده‌ ها بايد به نحوي صورت پذيرد كه نتايج آن در قالب داده‌ هاي كمي، مقايسه ‌پذير و قابل ارزيابي، ايجاد و براي رتبه ‌بندي در اختيار هيئت ‌هاي مميزه قرار گيرد.

ماده 11- چنانچه در ارايه مدارك و مستندات مورد نياز براي سنجش شايستگي ‌هاي معلمي و تجربه افراد مشمول قانون، محرز شود فردي اطلاعات خلاف واقع در اختيار هيئت ‌هاي مميزه قرار داده است، مراتب جهت رسيدگي به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري استان ارجاع مي‌ شود. تا زمان تعيين تكليف قطعي موضوع در آن مرجع، رسيدگي به پرونده رتبه‌ بندي متوقف خواهد شد.

ماده 12- بعد از تعيين رتبه، مراتب در سامانه جهت صدور حكم كارگزيني برابر ماده (6) قانون به واحد امور اداري و تشكيلات مرتبط ابلاغ و به معلم و واحد آموزشي و تربيتي متبوع وي اعلام مي‌ گردد.

ماده 13- شركت در فرايند رتبه‌ بندي معلمان، حقي براي متقاضي ايجاد نمي‌ كند و صرفاً در صورت كسب حد نصاب امتيازات تعيين ‌شده ناشي از معيارهاي قانوني و قرار گرفتن در هر يك از رتبه ها با تأييد هيئت ‌مميزه ذي ‌ربط، موجب برخورداري معلم از مزاياي قانوني رتبه ‌بندي خواهد شد.

ماده 14– در صورتي كه هر يك از ارزيابي ‌شوندگان نسبت به نحوه رسيدگي و ارزيابي و رتبه تعيين ‌شده خود، اعتراضي داشته باشد، مي ‌تواند حداكثر ظرف (10) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طريق سامانه به دبيرخانه هيئت ‌مميزه سطح بالاتر ارايه نمايد. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضي، رتبه وي توسط هيئت مميزه رسيدگي ‌كننده به اعتراض تعيين و تاريخ اجراي حكم وي از تاريخ استحقاق خواهد بود.

ماده 15- با تعيين رتبه مشمول توسط هيئت‌ مميزه ذي‌ ربط، فوق ‌العاده رتبه ‌بندي مطابق ماده (6) قانون به ترتيب براي رتبه هاي پنجگانه آموزشيار معلم، مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم و استاد معلم به ترتيب چهل و پنج درصد (45 %)، پنجاه و پنج درصد (55 %)، شصت و پنج درصد (65 %)، هفتاد و پنج درصد (75 %) و نود درصد (90 %) مجموع امتيازات حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل در حكم كارگزيني مشمولين، به صورت جداگانه درج و ماهيانه پرداخت مي ‌شود.

ماده 16 – وظايف و اختيارات هيئت مميزه مركزي به شرح زير تعيين مي شود:

1- نظارت كلي بر حسن اجراي نظام رتبه‌ بندي معلمان و تحقق اهداف قانون.

2- تدوين و تصويب برنامه هاي مورد نياز براي اجراي مطلوب قانون و اين آيين ‌نامه.

3- نظارت بر عملكرد و تصميمات هيئت ‌هاي مميزه استاني و شهرستاني.

4- نظارت بر تشكيل دبيرخانه ‌هاي هيئت هاي مميزه استاني و شهرستاني و پشتيباني مؤثر از آنها.

5- پاسخگويي به استعلامات و ايجاد رويه واحد در نحوه رسيدگي، محاسبه امتيازات و تعيين رتبه‌ هاي مشمولين قانون از طريق ابلاغ ساز و كارهاي مناسب و پيش ‌بيني آنها در سامانه رتبه‌ بندي.

6- بررسي و تأييد رتبه‌ دانشيار معلم و استاد معلم و تعيين رتبه هاي مشمولين حوزه ستادي و اعضاي هيئت‌ هاي مميزه مشمول قانون.

7- رسيدگي به اعتراضات و شكايات احتمالي از عملكرد هيئت‌ هاي مميزه استاني از طريق ايجاد بستر مناسب در سامانه رتبه بندي جهت اعتراض و شكايت افراد به صورت الكترونيكي.

8- بررسي نتايج حاصل از اجراي قانون، اخذ بازخورد، آسيب‌ شناسي و ارايه پيشنهاد اصلاح و بازنگري در قوانين و مقررات ذي‌ ربط به وزارت.

تبصره 1- چنانچه تصميمات هيئت‌ هاي مميزه استاني و شهرستاني در تعيين رتبه مشمولين در طول فرايند رتبه بندي و پس از آن و همچنين ساير تصميمات آنها، بر خلاف قانون و آيين‌نامه اجرايي و دستور العمل‌هاي صادره باشد، هيئت مميزه مركزي مي ‌تواند تصميم مقتضي را (اعم از تأييد اصلاح يا لغو رتبه اعطاشده) پس از ارزيابي مجدد پرونده متقاضي اخذ نمايد.

تبصره 2- دبيرخانه هيئت مميزه مركزي در مركز برنامه ريزي منابع انساني و امور اداري وزارت مستقر مي باشد.

ماده 17- وظايف و اختيارات هيئت مميزه استاني به شرح زير تعيين مي شود:

1- تشكيل دبيرخانه هيئت مميزه استاني بدون توسعه تشكيلاتي در مديريت منابع انساني و امور اداري اداره كل.

2- نظارت بر عملكرد و تصميمات هيئت هاي مميزه شهرستان/ منطقه/ ناحيه و ابطال و اصلاح تصميمات آنها در صورت عدم رعايت ضوابط قانوني.

3- نظارت بر تشكيل دبيرخانه ‌هاي هيئت‌ هاي مميزه شهرستان/ منطقه/ ناحيه و پشتيباني از دبيرخانه ها.

4- پاسخگويي به استعلامات در نحوه رسيدگي، محاسبه امتيازات و تعيين رتبه‌ هاي مشمولين قانون در چهارچوب قانون و آيين ‌نامه اجرايي و مصوبات هيئت‌ مميزه مركزي.

5- بررسي و تأييد رتبه استاديار معلم و بررسي و ارزيابي رتبه دانشيار معلم جهت تأييد نهايي هيئت مميزه مركزي.

6- رسيدگي به اعتراضات و شكايات احتمالي از عملكرد هيئت‌ هاي مميزه شهرستان/ منطقه/ ناحيه و ارجاع به هيئت مميزه مركزي در صورت نياز.

7- نظارت بر عملكرد و پشتيباني مناسب از سامانه رتبه‌ بندي در سطح استان.

8- تهيه و ارايه گزارش ‌هاي دوره‌ اي و انعكاس موانع و مشكلات مربوط به اجراي فرايندهاي رتبه ‌بندي معلمان به هيئت ‌مميزه مركزي.

ماده 18- وظايف و اختيارات هيئت مميزه شهرستان/ منطقه/ ناحيه به شرح زير تعيين مي شود:

1- تشكيل دبيرخانه هيئت‌ مميزه بدون توسعه تشكيلاتي در كارشناسي امور اداري و تشكيلات.

2- نظارت بر حسن اجراي فرايند رتبه‌ بندي و انجام پشتيباني ‌هاي لازم.

3- بررسي و تأييد رتبه‌ هاي آموزشيار معلم و مربي معلم و بررسي و ارزيابي رتبه استاديار معلم جهت تأييد هيئت مميزه استان.

4- رسيدگي به اعتراضات و شكايات احتمالي از فرايند ارزيابي و تخصيص رتبه.

5- نظارت بر عملكرد و پشتيباني مناسب از سامانه رتبه‌ بندي در سطح شهرستان/ منطقه/ ناحيه.

6- تهيه و ارايه گزارش ‌هاي دوره ‌اي و انعكاس موانع و نارسايي ‌هاي مربوط به اجراي فرايندهاي رتبه ‌بندي معلمان به هيئت ‌مميزه استاني.

ماده 19- جلسات هيئت‌ هاي مميزه موضوع ماده (7) قانون با تركيب قانوني و با دعوت رييس يا نايب‌ رييس هيئت و با حضور حداقل دو سوم اعضا، تشكيل و رسميت مي ‌يابند. مصوبات هيئت‌ ها در حدود موازين قانوني با رأي اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و با تأييد رييس هيئت، جهت اجرا ابلاغ مي ‌گردد.

ماده 20- حق ‌الزحمه اعضاي هيئت ‌هاي مميزه و كارگروه هاي مرتبط و ارزيابان حرفه ‌اي، در صورت تشكيل جلسات آنها در خارج از اوقات موظف اداري، مبتني بر عملكرد و تعداد جلسات رسمي در چهارچوب مقررات بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و پس از تأمين اعتبار قابل پرداخت مي‌ باشد.

تبصره - هيئت ‌هاي مميزه مي ‌توانند به منظور اجراي صحيح نظام رتبه‌ بندي نسبت به تشكيل كارگروه‌ هاي تخصصي موضوعي يا اجرايي با رويكرد تسهيل و تسريع در رسيدگي و تعيين رتبه‌ هاي معلمان اقدام نمايند.

ماده 21- در اجراي ماده (8) قانون، وزارت هر سه سال يكبار موظف به ارزيابي مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزيابي مجدد، حداقل امتياز لازم براي كسب رتبه فعلي را كسب ننمايند، با توجه به امتيازات مكتسبه به رتبه هاي پايين تر تنزل مي يابند و در اين صورت در نوبت اول موظف به طي دوره بازآموزي در مراكز آموزشي وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از رسته آموزشي و فرهنگي (مشاغل طرح طبقه بندي مشاغل معلمين) خواهد شد.

ماده 22- وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از دو سال از اجراي نظام رتبه بندي در مرحله استقرار نسبت به ارزيابي تأثير آن بر كيفيت نظام تعليم و تربيت و بر اساس سند تحول بنيادين و ارزيابي ميزان تحقق اهداف قانون، اقدام و آيين نامه اجرايي مرحله ارتقاي رتبه بندي معلمان را با رعايت ترتيبات ماده (9) قانون به هيئت وزيران ارايه نمايد.

ماده 23- وزارت آموزش و پرورش موظف است، نسبت به اجراي اين آيين نامه در سقف اعتبارات ابلاغي قانون بودجه اقدام نمايد و ايجاد هرگونه تعهد بيش از منابع پيش بيني شده ممنوع و فاقد اعتبار است.

ماده 24- عدم رعايت ضوابط مقرر در قانون، اين آيين نامه و شيوه نامه موضوع تبصره (3) ماده (4) آن، در رتبه بندي معلمان از سوي اعضاي هيئت مميزه و ساير مقامات و مسئولين، تخلف اداري محسوب شده و مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري -مصوب 1372- خواهد بود.

ماده 25- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ساله نسبت به پيش بيني بودجه مورد نياز اجراي اين آيين نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در لوايح بودجه سالانه اقدام نمايد.

محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور