مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز سرمايه گذاري در طرح احداث 4000 مگاوات نيروگاه خورشيدي

مصوب 1400/12/08 شوراي اقتصاد
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز سرمايه گذاري در طرح احداث 4000 مگاوات نيروگاه خورشيدي

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 8/ 12/ 1400درخواست شماره 100/ 20/ 49370/ 1400 مورخ 7/ 11/ 1400 آن وزارت در خصوص صدور مجوز سرمايه گذاري در طرح «احداث 4000 مگاوات نيروگاه خورشيدي» شامل بازپرداخت سرمايه گذاري طرح از محل عايدات صرفه جويي و زمانبندي اجرا را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و نيز تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، بررسي و مشروط به رعايت قوانين و مقررات ذي ربط، به شرح ذيل تصويب كرد:

الف ) الزامات فني طرح و انتخاب سرمايه گذار:

1 – اين طرح شامل احداث و بهره برداري از 4000 مگاوات نيروگاه خورشيدي در نقاط مستعد كشور مي باشد.

2 – سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) موظف است در چهارچوب قانون برگزاري مناقصات از طريق برگزاري مناقصه، شركت هاي سرمايه گذار مجري طرح را انتخاب نمايد. برندگان هر مناقصه، شركتي است كه كمترين قيمت به ازاي هر كيلووات ساعت برق توليدي را پيشنهاد دهد.

3 – سقف قيمت هر كيلووات ساعت برق در مناقصه بر اساس ارزش متوسط وزني سوخت صرفه جويي شده، حداكثر 9/ 6 سنت دلار بوده و متاثر از تغييرات قيمت سوخت نمي باشد.

4 – مشخصات فني پنل هاي خورشيدي بايد مطابق استانداردهاي ملي و جهاني مورد تاييد وزارت نيرو باشد.

5 – مدت بازپرداخت دولت موضوع اين طرح از محل صرفه جويي مربوط به ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور حداكثر 6 سال مي باشد، كه در صورت درخواست سرمايه گذار و ارائه ضمانت نامه براي سال هاي پنجم و ششم امكان دريافت كل ارزش سوخت صرفه جويي شده دو سال آخر، در 4 سال اول پس از بهره برداري از نيروگاه را خواهد داشت. ارزش سوخت صرفه جويي شده مطابق ساز و كار اندازه گيري و صحه گذاري به صورت سه ماهه و متناسب با نرخ تسعير ارز اعلامي در سامانه ETS در زمان بازپرداخت و در سقف صرفه جويي ايجاد شده در دوره بازپرداخت، به سرمايه گذار پرداخت خواهد شد.

6 – منابع لازم به منظور بازپرداخت به سرمايه گذاران در بخش مصارف تبصره (14) قانون بودجه سالانه پيش بيني مي شود.

7 – وزارت نيرو مكلف است طي دوره بازگشت سرمايه طرح، هر كيلووات ساعت برق توليدي از نيروگاه خورشيدي را به نرخ بازار عمده فروشي برق (بدون احتساب جزء سوخت) از سرمايه گذاران خريداري نمايد كه اين ميزان طبق اعلام ساتبا از تعهدات دولت كاسته مي شود. پس از اتمام دوره بازگشت سرمايه از محل ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، سرمايه گذار مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري وزارت نيرو از برق خود منتفع گردد.

8 – به استناد بند «د» ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ارتقاي نظام مالي كشور، وزارت نفت از طريق شركت ملي نفت ايران مكلف است با درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور، مبالغ را به صورت نفت خام به قيمت صادراتي در مبادي صادراتي تحويل و يا وجه آن را با رعايت ماده (6) آيين نامه اجرايي مذكور به سرمايه گذار پرداخت نمايد. بازپرداخت صرفا تا سقف سرمايه گذاري صورت گرفته و بر اساس قيمت برنده مناقصه مطابق جداول زير به حساب شركت هاي سرمايه گذار عامل صرفه جويي واريز خواهد شد.

9 – در اسناد مناقصه موضوع انتخاب شركت حقوقي (موضوع جزء (2) بند (الف)) وزارت نيرو ملزم به درج عبارت «رعايت مفاد بند (الف) و (ب) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 الزامي است» مي باشد.

ب ) الزامات اندازه گيري و صحه گذاري طرح:

10 – ساتبا موظف است يك نسخه از قراردادهاي منعقده در اجراي اين مصوبه را به سازمان برنامه بودجه كشور ارسال نمايد.

11 - ساتبا موظف است گزارش عملكرد و پيشرفت پروژه ها را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

12 – انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلايل عملياتي حداكثر تا سال 1410 و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور بلامانع است.

13 – بازپرداخت سرمايه گذاري در اين طرح، كه به منظور اصلاح الگوي مصرف حامل هاي انرژي به شركت هاي سرمايه گذار از محل صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي يا درآمد حاصل از اجراي طرح پرداخت مي گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمايه گذاري و يا رايانه صرفه جويي حامل هاي انرژي محسوب گرديده و لذا مشمول پرداخت قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير حقوق دولتي و عوارض قانوني نبوده و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ماده (14) قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

14 – زمابندي انجام سرمايه گذاري و بازپرداخت صرفه جويي طرح مذكور بر اساس جداول زير خواهد بود.

15 – در قرارداد با سرمايه گذار برنده مناقصه، موضوع جمع آوري پنل ها (Decommissioning) در انتهاي دوره بهره برداري (حداقل بيست سال) همراه با رعايت ملاحظات زيست محيطي لحاظ گردد.

16 – وزارت نيرو مكلف است تضامين كافي از سرمايه گذار به منظور حفظ ضريب توليد متعارف نيروگاه به مدت حداقل طول عمر مفيد تاسيسات (20 سال) را اخذ نمايد.

17 – رعايت شرايط و ملاحظات زيست محيطي در دوران پيشبرد و بهره برداري پروژه الزامي است.

18 – پس از بررسي هاي انجام شده و ضرورت سرمايه گذاري بخش خصوصي و غيردولتي و نيز به دليل محدوديت هاي دولت در تامين منابع مالي، بازپرداخت صرفه جويي با ساز و كار ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و از محل تبصره (14) قانون بودجه سنواتي كشور انجام شده كه مفروضات ارزش سوخت صرفه جويي شده به شرح زير محاسبه شده است: تركيب سوخت در نيروگاه هاي حرارتي كشور برابر 80 درصد گاز طبيعي، 4/ 12 درصد گازوئيل و 6/ 7 درصد نفت كوره مي باشد.

جدول سرمايه گذاري طرح احداث 4000 مگاوات انرژي


سال

1401

1402

1403

1404

1405

درصد بهره برداري از ظرفيت نيروگاه خورشيدي

38 %

63 %

100 %

100 %

100 %

سرمايه گذاري در سال هاي طرح (ميليون دلار)

1194

94/ 1988

7358400

7358400

7358400


جدول ميزان بازپرداخت ساليانه دولت – ارقام به ميليون دلار


سال

1401

1402

1403

1404

1405

جمع كل

سهم كل (درصد)

ميزان بازپرداخت از محل ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

63/ 213

39/ 663

58/ 819

58/ 819

68/ 495

86/ 3011

6/ 94

ميزان فروش در بازار برق

28/ 8

35/ 30

15/ 44

15/ 44

15/ 44

1/ 171

4/ 5

كل

91/ 221

74/ 693

73/ 863

73/ 863

83/ 539

96/ 3128

100


سيدمسعود ميركاظمي