قانون نظام رتبه بندي معلمان

مصوب 1400/12/15 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون نظام رتبه ‌بندي معلمان
مصوب 1400,12,15

ماده 1 ـ در اجراي جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و به منظور افزايش كيفي فرآيند تعليم و تربيت، اعتلاي كرامت و منزلت اجتماعي معلمان، استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص و شايستگي ها، عملكرد رقابتي معلمان، مهندسي نيروي انساني، توسعه مستمر و نظام مند شايستگي هاي عمومي، تخصصي، حرفه اي و تربيتي و كيفيت عملكرد معلمان، تقويت انگيزه و رضايت ‌مندي شغلي و ارتقاي تعهد و تقويت هويت حرفه اي معلمان بر اساس نقشه جامع علمي كشور و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، نظام رتبه بندي معلمان مطابق مواد اين قانون تعيين و اجراء مي شود.

ماده 2 - در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1 ـ معلمان: به افرادي اطلاق مي شود كه صرفاً رسالت خطير تعليم و تربيت دانش آموزان را در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبير، هنرآموز، مربي امور تربيتي، مشاور واحد آموزشي، مراقب سلامت، نيروهاي توانبخشي مدارس استثنائي، مدير و معاون در واحدهاي آموزشي و تربيتي

۲ـ شايستگي: تركيبي است از دانش، مهارت، نگرش، بينش، خلاقيت، نوآوري و ويژگي هاي فردي مبتني بر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه به فرد معلم اين امكان را مي دهد تا وظايف مربوط به شغل را به طور موفقيت آميز انجام دهد.

۳ـ صلاحيت معلمي: مجموعه اي از شايستگي هاي ناظر بر جنبه هاي هويت فردي و حرفه اي (اخلاق و تعهد حرفه اي، دانش تخصصي، دانش و مهارتهاي تربيتي) كه معلم بايد در جهت تقويت و ارتقاي توانمندي هاي ضروري مرتبط با فرآيند تعليم وتربيت كسب و براي بهبود مستمر آن تلاش نمايد و برآيند شايستگي هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي است.

1 – 3 - شايستگي عمومي: مجموعه اي از صفات و ويژگي هاي شخصيتي فرد، شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتني بر نظام ارزشي، فرهنگي و اخلاقي جامعه اسلامي و نظام آموزش و پرورش كشور است كه زمينه را براي انجام كار متعهدانه آماده مي كند و پايبندي فرد را به ارزش هاي اسلامي و انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات آشكار مي سازد. اين دسته از شايستگي ها در طول خدمت مشمولين مورد بررسي و تأييد قرار مي گيرد.

2 – 3 - شايستگي تخصصي: مجموعه اي از توانمندي هاي مرتبط با تسلط بر فرآيند و برآيند دانش تخصصي (موضوع تدريس)، دانش تربيتي و ساير حوزه هاي دانشي مرتبط با ياددهي ـ يادگيري، دستاوردها، خلاقيت و نوآوري هاي علمي مرتبط، آخرين مدرك تحصيلي و توانايي تفكر علمي و انجام پژوهش در آن حيطه كه فرد براي انجام مؤثر وظايف شغلي خود بايد از آنها برخوردار باشد.

3 – 3 - شايستگي حرفه اي: مجموعه اي از توانمندي هاي مرتبط با به كارگيري تلفيقي دانش، نگرش و مهارتهاي تخصصي و تربيتي و عملكرد رقابتي معلمان در موقعيت آموزشي و تربيتي مبتني بر نظام آموزشي معيار در جمهوري اسلامي ايران.

4 ـ تجربه: توانمندي هايي است كه افراد مذكور در بند (۱) اين ماده در طول سالهاي خدمت در حيطه تعليم و تربيت و مديريتي مرتبط با معلمي كسب نموده‌ اند.

۵ ـ نظام رتبه بندي معلمان: نظامي مستقل و ويژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه اي از اصول، قواعد و فرآيندهايي كه به منظور كسب اهداف مندرج در ماده (۱) اين قانون مبتني بر ارزشهاي اسلامي در چهارچوب اين قانون طراحي و اجراء مي شود.

۶ ـ رتبه: سطحي از دانش، توانايي ها، مهارت ها، تجربيات، شايستگي ها و عملكردهاي فردي و شغلي معلمان است كه بر مبناي نتايج ناشي از فرآيند ارزشيابي تعيين مي شود.

تبصره ـ ارزيابي بند (1 ـ 3) اين ماده در مورد اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي، بر اساس معيار مندرج در بند «ح» ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 خواهد بود.

ماده 3 ـ معلمان براساس شايستگي هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي و تجربه خود در رتبه هاي پنجگانه به ترتيب: آموزشيار معلم، مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم و استاد معلم قرار مي گيرند.

ماده 4 - فرآيند رتبه بندي براي كليه معلمان، در يكي از رتبه‌ هاي ماده (۳) اين قانون و مطابق آيين ‌نامه اجرائي آن حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبناي امتيازات ناشي از معيارهاي ذيل با رعايت ترتيب اولويت، انجام مي‌ شود.
1 ـ شايستگي عمومي
2 ـ شايستگي تخصصي
3 ـ شايستگي حرفه‌ اي
4 ـ تجربه

تبصره ـ افراد موضوع لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده ‌اند از طرح طبقه ‌بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان مصوب 17 /9 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات بعدي، نيز مشمول اين قانون مي ‌شوند.

ماده ۵ ـ كسب رتبه هاي بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر يك از رتبه ها و كسب ساير شرايط لازم تعيين شده در آيين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ دوره خدمت در هر رتبه براي معلمان شاغل در دوره ابتدائي، مدارس استثنائي، مناطق محروم، مرزي و عشايري به ازاي هر سال خدمت تمام وقت در اين مناطق سه ماه كاهش مي يابد.

تبصره 2 ـ دوره خدمت در هر رتبه براي نخبگان موضوع سند راهبردي كشور در امور نخبگان مصوب 11 /7 /1391 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي صرفاً براي يكبار حداقل سه سال مي باشد.

تبصره 3 ـ حداقل سابقه خدمت معلمي براي كسب رتبه هاي دانشيار معلم و استاد معلم به ترتيب (۱۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذكور در تبصره‌ هاي (۱) و (۲) اين ماده، از اين مدت كسر مي شود.

ماده ۶ ـ براي رتبه هاي موضوع اين قانون، فوق العاده رتبه بندي در احكام كارگزيني معلمان تعيين مي شود. فوق العاده مذكور براي معلمان با رتبه آموزشيار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ %)، مربي معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استاديار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشيار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ %) مجموع امتيازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل مي باشد.

تبصره 1 - فوق العاده رتبه بندي معلمان جزء عوامل مبناي محاسبه حداقل حقوق كاركنان دولت و حداقل دريافتي مقرر در قوانين بودجه سنواتي نيست.

تبصره 2 ـ دولت مكلف است همه امتيازات و درصدهاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را برابر ساير كاركنان دولت، به مشمولان اين قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندي موضوع اين ماده علاوه بر امتيازات و درصدهاي مزبور مي باشد و مشمول كسور بازنشستگي نيز مي گردد.

تبصره 3 – فوق العاده رتبه بندي موضوع اين قانون، از تاريخ 31 /6 /1400 اعمال مي گردد. معلمان بازنشسته قبل از اين تاريخ، مشمول اين قانون نمي‌ شوند.

ماده 7 - به منظور اجراي صحيح نظام رتبه بندي، هيأت هاي مميزه مركزي، استاني، شهرستاني، منطقه اي و ناحيه با تركيب زير تشكيل مي شود:

الف ـ اعضاي هيأت مميزه مركزي:
1 ـ وزير آموزش و پرورش (رئيس هيأت)
2 ـ معاون برنامه ريزي و توسعه منابع (نائب رئيس)
3 ـ رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و امور اداري (دبير)
4 ـ دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش
۵ ـ دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئيس هيأت
۶ ـ مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
7 ـ دو نفر صاحب نظر موثق و امين به انتخاب وزير آموزش و پرورش
۸ ـ رئيس دانشگاه فرهنگيان
9 ـ رئيس مركز حراست

ب ـ اعضاي هيأت مميزه استاني:
1 ـ مديركل آموزش و پرورش استان (رئيس هيأت)
2 ـ معاون پژوهش، برنامه ريزي و توسعه منابع استان (نائب رئيس)
3 ـ مدير منابع انساني و امور اداري (دبير)
4 ـ يكي از مديران ادارات آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحيه به انتخاب مديركل
۵ ـ دو نفر صاحب نظر موثق و امين به انتخاب مديركل
۶ ـ معاونان اداره كل آموزش و پرورش استان و رئيس اداره استثنايي
7 ـ رئيس اداره حراست
۸ ـ مدير ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
9 ـ مدير پرديس دانشگاه فرهنگيان استان

پ ـ اعضاي هيأت مميزه شهرستان /منطقه /ناحيه:
1 ـ رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحيه (رئيس هيأت)
2 ـ معاون توسعه مديريت و پشتيباني (نائب رئيس)
3 ـ كارشناس امور اداري و تشكيلات (دبير)
4 ـ معاونان آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحيه و نماينده اداره استثنايي استان
۵ ـ يك نفر از مديران واحدهاي آموزشي با انتخاب رئيس هيأت
۶ ـ دو نفر صاحب نظر موثق و امين با انتخاب رئيس هيأت
7 ـ كارشناس حراست
۸ ـ كارشناس ارزيابي

ماده 8 - معلماني كه امتيازات لازم را براي ارتقاء به يكي از رتبه هاي موضوع اين قانون كسب نموده اند، هر سه سال يك بار مجدداً مورد ارزيابي قرار مي گيرند. چنانچه در ارزيابي مجدد امتياز لازم را براي حفظ رتبه خود كسب ننمايند، با توجه به امتياز بندي مكتسبه به رتبه هاي پايين تر تنزل مي يابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشي و فرهنگي مي گردد.

ماده 9 – آيين نامه اجرائي اين قانون، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور و دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون (به عنوان ناظر) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم اسفند ‌ماه يكهزار و چهار صد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16 /12 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف