آيين نامه اجرايي بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/09/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 21 /9 /1400 به پيشنهاد شماره 22902 /2 مورخ 19 /2 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور
مصوب 1400,09,21با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1 – قانون: قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي آن

2 – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.

3 – اشخاص مشمول: كليه مالكين انواع خودروهاي سواري و وانت دو اتاقك (كابين)، براي اشخاص حقوقي غيردولتي به ازاي هر خودروي بالاتر از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال و براي اشخاص حقيقي به نام خود و فرزندان كمتر از (18) سال تحت تكفل با ارزش مجموع بالاتر از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال.

ماده 2 – نرخ ماليات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهاي سواري و وانت دو اتاقك (كابين) موضوع اين آيين نامه بر اساس جدول زير مي باشد:


مجموع ارزش روز انواع خودروي سواري و وانت دو اتاقك (كابين) (ريال)

نرخ ماليات سالانه (درصد)

از

تا

نسبت به مازاد

0

000 /000 /000 /10

0

-

001 /000 /000 /10

000 /000 /000 /15

000 /000 /000 /10

1

001 /000 /000 /15

000 /000 /000 /30

000 /000 /000 /15

2

001 /000 /000 /30

000 /000 /000 /45

000 /000 /000 /30

3

نسبت به مازاد 000 /000 /000 /45

4

ماده 3 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي ماده (169) مكرر قانون، آخرين داده ها و اطلاعات مورد نياز سازمان در خصوص كليه مالكين خودروها در ابتداي سال 1400، از قبيل مشخصات هويتي،‌ نشاني اقامتگاه قانوني و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوي كه سازمان درخواست مي كند از طريق تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس)،‌ ظرف پانزده روز از تاريخ درخواست در اختيار سازمان قرار دهند.

ماده 4 – وزارتخانه هاي كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه هاي داراي اطلاعات مربوط مكلفند اطلاعات هويتي كليه اشخاص و فرزندان كمتر از (18) سال و محجور تحت تكفل آنها را به نحوي كه سازمان درخواست مي كند، از طريق تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس)، ظرف (15) روز از تاريخ درخواست در اختيار سازمان قرار دهند .

تبصره - متخلف از اين حكم، مشمول ضمانت اجراي مندرج در تبصره (1) و تبصره (3) ماده (169) مكرر قانون خواهد شد.

ماده 5 – در صورت تعدد مالكين يك خودرو،‌ هر يك از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش ساير خودروهاي تحت تملك، مشمول اين آيين نامه خواهند بود.

ماده 6 – سازمان مي تواند ارزش روز انواع خودروهاي سواري و وانت دو اتاقك (كابين) را با توجه به سال ساخت يا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه تا پايان سال 1399 اعلام شده است، تعيين مي نمايد.

ماده 7 (اصلاحي 29ˏ04ˏ1401)– سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي موضوع مواد (3) و (4) اين آيين نامه نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره(منسوخه 29ˏ04ˏ1401)- در صورتي كه ميزان ماليات موضوع اين آيين نامه طي موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، اين اشخاص مشمول پرداخت ماليات نمي باشند.

ماده 8 – كليه اشخاص مشمول مكلفند ماليات سالانه مجموع ارزش خودروهاي خود را مطابق نرخ هاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه، حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمايند.

ماده 9 – چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت ماليات متعلق اقدام ننمايند، سازمان مي تواند از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، ماليات متعلق را وصول نمايد.

ماده 10 – دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مراكز تعويض پلاك خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبيل بيع قطعي، صلح و هبه و همچنين تعويض پلاك خودرو مالكين مشمول اين آيين نامه بدون احراز و اخذ گواهي پرداخت ماليات هاي نقل و انتقال قطعي و اجاره و ماليات موضوع اين آيين نامه نمي باشند. متخلفين در پرداخت ماليات متعلق مسئوليت تضامني دارند.

تبصره 1 – سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اطلاعات موضوع مواد (3) و (4) اين آيين نامه، با طراحي سامانه اي، امكان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهاي مشمول،‌ ماليات متعلقه، پرداخت ماليات و دريافت گواهي موضوع اين آيين نامه را براي اشخاص مشمول فراهم نمايد و تمهيدات لازم را به منظور دسترسي دفاتر اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك به عمل آورد.

تبصره 2 – سازمان موظف است پس از وصول ماليات هاي متعلق، گواهي پرداخت ماليات سالانه خودروهاي مشمول موضوع اين آيين نامه را در سامانه مربوط صادر نمايد.

ماده 11 – چنانچه اشخاص مشمول،‌ با توجه به حوادثي از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي و تصادف، نسبت به ارزش خودرو يا ماليات متعلق و يا اقدامات اجرايي موضوع ماده (9) اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسيدگي مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر