اصلاح ماده (15) اصلاحي آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (15) اصلاحي آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها
مصوب 1400,08,26

هيأت وزيران در جلسه 26 /8 /1400 به پيشنهاد شماره 73170 /46306 مورخ 12 /7 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (15) اصلاحي آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصويب نامه شماره 49789 /ت58520هـ مورخ 10 /5 /1400، عبارت، "مراتب توسط صندوق به رييس كل بانك مركزي براي برداشت حق عضويت از حساب هاي مؤسسه اعتباري نزد بانك مركزي و واريز آن به حساب صندوق اعلام و در صورت عدم امكان آن،" حذف مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر