تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقت نامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني توسط وزارت جهاد كشاورزي

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقت نامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني توسط وزارت جهاد كشاورزي
مصوب 1400,08,26

هيئت وزيران در جلسه 26 /8 /1400 به پيشنهاد شماره 10390 /020 مورخ 11 /5 /1400 وزارت جهاد كشاورزي و در اجراي ماده (2) آيين ‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق ‌هاي بين ‌المللي - مصوب 1371 - تصويب كرد:

وزارت جهاد كشاورزي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق ‌هاي بين ‌المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش‏ امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 1054054 مورخ 29 /8 /1385 معاونت حقوقي رييس‌‏ جمهور، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور