تصويبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري اسلامي پاكستان و سلطنت عمان

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري اسلامي پاكستان و سلطنت عمان
مصوب 1400,08,26

هيئت وزيران در جلسه 26 /8 /1400 به پيشنهاد شماره 86307 /2 مورخ 13 /6 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي جمهوري اسلامي پاكستان و سلطنت عمان، در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 50976 مورخ 12 /5 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور