تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي اسماعيل زارعي كوشا به عنوان استاندار كردستان

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين اسماعيل زارعي كوشا به عنوان استاندار كردستان  
مصوب 1400,08,26

هيئت وزيران در جلسه 26 /8 /1400 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آقاي اسماعيل زارعي كوشا به عنوان استاندار كردستان تعيين مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور