تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال به صورت هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي براي رصد و پايش مطلوب تر گسل ها و زمين لرزه هاي رخداده در مناطق مختلف كشور و آگاهي، آمادگي و اطلاع رساني سريع و به موقع زلزله به مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال به صورت هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي براي رصد و پايش مطلوب تر گسل ها و زمين لرزه هاي رخداده در مناطق مختلف كشور و آگاهي، آمادگي و اطلاع رساني سريع و به موقع زلزله به مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
مصوب 1400,08,26

هيئت وزيران در جلسه 26 /8 /1400 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال به صورت هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي به ترتيب مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال به صورت هزينه اي به منظور حفظ،‌ نگهداري، ارايه خدمات شبانه روزي و ساير هزينه هاي مركز لرزه نگاري كشوري، شبكه ها،‌ پايگاه ها و ايستگاه هاي لرزه نگاري سطح كشور و مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي براي تقويت و به روزرساني تجهيزات موجود، توسعه و تجهيز ايستگاه ها و رصدخانه هاي جديد و نيز تعميرات ابنيه و تجهيزات شبكه ها، پايگاه ها و ايستگاه هاي لرزه نگاري سراسر كشور از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -،‌ براي رصد و پايش مطلوب تر گسل ها و زمين لرزه هاي رخداده در مناطق مختلف كشور و آگاهي، آمادگي و اطلاع رساني سريع و به موقع زلزله در اختيار مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور