تصويب نامه درخصوص الحاق عبارتي به تصويب نامه هاي موضوع تضمين بازپرداخت اصل و سود ناشي از انتشار اوراق مشاركت توسط دولت

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه درخصوص الحاق عبارتي به تصويبنامه هاي موضوع تضمين بازپرداخت اصل و سود ناشي از انتشار اوراق مشاركت توسط دولت
مصوب 1400,08,26

هيئت وزيران در جلسه 26 /8 /1400 به پيشنهاد شماره 100 /20 /13872 /1400 مورخ 12 /2 /1400 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (1) تصويب ‌نامه شماره 107893 /ت46684هـ مورخ 25 /5 /1390 و بند (2) تصويب ‌نامه شماره 179377/ت48253هـ مورخ 13/9/1391 و بند (1) تصويب‌نامه شماره 164958/ت57283هـ مورخ 27/12/1398، عبارت "(سود تا سررسيد و سود پس از سررسيد)" بعد از عبارت "اصل و سود" الحاق مي‌شود.

محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور