اصلاح بند (4) تصويب نامه شماره 27063 /ت 58710 هـ مورخ 11 /3 /1400

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (4) تصويب نامه شماره 27063 /ت 58710 هـ مورخ 11 /3 /1400
مصوب 1400,08,26

هيأت وزيران در جلسه 26 / 8 /1400 به پيشنهاد شماره 02 /100 38330 مورخ 23 /3 /1400 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
در بند (4) تصويب نامه شماره 27063 /ت 58710 هـ مورخ 11 /3 /1400، واژه "روستايي " و عبارت " (نظام فني روستايي)" حذف و عبارت" از طريق وزارت راه و شهرسازي" بعد از عبارت "متقاضيان واجد شرايط " الحاق مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر