بخشنامه گمرك در خصوص درخواست معاون برق و انرژي وزارت نيرو در مورد رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات دستگاه هاي استخراج رمز ارز

مصوب 1400/08/28 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص درخواست معاون برق و انرژي وزارت نيرو در مورد رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات دستگاه هاي استخراج رمز ارز
مصوب 1400,08,28

با سلام و احترام،
به پيوست نامه شماره 188415 /60 مورخ 10 /8 /1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 350 /32133 /1400 مورخ 20 /7 /1400 معاون محترم برق و انرژي وزارت نيرو در خصوص لزوم رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات دستگاه هاي استخراج رمز ارز ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد با رعايت كامل ساير مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مدير كل دفتر واردات

شماره: 188415 /60
تاريخ : 10 /08 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي گردان
مدير كل محترم دفتر صنايع برق،‌فلزي و لوازم خانگي
موضوع: رعايت استانداردهاي مصرف انژري
با سلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 991419 /1400 مورخ 29 /7 /1400 گمرك جمهوري اسلامي ايران منضم به نامه شماره 350 /32133 /1400 مورخ 20 /7 /1400 معاون محترم برق و انژري وزارت نيرو در خصوص لزوم رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات دستگاه هاي استخراج رمز ارز جهت بررسي و اقدام مقتضي ارسال مي گردد.
سعيد عباسپور
مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات
رونوشت:
- دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك ج . ا . ايران عطف به نامه فوق الذكر جهت اطلاع.
- دفتر مقررات صادرات و واردات
- گروه تنظيم مقررات (اقدام كننده: خانم بور)
- دبيرخانه