مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در خصوص طرح خريد، ذخيره سازي و توزيع ميوه شب عيد در راستاي تنظيم بازار ميوه ايام پاياني سال 1400 و نوروز 1401

مصوب 1400/08/24 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در خصوص طرح خريد، ذخيره سازي و توزيع ميوه شب عيد در راستاي تنظيم بازار ميوه ايام پاياني سال 1400 و نوروز 1401

شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در جلسه مورخ 24 /08 /1400 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي، طرح خريد، ذخيره سازي و توزيع ميوه شب عيد را در راستاي تنظيم بازار ميوه ايام پاياني سال 1400 و نوروز 1401، به شرح ذيل تصويب كرد:

1) سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با اولويت اتحاديه ها، تعاوني ها، ساير تشكل هاي ذي ربط و بخش خصوصي در ساز و كار اجرايي اين موضوع نسبت به خريد ميوه شب عيد (سيب درختي و پرتقال) اقدام نمايد.

2) جهت هدايت و سياستگزاري و تصميمات آني متناسب با بازار كميته راهبردي بدين منظور تشكيل مي گردد.

تبصره: دبيرخانه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي نسبت به تعيين اعضاي كميته راهبردي اقدام و ابلاغ نمايد.

3) ميزان خريد، قيمت خريد و فروش و محدوده زماني ورود به بازار توسط كميته راهبردي تعيين مي شود.

4) دستورالعمل نحوه اجراي اين مصوبه توسط معاونت امور باغباني، معاونت توسعه بازرگاني و سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، ظرف مدت يك هفته تهيه و پس از تائيد دبيرخانه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از سوي وزير جهاد كشاورزي و رئيس شورا ابلاغ مي شود.

5) منابع مالي مورد نياز اين مصوبه، از تسهيلات بانكي در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تامين مي گردد.

6) سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به تأمين زيان احتمالي خريد و پرداخت هزينه هاي تبعي اجراي اين مصوبه، پس از انجام حسابرسي قانوني اقدام نمايد.

وزير جهاد كشاورزي و رئيس شورا - سيد جواد ساداتي نژاد