مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در خصوص تعيين مباشر و ساز و كارهاي اجرايي خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال زراعي 1400 - 1401

مصوب 1400/08/24 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شوراي قيمت گذاري در خصوص تعيين مباشر و ساز و كارهاي اجرايي خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال زراعي 1400 - 1401

شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي در جلسه مورخ 24 /08 /1400 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي، تعيين مباشر و ساز و كارهاي اجرايي خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي در سال زراعي 1401 – 1400 را به شرح ذيل تصويب كرد:

1) دستگاه هاي مجري خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي به شرح زير تعيين مي شوند(اصلاحي 27ˏ10ˏ1400):
الف: گندم: شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و سازمان مركزي تعاون روستايي با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و بهره گيري از رويكرد كشاورزي قراردادي
ب: دانه هاي روغني (سويا، گلرنگ، كلزا، آفتابگردان): شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و سازمان مركزي تعاون روستايي با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و بهره گيري از رويكرد كشاورزي قراردادي
ج: پنبه وش، حبوبات (لوبيا چيتي، لوبيا قرمز، لوبيا سفيد، عدس و نخود)، پياز (بهاره، پائيزه، طرح استمرار)، سيب زميني (بهاره، پائيزه، طرح استمرار) و پيله تر ابريشم: سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
د: برگ سبز چاي: سازمان چاي كشور با استفاده از ظرفيت كارخانه هاي چاي سازي
ه: ذرت و جو: شركت پشتيباني امور دام كشور
و: برنج: شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

تبصره (الحاقي 27ˏ10ˏ1400)- شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مجاز است از پتانسيل هاي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به عنوان مباشر در ساز و كار اجرايي خريد تضميني استفاده نمايد.

2) قيمت و شرايط خريد محصولات بر اساس مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي خواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي در خصوص خريد گندم، دانه هاي روغني و پنبه وش مكلف است حسب مورد و در چارچوب مصوبه شوراي قيمت گذاري نسبت به ارايه پيشنهادات خود به مراجع ذي ربط در خصوص جداول قيمت گندم بر حسب افت مفيد و غيرمفيد و ميزان افت سن گندم، جدول قيمت دانه هاي روغني بر حسب ناخالصي و رطوبت و قيمت ارقام مختلف وش پنبه و استحصالات آن در كمترين زمان ممكن، اقدام و مراتب را تا زمان حصول نتيجه نهايي به منظور سرعت بخشيدن و شفافيت در امر خريد تضميني پيگيري كند.

3) هزينه هاي تبعي اجتناب ناپذير خريد و فروش با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي (سازمان چاي كشور، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، شركت مادر تخصصي بازرگاني ايران و شركت پشتيباني دام كشور) و بررسي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پس از تائيد سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين و ابلاغ خواهد شد.

4) محدوده زماني خريد هر يك از محصولات ذكر شده در بند (1) توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و اعلام مي شود.

5) وزارت جهاد كشاورزي مكلف است برنامه خريد تضميني و فروش محصولات اساسي كشاورزي به استثناي گندم را به گونه اي برنامه ريزي كند كه خريد در كمترين مقدار ممكن صورت گرفته و در كمترين زمان ممكن و با رعايت صرفه و صلاح دولت به فروش برسد.

6) دستگاه هاي مجري خريد تضميني موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان زمان فروش هر محصول، صورت سود و زيان آن را در قالب صورت هاي مالي استاندارد گزارشگري حساب هاي يارانه اي (موضوع ابلاغيه شماره 104164 /1 /61 مورخ 2 /8 /1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي) تهيه و براي رسيدگي به سازمان حسابرسي ارسال كنند.

7) رسيدگي به صورت سود و زيان خريد و فروش هر محصول، در چارچوب ابلاغيه مذكور بر عهده سازمان حسابرسي كشور بوده و سازمان مزبور بعد از دريافت سود و زيان هر محصول، آن را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد.

8) دستگاه هاي مجري خريد موظفند گزارش هفتگي خريد و فروش هر محصول را به تفكيك استان به دبيرخانه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي ارسال نمايند.

9) دستگاه هاي مجري خريد تضميني مكلفند گزارش تحليل عملكرد سالانه عمليات خريد تضميني موضوع اين مصوبه را در پايان سال 1401 به سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي ارسال نمايند.

وزير جهاد كشاورزي و رئيس شورا - سيدجواد ساداتي نژاد