بخشنامه گمرك در خصوص ارسال نتايج استانداردسازي محصولات توليدي شركتهاي امير شيمي صبا، پارس پترو شوشتر، پترو اكسير طوس، پترو كيمياي صنعت كوير يزد، پترو آذر آسيا، توان پالايش اورال، ماهان پالايش البرز، اركان پارس هشترود

مصوب 1400/08/25 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك نتايج استاندارد محصولات توليدي شركت هاي امير شيمي صبا، پارس پترو شوشتر، پترو اكسير طوس، پترو كيمياي صنعت كوير يزد، پترو آذر آسيا، توان پالايش اورال، ماهان پالايش البرز، اركان پارس هشترود
مصوب 1400,08,25

با سلام،
پيرو بخشنامه شماره 274905 /96 /166 مورخ 11 /07 /96 موضوع اعلام فهرست اسامي 258 شركت صادركننده نفتي كه محصولات آنها استانداردسازي شده است و نيز ساير بخشنامه هاي منتهي به بخشنامه شماره 959941 /1400 مورخ 24 /07 /1400، به پيوست تصوير نامه هاي شماره 194394 مورخ 15 /08 /1400 و 199093 مورخ 18 /08 /1400 سازمان ملي استاندارد ايران موضوع اعلام نتايج استانداردسازي فرآورده هاي نفتي صادراتي به شرح جداول پيوست، ارسال و اعلام مي دارد: شركت هاي مذكور مجاز مي باشند صرفاً محصولات كدگذاري شده خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري معتبر از زمان ابلاغ از سوي سازمان ملي استاندارد با رعايت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآيندهاي صادرات، واردات، عبور (ترانزيت) و معاوضه نفت خام، ميعانات گازي، فرآورده ها و مشتقات نفتي» (ابلاغ شده طي بخشنامه شماره 1408104 /98 /256 مورخ 30 /10 /98) و ساير مقررات و ضوابط مربوطه، در گمركات مجاز به صادرات مشتقات مايع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآيند صادرات نمايند.
بديهي است اين بخشنامه صرفاً جهت اقدام در گمركات تخصصي ياد شده صادر شده است و ابلاغ آن به ساير گمركات جهت آگاهي مي باشد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

پيوست: صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10