بخشنامه گمرك در خصوص گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواري محصول شركت صنايع خودرو سازي مديران

مصوب 1400/07/17 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواري محصول شركت صنايع خودرو سازي مديران  
مصوب 1400,07,17

با سلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 166782 /60 مورخ 11 /7 /1400 دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه هاي شماره 651 /00 مورخ 28 /6 /1400 شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا و مدارك ارسال شده همراه آن شامل يك جلد گزارش مشروح بررسي و محاسبه درصد ارزش و ميزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواري با مدل موضوع نامه فوق محصول شركت صنايع خودروسازي مديران (به شناسه ملي 10102426556) معادل سي و پنج مميز سي و نه صدم درصد (39 /35%) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل، جهت اطلاع و استفاده از تخفيفات فصل 98 منضم به كتاب مقررات صادرات و واردات با رعايت كامل مقررات ارسال مي گردد. لذا در هنگام ترخيص، اخذ پروانه واحد توليدي معتبر شركت معرفي شده و مطابقت مدل خودروها با پروانه الزامي است.همچنين خواهشمند است دستور فرماييد پس از انطباق دقيق اقلام وارده با فهرست كالايي مندرج در دفترچه هاي مورد اشاره و اسناد ارائه شده و با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول نمايند. مضافاً اينكه اعتبار اين مجوز تا پايان اسفند سال جاري (1400) مي باشد.

علي وكيلي
مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

پيوست: صفحه 1 صفحه 2