بخشنامه گمرك در خصوص بخشنامه به كليه گمركات اجرايي سراسر كشور در مورد انعكاس تصاوير، مستندات و اطلاعات مورد نطر در صورت كشف مصاديق كالاها و اقلام مورد اشاره

مصوب 1400/07/13 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص بخشنامه به كليه گمركات اجرايي سراسر كشور در مورد انعكاس تصاوير، مستندات و اطلاعات مورد نطر در صورت كشف مصاديق كالاها و اقلام مورد اشاره
مصوب 1400,07,13

با سلام و احترام،
نظر به اينكه تجربيات سازمان جهاني گمرك بيانگر آن است كه دستيابي و تحقق اهداف با تمركز بر موضوعات تخصصي و اولويت دار، نتايج ملموس تري به دنبال خواهد داشت و با بهره گيري از زمينه هاي موجود در بانك اطلاعاتي CEN و ترغيب گمركات كشورهاي عضو، تلاش مي شود تا از نقل و انتقال غيرقانوني جانوران و گياهان در معرض خطر انقراض،‌ تخريب حيات وحش و جلوگيري از قاچاق الوار و نيز تجارت غيرقانوني مواد مخرب لايه ازن و ساير گازهاي مؤثر در گرم شدن كره زمين (موضوع پروتكل مونترال) ممانعت شود و در همين راستا هوشيار نمودن كشورهاي عضو در جهت ممانعت از انباشت زباله هاي غيرقابل بازيافت كشورهاي صنعتي (موضوع كنوانسيون بازل) در قالب عمليات هاي ويژه، موسوم به TOUNDER & VI DEMETER از اهداف سازمان جهاني گمرك مي باشد؛ ضمن ارسال تصوير نامه شماره 894730 /1400 مورخ 10 /7 /1400 دفتر همكاري هاي بين الملل، دستور فرماييد همكاران محترم ضمن ملاحظه مفاد كنواسيون ها و پروتكل هاي مورد اشاره و قوانين و مقررات مرتبط، در صورت كشف مصاديق كالاها و اقلام مورد نظر، در اسرع وقت نسبت به انعكاس تصاوير، مستندات و اطلاعات مورد نظر به اين مركز اقدام عاجل به عمل آورند.
در اين عمليات ارسال اطلاعات ذيل مورد تأكيد مي باشد.
* اعلام مشخصات بنادر بارگيري، ترانزيت، بنادر تخليه و مقصد؛
* اعلام مراكز بارگيري غيربندري، شهر مبدا و مقصد؛
* اعلام كشور صادركننده و كشور مورد نظر براي واردات؛
* اعلام مشخصات شركت حمل و نقل و گيرنده؛
* اعلام نام وسيله حمل و نقل؛
* توصيف فيزيكي كالا / ضايعات؛
* شرح كالاها / ضايعات؛
* اعلام نوع و تعداد بسته ها؛
* اعلام شماره بارنامه؛
* اعلام شماره كانتينر؛
با توجه به نقش مهم و ضروري گمرك به عنوان سازمان اصلي نظارتي مرزي، با تأكيد بر گمركات مرزي، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي،‌ در نظارت و كنترل حركات مرزي كالاهاي مخرب محيط زيست (ESC) و گونه هاي گياهي و جانوري و اطمينان از انطباق با مقررات مربوط به تجارت مندرج در كنوانسيون ها، دستور فرماييد موارد فوق با جديت پيگيري و از نتيجه اين مركز را مطلع نمايند.

رضا گلي
مديركل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته