تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي

مصوب 1400/05/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
مصوب 1400,05,03

هيأت وزيران در جلسه 3 /5 /1400 به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي رييس جمهور و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به استناد تبصره اصلاحي بند (1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور - مصوب 1389 - تصويب كرد:

1 - از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون يا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست‌، نسخ صريح مي‌شود.

2 - فهرست مصوبات معتبر هيئت وزيران و كميسيون‌ هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي، مقررات مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان ويژه رييس جمهور در موضوع "اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران» به شرح پيوست (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي ‌شود. معاونت حقوقي رييس‌ جمهور موظف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع‌ رساني متن تنقيح ‌شده اين مصوبات، اقدام ‌كند. عنوان هاي پيشين اين اتاق مانند اتاق تجارت، اتاق صنايع و معادن، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، به "اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)" تغيير مي‌ يابد.

3 - فهرست مصوبات "منسوخ صريح" يا "غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا"، به شرح پيوست‌ هاي شماره (3) و (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي‌ باشد.

4 - اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي فوق، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش‌ هاي آن مصوبه نيست مگر آن كه در پيوست ‌ها تصريح ‌شده باشد و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به‌ منزله احيا شدن مصوباتي كه قبلا به موجب آن لغو شده است نمي ‌باشد.

5 - ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع "اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران" جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصويب نامه حاضر است.

6 - اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست‌ هاي اين تصويب نامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت ‌وزيران ارايه كند.

7 - اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور نسبت به تنقيح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهي متبوع، اقدام كند.

8 - شمول اين تصويب نامه، مصوبات عادي (غيرطبقه ‌بندي‌) هيئت وزيران، كميسيون ‌هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي، مقررات مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي، مصرّح در موضوع "اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران" تا خرداد سال 1400 است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول اين تصويب نامه كه در پيوست‌‌ ها درج نشده، تا هنگام تعيين تكليف توسط هيئت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غيرقابل استناد مي‌ باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

پيوست 1 - مصوبات منسوخ ضمني و با اجرا منتفي -

1 - تصويبنامه تاسيس اطاق تجارتي طهران - 10/ 11/ 1304 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

2 - اجازه تاسيس اطاق تجارت دربار فروش - 3/ 2/ 1307 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

3 - اجازه تاسيس اطاق تجارت در كرمان - 31 /02 /1307 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

4 - تاسيس اطاق تجارت در تبريز - 29 /5 /1307 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

5 - تاسيس اطاق تجارت در شهر رشت - 5 /9/ 1307 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

6 - تاسيس اطاق تجارت در شهر استراباد - 15 /11 /1307 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

7 - تاسيس اطاق تجارت در شهر ساري - 15 /11 /1307 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

8 - تصويبنامه در مورد تصويب تاسيس اطاق تجارت در شهر كاشان - 18 /2 /1308- هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

9 - تصويبنامه درمورد تاسيس اطاق تجارت در اصفهان - 23 /2/ 1308 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

10 - تصويبنامه در مورد تاسيس اطاق تجارت در شهر بوشهر - 8 /3 /1308 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

11 - تصويبنامه در مورد تاسيس اطاق تجارت در شهر مراغه - 16 /5 /1308 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

12 - تصويبنامه در مورد تاسيس اطاق تجارت در اردبيل - 27 /8 /1308 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

13 - تاسيس اطاق تجارت در شهر سبزوار - 18 /9 /1308 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

14 - تامين اعتبار براي مخارج هذه السنه اطاق تجارت ايران و فرانسه به سفارت شاهنشاهي ايران در پاريس - 11 /10 /1308 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

15 - تاسيس اطاق تجارت در گلپايگان - 6 /12 /1308 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

16 - تامين اعتبار براي مصارف ساختمان ديوار غربي سر در عالي قاپو - 5 /3 /1309 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

17 - تصويبنامه هيئت وزراء راجع به تأسيس اطاقهاي تجارت در اصفهان ـ شيراز پهلوي و غيره - 9 /4 /1310 - هيات وزيران - 3131 - 13 /3 /1310 - كل مصوبه نسخ مي شود -

18 - تصويبنامه هيئت وزراء راجع به تأسيس اطاق تجارت در شهر ساري - 27 /5 /1310 - هيات وزيران - 4334 - 3 /6 /1310- كل مصوبه نسخ مي شود -

19 - تصويبنامه راجع به تاسيس اطاق تجارت در شهرهاي يزد و قم - 24 /6 /1310 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

20 - تصويبنامه راجع به تاسيس اطاق تجارت در بوشهر - 21 /7 /1310 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

21 - انتخاب و تعيين اعضاي اطاق تجارت اصفهان - 21 /7 /1310 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

22 - انتخاب و تعيين اعضاي اطاق تجارت كرمانشاهان - 1 /8 /1310 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

23 - تاسيس اطاق تجارت در شهر ناصري - 1 /8 /1310 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

24 - تصويبنامه هيئت وزراء راجع به تاسيس اطاق تجارت در بندرلنگه - 15 /10 /1310 - هيات وزيران - 7854 - 20 /10 /1310 - كل مصوبه نسخ مي شود -

25 - اجازه تشكيل اطاق‌ها تجارت در شهر محمره - 25 /10 /1310 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

26 - تأسيس اطاق تجارت در بندرعباس - 6 /1 /1311 - هيات وزيران - 19 - 11 /1 /1311 - كل مصوبه نسخ مي شود -

27 - اجازه تأسيس اطاق تجارت در برخي ولايات مندرج در تصويبنامه مورخ 2 /3 /1311 - 21 /2 /1311 - هيات وزيران - 1144 - 2 /3 /1311 - كل مصوبه نسخ مي شود -

28 - اختصاص سهميه كاغذ براي مصرف ساليانه روزنامه ها و مجلات مندرج در تصويبنامه مورخ 2 /3 /1311 - 21 /2 /1311 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

29 - اجازه تأسيس اطاق تجارت در شهر ملاير - 25 /3 /1311 - هيات وزيران - 1919 - 31 /3 /1311 - كل مصوبه نسخ مي شود -

30 - تأسيس اطاق تجارت در شهر ساوجبلاغ مكري - 9 /7 /1311 - هيات وزيران - 4799 - 14 /7 /1311 - كل مصوبه نسخ مي شود -

31 - دريافت حق الزحمه توسط اطاقهاي تجارت بمبلغ 10 ريال - 17 /11 /1311 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

32 - موافقت با عضويت شش نفر از آقايان مندرج در تصويبنامه مورخ 1 /5 /1311 در اطاق تجارت قم - 22 /4 /1312 - هيأت وزيران - 2509 - 1 /5 /1311 - كل مصوبه نسخ مي شود -

33 - تعيين آقايان ارومچي، تافته و كرباسي به عنوان اعضاي جديد اطاق تجارت تبريز - 15 /7 /1312 - هيأت وزيران - 4806 - 18 /7 /1312 - كل مصوبه نسخ مي شود -

34 - تصويب‌نامه در خصوص انتخاب اعضا در اطاق تجارت تبريز - 28 /7 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

35 - ابقاء عضويت آقايان حاجي ميرزا ابراهيم شهلا و حاجي ابوالقاسم اصفهاني در اتاق تجارت همدان - 27 /8 /1312 - هيأت وزيران - 5901 - 30 /8 /1312 - كل مصوبه نسخ مي شود -

36 - تصويب‌نامه در خصوص ابقاء عضويت در اطاق تجارت عراق - 27 /8 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

37 - انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت محمره - 11 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

38 - تعيين فردي به جاي عضو غائب اطاق تجارت بندر عباس - 11 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

39 - انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت كرمانشاهان - 11 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

40 - انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت بابل - 11 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

41 - انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت بروجرد - 11 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

42 - انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت رشت - 11 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

43 - انتخاب افرادي به عنوان اعضاي اطاق تجارت بندر عباس - 11 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

44 - تصويب‌نامه در مورد تعيين اعضاي اطاق تجارت مشهد - 20 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

45 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت كاشان - 22 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

46 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت رشت - 22 /9 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

47 - تصويبنامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت محمره - 9 /10 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

48 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت يزد - 11 /10 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

49 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت مشهد - 14 /10 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

50 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت سنندج - 2 /11 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

51 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت لاهيجان - 9 /11 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

52 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت گرگان - 16 /11 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

53 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت بندر پهلوي - 19 /12 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

54 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت بوشهر - 23 /12 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

55 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق تجارت اردبيل - 23 /12 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

56 - تصويب‌نامه در مورد تعيين اعضاي اطاق تجارت اردبيل - 26 /12 /1312 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

57 - نظامنامه طرز اجراي ماده 12 تا 23 قانون 29 آبان 1312 راجع به مشمولين غير از شركتها و حقوق بگيران - 0 /0 /1313 - هيات وزيران - 58 - 4 /1 /1313 - بند 33 از بخش ج نسخ مي‌شود -

58 - ابقاي آقايان حسن آقا وهاب زاده و حاجي زين العابدين زرينه صداقت در اتاق تجارت اردبيل و انتصاب آقاي ابراهيم بانكي در اتاق تجارت اردبيل - 4 /1 /1314 - هيأت وزيران - 69 - 7 /1 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

59 - انتصاب آقايان ميرزا علي صرافي و مشهدي حيدر سيوايي و حاج عباس آقا معيني به عضويت اتاق تجارت رضاييه - 18 /1 /1314 - هيأت وزيران - 400 - 21 /1 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

60 - انتصاب شش نفر از منتخبين درجه اول به عضويت اتاق تجارت شاهرود - 18 /1 /1314 - هيأت وزيران - 399 - 21 /1 /1314- كل مصوبه نسخ مي شود -

61 - انتصاب نه نفر از منتخبين درجه اول به عضويت اتاق تجارت گرگان - 18 /1 /1314 - هيأت وزيران - 406 - 21 /1 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

62 - انتصاب دوازده نفر از منتخبين درجه اول براي عضويت اتاق تجارت اصفهان - 18 /1 /1314 - هيأت وزيران - 405 - 21 /1 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

63 - انتصاب آقايان عبدالواحد فكري و ميرزا حبيب الله لاري و حاج عباسعلي رضايي به عضويت اناق بازرگاني بندر لنگه - 20 /1 /1314 - هيأت وزيران - نامعلوم - 28 /1 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

64 - ابقاي عضويت پنج نفر از اعضاي اتاق تجارت تهران - 20 /1 /1314 - هيأت وزيران - 567 - 28 /1 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

65 - ابقاي عضويت آقايان مهدي زاده و اكبرزاده و آقاشكرزاده در اتاق تجارت خوي - 30 /1 /1314 - هيأت وزيران - 691 - 2 /2 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

66 - ابقاي آقايان ميرزا محمود اطميشي و ميرزا خليل بلوري در عضويت اتاق تجارت ساوجبلاغ - 8 /2 /1314 - هيأت وزيران - 933 - 9 /2 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

67 - ابقاي عضويت آقايان محمدقلي وهاب زاده و حيدر آقا حيدريان در اتاق تجارت قوچان و انتصاب سه نفر ديگر براي آنجا - 20 /2 /1314 - هيأت وزيران - 1188 - 21 /2 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

68 - انتصاب آقاي محمد رفيع برادران به عضويت اتاق تجارت شاهرود - 20 /2 /1314 - هيأت وزيران - 1050 - 21 /2 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

69 - انتخاب مجدد آقايان نعمت الله توكلي و سيد ابوالقاسم روحي پور به عضويت اتاق تجارت لاهيجان - 24 /2 /1314 - هيأت وزيران - 1337 - 25 /2 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

70 - انتخاب پانزده نفر به عضويت اتاق تجارت مشهد - 7 /3 /1314 - هيأت وزيران - 1714 - 10 /3 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

71 - انتصاب آقاي سيد شكرالله بروجردي به عضويت اتاق تجارت كاشان - 7 /3 /1314 - هيأت وزيران - 1848 - 11 /3 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

72 - اجازه تشكيل انحصاري اتاق تجارت در شانزده شهر كشور - 19 /3 /1314 - هيأت وزيران - 2167 - 22 /3 /1314 -كل مصوبه نسخ مي شود -

73 - اجازه تشكيل انحصاري اتاق تجارت در شانزده شهر كشور - 19 /3 /1314 - هيات وزيران - 2167 - 22 /3 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

74 - انتصاب نه نفر از بين منتخبين درجه اول اتاق تجارت به عضويت اتاق تجارت بوشهر - 21 /3 /1314 - هيأت وزيران - 2124 - 22 /3 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

75 - انتصاب دوازده نفر از منتخبين درجه اول براي اتاق تجارت يزد - 24 /3 /1314 - هيأت وزيران - 2173 - 25 /3 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

76 - انتصاب نه نفر از منتخبين درجه اول اتاق تجارت به عضويت اتاق تجارت بندر پهلوي - 2 /4 /1314 - هيأت وزيران - 2363 - 3 /4 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

77 - انحلال اتاق تجارت همدان و به جاي آن تاسيس اتاق تجارت به دليل مناسبتر بودن در كرمانشاهان - 28 /4 /1314 - هيات وزيران - 3041 - 30 /4 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

78 - انتخاب آقاي حاجي علي اصغر صباغ لاري از بين منتخبين درجه اول به‌جاي آقاي حاج محمد راجي عضو غايب اطاق تجارت كرمانشاهان - 22 /5 /1314 - هيأت وزيران - 3553 - 22 /5 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

79 - انتخاب دوازده نفر به عنوان عضو اطاق تجارت شيراز - 21 /7 /1314 - هيأت وزيران - 5324 - 24 /7 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

80 - انتخاب نه نفر براي عضويت در اطاق تجارت بابل - 23 /7 /1314 - هيأت وزيران - 5185 - 24 /7 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

81 - انتصاب آقايان حاج سيد حسن علوي كاشاني و رحيم برومند به عضويت در اطاق تجارت كرمانشاه - 10 /8 /1314 - هيأت وزيران - 5752 - 13 /8 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

82 - انتصاب نه نفر از منتخبين درجه اول اتاق تجارت به عضويت اتاق تجارت عراق - 17 /9 /1314 - هيأت وزيران - 6735 - 20 /9 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

83 - انتصاب شش نفر از منتخبين درجه اول اتاق تجارت به عضويت اناق تجارت بندرعباس - 17 /9 /1314 - هيأت وزيران - 6736 - 20 /9 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

84 - انتصاب دوازده نفر از بين منتخبين درجه اول در انتخابات اعضاء به عضويت اتاق تجارت زاهدان - 4 /11 /1314 - هيأت وزيران - 8414 - 7 /11 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

85 - اجازه تشكيل اتاق تجارت در رضاييه و كاشان و همدان و خرمشهر و اجراي انتخابات در چهار شهر مذكور - 11 /11 /1314 - هيأت وزيران - 8755 - 14 /11 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

86 - اجازه تشكيل اتاق تجارت در رضاييه و كاشان و همدان و خرمشهر و اجراي انتخابات در چهار شهر مذكور - 11 /11 /1314 - هيات وزيران - 8755 - 14 /11 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

87 - انتخاب و ابقاي آقايان وهاب زاده و بافته و صدقياني و اتحاد و فتح الله زاده به عضويت اتاق تجارت تبريز - 15 /11 /1314 - هيأت وزيران - 8944 - 19 /11 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

88 - ابقاي عضويت آقايان حسينعلي كاشاني و هادي شعبان زاده در اتاق تجارت رشت و انتصاب چهار عضو جديد در اتاق مزبور - 15 /11 /1314 - هيأت وزيران - 8939 - 19 /11 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

89 - انتصاب آقاي شيخ احمد رحيمي به عضويت اتاق تجارت زاهدان - 20 /12 /1314 - هيأت وزيران - 10237 - 23 /12 /1314 - كل مصوبه نسخ مي شود -

90 - ابقاي عضويت آقايان عبدالحسين نيك پور، غلامحسين كاشف و حاج علي اصغر چائيچي به اطاق تجارت تهران - 19 /1 /1315 - هيأت وزيران - 587 - 20 /1 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

91 - عضويت افراد مذكور در اين تصويبنامه در اطاق تجارت كرمانشاهان - 7 /2 /1315 - هيأت وزيران - 1467 - 8 /2 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

92 - ابقاي عضويت افراد نامبرده در اين تصويبنامه به اطاق تجارت اصفهان - 14 /2 /1315 - هيأت وزيران - 1747 - 15 /2 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

93 - ورود آقايان ابراهيم خسروشاهي و محمد آقاسپهر به عضويت اطاق تجارت طهران - 28 /2 /1315 - هيأت وزيران - 2319 - 29 /2 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

94 - عضويت نه نفر مذكور در اين تصويبنامه در اطاق تجارت همدان - 16 /3 /1315 - هيأت وزيران - 3115 - 18 /3 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

95 - نظامنامه تعليمات اكابر - 16 /3 /1315 - هيات وزيران - 3224 - 19 /3 /1315 - ماده 9 نسخ مي شود -

96 - انتصاب شش نفر آقايان نامبرده در اين تصويبنامه به عضويت اتاق تجارت مشهد - 31 /4 /1315 - هيأت وزيران - 5096 - 1 /5 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

97 - عضويت آقاي ظروفچي و ابقاء عضويت آقايان علي اصغر طالب پور و محمدهادي نظري به اتاق تجارت بندر پهلوي - 10 /5 /1315 - هيأت وزيران - 5594 - 11 /5 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

98 - ورود آقايان سيد حسين علوي زاده و محمدمهدي كسمائي به عضويت اتاق تجارت زاهدان - 12 /5 /1315 - هيأت وزيران - 5726 - 13 /5 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

99 - ورود افراد مذكور در اين تصويبنامه به عضويت اتاق تجارت بوشهر - 19 /5 /1315 - هيأت وزيران - 6137 - 20 /5 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

100 - ورود آقايان حاج محمد كرباسي و فضل الله صادقي به عضويت اتاق تجارت تبريز - 2 /6 /1315 - هيأت وزيران - 6767 - 3 /6 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

101 - ابقاء عضويت افراد مذكور در اين تصويبنامه به اتاق تجارت يزد - 7 /6 /1315 - هيأت وزيران - 7102 - 8 /6 /1315- كل مصوبه نسخ مي شود -

102 - ورود آقاي احمد توسلي به عضويت اتاق تجارت عراق - 7 /6 /1315 - هيأت وزيران - 7104 - 8 /6 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

103 - ابقاي آقايان سيد محمد سيادت و سيد محمود صالحي و محمدعلي عارف به عضويت اتاق تجارت بوشهر - 27 /7 /1315 - هيأت وزيران - 9614 - 28 /7 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

104 - ورود آقاي عبدالوهاب اردكاني به عضويت اتاق تجارت زاهدان - 2 /10 /1315 - هيأت وزيران - 12031 - 5 /10 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

105 - پروانه ورود كالاهاي مندرج در اين تصويبنامه و انتخاب آقايان ابوالحسن چايچيان، غلامعلي چيت ساز و آقاي محمدرضا راشدي به عضويت اتاق تجارت بابل - 19 /10 /1315 - هيأت وزيران - 12704 - 20 /10 /1315 - بند 3 نسخ مي شود -

106 - اتخاذ تصميماتي از جانب هيأت وزيران به پيشنهاد اداره كل تجارت در تاريخ 23 دي ماه 1315 - 23 /10 /1315 - هيأت وزيران - 13008 - 28 /10 /1315 - بندهاي 1 و 3 نسخ مي شود -

107 - پروانه ورود كالاهاي مذكور در اين تصويبنامه و انتخاب آقاي ابوالقاسم امنيغ به عضويت اطاق تجارت بندر پهلوي - 5 /11 /1315 - هيأت وزيران - 13473 - 7 /11 /1315 - بند 8 نسخ مي شود -

108 - ابقاء آقايان خسروشاهي، ديلمقاني، اراكيان، كرباسي و صادقي به اطاق تجارت تبريز - 12 /11 /1315 - هيأت وزيران - 13797 - 14 /11 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

109 - ابقاء آقايان ابراهيم نوذري، حاج احمد توسلي و حسن تبارك به عضويت اتاق تجارت عراق - 12 /11 /1315 - هيأت وزيران - 13796 - 14 /11 /1315 - كل مصوبه نسخ مي شود -

110 - اتخاذ تصميماتي از جانب هيأت وزيران به پيشنهاد اداره كل تجارت در تاريخ 5 اسفند ماه 1315 - 5 /12 /1315 - هيأت وزيران - 14950 - 10 /12 /1315 - بند 12 نسخ مي شود -

111 - پروانه ورود و اجازه ترخيص اشياء مذكور در اين تصويبنامه - 22 /12 /1315 - هيأت وزيران - 15692 - 27 /12 /1315 - بند 26 نسخ مي شود -

112 - اعطاي پروانه ورود براي تعدادي كالا - 21 /1 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بندهاي 9 و 10 نسخ مي شود -

113 - انتصاب آقاي اسفنديار سهيلي به عضويت اطاق تجارت و اعطاي پروانه واردات تعدادي از اشياء - 18 /2 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بند 1 نسخ مي شود -

114 - اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها - 25 /2 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بند 4 نسخ مي شود -

115 - شرايط صدور فرش توسط تجار و موسسات مختلف - 3 /3 /1316 - هيات وزيران - نامعلوم - جزء هـ از بند1 نسخ مي شود -

116 - اعطاي پروانه ورود دويست دوچرخه با لوازم ان به تجارتخانه ضيائيان - 12 /3 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بند هاي 6 و 7 نسخ مي شود -

117 - اعطاي پروانه ورود مقداري درب فولادي و متعلقات فرعي آن براي ساختمانهاي اداره كل صناعت - 12 /4 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بند 6 نسخ مي‌شود -

118 - اعطاي پروانه ورود مقداري كالا جهت كنسولگري انگليس - 16 /4 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بندهاي 14 و 15 نسخ مي‌شود -

119 - اعطاي پروانه ورود به ماشين آلات نخ‌ريسي از كشور انگلستان - 16 /4 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بند سيزدهم نسخ مي شود -

120 - الغاي اجازه انحصار صدور زعفران به شركت سهامي كالاي ايران - 23 /5 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بندهاي 10 و 11 نسخ مي‌شود -

121 - انتصاب آقاي محمد ابريشم كار بعضويت ثلث دوم اطاق تجارت اهواز - 27 /5 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ مي شود -

122 - پروانه ورود هيجده عدل لوازم يدكي تلمبه خريداري اداره كل صناعت و معادن از كشور امريكا - 24 /6 /1316 - هيأت وزيران - نامعلوم - بند 2 نسخ مي شود -

123 - اعطاي پروانه ورود تعدادي از كالاها براي اعضاي قونسولگري انگليس در بوشهر - 19 /8 /1316 - هيـأت وزيران - 12243 - 25 /8 /1316 - بند 5 نسخ مي شود -

124 - اعطاي پروانه ورود مقداي اشياء فني از قبيل لوازم عكاسي به عتيقه شناس آمريكايي - 24 /8 /1316 - هيأت وزيران - 14427 - 30 /8 /1316 - بند سوم نسخ مي شود -

125 - اعطاي پروانه ورود مقداري كالاها با معافيت از صدور - 20 /9 /1316 - هيأت وزيران - 13376 - 20 /9 /1316 - بند يازدهم نسخ مي شود -

126 - تصويبنامه شماره 15153 راجع به اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها به پيشنهاد وزارت تجارت - 29 /10 /1316 - هيأت وزيران - 15153 - 2 /11 /1316 - بند دوم نسخ مي شود -

127 - تعيين تعدادي از افراد به عضويت اطاق تجارت - 11 /12 /1316 - هيأت وزيران - 458/16493 - 14 /12 /1316 - كل مصوبه نسخ مي شود -

128 - تصويبنامه شماره 16816 راجع به اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها به پيشنهاد وزارت تجارت - 11 /12 /1316 - هيأت وزيران - 16816 - 11 /12 /1316 - بند 22 نسخ مي شود -

129 - تصويبنامه شماره 17293 راجع به اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها به پيشنهاد وزارت تجارت - 21 /12 /1316 - هيأت وزيران - 17293 - 23 /12 /1316 - بند هشتم نسخ مي شود -

130 - تجديد عضويت تعدادي از اعضا در اطاق تجارت - 23 /12 /1316 - هيأت وزيران - 563/17153 - 25 /12 /1316 - كل مصوبه نسخ مي شود -

131 - تصويبنامه شماره 1232 راجع به اجازه صدور پروانه ورود كالا و ابزارآلات با معافيت از صدور - 27 /1 /1317 - هيأت وزيران - 1232 - 31 /1 /1317 - بند 18 نسخ مي شود -

132 - اعلام انتخاب شدگان براي عضويت اطاق تجارت كرمانشاهان - 7 /2 /1317 - هيأت وزيران - 282/1731 - 8 /2 /1317 - كل مصوبه نسخ مي شود -

133 - انتخاب تعدادي از افراد به عضويت اطاق تجارت اصفهان - 14 /6 /1317 - هيأت وزيران - 1111 /7557 - 15 /6 /1317 - كل مصوبه نسخ مي شود -

134 - نه نفر اعضاي تجارت اهواز از ميان 27 نفر حائزين اكثريت در تجديد انتخابات - 23 /7 /1317 - هيأت وزيران - 1411 /9805 - 24 /7 /1317 - كل مصوبه نسخ مي شود -

135 - تصويبنامه راجع به ابقا و جايگزيني كارمندان اطاق بازرگاني رشت - 15 /12 /1317 - هيأت وزيران - 16758 - 16 /12 /1317 - كل مصوبه نسخ مي شود -

136 - انتخاب آقاي محمد رفيعي از بين بقيه منتخبين درجه اول اطاق بازرگاني رشت بجاي اقاي محمد باقر كريم - 29 /12 /1317 - هيأت وزيران - 2/15 - 00 /1 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

137 - انتخاب آقاي عزيزالله خضرائي به جاي آقاي احمد كافي به كارمندي اطاق بازرگاني مشهد - 11 /4 /1318 - هيأت وزيران - 767/4710 - 14 /4 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

138 - انتخاب آقاي احمد رحيمي به جاي آقاي غلامرضا بابائي به كارمندي اطاق بازرگاني زاهدان - 18 /4 /1318 - هيأت وزيران - 795/5068 - 24 /4 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

139 - انتخاب آقاي اعتماد ايگار به جاي آقاي محمدحسين طالبي به كارمندي اطاق بازرگاني - 25 /4 /1318 - هيأت وزيران - 874/5491 - 20 /5 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

140 - انتخاب نه نفر كارمندان اطاق بازرگاني همدان از ميان 27 تن حائزين اكثريت به عضويت اطاق بازرگاني - 27 /4 /1318 - هيأت وزيران - 891/5481 - 2 /5 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

141 - ابقاي عضويت آقايان حاج جواد كسائي، حاج زين العابدين امين و محمد هراتي در اطاق بازرگاني اصفهان و تعيين آقاي عبدالحسين دهدشتي به جاي آقاي امامي - 18 /7 /1318 - هيأت وزيران - 1491/9200 - 19 /7 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

142 - ابقاي عضويت آقايان علي كرامت و عباس عليزاده و محمدحسن كميلي در اتاق بازرگاني اهواز - 30 /7 /1318 - هيأت وزيران - 1585/9782 - 1 /8 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

143 - انتخاب آقاي سيد عبد الحسين روحي به جاي آقاي عبدالحسين مرشد به كارمندي اطاق بازرگاني - 28 /8 /1318 - هيأت وزيران - 1697/10606 - 29 /8 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

144 - انتخاب آقاي ابوالقاسم آسيغ به جاي آقاي محمد تراب نيا به كارمندي اطاق بازرگاني بندر پهلوي - 28 /8 /1318 - هيأت وزيران - 1646/10607 - 29 /8 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

145 - اجازه ابقاي عضويت 4 نفر از كارمندان اطاق بازرگاني يزد - 19 /9 /1318 - هيأت وزيران - 1812/11408 - 20 /9 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

146 - انتخاب آقايان علي عباس رمضان نيا و فرخ فرخ نيا و رجبعلي شيرزادي به سمت كارمندي اطاق بازرگاني بندر پهلوي - 28 /9 /1318 - هيأت وزيران - 1872/11849 - 1 /10 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

147 - اجازه ابقاي عضويت پنج نفر از كارمندان اطاق بازرگاني مشهد - 3 /10 /1318 - هيأت وزيران - 1905/12303 - 4 /10 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

148 - اجازه ابقاي كارمندي آقايان محمدجواد اردوبادي و علي ستايش و محمدمهدي ممتاز و محمدكريم مختار در اطاق بازرگاني شيراز - 6 /11 /1318 - هيأت وزيران - 2103/13557 - 8 /11 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

149 - اجازه ابقاي آقايان عباسعلي فرهودي و علي فخرصمدي و فتح الله قندي و محمدهادي حريري در سمت كارمندي اطاق بازرگاني كرمانشاه - 1 /12 /1318 - هيأت وزيران - 2252/14367 - 5 /12 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

150 - انتخاب آقاي ابراهيم عطارزاده به كارمندي اطاق بازرگاني زاهدان - 1 /12 /1318 - هيأت وزيران - 2251/14368 - 5 /12 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

151 - انتخاب آقاي عبدالله فتحي به كارمندي اطاق بازرگاني اهواز - 13 /12 /1318 - هيأت وزيران - 2318/14776 - 18 /12 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

152 - انتخاب آقاي محمدمهدي پورخليل به كارمندي اطاق بازرگاني بندر پهلوي - 13 /12 /1318 - هيأت وزيران - 2323/15028 - 18 /12 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

153 - انتخاب آقايان غلامرضا رفسنجاني و محمدحسين محترم و عباس افشار به كارمندي اطاق بازرگاني كرمان - 13 /12 /1318 - هيأت وزيران - 2320/15029 - 18 /12 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود -

154 - ابقاي عضويت چهار تن از اعضاي اتاق بازرگاني رشت و انتصاب آقاي محمد علي شعار به عضويت اتاق بازرگاني آنجا - 5 /1 /1319 - هيأت وزيران - 12/15725 - 6 /1 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

155 - اجازه استخدام آقاي محمود رضايي به كارمندي اتاق بازرگاني همدان - 12 /1 /1319 - هيأت وزيران - 63/169 - 14 /1 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

156 - اجازه استخدام آقاي محبعلي صديقيان به كارمندي اتاق بازرگاني كرمانشاه - 26 /1 /1319 - هيأت وزيران - 138/488 - 27 /1 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

157 - ابقاي آقايان علي فراهانچي و ابراهيم نوذري و انتخاب آقاي محمد نوري به كارمندي اطاق بازرگاني اراك - 18 /2 /1319 - هيأت وزيران - 289/1729 - 19 /2 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

158 - انتخاب آقايان محمد حسن پارسا و فضل الله صادقي به عضويت اطاق بازرگاني تبريز - 22 /2 /1319 - هيأت وزيران - 293/1866 - 22 /2 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

159 - اجازه ابقاي عضويت آقايان عباس حاج دائي و عبدالحسين صاحب و مهدي سامني و محبعلي صديقيان در اطاق بازرگاني كرمانشاهان - 13 /3 /1319 - هيأت وزيران - 505/2756 - 14 /3 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

160 - اجازه ابقاي عضويت آقايان علي لاري و محمد رزاق زاده و غلامحسين كفاشي و حسن آذربايجاني در اطاق بازرگاني زاهدان - 13 /3 /1319 - هيأت وزيران - 504/2548 - 14 /3 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

161 - اجازه ابقاي عضويت آقايان نصراله برازجاني و محمدعلي بركت در اطاق بازرگاني بوشهر و انتصاب آقاي عباس محمديان به عضويت اطاق بازرگاني آنجا - 27 /3 /1319 - هيأت وزيران - 595/3374 - 28 /3 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

162 - انتخاب آقايان منصور گوهري و احمد ابريشمي به عضويت اتاق بازرگاني رشت - 31 /4 /1319 - هيأت وزيران - 831/4964 - 2 /5 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

163 - انتخاب آقاي ابراهيم نعمت زاده به كارمندي اطاق بازرگاني رشت - 7 /5 /1319 - هيأت وزيران - 881/5246 - 8 /5 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

164 - ابقاي عضويت آقايان ابوالقاسم اعتماد و مهدي مقدس و حسن عسگريان بنكدار در اطاق بازرگاني همدان - 23 /5 /1319 - هيأت وزيران - 1001/5917 - 24 /5 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

165 - ابقاي عضويت آقايان محمدتقي گرجي و غلامحسين كفاش زاده و مهدي اردكاني و ابراهيم عطارزاده در اطاق بازرگاني زاهدان - 6 /6 /1319 - هيأت وزيران - 1060/6419 - 7 /6 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

166 - انتخاب آقاي محمدباقر عظيمي تبريزي به عضويت اطاق بازرگاني بندر پهلوي - 1 /7 /1319 - هيأت وزيران - 1213/7430 - 2 /7 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

167 - اجازه ابقاي آقايان محمد كازروني و حسن سلطاني و ابوالقاسم تبريزي و محمد شيخ زاده به عضويت اطاق بازرگاني اصفهان - 1 /7 /1319 - هيأت وزيران - 1214/7431 - 2 /7 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

168 - تصويب نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني اهواز - 13 /8 /1319 - هيأت وزيران - 1463/9243 - 19 /8 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

169 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني يزد - 2 /9 /1319 - هيأت وزيران - 1549/9975 - 3 /9 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

170 - تصويب‌نامه در خصوص انتخاب اعضاي اطاق بازرگاني مشهد - 18 /9 /1319 - هيأت وزيران - 1657/10673 - 19 /9 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

171 - تصويبنامه راجع به ابقاي آقايان پورخليل، آميغ و نظري به كارمندي اطاق بازرگاني - 16 /10 /1319 - هيأت وزيران - 1802/11593 - 17 /10 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

172 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني كرمان - 25 /10 /1319 - هيأت وزيران - 1837/11929 - 26 /10 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

173 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني مشهد - 2 /11 /1319 - هيأت وزيران - 1883/12244 - 3 /11 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

174 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني شيراز - 21 /11 /1319 - هيأت وزيران - 1964/12728 - 22 /11 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

175 - تصويب‌نامه در خصوص اعضاي اطاق بازرگاني بندر پهلوي - 28 /11 /1319 - هيأت وزيران - 2026/13115 - 29 /11 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود -

176 - آئين نامه صدور و ورود كالا و معامله ارز - 27 /1 /1320- هيأت وزيران - نامعلوم - قسمت 3 ، 10 ، 12، 14 نسخ مي شود -

177 - ابقاي آقايان شمس الدين شمس و محمدرحيم دواني به كارمندي اطاق بازرگاني - 6 /2 /1320 - هيأت وزيران - 185/1389 - 7 /2 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

178 - تصويب‌نامه راجع به انتخاب چهل تن از كاركنان اطاق بازرگاني تبريز - 3 /3 /1320 - هيأت وزيران - 369/2662 - 4 /3 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

179 - ابقاي آقاي غلامعلي كريمي و انتخاب آقاي غلامرضا مشيري بجاي آقاي كاظم حاجيان به كارمندي اطاق بازرگاني - 24 /3 /1320 - هيأت وزيران - 452/3540 - 25 /3 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

180 - ابقاي آقايان عبدالحسين روحي، محمد سلمانزاده، محمد رزاق زاده، حسن آذربايجاني به كارمندي اطاق بازرگاني - 11 /4 /1320 - هيأت وزيران - 518/4369 - 12 /4 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

181 - انتخاب دوازده تن كارمندان اطاق بازرگاني كرمانشاهان از ميان 36 تن انتخاب شدگان دوره چهارم - 18 /4 /1320 - هيأت وزيران - 554/2392 - 19 /4 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

182 - ابقاي آقايان خليل دشتي، رضا هفته، ابوالقاسم توكل بكارمندي اطاق بازرگاني - 25 /4 /1320 - هيأت وزيران - 578/4794 - 26 /4 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

183 - انتخاب دوازده تن كارمندان اطاق بازرگاني از ميان سي وشش تن دوره جديد - 26 /7 /1320 - هيأت وزيران - 854/8110 - 27 /7 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

184 - انتخاب آقاي عبدالرحيم طاهري بكارمندي اطاق بازرگاني - 7 /8 /1320 - هيأت وزيران - 894/10060 - 7 /8 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

185 - انتخاب آقاي محمدعلي عارف كارمند درجه اول دوره سوم اطاق بازرگاني بوشهر بجاي ابوالقاسم توكل - 1 /9 /1320 - هيأت وزيران - 1011/10471 - 2 /9 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

186 - انتخاب آقاي عظيم عظيمي و ابقاي آقايان حسن كاشانيان- تقي وهاب زاده- عبدالرزاق قاضي زاده و محمدعلي نصرتيان بكارمندي ثلث دوم اطاق بازرگاني تهران - 6 /10 /1320 - هيأت وزيران - 1136/13983 - 9 /10 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

187 - انتخاب نه نفر كارمندان اطاق بازرگاني اهواز از ميان منتخبين درجه اول - 27 /10 /1320 - هيأت وزيران - 1216/15364 - 29 /10 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

188 - انتخاب آقايان علي اكبر بافته و فضل الله صادقي و حسين شالچيلار و عبدالله مسكوچي بكارمندي اطاق بازرگاني - 15 /11 /1320 - هيأت وزيران - 1294/16688 - 18 /11 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

189 - انتخاب دوازده نفر كارمندان اصلي دوره چهارم اطاق بازرگاني يزد - 18 /12 /1320 - هيأت وزيران - 1395/18274 - 19 /12 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

190 - انتخاب 15 تن كارمندان اطاق بازرگاني مشهد - 20 /12 /1320 - هيأت وزيران - 1420/19356 - 21 /12 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

191 - ابقاي آقايان غلام ايرواني و محمد اصفهاني و محمود رضائي كارمندان ثلث دوم دوره چهارم اطاق بازرگاني همدان به سمت خود - 20 /12 /1320 - هيأت وزيران - 1422/19360 - 21 /12 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

192 - انتخاب نه تن كارمندان اطاق بازرگاني بندر پهلوي - 27 /12 /1320 - هيأت وزيران - 1456/19426 - 28 /12 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود -

193 - انتخاب تعدادي از كارمندان اصلي دوره چهارم اطاق بازرگاني يزد - 8 /1 /1321- هيأت وزيران - 17/218 - 12 /1 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود -

194 - ابقاء سه نفر از كارمندان دوره چهارم اطاق بازرگاني همدان به سمت خود - 21 /2 /1321 - هيأت وزيران - 259/3380 - 22 /2 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود -

195 - انتصاب آقاي حاج سيد علي مسعودي به كارمندي اطاق بازرگاني كرمانشاهان - 23 /2 /1321 - هيأت وزيران - 287/3520 - 24 /2 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود -

196 - انتصاب شش تن از كارمندان اطاق بازرگاني بندر عباس - 11 /3 /1321 - هيأت وزيران - 385/5054 - 13 /3 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود -

197 - تصويبنامه راجع به تأسيس اتاقهاي بازرگاني افتخاري - 3 /2 /1322 - هيات وزيران - 141/2727 - 6 /2 /1322 - كل مصوبه نسخ مي شود -

198 - تصويب وظايف دفتر اطاقهاي بازرگاني - 27 /3 /1323 - هيات وزيران - 200/4460 - 28 /3 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود -

199 - تصويبنامه هيئت وزيران راجع به ورود شكر - 9 /2 /1325 - هيات وزيران - 384/4534 - 15 /2 /1325 - كل مصوبه نسخ مي شود -

200 - اجازه ورود پنجاه تن چاي هندي به آقاي عبداله كلكتي - 9 /3 /1325 - هيأت وزيران - 860/11552 - 16 /4 /1325 - كل مصوبه نسخ مي شود -

201 - تصويبنامه هيئت وزيران راجع به خريدن اتومبيل از طرف دولت - 6 /2 /1326 - هيأت وزيران - 3117 - 14 /2 /1326 - بند 2 نسخ مي شود -

202 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به شركت بازرگانان ايران در نمايشگاه ميلان و صادر نمودن كالاي مجاز - 13 /2 /1327 - هيأت وزيران - 1626 - 14 /2 /1327 - كل مصوبه نسخ مي شود -

203 - اصلاح مقررات ارزي بازرگاني مربوط به صادرات كشور - 8 /10 /1327 - هيأت وزيران - 942 /16067 - 13 /10 /1327 - بند 3 نسخ مي شود -

204 - اتخاذ تصميماتي به منظور تعيين كالاهاي مجاز و صادرات و واردات كالا - 18 /6 /1329 - هيات وزيران - 406/7-758 - 19 /6 /1329 - بند 3 نسخ مي شود -

205 - اتخاذ تصميماتي به منظور افتتاح كنفرانس اقتصادي اسلامي در تهران - 27 /6 /1329 - هيات وزيران - 81/7/502 - 28 /6 /1329 - ماده 1 نسخ مي شود -

206 - اجازه تشكيل شوراي اقتصاد در مركز هر استان - 17 /8 /1329 - هيات وزيران - 7/875 - 20 /8 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود -

207 - تصويبنامه راجع به وصول صدي پنج وسائط نقليه موتوري نو و كهنه كه اطاق بازرگاني براي آنها نرخ تعيين نميكند - 28 /12 /1329 - هيات وزيران - 1779/49164 - 11 /1 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود -

208 - تشكيل يك انجمن ايراني اقتصادي اسلامي در وزارت اقتصاد ملي - 18 /4 /1330 - هيأت وزيران - 6248 - 20 /4 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود -

209 - تصويبنامه راجع به تشكيل شورايعالي اقتصاد - 14 /6 /1332- هيات وزيران - 389/19852 - 15 /6 /1332- كل مصوبه نسخ مي شود -

210 - تصويبنامه راجع به سرمايه‌هايي كه به ايران وارد مي‌شود - 25 /9 /1332 - هيأت وزيران - 783/34510 - 26 /9 /1332 - ماده 2- - كل مصوبه نسخ مي شود -

211 - تصويبنامه راجع به اعزام هيأتي از طرف وزارت اقتصاد ملي در سومين كنفرانس اقتصادي اسلامي در كراچي - 9 /10 /1332 - هيأت وزيران - 853/36344 - 10 /10 /1332 - بند 3 نسخ مي شود -

212 - تصويبنامه اي جهت تاسيس نمايشگاه دائمي محصولات و مصنوعات داخلي - 18 /12 /1332 - هيأت وزيران - 1487/31170 - 19 /12 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود -

213 - وظايف دفتـــر اطاقهاي بــــــــازرگاني - 18 /12 /1333 - هيأت وزيران - 1521/29897 - 23 /12 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود -

214 - تصويب نمودن مراتبي براي تثبيت امور چاي در كشور و حمايت از باغداران و تشويق تهيه كنندگان چاي داخله - 25 /12 /1333 - هيات وزيران - 31498 - 28 /12 /1333 - بند 2 نسخ مي شود -

215 - تشكيل كميسيوني متشكل از وزيران مختلف جهت بررسي اوضاع كارخانجات كشور - 25 /2 /1334- هيأت وزيران - 247/3454 - 25 /2 /1334- كل مصوبه نسخ مي شود -

216 - تشكيل كميسيوني جهت رسيدگي به اوضاع كارخانجات كبريت سازي كشور - 19 /5 /1334 - هيأت وزيران - 601/9862 - 21 /5 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود -

217 - طرح آئين نامه اجرائي قانون تشويق صادرات و توليد - 21 /5 /1334 - هيات وزيران - 5448 - 26 /5 /1334 - مواد 3 ، 23 و 25 نسخ مي‌شود -

218 - تصويبنامه مربوط به فروش اجناس ممنوعه توسط وزارت گمركات - 9 /5 /1336 - هيات وزيران - 390/11068 - 12 /5 /1336 - تبصره 1 ماده 2 نسخ مي‌شود -

219 - تصويبنامه راجع به آئين‌ نامه شوراي اقتصاد استان - 7/22 /1336 - هيات وزيران - 558/14669 - 24 /7 /1336 - ماده 1 نسخ مي شود -

220 - آيين نامه اجرايي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي - 30 /1 /1337 - هيات وزيران - 79/2062 - 2 /2 /1337 - تبصره 1 از ماده 18 نسخ مي شود -

221 - اصلاح تصويبنامه شماره 2198 مورخ مورخ 22 /2 /1336 راجع به بهبود چاي داخلي - 14 /10 /1337 - هيأت وزيران - 766/21469 - 16 /10 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود -

222 - اساسنامه شوراي دريائي - 30 /5 /1338 - هيات وزيران - 574/11068 - 1 /6 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود -

223 - تعيين تكليف در خصوص واردات چاي توسط آقاي ابوالقاسم جورابچي - 25 /12 /1338 - هيأت وزيران - 35318 - 27 /12 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود -

224 - صدور گذرنامه خدمت جهت جناب آقاي علي وكيلي رئيس اطاق بازرگاني تهران - 13 /3 /1340 - هيأت وزيران - 12/5184 - 14 /3 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود -

225 - تعيين اعضاء هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي - 27 /8 /1340 - هيأت وزيران - 25784/ت /1008 - 28 /8 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود -

226 - تشكيل شوراي صنفي صادركنندگان - 25 /11 /1340 - هيأت وزيران - 34988/ت - 29 /11 /1340 - بند هـ ماده 5 – ماده 10 – بند ب ماده 14 نسخ مي شود -

227 - اجازه اعزام هيأتي به رياست آقاي دكتر علينقي مهركار رئيس اداره روابط بازرگاني خارجي و عضويت آقاي علي صديق نماينده اطاق بازرگاني تهران به كويت - 7 /6 /1341 - هيأت وزيران - 432/3146/4 - 10 /6 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود -

228 - اجازه اعزام آقايان دكتر احمد علي شيباني و دكتر سهراب فيروزيان و دكتر علينقي مهركار و علي صديق به كويت - 26 /6 /1341 - هيأت وزيران - 2387/ت/475 - 28 /6 /1341 - بند 1 نسخ مي شود -

229 - اجازه اعزام هيأتي متشكل از آقايان دكتر غلامحسين جهانشاهي، دكتر ضياءالدين هيأت، دكتر عبدالرضا عدل طباطبائي و علي اصغر ميرزاد به بلژيك جهت ايجاد روابط بازرگاني بين كشورهاي بازار و دولت شاهنشاهي ايران - 31 /6 /1341 - هيأت وزيران - 24252 - 31 /6 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود -

230 - تشكيل كنگره تثبيت مقررات اقتصادي كشور - 7 /7 /1341 - هيأت وزيران - 25358 - 9 /7 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود -

231 - اساسنامه اطاق صنايع و معادن - 24 /9 /1341 - هيات وزيران - 43270/ت - 26 /9 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود -

232 - اعزام هيأتي به بلژيك براي انجام مرحله دوم مذاكرات با مسئولين بازار مشترك اروپا - 2 /2 /1342 - هيأت وزيران - 1830 - 4 /2 /1342 - بند 1 نسخ مي شود -

233 - پرداخت هزينه سفر آقاي خسروشاهي رييس اطاق بازرگاني تهران براي شركت در جشن سيصدمين سال تأسيس اتاق بازرگاني هامبورگ - 19 /2 /1344 - هيأت وزيران - 1838 - 19 /2 /1344-

234 - شركت نماينده اطاق صنايع و معادن در هيات نظارت موضوع ماده 6 تصويبنامه شماره 37890 مورخ 29 /12 /40 - 4 /6 /1342 - هيات وزيران - 9150 - 10 /6 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود -

235 - تشكيل شوراي مركزي سازمان خيريه كمكهاي بهداشتي و درماني كشور - 25 /9 /1342 - بند 1 نسخ مي شود -

236 - انتخاب افرادي به عنوان هيأت حمايت از صنايع - 12 /5 /1343 - هيأت وزيران - 7650 - 12 /5 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود -

237 - آئين‌نامه تشكيل كميسيون دائمي حج - 23 /8 /1343 - هيات وزيران - 15554/6 - 3 /9 /1343 - مواد 1 و 8 نسخ مي شود -

238 - آئين‌نامه اجرائي ماده 13 قانون تأسيس اطاق صنايع و معادن مورخ 26 /9 /43 مربوط به انتخاب نمايندگان و مقررات مربوط به جلسات و تصميمات هيئت نمايندگان اطاق صنايع و معادن ايران - 17 /7 /1344 - هيات وزيران - 5626 - 18 /7 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود -

239 - تشكيل هيئت عالي نظارت بر صنايع قند - 25 /11 /1344 - هيات وزيران - 4123/4 - 26 /11 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود -

240 - تشكيل فدراسيون اطاقهاي بازرگاني ايران - 4 /3 /1345 - هيات وزيران - 1878 / 125 - 4 /3 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود -

241 - عضويت نماينده شركت سهامي كارخانجات ايران در كميته هيئت عالي نظارت بر صنايع قند - 25 /4 /1345 - هيات وزيران - 4078 / 296 - 25 /4 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود -

242 - اصلاح تبصره اصلاحي تصويبنامه شماره 4570 مورخ 24 /7 /1344 - 13 /12 /1345 - هيأت وزيران - 52306 / 844 - 13 /12 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود -

243 - تشكيل شورايي در وزارت اقتصاد جهت رسيدگي و اعلام نظر نسبت به درخواست هاي رسيده براي تاسيس شركت بيمه در ايران - 12 /4 /1346 - هيأت وزيران - 6288 /328 - 12 /4 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود -

244 - تشكيل كميسيوني به منظور نظارت و پيگيري بر جريان پيشرفت همكاريهاي فني اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران با‌كشورهاي چين و ژاپن - 19 /4 /1364 - هيأت وزيران - 40564 - 2 /5 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود -

245 - تصويب متن پيش نويس قرارداد به منظور تامين 76 درصد ازهزينه هاي خريد كاميون كمپرسي و پيكاپ و تعميرگاه سيار و وسائل اوليه مورد لزوم جهت حفظ و نگاهداري و تعمير راههاي كشور از موسسه موتوكو چكسلواكي - 24 /4 /1346 - هيأت وزيران - 24490/ 360 - 24 /4 /1346 - جزء 7 نسخ مي شود -

246 - تصويب ميزان حق عضويت اطاق هاي بازرگاني كشور - 11 /5 /1346 - هيأت وزيران - 7324/ 392 - 11 /5 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود -

247 - تشكيل شورايي براي رسيدگي و اعلام نظر نسبت به درخواست‌هاي رسيده براي تاسيس شركت بيمه در ايران - 22 /5 /1346 - هيأت وزيران - نامعلوم - كل مصوبه غير از عبارت پاياني آن ،«پروانه هاي صادره از طرف وزارت اقتصاد هر سال بايد تمديد شود و تمديد آن منوط به ارائه گواهي واريز حساب مالياتي شركت در سال قبل خواهد بود.»، نسخ مي‌شود -

248 - آئين نامه ترتيب تقسيم ماليات اضافي موضوع ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 - 27 /10 /1346 - هيأت وزيران - 63482 /808 - 27 /10 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود -

249 - تصويب تشكيل شورايعالي هم آهنگي توليد دانه هاي روغني - 14 /11 /1346 - هيأت وزيران - 48744/859 - 14 /11 /1346 - بند 2 نسخ مي شود -

250 - آئين نامه وصول ماليات فروش الكل هاي صنعتي و تركيبات الكلي - 30 /12 /1346 - هيأت وزيران - 57656/952 - 30 /12 /1346 - بند 5 ماده 10 نسخ مي شود -

251 - اساسنامه انجمن توان بخشي - 28 /2 /1347 - هيات وزيران - 3426 - 21 /2 /1347 - بند خ ماده 5 نسخ مي شود -

252 - اساسنامه سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران - 5 /5 /1347 - هيات وزيران - 81720 - 5 /5 /1347 - بندهاي الف و ج ماده 2 و ماده 4 نسخ مي شود -

253 - تشكيل هيأتي برياست جناب آقاي عبدالمجيد مجيدي وزير كار و امور اجتماعي - 21 /2 /1348 - هيأت وزيران - 4/ 685 - 23 /2 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود -

254 - تصويب متن موافقت نامه پيوست بمنظور تامين هزينه هاي ارزي پنج پست اصلي و توزيع و لوازم فرعي مورد نياز سازمان آب و برق خوزستان با شركت براون باوري آلمان و اجازه امضاء به جناب آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه - 25 /5 /1348 - هيأت وزيران - 21640 /324 - 25 /5 /1348 - بند 5 قسمت موافقت نامه مالي نسخ مي شود -

255 - اساسنامه مركز توسعه صادرات ايران - 4 /11 /1348 - هيات وزيران - 40670 /627 - 4 /11 /1348 - بند ت ماده 3 و بندهاي 6 و 7 ماده 5 نسخ مي شود -

256 - واگذاري مبلغ بيست هزار ريال جهت كمك به اطاق بازرگاني ايران و فرانسه از محل اعتبار سال جاري دولت - 13 /9 /1352 - هيأت وزيران - 13-3-600 /م / 874 - 13 /9 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود -

257 - انعقاد موافقت نامه مالي بين راه آهن دولتي ايران وابسته به وزرات راه و شركت ترانس ايمپكس بلغارستان - 4 /12 /1352 - هيأت وزيران - 73254 /1096 - 5 /12 /1352 - جزء 4 نسخ مي شود - -

258 - اجازه عزيمت هيأتي به برزيل براي مشاركت و سرمايه گذاري در طرحهاي مربوط به توليد دانه هاي روغني - 26 /11 /1353 - هيأت وزيران - 58174 /1592 - 27 /11 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود -

259 - اصلاحات در مورد توسعه صنعت روغن نباتي در كشور - 13 /2 /1354 - هيأت وزيران - 3212/80 - 14 /2 /1354 - بند 2 نسخ مي شود -

260 - شركت هيأت ايراني در شصتمين اجلاس كنفرانس بين المللي كار كه در ژنو - 10 /3 /1354 - هيأت وزيران - 6338/136 - 11 /3 /1354 - كل مصوبه نسخ مي شود -

261 - اساسنامه سازمان مالي گسترش واحد‌هاي توليدي - 11 /5 /1354 - هيات وزيران - 11106 - 12 /5 /1354 - ماده 10 نسخ مي شود -

262 - اجازه اداره كارخانه ريسندگي و بافندگي زاينده رود به وسيله هيأت حمايت از صنايع موضوع ماده 1 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور - 8 /12 /1356 - هيأت وزيران - 322-53 - 8 /12 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود -

263 - تصويب آئين نامه قانون تشكيل سازمان صنايع كوچك ايران - 29 /2 /1357 - هيأت وزيران - 5298/120 - 25 /2 /1357 - ماده 4 نسخ مي شود -

264 - تصويبنامه درباره مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1358 - 29 /1 /1358 - هيأت وزيران - 2580 - 29 /1
- ماده 11 نسخ مي شود

265 - آئين‌نامه مربوط به صدو‌ر كارت بازرگاني - 24 /9 /1358 - شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - --- - كل مصوبه نسخ مي شود -

266 - مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1359 - 28 /12 /1358 - شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 84400 - 23 /1 /1359 - ماده 11 نسخ مي شود -

267 - اصلاح تصويبنامه شماره 51890 - 58.05.13 در مورد ترخيص منسوجاتي كه به گمرك وارد مي شود - 28 /12 /1358 - شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 84402 - 23 /1 /1359 - بند 1 نسخ مي شود -

268 - اختصاص مبلغ پنجاه هزار دلار به وزارت امور خارجه براي كمك به اطاق بازرگاني و صنايع و معادن و مبادلات تجارتي اسلامي - 30 /1 /1359 - شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 84216 - 28 /2 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود -

269 - مقررات عمومي صادرات و واردات سال 60 - 27 /12 /1359 - هيأت وزيران - 84476 - 28 /12 /1359 - ماده 11 نسخ مي شود -

270 - تصويبنامه راجع به ‌تعيين اعضاي هيأت حمايت از صنايع - 11 /8 /1360 - هيأت وزيران - 85382 - 18 /8 /1360 - كل مصوبه نسخ مي شود -

271 - ‌آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات سال 1364 - 17 /6 /1364 - هيات وزيران - 31508 - 24 /6 /1364 - ماده 25 نسخ مي شود -

272 - آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 مصوب 18 /9 /1365 مجلس شوراي اسلامي و ‌مبالغ قابل دريافت به مأخذ ريال بابت پرداخت حقوق دولتي مندرج در قوانين - 25 /3 /1367 - هيأت وزيران - 5096/ت267 - 16 /4 /1367 - رديف هاي 11 و 13 از قسمت دوم بند «و» ماده 1 -

273 - جدول استهلاك موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /2 /1366 - 20 /3 /1368 - هيأت وزيران - 44980/ت 439 - 5 /5 /1368 - تبصره 8 – - كل مصوبه نسخ مي شود -

274 - موافقتنامه همكاريهاي تجاري بين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و دو‌لت جمهوري بوسني و هرزگوين - 24 /5 /1375 - هيأت وزيران - 5734/ت 16445هـ - 29 /5 /1375 - - ماده 12 پيوست- - كل مصوبه نسخ مي شود -

275 - انتقال وظايف ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگزده و ستادهاي بازسازي و امور بازگشت مناطق جنگزده بترتيب به حوزه معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري و استانداريها - 7 /2 /1376 - نماينده ويژه رئيس جمهور - 20/56067 - 11 /2 /1376 - رديف - « اتاق بازرگاني صنايع و معادن» از جدول «اعتبارات جاري تامين شده از محل اصلاحيه بودجه» -

276 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به وزارت بازرگاني - 22 /4 /1376 - هيأت وزيران - 62944/ت18471هـ - 22 /5 /1376 - ماده 14 پيوست - - كل مصوبه نسخ مي شود -

277 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه كار و امور اجتماعي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت - 27 /7 /1376 - هيأت وزيران - 69880/ت18764هـ - 18 /8 /1376 - ماده 2 پيوست – - كل مصوبه نسخ مي شود - -

278 - آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات حقوق كنسولي - 20 /12 /1376 - هيأت وزيران - 80697/ت17560هـ - 28 /12 /1376 - بند 12 از جدول شماره 2 پيوست نسخ مي شود -

279 - تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 8 /12 /1377 - نمايندگان ويژه رييس جمهور - 79553/ت 21012هـ - 27 /12 /1377 - بند 1 و رديف 10 بند 5 نسخ مي شود -

280 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاريهاي تجاري و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند - 24 /11 /1378 - هيأت وزيران - 50226/ت22037هـ - 25 /11 /1378 - بند پ ماده 9 پيوست – - كل مصوبه نسخ مي شود - -

281 - آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - 29 /3 /1379 - هيأت وزيران - 13899/ت 20708هـ - 11 /4 /1379 - ماده 30 (با اصلاحات بعدي آن) و تبصره 4 از ماده 30‌ نسخ مي‌شود -

282 - آيين‌نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي - 9 /11 /1379 - هيات وزيران - 50991/ت21560هـ - 11 /11 /1379 - ماده 14 نسخ مي شود -

283 - تصويب‌نامه راجع به تعيين نماينده اتاق صنايع و معادن ايران در هيأت حمايت از صنايع - 10 /12 /1379 - هيأت وزيران - 57524/ت 23669هـ - 15 /12 /1379 - كل مصوبه نسخ مي شود -

284 - آيين نامه اجرايي ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 24 /4 /1380 - هيأت وزيران - 3161/ت24527هـ - 8 /5 /1380 - ماده 8 نسخ مي شود -

285 - اجازه ترخيص يك دستگاه ترجمه همزمان و تجهيزات آن توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - 22 /12 /1380 - هيأت وزيران - 231/ت26187هـ - 21 /1 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود -

286 - آيين نامه شماره 4502/ت 26369هـ مورخ 8 /2 /1381 راجع به تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 1 /2 /1381 - هيأت وزيران - 4502/ت 26369هـ - 8 /2 /1381 - بند 12 جدول شماره 2 پيوست نسخ مي شود -

287 - اجازه ترخيص 470 دستگاه ميكروفون و گوشي مربوط به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معافيت از پرداخت سود بازرگاني - 19 /3 /1381 - 6573/ت 26250هـ - 22 /3 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود -

288 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان - 17 /7 /1381 - هيأت وزيران - 34566/ت27303هـ - 20 /7 /1381 - ماده 11 پيوست - - كل مصوبه نسخ مي شود - -

289 - آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 6 /1 /1382 - هيأت وزيران - 1032/ت 28338هـ - 16 /1 /1382 - بند 12 جدول شماره 2 پيوست نسخ مي شود -

290 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن به وزارت بازرگاني - 21 /2 /1382 - هيأت وزيران - 9141/ت 28652هـ - 27 /2 /1382 - ماده 12 پيوست - - كل مصوبه نسخ مي شود - -

291 - آيين نامه شماره 17091/ت30673هـ مورخ 10 /4 /1383 راجع به تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 20 /2 /1383 - هيأت وزيران - 17091/ت30673هـ - 10 /4 /1383 - رديف 12 جدول شماره 2 پيوست نسخ مي شود -

292 - اصلاح مواد (30) و (31) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - 17 /3 /1383 - هيأت وزيران - 13940/ت30827هـ - 20 /3 /1383 - بند 3 نسخ مي شود -

293 - اجازه فروش ساختمان مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني واقع در خيابان استاد مطهري به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان تهران و اختصاص وجوه حاصل از فروش براي تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي دستگاه مذكور - 22 /9 /1383 - هيأت وزيران - 53530/ت31928هـ - 1 /10 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

294 - اصلاح ماده 30 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - 18 /11 /1383 - هيأت وزيران - 44175/ت31438هـ - 24 /11 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

295 - اجازه ارجاع اختلافات بين شركت آلومينيم المهدي و شركت ماشين سازي اصفهان به مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران - 12 /12 /1383 - هيأت وزيران - 32414/74777 - 19 /12 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

296 - اتخاذ تصميماتي به منظور هدايت عالي روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و مشاركت در بازسازي عراق - 18 /3 /1384 - هيأت وزيران - 18690/ت 33154هـ - 29 /3 /1384 - بند1- - كل مصوبه نسخ مي شود -

297 - اضافه شدن رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و روساي اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران در استانها به ماده ( 30 ) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - 5 /5 /1384 - هيأت وزيران - 28637/ت 32679هـ - 10 /5 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

298 - الحاق عبارتي به بند1 تصويب‌نامه موضوع اتخاذ تصميماتي به منظور هدايت عالي روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و مشاركت در بازسازي عراق - 11 /10 /1384 - هيأت وزيران - 54408/ت 33719هـ - 18 /10 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

299 - اتخاذ تصميماتي در خصوص توسعه صادرات غير نفتي - 14 /4 /1385 - وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 2788/ت35774ك - 21 /6 /1385 - بند 1 نسخ مي شود -

300 - اتخاذ تصميماتي در خصوص چگونگي پرداخت جوايز و مشوق‌هاي صادراتي - 14 /4 /1385 - وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 72784/ت35774ك - 21 /6 /1385 - جزء الف بند 4 نسخ مي شود -

301 - تشكيل ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران وجمهوري عراق - 10 /8 /1385 - هيأت وزيران - 110572/ت35917هـ - 7 /9 /1385 - بند 1 نسخ مي شود -

302 - الحاق اتاقهاي تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و بازرگاني و صنايع و معادن ايران به تركيب ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق - 26 /1 /1386- 29 /1 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

303 - تعيين كارگروه جهت تدوين دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات - 21 /3 /1386 - وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 81286/ت37862ك - 23 /5 /1386 - بند 2 نسخ مي شود -

304 - اصلاح ماده (30 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - 30 /10 /1386 - وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 742/ت37845ك - 10 /1 /1387 - بند 1 نسخ مي شود -

305 - موظف نمودن وزارت بازرگاني به تجهيز، ايجاد و احداث نمايشگاه بين المللي، پايانه صادراتي و ساخت سيلو در استان فارس - 10 /2 /1388 - هيأت وزيران - 41360/42538 - 8 /2 /1388 - بند 8 نسخ مي شود -

306 - موظف نمودن بانك مركزي به انتشار اوراق مشاركت براي شهرداري، اختصاص تسهيلات سرمايه گذاري، تأمين نقدينگي و منابع بانكي خوشه هاي صنعتي و طرح هاي خوداشتغالي در استان خراسان رضوي - 8 /8 /1388 - هيأت وزيران - 175902/43647 - 4 /9 /1388 - بند 4 نسخ مي شود -

307 - تشكيل ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق - 4 /11 /1388 - هيأت وزيران - 227715/ت42649 هـ - 18 /11 /1388 - بند 1 - - كل مصوبه نسخ مي شود -

308 - اتخاذ تصميماتي در خصوص استفاده از تسهيلات ارزي توسط صادركنندگان و طرح هجينگ (اشعار به ريال ) - 1 /2 /1389 - وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 112153/44790 - 23 /5 /1389 - بند 2نسخ مي شود -

309 - تعيين آقاي ابراهيم جميلي به عنوان نماينده اتاق صنايع و معادن ايران در هيأت حمايت از صنايع - 2 /3 /1389 - هيأت وزيران - 25324/44590 - 8 /3 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

310 - تشكيل كارگروهي به منظور برنامه ريزي، هماهنگي و تسريع در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني - 16 /3 /1389 - هيأت وزيران - 76532/44700 - 7 /4 /1389 - بند 1 و تبصره آن نسخ مي‌شود -

311 - اتخاذ تصميماتي در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران - 15 /6 /1389 - نمايندگان ويژه رييس جمهور - 152038/ت45336ن - 7 /7 /1389 - بند 17 نسخ مي شود -

312 - تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروه صادرات كشور - 24 /11 /1389 - هيأت وزيران - 286906/ت46197هـ - 14 /12 /1389 - بند 1 – - كل مصوبه نسخ مي شود -

313 - تفويض اختيار هيأت وزيران در خصوص سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي به كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - 4 /2 /1390 - هيات وزيران - 33536/ت45320هـ - 18 /2 /1390 - بند 1 – - كل مصوبه نسخ مي شود -

314 - آيين نامه كارگروه توسعه صادرات استان - 14 /8 /1390 - وزيران عضو كارگروه صادرات كشور - 13519/ت47703ك - 29 /1 /1391 - بند و ماده 1 نسخ مي شود -

315 - اتخاذ تصميماتي بمنظور تسهيل در امر صادرات كشور - 3 /3 /1391 - وزراي عضو كارگروه صادرات كشور - 48081/41809 - 3 /3 /1391 - بندهاي 1، 2 و 8 نسخ مي‌شود -

316 - تعيين نمايندگان وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت و معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و كارشناس منتخب وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع موضوع بندهاي (1)، (2)، (4) و (5) ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه هاي كشور - 17 /9 /1392 - هيأت وزيران - 154479/ت49910هـ - 27 /9 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

317 - اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 17 /3 /1394 - هيات وزيران - 51551/ت50961هـ - 24 /4 /1394 - بند 13 نسخ مي شود -

318 - مجوز انجام مذاكره، پيش امضاء (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت - 30 /10 /1394 - هيات وزيران - 144839/ت52755هـ - 6 /11 /1394 - ماده 6 از پيوست - - كل مصوبه نسخ مي شود -

319 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي و دولت جمهوري ليتواني به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 9 /3 /1395 - هيات وزيران - 29867/ت53147هـ - 12 /3 /1395 - ماده 3 از پيوست 1 – - كل مصوبه نسخ مي شود -

پيوست 2 - مصوبات معتبر

1 - تشكيل كميته ملي سازمان بين المللي كار در وزارت كار و امور اجتماعي - 5 /2 /1349 - هيات وزيران - 1254 - 5 /2 /1349 - كل مصوبه - - معتبر با اصلاحات بعدي

2 - آئين‌نامه اجرائي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران - 20 /5 /1358 - هيأت وزيران - 52350 - 22 /5 /1358 - بند 5 -

3 - آئين‌نامه راجع به نحوه برگزاري اجلاسهاي مشترك با كشورهاي خارجي - 12 /4 /1370 - هيأت وزيران - 4757/ت 135هـ - 22 /4 /1370 - جزء 15 بند الف ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 -

4 - انتقال وظايف بازرگاني ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه به وزارت بازرگاني - 14 /7 /1370 - هيأت وزيران - 43698/ت 329هـ - 24 /7 /1370 - بند 2 - معتبر با اصلاحات بعدي

5 - اصلاح تصويبنامه انتقال وظايف ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه در مسائل بازرگاني به وزارت بازرگاني - 12 /8 /1370 - هيات وزيران - 47487/ت 379هـ - 19 /8 /1370 - كل مصوبه -

6 - تعيين وزير تعاون يا نماينده وي به عنوان يكي از اعضاي بعضي از شوراها و مجامع - 4 /5 /1371 - هيأت وزيران - 23544/ت289هـ - 31 /6 /1371 - بند 16 -

7 - آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 14 /1 /1373 - هيات وزيران - 1395/ت16هـ - 6 /2 /1373 - مواد 1 ، 10، 43 و 45 - معتبر با اصلاحات بعدي

8 - اجازه صدور رواديد براي اتباع خارجه به منظور انجام معاملات فرش در ايران - 8 /5 /1376 - هيات وزيران - 62039/ت18405هـ - 11 /5 /1376 - كل مصوبه -

9 - اتخاذ تصميماتي در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي و تشكيل كميسيوني جهت تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاي تعهدات ارزي و تعيين تركيب جديد اعضاي كميته هاي توسعه صادرات غير نفتي استان - 8 /12 /1377 - نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 79553/ت 21012هـ - 27 /12 /1377 - - بند 1 و 5 - -

10 - اصلاح بندهاي ( الف ) و ( ب ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 - 22 /12 /1378 - هيات وزيران - 70621/ت 22681هـ - 26 /12 /1378 - بند الف -

11 - اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 12 /11 /1379 - هيأت وزيران - 59174/ت21092هـ - 23 /12 /1379 - بند 2 -

12 - آيين نامه تأسيس صندوق‌هاي غير دولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها - 2 /2 /1380 - هيات وزيران - 4521/ت24152هـ - 9 /2 /1380 - ماده 2 -

13 - آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه - 2 /2 /1380 - هيات وزيران - 4522/ت24152هـ - 9 /2 /1380 - مواد 4 و 7 -

14 - اضافه شدن نمايندگان وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي به تركيب اعضاي كميته تنظيم روابط بازرگاني خارجي - 16 /10 /1380 - هيأت وزيران - 49632/ت21603هـ - 2 /11 /1380 - كل مصوبه -

15 - تعيين برنامه جامع توسعه صادرات كشور - 9 /1 /1383 - هيات وزيران - 384/ت 30254هـ - جزء 30 از بند 5 ضميمه 1 پيوست -

16 - اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران - 21 /4 /1383 - هيات وزيران - 30765/ت31056هـ - 18 /6 /1383 - بند 37 ماده 5 و ماده 7 -

17 - اتخاذ تصميماتي در خصوص ارتقاء كيفيت كالاها و خدمات صادراتي - 4 /5 /1383 - وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 37992/ت 31227ك - 12 /7 /1383 - بند 7 -

18 - آيين نامه نحوه اعمال محدوديت هاي اقتصادي در روابط خارجي - 11 /11 /1383 - هيات وزيران - 68938/ت31469هـ - 26 /11 /1383 - تبصره ماده 2- بند 2 ماده 5 -

19 - بررسي و اجراي طرحهاي بازرگاني، واردات و صادرات، مالياتي و گمركي در استان بوشهر - 11 /11 /1386 - هيأت وزيران - 191007/39128 - 24 /11 /1386 - بند 1 -

20 - آيين نامه اجرايي ماده ( 32 ) قانون تجارت الكترونيكي -مصوب 1382 - - 11 /6 /1386 - هيات وزيران - 98986/ت 31819هـ - 21 /6 /1386 - بند خ ماده 2 -

21 - آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي - 26 /12 /1386 - وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت - 40260/ت34274ك - 20 /3 /1387 - ماده 11 (الحاقي 25/9/1397 -

22 - آيين نامه ساماندهي خوشه ها و شبكه هاي صادرات گراي كسب و كار - 2 /2 /1387 - وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 20794/ت35014ك - 16 /2 /1387 - تبصره 1 ماده 5 و ماده 12 -

23 - آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي - 11 /9 /1388 - وزيران عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 217869/ت 41733 هـ مورخ 23 /11 /1387 - 181434/ت43182ك - 14 /9 /1388 - تبصره ماده 43 -

24 - آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها - 31 /1 /1389 - وزيران عضو كار گروه بررسي آيين نامه هاي قانون هدفمند كردن يارانه ها - 39640/44697 - 29 /3 /1389 - بند ‏و ماده 3 -

25 - تصويب‌نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد در مورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 8 /3 /1389 - وزراي عضو كميسيون اقتصاد - 124646/ت40227ك - 6 /6 /1389 - كل مصوبه -

26 - تعيين برنامه هاي حمايتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي كشور - 19 /10 /1389 - وزيران عضو كارگروه صادرات كشور - 34619/ت46195ك - 29 /1 /1390 - بند 15 و تبصره 1 آن -

27 - سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور - 10 /12 /1389 - وزراي عضو كارگروه صادرات كشور - 9531/ت46374ك - 21 /1 /1390 - رديف چهارم جدول 3 از بند 7 پيوست در رابطه با «تدوين برنامه راهبردي اتاق بازرگاني صنايع و معادن» -

28 - آيين نامه اجرايي قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي - 8 /4 /1390 - هيأت وزيران - 85945/ت41301هـ - 27 /4 /1390 - تبصره 2 ماده 5 -

29 - اتخاذ تصميماتي در خصوص فعال سازي كريدور ايران - عراق- سوريه - اردن و لبنان - 21 /4 /1390 - نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 119331/ت47055ن - 13 /6 /1390 - بند 7 -

30 - تصويب‌نامه در خصوص الحاق بند (3ـ3) به تصويب ‌نامه شماره 124646 /ت40227ك مورخ 6 / 6 / 1389 - 8 /5 /1390 - وزراي عضو كارگروه صادرات كشور - 131944/ت46443ك - 3 /7 /1390 - كل مصوبه -

31 - اصلاح بندهاي (2) و (3) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 26 /1 /1391 - وزراي عضو كارگروه صادرات كشور - 62008/ت47573ك - 3 /4 /1391 - بندهاي 1و 2 -

32 - اصلاح آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه - 14 /5 /1391 - وزراي عضو كارگروه صادرات كشور - 94765/ت48171ك - 14 /5 /1391 - بند ح -

33 - آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات - 21 /8 /1391 - هيأت وزيران - 141602/ت46513هـ - 21 /8 /1391 - بند ك ماده 3 (الحاقي 5 /2 /1395) -

34 - آيين نامه نحوه تنظيم و ارايه اطلاعات سرمايه گذاري هاي خارجي - 29 /9 /1391 - هيات وزيران - 200577/ت48348هـ - 12 /10 /1391 - ماده 1 -

35 - آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي - 6 /12 /1391 - هيات وزيران - 262758/ت47775هـ - 29 /12 /1391 - ماده 5 ، بند 4 ماده 17 ، تبصره 2 ماده 22، مواد 63 ، 82 ، 87 ، 131 ، - معتبر با اصلاحات بعدي

36 - مجوز امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت - 22 /2 /1392 - هيأت وزيران - 48018/ت49118هـ - 31 /2 /1392 - ماده 12 پيوست -

37 - همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با استانداري آذربايجان غربي و ساير دستگاههاي مربوط براي اجراي تصميمات متخذه در مركز استان آذربايجان غربي - 28 /2 /1392 - نمايندگان ويژه رييس جمهور - 44415/ت49155ن - 28 /2 /1392 - بند 10 -

38 - تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص تعيين اعضاي كارگروههاي تخصصي ستاد هدفمندسازي يارانه ها و وظايف تفصيلي آنها - 19 /11 /1392 - نمايندگان ويژه رييس جمهور - 173496/ت50204ن - بندهاي پ و س - - معتبر با اصلاحات بعدي - -

39 - تشكيل شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 8 /4 /1393 - هيات وزيران - 44655/ت50738هـ - 24 /4 /1393 - بند الف - معتبر با اصلاحيه 19 /9 /1393

40 - آيين نامه اجرايي ماده (9) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار - 26 /5 /1393 - هيات وزيران - 62669/ت50318هـ - 4 /6 /1393 - بند د ماده 1 – بندهاي ث، ج ، چ ، ح از ماده 2 – مواد 4، 5 ، 7 ، 8 و 10 -

41 - اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 19 /9 /1393 - هيات وزيران - 113138/ت51364هـ - 27 /9 /1393 - كل مصوبه -

42 - آيين نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي - 1 /11 /1393 - هيأت وزيران - 131646/ت49789هـ - 5 /11 /1393 - تبصره 1 ماده 4 -

43 - آيين نامه اجرايي ماده (53) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 6 /3 /1394 - هيات وزيران - 31109/ت51949هـ - 12 /3 /1394 - كل مصوبه -

44 - آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 31 /4 /1394 - هيات وزيران - 58955/ت52080هـ - 11 /5 /1394 - بند خ ماده 1 -

45 - آيين نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 8 /6 /1394 - هيات وزيران - 83983/ت52207هـ - 29 /6 /1394 - ماده 3 - - معتبر با اصلاحيه 21 /11 /1394

46 - تعيين آقاي حسين پيرموذن به عنوان نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در هيأت حمايت از صنايع موضوع بند (4) ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور - 22 /6 /1394......
- هيأت وزيران - 82813/ت52374هـ - 25 /6 /1394 - كل مصوبه -

47 - تصويب‌نامه در خصوص تشكيل ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي - 29 /6 /1394 - هيات وزيران - 85001/ت52442هـ - 31 /6 /1394 - تبصره 2 بند 1 -

48 - برنامه توسعه توليد محصولات دانش بنيان - 10 /8 /1394 - هيات وزيران - 116959/ت52253هـ - 5 /9 /1394 - مواد 2 و 17 -

49 - آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 10 /8 /1394 - هيات وزيران - 107038/ت52532هـ - 17 /8 /1394 - تبصره بند الف ماده 2 و ماده 3 -

50 - تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن رئيس اتاق اصناف ايران به تركيب اعضاي كميسيون ملي نشان (برند) تجاري - 21 /11 /1394 - هيأت وزيران - 154884/ت52873هـ - 25 /11 /1394 - كل مصوبه -

51 - اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات - 5 /2 /1395 - هيأت وزيران - 20115/ت52404هـ - 21 /2 /1395 - جزء پ بند 1 -

52 - تصويبنامه در خصوص تشكيل شوراي سياستگذاري و راهبري تجارت محصولات و خدمات حلال - 19 /2 /1395 - هيات وزيران - 24043/ت52156هـ - 29 /2 /1395 - بند 1 -

53 - آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - 6 /4 /1395 - هيأت وزيران - 46443/ت51559هـ - 23 /4 /1395 - ماده 23 -

54 - آيين نامه اجرايي بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي توليدي - 3 /5 /1395 - هيات وزيران - 53567/ت51721هـ - 6 /5 /1395 - بند پ ماده 1 –ماده2- بند 10 ماده 5- ماده 7 -

55 - آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 13 /5 /1395 - هيأت وزيران - 58117/ت52422هـ - 17 /5 /1395 - رديف 12 از جدول شماره 2 پيوست -

56 - تصويب‌نامه در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در شاخص شروع كسب و كار - 24 /2 /1396 - هيأت وزيران - 23110/ت53079هـ - 1 /3 /1396 - جزء الف بند 6 و بند 7 -

57 - تصويب‌نامه در خصوص اقدامات ضد قيمت شكني (دامپينگ) به منظور مقابله با اثرات منفي واردات كالاهايي كه به كمتر از ارزش عادي آنها قيمت گذاري شده‌اند - 24 /2 /1396 - هيات وزيران - 30008/ت53537هـ - 16 /3 /1396 - بند الف ماده 3 -

58 - آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي - 17 /8 /1396 - هيأت وزيران - 103898/ت54691هـ - 21 /8 /1396 - بند خ ماده 1 - معتبر با اصلاحيه 9 /12 /1396

59 - اصلاح بند (خ) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي - 9 /12 /1396 - هيأت وزيران - 158601/ت54902هـ - 12 /12 /1396 - كل مصوبه -

60 - اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 13 /4 /1397 - هيات وزيران - 49751/ت55549هـ - 21 /4 /1397 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحيه 6 /8 /1397

61 - اصلاح تصويب‌نامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 21 /4 /1397 (با موضوع اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) - 6 /8 /1397 - هيات وزيران - 130722/ت55743هـ - 4 /10 /1397 - كل مصوبه -

62 - اصلاح آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي - 25 /9 /1397 - هيات وزيران - 130740/ت49235هـ - 4 /10 /1397 - قسمت ماده 11 از بند 4 -

63 - آيين‌نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي - 24 /11 /1397 - هيات وزيران - 159003/ت55457هـ - 29 /11 /1397 - جزء 6 از بند الف ماده 7 – جزء 7 بند الف ماده 8- جزء 6 از بند الف ماده 9- -

64 - تصويب‌نامه در خصوص اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار شايسته - 29 /2 /1398 - هيأت وزيران - 25076/ت55337هـ - 1 /3 /1398 - قسمت 4 از رديف 3، - قسمت 3 از رديف 4، - قسمت 2 از رديف 5، - قسمت 2و4 از رديف 7، قسمت 2از رديف 8، از جدول راهبردها و سياست هاي اجرايي پيوست -

65 - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 5 /3 /1398 - هيات وزيران - 29018/ت54487هـ - 3 /12 /1398 - جزء 15 از بند الف ماده 7 -

66 - اصلاح آيين نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي - 13 /11 /1398 - هيأت وزيران - 147522/ت56758هـ - 19 /11 /1398 - بند 2 -

67 - آيين نامه اجرايي جزء ( 3 ) بند ( الف ) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - 9 /7 /1399 - هيأت وزيران - 79048/ت57448هـ - 12 /7 /1399 - تبصره 1 ماده 2 -

68 - آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي - 16 /7 /1399 - هيأت وزيران - 83806/ت57749هـ - 22 /7 /1399 - تبصره 5 ماده 6 -

69 - آيين نامه اجرايي جزء ( 4 ) بند ( الف ) ماده ( 4 ) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - 20 /7 /1399 - هيأت وزيران - 84296/ت57526هـ - 23 /7 /1399 - بندهاي 3 و 9 از ماده 1 -

70 - آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - 21 /8 /1399 - هيأت وزيران - 97648/ت57210هـ - 28 /8 /1399 - بند 22 ماده 10 -

71 - تصويب نامه در خصوص تسهيل در سرمايه گذاري براي توليد انواع نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي وارداتي در داخل كشور - - 16 /9 /1399 - هيات وزيران - 106647/ت58244هـ - 23 /9 /1399 - جزء ب بند 2 -

72 - تصويب‌نامه در خصوص آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت - 15 /11 /1399 - هيات وزيران - 136159/ت55289هـ - 25 /11 /1399 - مواد 7 و 10 -

73 - آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - 1 /2 /1400 - هيات وزيران - 16696/ت57548هـ - 19 /2 /1400 - كل مصوبه -

74 - تصويب‌نامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي - 1400/2/22 - هيات وزيران - 19717/ت58055هـ - 1400/2/26 - بند1 -

پيوست 3 - مصوبات منسوخ صريح

1 - اصلاح مقررات ارزي بازرگاني مربوط به صادرات كشور - 1327/10/8 - هيأت وزيران - 942 /16067 - 1327/10/13 - بند 3 نسخ صريح شده است - تبصره 1 ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي مصوب 1337/1/30 -

2 - تصويبنامه راجع به سرمايه‌هايي كه به ايران وارد مي‌شود - 1332/9/25 - هيأت وزيران - 783/34510 - 1332/9/26 - ماده 2 نسخ صريح شده است - ماده 2 قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي مصوب 1334/9/7- و بند 1 پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي سرمايه گذاري خارجي - كل مصوبه نسخ صريح شده است.

3 - اساسنامه هيئت نظارت بر حمل و نقل زميني كشور - 1345/7/23 - هيات وزيران - 7/5006 - 1345/7/26 - ماده 6 نسخ صريح شده است - بند 651 پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) مصوب 1399/12/27 -

4 - اساسنامه مركز توسعه صادرات ايران - 1346/7/22 - هيات وزيران - 40696 - 1346/7/22 - بند ت ماده 3 و ماده 5 نسخ صريح شده است - مقدمه اساسنامه مركز توسعه صادرات ايران مصوب 1348/11/4 -

5 - آئين نامه اجرائي ماده 1 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي - 1354/5/11 - هيأت وزيران - 12090/418 - 1354/5/13 - ماده 2 نسخ صريح شده است - مقدمه اصلاح آئين نامه اجرائي ماده 1 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي مصوب 1355/6/1 -

6 - لايحه قانوني راجع‌ به الحاق يك تبصره به ماده آئين‌نامه اجرائي تبصره يك قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - 1359/3/17 - شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - نامعلوم - كل مصوبه نسخ صريح شده است - بند 169 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن مصوب1399/10/24 -

7 - تشكيل كميته دائمي نرخ گذاري كالاهاي صادراتي در محل مركز توليد صادرات ايران - 1374/3/10 - هيأت وزيران - 3000/ت 15123هـ - 1374/3/17 - كل مصوبه نسخ صريح شده است - تشكيل كميته دايمي نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي در محل مركز توسعه صادرات ايران مصوب 1374/3/10 -

8 - تشكيل كميته دايمي نرخ گذاري كالاهاي صادراتي در محل مركز توسعه صادرات ايران - 1374/3/10 - هيأت وزيران - 3309/ت 15123هـ - 1374/3/23 - كل مصوبه نسخ صريح شده است - تصويبنامه در خصوص تشكيل كميته دايمي نرخگذاري كالاهاي صادراتي - مصوب 1374/11/1 -

9 - آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1375/11/3 - هيات وزيران - 20/121565/ت 17611هـ - 1375/11/16 - تبصره 1 ماده 19 نسخ صريح شده است - ماده 22 آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376/1/17>

10 - آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه - 1377/7/8 - هيات وزيران - 40968/ت 20077هـ - 1377/7/27 - ماده 4 نسخ صريح شده است - ماده 12 آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه - مصوب 1380/2/2 -

11 - آيين‌ نامه اجرايي بند ( ز ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1379/10/4 - هيات وزيران - 45534/ت23831هـ - 1379/10/12 - تبصره 2 ماده 3 نسخ صريح شده است - موخره آيين‌نامه اجرايي بند (ز) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380/10/30 -

12 - آيين نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1379/11/12 - هيأت وزيران - 53952/ت23700هـ - 1379/11/26 - كل مصوبه نسخ صريح شده است - موخره آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگرو ههاي تخصصي مصوب 1382/3/28 -

13 - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي - 1382/3/28 - هيات وزيران - 16918/ت26517هـ - 1382/4/16 - بند 2 تبصره ماده 31 – بند 10 ماده 48 نسخ صريح شده است - بند 35 پيوست 4 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1400/1/15 - كل مصوبه نسخ صريح شده است

14 - تعيين نرخ تعرفه خدمات كنسولي سال 1383 - 1383/2/20 - هيات وزيران - 13755/ت 30673هـ - 1383/3/30 - رديف 12 جدول شماره 2 پيوست نسخ صريح شده است - موخره آيين نامه شماره 17091/ت30673هـ مورخ 10 /4 /1383 راجع به تعيين تعرفه خدمات كنسولي 1383/2/20 -

15 - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي - 1384/4/8 - هيات وزيران - 28503/ت 33393هـ - 1384/5/10 - بند 2 تبصره ماده 31 – بند 10 ماده 48 نسخ صريح شده است - ماده 30 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي مصوب 1387/5/31- - و بند 45 پيوست 3 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1400/1/15 - كل مصوبه نسخ صريح شده است

16 - تصويب نامه در مورد پيش بيني تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي - 1386/5/7 - هيات وزيران - 77219/ت 32656هـ - 1386/5/16 - بند 2 نسخ صريح شده است - - ماده 14 تصويبنامه درخصوص اقدامات ضد قيمت‌شكني (دامپينگ) به منظور مقابله با اثرات منفي واردات كالاهايي كه به كمتر از ارزش عادي آنها قيمت گذاري شده اند مصوب 1396/2/24 -

17 - آيين‌ نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 1386/8/27 - هيات وزيران - 141699/ت34405هـ - 1386/9/4 - رديف 12 جدول شماره 2 - پيوست نسخ صريح شده است - ماده 15 آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - مصوب 1395/5/13 -

18 - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي - 1387/5/31 - وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب نامه شماره 11034/ ت34918 هـ مورخ 1385/2/9 - 89224/ت35365ك - 1387/6/3 - جزء 3 تبصره بند 19 قسمت الف ماده 21- جزء 16 از بند الف ماده 25 نسخ صريح شده است - بند 45 پيوست 4 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1400/1/15 - كل مصوبه نسخ صريح شده است

19 - تصويبنامه در خصوص تشكيل كميسيون تخصصي نشان تجاري - 1389/1/30 - نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار - 52485/ت44772ن - 1389/4/26 - بند الف نسخ صريح شده است - ماده 8 آيين نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات موضوع ماده (8) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/6/8 - كل مصوبه نسخ صريح شده است

20 - آيين نامه كارگروه توسعه صادرات استان - 1389/2/1 - وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 58292/44790 - 1389/4/26 - بند و ماده 1 نسخ صريح شده است - ماده 7 آيين نامه كارگروه توسعه صادرات استان مصوب 1390/8/14 -

21 - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 1390/6/2 - هيات وزيران - 134880/ت47221هـ - 1390/7/6 - بند م از ماده 6 نسخ صريح شده است - ماده 35 آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب 20/7/1390 و بند 53 پيوست 3 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1400/1/15 - كل مصوبه نسخ صريح شده است

22 - آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 1390/7/20 - هيات وزيران - 162178/ت47221هـ - 1390/8/14 - بند س ماده 6 - - بند ر ماده 30 (الحاقي 1394/3/17) نسخ صريح شده است - بند 53 پيوست 4 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1400/1/15 - كل مصوبه نسخ صريح شده است

23 - اصلاح نرخ تعرفه خدمات كنسولي موضوع جداول پيوست آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - 1390/12/17 - هيات وزيران - 10956/ت46654 هـ - 1391/1/27 - رديف هاي 10 و 12 جدول شماره 2 نسخ صريح شده است - ماده 15 آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي - مصوب 1395/5/13 -

24 - تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در همه استانهاي كشور - 1394/2/13 - هيات وزيران - 18151/ت50720هـ - 1394/2/19 - بند 1 نسخ صريح شده است - ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده (61) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1398/11/16 -

25 - تصويبنامه در خصوص انجام كليه معاملات دستگاه هاي اجرايي اعم از خريد، مناقصه و مزايده در «سامانه تداركات الكترونيكي دولت» - 1396/2/10 - هيات وزيران - 16145/ت53525هـ - 1396/2/16 - كل مصوبه نسخ صريح شده است - ماده 21 تصويب نامه در خصوص آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مصوب 1399/11/15 -

پيوست 4 - مصوبات غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا

1 - تمديد عضويت اعضايي از اطاق تجارت اصفهان - 1312/9/1 - هيات وزيران - نامعلوم - كل مصوبه -

2 - تصويب ‏نامه راجع به اساسنامه شوراي عالي اقتصادي - 1324/1/8 - هيات وزيران - 688 - 1324/1/15 - بند 1 -

3 - تصويبنامه راجع به تشويق صادرات - 1336/4/5 - هيأت وزيران - 8078 / 294 - 1336/4/6 - تبصره - كل مصوبه منقضي شده است.

4 - بودجه تفصيلي سال 1337 مربوط به درآمد تشويق صادرات و توليد - 1337/4/16 - هيأت وزيران - 8384/334 - 1337/4/17 - تبصره 1 - كل مصوبه منقضي شده است.

5 - تصويب بودجه سال 1338 اطاق بازرگاني تهران - 1338/4/2 - هيات وزيران - 5726 - 1338/4/6 - كل مصوبه -

6 - تصويب بودجه سال 1339 اطاق بازرگاني تهران - 1339/2/7 - هيأت وزيران - 4520/176 - 1339/2/19 - كل مصوبه -

7 - آيين نامه معاملات متقابل موضوع بند (ي) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1369/1/20 - كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 82/ت 13ك - 1369/2/11 - ماده 16 - كل مصوبه منقضي شده است.

8 - اصلاح آئين نامه معاملات متقابل ، موضوع بند ي تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1372/4/30 - هيأت وزيران - 5805/ت 182هـ - 1372/6/3 - ماده 15 - كل مصوبه منقضي شده است.

9 - آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1376/1/17 - هيات وزيران - 126327/ت17611هـ - 1376/1/26 - تبصره 1 ماده 19 - كل مصوبه منقضي شده است.

10 - ‌آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1380/2/2 - هيات وزيران - 4520/ت24152هـ - 1380/2/9 - ماده 6 و تبصره آن - كل مصوبه منقضي شده است.

11 - ارسال پيوست فهرست عوارض موضوع ماده (3) آيين نامه اجرايي بند ”الف“ ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1382/2/15 - هيأت وزيران - 24226/5088 - 1382/2/15 - بند 13 پيوست - كل مصوبه منقضي شده است.

12 - تصويب نامه راجع به نظام برنامه ريزي برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1382/5/5 - هيأت وزيران - 25247/29041 - 1382/5/8 - زير جزء 15 از جزء 3 بند ب -

13 - پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي سالهاي گذشته و سال 1383، تعيين اهداف كمي صادرات كالا و خدمات و الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال 1383 - 1383/3/4 - وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 20082/ت30784ك - 1383/4/21 - بند 2 - كل مصوبه منقضي شده است.

14 - اسناد ملي توسعه استانهاي كشور در برنامه چهارم توسعه - 1384/4/5 - هيأت وزيران - 25798/ت33111هـ - 1384/5/9 - بند 5 از سند ملي توسعه استان آذربايجان شرقي پيوست - كل مصوبه منقضي شده است.

15 - اتخاذ تصميماتي درخصوص توسعه صادرات و پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي در سال 1385 - 1385/7/22 - وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي - 117828/ت26221ك - 1385/10/24 - تبصره بند 2 پيوست دستورالعمل اجرايي پرداخت جوايز و مشوق هاي صادراتي در سال 1385 - كل مصوبه منقضي شده است.

16 - سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور - 1389/12/10 - وزيران عضو كارگروه صادرات كشور - - 9531/ت46374ك - 1390/1/21 - - رديف 5 از زير جزء 13/3 از جزء الف بند 3 پيوست - - رديف «تجديد ساختار بنگاهها»و رديف « ارتقاء اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن، تعاون، تشكل هاي صادراتي و وارداتي » و رديف « اتاق هاي مشترك، تشكل هاي ايرانيان مقيم خارج » و رديف «تدوين برنامه راهبردي اتاق بازرگاني صنايع و معادن» از «جدول تقسيم كار ملي يا مسئوليت – وظيفه دستگاه ها در اجراي راهبرد ملي صادرات» بند 7 پيوست -

17 - آيين نامه اجرايي ماده (118) ، بند( الف ) ماده (151 ) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 1390/6/2 - هيآت وزيران - 134878/ت47220هـ - 1390/7/6 - تبصره ماده 6 - كل مصوبه منقضي شده است.

18 - تعيين بسته اجرايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 1391/7/23 - هيأت وزيران - 155767/ت48527هـ - 1391/8/9 - قسمت «عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران» از رديف 15 از « جدول 1-2- شرح فعاليت‌ها و عمليات به تفكيك اهداف كمي و برش سالانه حجم فعاليت ها /عمليات» - - قسمت «عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران» از رديف 15 از «جدول 2-2- شرح فعاليتها و عمليات به تفكيك اهداف كمي و برش سالانه حجم فعاليت ها/عمليات» - - رديف 30 « جدول 3-1- برنامه هاي عملياتي و برش سالانه اهداف كمي» - - قسمت «عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران» از رديف 15 از «جدول 3-2- شرح فعاليتها و عمليات به تفكيك اهداف كمي و برش سالانه حجم فعاليت ها/عمليات» - كل مصوبه منقضي شده است.

19 - تعيين بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 1391/7/23 - هيأت وزيران - 155654/ت48527هـ - 1391/8/8 - قسمت «هماهنگي با آژانس سرمايه‌گذاري و يا اتاق هاي بازرگاني كشورهاي هدف، براي فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم براي برگزاري همايش» از رديف 2 از «جدول 4-2- شرح فعاليت‌ها و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي» - كل مصوبه منقضي شده است.

20 - آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 1392/1/18 - هيأت وزيران - 48012/ت48946هـ - 1392/2/31 - مواد 1، 3 ، 5 و 6 - كل مصوبه منقضي شده است.

21 - آيين نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور - 1393/1/10 - هيأت وزيران - 835/ت50416هـ - 1393/1/16 - تبصره جزء 8 از بند الف ماده 3 - كل مصوبه منقضي شده است.

22 - آيين نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور - 1399/3/11 - هيات وزيران - 31479/ت57679هـ - 1399/3/27 - بند 1 ماده 17 - كل مصوبه منقضي شده است.