آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/03/30 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 30 /3 /1400 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، كشور و نفت) و به استناد تبصره بند (ج) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395-، آيين ‌نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين‌ نامه اجرايي بند (ج) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1400,03,30با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

1 - وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

2 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)– كتاب فروش: شخص حقيقي يا حقوقي فعال كه داراي پروانه فعاليت كتاب فروشي از وزارت و پروانه كسب از اتحاديه مربوط مي باشد.

3 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)– ناشر: شخص حقيقي يا حقوقي فعال كه داراي پروانه فعاليت نشر از وزارت و جواز كسب از اتحاديه مربوط مي باشد.

4 - دفتر مطبوعات: مكاني كه دارنده پروانه رسمي انتشار نشريه براي فعاليت‌ هاي مطبوعاتي بر اساس تعريفي كه از نشريات در قانون مطبوعات ‌شده يا مي‌ شود، از آن استفاده مي ‌نمايد.

5 (اصلاحي 24ˏ05ˏ1400)- تعرفه فرهنگي: بهاي آب، برق، گاز و خدمات پستي و صدور پروانه ساختمان كه به منظور حمايت از كتابفروشان، ناشران و دفاتر مطبوعاتي بر مبناي تعرفه آموزشي (براي آب، برق، گاز و حمل و نقل مانند خدمات پستي) و عوارض كاربري فرهنگي بناها (براي صدور پروانه ساختمان) محاسبه مي‌ گردد.

ماده 2 - مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند عوارض صدور پروانه ساختمان براي احداث بنا با كاربري‌ هاي فرهنگي موضوع اين آيين ‌نامه را كه در چهارچوب ضوابط و مقررات شهرسازي، به طور كامل به ذي نفعان اختصاص مي ‌يابند، مطابق با مصوبات شوراي اسلامي شهر يا بخش، معادل تعرفه فرهنگي محاسبه نمايند.

ماده 3 - مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند براي ساختمان‌هاي فعلي عوارض كسب و پيشه و تابلوهاي تبليغاتي را به شرط اخذ گواهي ايمني و استحكام بنا از مراجع ذي صلاح، معادل تعرفه اماكن فرهنگي محاسبه نمايند.

تبصره - چنانچه اماكن موضوع مواد (2) و (3) اين آيين ‌نامه، به ساير مشاغل تغيير فعاليت دهند، مابه ‌التفاوت كليه تعرفه ‌ها، از زمان تغيير فعاليت به تشخيص مراجع ذي ‌ربط به قيمت روز و در چهارچوب ضوابط دستگاه ذيربط محاسبه و اخذ مي ‌گردد.

ماده 4 (منسوخه 18ˏ08ˏ1401)– فعاليت شغلي ناشران، كتاب فروشان و مراكز پخش كتاب در مجتمعي كه به طور كامل در اختيار مشاغل مذكور بوده و يا واحد آپارتمان مسكوني يا اداري كه بدون مزاحمت مي باشد، پس از اخذ مجوزهاي قانوني لازم توسط مالك يا مستأجر بلامانع است.

ماده 5 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)– وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز ذينفعان را براساس تعرفه اماكن فرهنگي (معادل تعرفه آموزشي) محاسبه نمايند.

ماده 4 (اصلاحي 28ˏ10ˏ1401)- مراجع تصويب طرح‌ هاي توسعه و عمران اعم از طرح‌ هاي جامع، تفصيلي و هادي (شهري و روستايي) مكلفند از طريق پيش بيني كاربري فرهنگي در پهنه‌ ها و فضاهاي محله ‌اي مسكوني در طرح‌ هاي ياد شده، از ذينفعان موضوع آيين ‌نامه حمايت نمايند.

تبصره 1 – ذي نفعان متقاضي استفاده از تعرفه فرهنگي كه داراي مصارف آب، برق و گاز مشترك با ساير واحدها مي ‌باشند، موظف به تفكيك مصرف و اخذ اشتراك مجزا مي باشند.

تبصره 2 - چنانچه مصارف ذينفعان در هر يك از قبوض آب، برق و گاز، با الگوي مصرفي كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري دستگاه‌هاي ذي ربط تدوين مي شود، منطبق نباشد، مشمول تعرفه ‌هاي فرهنگي موضوع اين آيين‌ نامه نمي‌ گردد.

ماده 5 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)– وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز ذينفعان را براساس تعرفه اماكن فرهنگي (معادل تعرفه آموزشي) محاسبه نمايند.

تبصره 1 (الحاقي 18ˏ08ˏ1401)– ذي نفعان متقاضي استفاده از تعرفه فرهنگي كه داراي مصارف آب، برق و گاز مشترك با ساير واحدها مي ‌باشند، موظف به تفكيك مصرف و اخذ اشتراك مجزا مي باشند.

تبصره 2 (الحاقي 18ˏ08ˏ1401)- چنانچه مصارف ذينفعان در هر يك از قبوض آب، برق و گاز، با الگوي مصرفي كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري دستگاه‌هاي ذي ربط تدوين مي شود، منطبق نباشد، مشمول تعرفه ‌هاي فرهنگي موضوع اين آيين‌ نامه نمي‌ گردد.

ماده 6 (اصلاحي 28ˏ10ˏ1401)- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تعرفه ارسال مطبوعات و كتاب را معادل تعرفه فرهنگي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط محاسبه نمايد.

ماده 7 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)- وزارت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه نسبت به استقرار سامانه اطلاع‌ رساني و ثبت مشخصات ذي نفعان در قالب پنجره واحد خدمات الكترونيك وزارت اقدام نمايد.

تبصره - كتابفروشان، ناشران و دفاتر مطبوعات متقاضي استفاده از تعرفه فرهنگي موضوع اين آيين ‌نامه، موظفند نسبت به ثبت مشخصات خود در سامانه مذكور اقدام نمايند.

ماده 8 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)- به منظور تسهيل در فرايند اجراي اين آيين ‌نامه، وزارت موظف به اقدامات زير مي‌ باشد:

ماده 7 (اصلاحي 28ˏ10ˏ1401)- وزارت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه نسبت به استقرار سامانه اطلاع‌ رساني و ثبت مشخصات ذي نفعان در قالب پنجره واحد خدمات الكترونيك وزارت اقدام نمايد.

تبصره (الحاقي 18ˏ08ˏ1401)- كتابفروشان، ناشران و دفاتر مطبوعات متقاضي استفاده از تعرفه فرهنگي موضوع اين آيين ‌نامه، موظفند نسبت به ثبت مشخصات خود در سامانه مذكور اقدام نمايند.

1 - بررسي و به روزرساني مشخصات ثبت ‌شده ذينفعان در سامانه در مقاطع شش ماهه.

2 - تعيين مصاديق ذينفعان فعال بر اساس اطلاعات ثبت‌ شده در سامانه و تأييد صلاحيت آنان.

3 - تدوين دستورالعمل تعيين ميزان بهره مندي از حمايت‌ هاي موضوع اين آيين نامه بر اساس شاخص ميزان درآمد ناشران، كتابفروشان و مطبوعات و شمارگان كتاب ‌ها و نشريات.

4 - تعامل و هماهنگي با ساير دستگاه‌ ها، سازمان‌ ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي تأثيرگذار در اجراي اين آيين‌ نامه.

5 - ارايه گزارش عملكرد موضوع اين آيين نامه به سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير مراجع ذي ربط و انتشار عمومي آن در سامانه.

6 - معرفي ذي نفعان تأييد صلاحيت شده به وزارتخانه ‌هاي نفت، نيرو، كشور و شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران.

7 - اطلاع رساني به ذي نفعان درخصوص تعرفه ‌هاي فرهنگي و ساير موضوعات مرتبط با اين آيين‌ نامه از طريق سامانه.

ماده 8 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)- به منظور تسهيل در فرايند اجراي اين آيين ‌نامه، وزارت موظف به اقدامات زير مي‌ باشد:

1 (الحاقي 18ˏ08ˏ1401)- بررسي و به روزرساني مشخصات ثبت ‌شده ذينفعان در سامانه در مقاطع شش ماهه.

2 (الحاقي 18ˏ08ˏ1401)- تعيين مصاديق ذينفعان فعال بر اساس اطلاعات ثبت‌ شده در سامانه و تأييد صلاحيت آنان.

3 (منسوخه 18ˏ08ˏ1401)- تدوين دستورالعمل تعيين ميزان بهره مندي از حمايت‌ هاي موضوع اين آيين نامه بر اساس شاخص ميزان درآمد ناشران، كتابفروشان و مطبوعات و شمارگان كتاب ‌ها و نشريات.

3 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)- تعامل و هماهنگي با ساير دستگاه‌ ها، سازمان‌ ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي تأثيرگذار در اجراي اين آيين‌ نامه.

4 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)- ارايه گزارش عملكرد موضوع اين آيين نامه به سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير مراجع ذي ربط و انتشار عمومي آن در سامانه.

5 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)- معرفي ذي نفعان تأييد صلاحيت شده به وزارتخانه ‌هاي نفت، نيرو، كشور و شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران.

6 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)- اطلاع رساني به ذي نفعان درخصوص تعرفه ‌هاي فرهنگي و ساير موضوعات مرتبط با اين آيين‌ نامه از طريق سامانه.

ماده 9 (اصلاحي 18ˏ08ˏ1401)- نظارت بر حسن اجراي اين آيين ‌نامه بر عهده وزارت است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري