تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1400/02/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص اصلاح مواد 82 و 87 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1400,02,22

هيئت وزيران در جلسه 22 /2 /1400 به پيشنهاد شماره 156218 /60 مورخ 27 /6 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مواد (82) و (87) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758 /ت47775هـ مورخ 29 /12 /1391 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 82 - در اجراي تبصره (1) ماده (51) قانون:
الف- مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده، يك سال مي ‌باشد. اين مهلت با نظر گمرك ايران براي كليه كالاها (به جز اقلام كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف) براي مدت يك سال ديگر به شرط ارايه درخواست تمديد قبل از انقضاي مهلت و يا پرداخت جرايم متعلقه از تاريخ انقضاي پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، تمديد مي ‌گردد.
ب - در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبول از طريق صاحب كالا ارايه گردد با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌ الاختيار وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق‌ هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران، با توجه به ضروريات تجاري، پروانه تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.
پ - مهلت قابل تمديد براي كالاهاي مشمول قانون تمركز وظايف مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1391- در كارگروه مذكور شش ماه خواهد بود.
تبصره - دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد.
ماده 87 - در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر، نسبت به ايفاي تعهد خود از طريق انجام صادرات محصولات به دست آمده يا مرجوع نمودن عين كالاي ورود موقت اقدام ننمايد، به شرط ارايه درخواست جهت تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت يا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، موضوع در كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادكشاورزي، اتاق هاي بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه و ساير دستگاه‌ هاي مربوط بررسي و در صورت موافقت كارگروه يادشده جهت تبديل پروانه ورود موقت به قطعي، پس از انجام ثبت ‌سفارش (و يا ترتيبات ديگر در صورت عدم امكان ثبت‌ سفارش) و با پرداخت حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني مطابق جدول موضوع تبصره (3) اين ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد.
تبصره 1 - در صورت ارايه درخواست از سوي صاحب كالا براي تبديل به قطعي شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضاي مهلت (مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي ‌كننده يا صدور حكم برائت از مرجع رسيدگي‌كننده) طرح پرونده در كارگروه يادشده منوط به پرداخت جرايم متعلقه بر اساس ماده (109) قانون از تاريخ انقضاي پروانه تا زمان ارايه درخواست مزبور (با كسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي‌ كننده تا صدور رأي برائت) به گمرك مربوط خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت صدور حكم محكوميت از طريق مرجع رسيدگي‌ كننده، اخذ مجوز تبديل به قطعي و انجام ثبت سفارش يا تنظيم اظهارنامه ورود قطعي نياز نيست، مگر آنكه در رأي صادره به اين موضوع تصريح شده باشد.
تبصره 3 - در صورت عدم ايفاي تعهد در مهلت مقرر، تبديل پروانه ورود موقت به قطعي با رعايت اين آيين‌ نامه منوط به پرداخت سود بازرگاني معادل جدول زير خواهد بود:


رديف

عنوان كالا

كد تعرفه

سود بازرگاني (تبديل ورود موقت به قطعي)

1

گندم

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه 1001

%75

2

شكر خام

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه 1701

%85

3

شكر سفيد

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه 1701

%85

4

شير خشك

4022900ـ4022190ـ4022130ـ4021030 ـ 4021010

%100

5

برنج

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه 1006

%100

6

جو

رديف‌ هاي تعرفه ذيل سر تعرفه‌هاي 1003 و 1004

%65

7

رب‌گوجه‌فرنگي

20029010

%100

8

عسل

رديف ‌هاي تعرفه ذيل سر تعرفه‌ هاي 409

%120

9

انواع ميوه (تازه يا خشك‌كرده) زيتون (تازه محفوظ شده)

رديف‌ هاي تعرفه‌ ذيل سر تعرفه‌ هاي:
0801ـ0802ـ0804ـ0805ـ0806ـ0807ـ0808ـ0809 0810ـ0811ـ0812ـ0813
به استثناي رديف‌ هاي تعرفه:
08011200ـ08011100ـ08011900ـ08043000-08044000ـ080450

%150

10

ساير كالاهايي كه در زمان ورود موقت يا تبديل به قطعي نمودن پروانه، ممنوع ‌الورود باشند (به غير از مصاديق (1) الي (9) اين جدول)

%200

11

براي ساير كالاها (به غير از مصاديق (1) الي (10) اين جدول)، به ازاي هر سال از زمان ورود موقت، ده واحد به سود بازرگاني اضافه مي ‌گردد.
تبصره 4 - واردكنندگاني كه به هر ميزان از وزن كالاي وارداتي را پس از پردازش صادر كرده‌اند در صورت درخواست تبديل به قطعي براي باقي مانده كالا مشمول تخفيف به ميزان كالاي صادرشده از محل سود بازرگاني تصويب شده در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده خواهند بود، مشروط بر آن كه با اعمال تخفيف ميزان حقوق ورودي متعلقه كمتر از ميزان تعيين شده در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد.
تبصره 5 - در صورتي كه كالاهاي مندرج در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده، در زمان تبديل ورود موقت به قطعي ممنوع‌ الورود تلقي نگردند، بند (11) مندرج در جدول مذكور ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 6 - محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي طرح (پروژه)‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، چنانچه براي استفاده در محدوده (سايت‌)هاي تحت نظر گمرك به گمرك ‌هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد، در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه است. ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي ‌باشد.

2 - تصويب‌ نامه‌ شماره 129163 /ت53078هـ مورخ 18 /10 /1395 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور