تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]

مصوب 1400/01/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]

هيأت وزيران در جلسه 15 /1 /1400 به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد تبصره اصلاحي بند (1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور – مصوب 1389- تصويب كرد:

1- از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون يا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست ،نسخ صريح مي شود.

2- فهرست مصوبات معتبر هيئت وزيران و كميسيون هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس جمهور در موضوع مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به شرح پيوست (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي شود. معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع رساني متن تنقيح شده اين مصوبات اقدام كند.

3- فهرست مصوبات منسوخ صريح و باطل شده يا غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا، به شرح پيوست هاي شماره (3) و (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي باشد.

4- اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي بالا، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش هاي آن مصوبه نيست مگر آن كه در پيوست ها تصريح شده باشد و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به منزله احياشدن مصوباتي كه قبلاً به موجب آن لغو شده است نمي باشد.

5- ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصويب نامه حاضر است.

6- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست هاي اين تصويب نامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت وزيران ارايه كند.

7- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور نسبت به تنقيح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهي متبوع، اقدام كند.

8- شمول اين تصويب نامه، مصوبات عادي (غير طبقه بندي ) هيئت وزيران، كميسيون هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي، مصرّح در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تا پايان بهمن 1399 است. هر مصوبة مربوط به موضوع و حدود شمول اين تصويب نامه كه در پيوست ها درج نشده، تا هنگام تعيين تكليف توسط هيئت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غيرقابل استناد مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

پيوست 1 – مصوبات منسوخ ضمني و با اجرا منتفي

1 - تصويبنامه راجع به تعيين جزيره قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري و صنعتي - 1369/11/07
هيأت وزيران - 133616 /ت 461هـ‏
16 /11 /1369 - كل مصوبه نسخ مي شود -

2 - اضافه شدن نماينده منطقه آزاد قشم به اعضاي كميته هماهنگي منطقه اي اشتغال استان هرمزگان - 1371/06/11
هيأت وزيران - 23546 /ت286هـ
31 /6 /1371 - كل مصوبه نسخ مي شود -

3 - تصويبنامه راجع به ترخيص كالا از مناطق آزاد تجاري كيش، قشم و چابهار - 1372/04/23
هيأت وزيران - 8237 /ت174هـ
30 /5 /72 - بند هاي 1 و2 نسخ مي شود -

4 - تصويبنامه راجع به انتخاب اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري، صنعتي قشم، كيش و چابهار - 1372/09/08
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 44544 /ت 149ك
22 /9 /1372 - كل مصوبه نسخ مي شود -

5 - تصويبنامه راجع به تعيين مقررات مربوط به مبادلات مرزي و بازارچه هاي مرزي و واردات كالا توسط كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور و مسافراني كه به كشور وارد مي گردند - 1372/10/15
هيأت وزيران - 56682 /ت 305هـ‏
7 /11 /1372 - مواد 8 و 9 مصوبه نسخ مي شود -

6 - تصويبنامه راجع به انتخاب اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار - 1372/10/21
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - /47355ت 178ك
3 /11 /1372 - كل مصوبه نسخ مي شود -

7 - آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 1373/01/14
هيأت وزيران - 1395 /ت16هـ
6 /2 /1373 - ماده 31 مصوبه نسخ مي شود -

8 - تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/02/11
هيأت وزيران - 16632 /ت30هـ‏
13 /2 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

9 - تعيين روش هاي هماهنگ نمودن فعاليتها در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي توسط دستگاه هاي اجرايي - 1373/02/19
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 34759 /ت33ك
8 /4 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

10 - تنفيذ تصويبنامه موضوع انتخاب اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري – صنعتي قشم، كيش و چابهار - 1373/05/17
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 37511 /ت 59ك
31 /5 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

11 - الحاق يك تبصره به ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 1373/06/23 هيأت وزيران - 38900 /ت243هـ
29 /6 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

12 - تصويبنامه در خصوص اصلاح مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/07/09
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 40688 /ت86ك
2 /8 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

13 - تصويب آيين نامه هايي با توجه به قانون مناطق دريايي توسط دستگاه هاي اجرايي - 1373/08/11
هيأت وزيران - 11651
17 /8 /1373 - بند 1 جدول نسخ مي شود -

14 - تعيين آقايان محمدرضا امام زاده واقفي و محمد اسماعيل قائم مقامي به عنوان اعضاي هيأت مديره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار - 1373/10/12
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 44451 /ت 106ك
28 /10 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

15 - تفويض اختيارات هيأت وزيران ناشي از بند (د) تبصره ( ۲۵ ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي به وزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد - 1373/11/05 هيأت وزيران - 65632 /ت409هـ
9 /11 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

16 - اضافه شدن وزير مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/11/19 هيأت وزيران - 71995 /ت 421هـ
27 /11 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

17 - تفويض اختيارات هيأت وزيران ناشي از قانون «مربوط به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي» و آيين نامه هاي اجرايي آن در محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد - 1373/11/26 هيأت وزيران - 66606 /ت 436 هـ
3 /12 /1373 - كل مصوبه نسخ مي شود -

18 - اصلاح آيين نامه اجرائي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد - 1374/02/04
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 43059 /ت15041هـ
28 /3 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود -

19 - آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1374/02/04
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 42890 /ت 15003ك
23 /3 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود -

20 - اصلاح مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1374/02/04
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 43060 /ت15041ك
28 /3 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود -

21 - اصلاح آيين نامه بند د تبصره ( 25 ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1374/05/09
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 45257 /ت 15003ك
28 /5 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود -

22 - اصلاح تصويبنامه تعيين روش هاي هماهنگ نمودن فعاليتها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي توسط دستگاه هاي اجرايي - 1374/05/09
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 6367 /ت 15382ك
23 /5 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود -

23 - آيين نامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم، چابهار و كيش - 1374/05/23
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 45785 /ت 15483ك
10 /7 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود -

24 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به وزارت بازرگاني - 1374/07/09
هيأت وزيران - 7308 /ت 14643هـ
11 /7 /1374 - بند ب ماده 2 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

25 - واگذاري زمين و تاسيسات موج شكن اهدائي جهت آب شيرين كن هاي كنارك به صورت بلاعوض به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار و كسر وام اعطايي به شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان - 1374/07/26 هيأت وزيران - 30363 /ت 15445هـ
1 /8 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود -

26 - اجازه استفاده از خدمات چندنفر بازنشسته در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران و سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1374/09/01
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 11497 /ت 15540ك
21 /9 /1374 - بند 2 نسخ مي شود -

27 - اصلاح آيين نامه اجرايي بند ( د ) تبصره ( 25 ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1374/09/13 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 52098 /ت 16006هـ
6 /10 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود -

28 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني ـ هرزگوين - 1374/12/13
هيأت وزيران - 15232 /ت16337هـ
20 /12 /1374 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

29 - روش اجراي محاسبه درصد مجاز ورود كالاها - 1374/12/26 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 40506 /ت16526ك
12 /2 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

30 - اصلاح آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1374/12/26 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 40130 /ت16496ك  ـ
28 /1 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

31 - شناخته شدن سازمانهاي منطقه آزاد قشم، كيش، چابهار جزء موسسات فهرست ضميمه آيين نامه ماموريت موضوع بند ب ماده ( 11 ) قانون استخدام كشوري - 1374/12/27 وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت - 20769 /ت 15658هـ
20 /1 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

32 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1375/01/19
هيأت وزيران - 20151 /ت 16131 هـ
21 /1 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

33 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1375/02/30
هيأت وزيران - 2190 /ت 16157هـ
2 /3 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

34 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1375/02/30
هيأت وزيران - 2188 /ت 16451هـ
2 /3 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

35 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1375/03/02
هيأت وزيران - 2613 /ت15857هـ
19 /3 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

36 - تعيين منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي در دو محدوده جغرافيايي - 1375/03/28 اكثريت وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 49083 /ت17065ك
21 /6 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

37 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1375/04/03
هيأت وزيران - 2568 /ت 15975هـ
6 /4 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

38 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1375/04/06
هيأت وزيران - 3607 /ت 16130ك
10 /4 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

39 - اصلاح آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1375/04/18 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 47467 /ت16871ك
30 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

40 - اضافه شدن نماينده وزارت بازرگاني به تركيب كميسيون موضوع بند 2 تصويبنامه راجع به اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي به داخل كشور - 1375/04/18 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 45053 /ت 16873ك
16 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

41 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي - 1375/04/24
هيأت وزيران - 4221 /ت 16343ك
27 /4 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

42 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي - 1375/05/24
هيأت وزيران - 5780 /ت 15908هـ
30 /5 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

43 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دو لت جمهوري اسلامي ايران و دو لت تانزانيا - 1375/06/25
هيأت وزيران - 6813 /ت 15908هـ
26 /6 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

44 - اصلاح تصويبنامه تعيين منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي در دو محدوده جغرافيايي - 1375/09/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 108860 / ت 17278 ك
18 /10 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

45 - تصويبنامه راجع به تعيين منطقه ويژه اقتصادي خوزستان واقع در ضلع شمالي شهرستانهاي خرمشهر و آبادان - 1375/09/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 109113 /ت17543ك
22 /10 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

46 - انتخاب اعضاي هيأت مديره هر يك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي قشم، كيش و چابهار - 1375/10/03
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 121331 / ت 17587 ك
29 /10 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

47 - تنفيذ عملكرد مازاد بر بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1375/11/08
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 124357 / ت 17724 ك
11 /12 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود -

48 - ايجاد منطقه ويژه اقتصادي جلفا به شرح نقشه پيوست و تعيين سازمان همياري شهرداري هاي استان آذربايجان شرقي به عنوان سازمان مسوول منطقه مزبور - 1376/03/27 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 59480 /ت 18282ك
30 /4 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

49 - ايجادمنطقه ويژه اقتصادي خرمشهربه شرح نقشه پيوست وتعيين سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازمان مسئول منطقه مزبور - 1376/03/27 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 58382 /ت 18251ك
30 /4 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

50 - تصويبنامه راجع به عوارض كالاي همراه مسافر براي منطقه آزاد قشم - 1376/03/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 59097 /ت18281ك
4 /5 /1376 - بند 2 نسخ مي شود -

51 - اصلاحيه ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/04/08
هيأت وزيران - 59498 /ت16284هـ
16 /4 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

52 - تصويبنامه راجع به تغيير متن تبصره 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/04/30 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 62192 / ت 18433 ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

53 - تصويبنامه راجع به حذف عبارتي از ماده 6 آيين نامه اجرايي بند « د » تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1376/04/30 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 61257 / ت 18428 ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

54 - الحاق يك تبصره به ماده 1 آيين نامه فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت - 1376/5/26
هيأت وزيران - 54406 /ت17706هـ
29 /5 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

55 - استرداد لوايحي از مجلس شوراي اسلامي - 1376/06/26
هيأت وزيران - 65936 /ت18636هـ
2 /7 /1376 - بند 4 مصوبه-
كل مصوبه نسخ مي شود -

56 - بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرستهاي پيوست موضوع نامه وزارت بازرگاني - 1376/07/27
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 67151 / ت 18469 هـ
27 /7 /1376 - رديف 37 جدول نسخ مي شود -

57 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي لبنان، سوريه، چين، آفريفاي جنوبي، اندونزي، تايلند، نيوزيلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1376/07/30
هيأت وزيران - 66234 /ت18705هـ
4 /8 /1376 - بند 2 ماده 4 پيوست-
عبارات لبنان، سوريه، چين، آفريقاي جنوبي، اندونزي ، كره جنوبي، قطر، كويت، مالزي، تركيه، عمان، اسلواك و فدراسيون روسيه از متن مصوبه حذف مي شود - در خصوص دولتهاي تايلند، اردن، نيوزيلند، هندوستان، امارات متحده عربي، ازبكستان، معتبر است

58 - جاري بودن وصول دو درصد هزينه اقامت هر شب يك مسافر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1376/08/25
هيأت وزيران - 70936 / 18830
28 /8 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

59 - تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي هيأت مديره، سازمان منطقه آزاد كيش - 1376/10/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 76364 / ت 19186 ك
9 /12 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

60 - آيين نامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم، چابهار و كيش - 1376/10/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 1886 /ت 19553ك
28 /2 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

61 - اصلاح آيين نامه اجرايي بند « د » تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1376/10/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 76414 / ت 19219 ك
9 /12 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود -

62 - تصويبنامه راجع به تعيين هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار - 1376/11/06
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 100531 / ت 19434 ك
15 /1 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

63 - تنفيذ تصويبنامه هاي بودجه سال هاي 1374 و 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش و اصلاح اساسنامه سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، چابهار و كيش - 1377/02/07
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 77185 / ت 19692 ك
7 /4 /1378 - كل مصوبه -
عبارت «47400/ت15640ك مورخ 1374/8/9، 30889/ت15640 مورخ 1374/8/9، 47383/ت16948ك مورخ 1375/5/2 و» حذف مي شود - در خصوص تنفيذ تصويبنامه هاي بودجه سال هاي 1374 و 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش با اجرا منتفي و در خصوص اصلاح اساسنامه سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، چابهار و كيش معتبر است

64 - اصلاح تبصره ماده (9) آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1377/02/07
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 13175 /ت 19733ك
24 /3 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

65 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هر كدام از دولتهاي ژاپن، ايتاليا، اسپانيا فنلاند، سوئد، يونان، روماني، كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي، جمهوري چك، تونس و سودان به وزارت اموراقتصادي و دارايي - 1377/06/11
هيأت وزيران - 13199 /ت 19262هـ
16 /6 /1377 - بند 2 ماده 4 پيوست-
عبارات ژاپن، ايتاليا، اسپانيا، فنلاند، سوئد، يونان، روماني، جمهوري چك، تونس از متن مصوبه حذف مي شود - در خصوص دولتهاي كره شمالي، جمهوري فدرال، يوگسلاوي و سودان معتبر است

66 - تعيين تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي - 1377/07/18
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 68323 /ت 20466ك
26 /10 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

67 - تعيين تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر - 1377/07/18
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 68325 /ت 20466ك
26 /10 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

68 - تعيين تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد - 1377/07/18
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 68324 /ت 20466ك
26 /10 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

69 - تعيين تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر خرمشهر - 1377/07/18
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 68119 /ت 20466ك
26 /10 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

70 - تعيين تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي - 1377/07/18
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 54149 /ت 20466ك
24 /10 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

71 - الحاق بند 3 به لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1377/10/23
هيأت وزيران - 67563 /ت 20724هـ
11 /11 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

72 - اصلاح تبصره 13 بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد چابهار - 1377/12/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 80580 /ت 21015ك
26 /12 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود -

73 - جانشيني شركت عمران جلفا به جاي سازمان همياري شهرداريهاي استان به عنوان سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي جلفا - 1377/12/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 1527 /ت 21016ك
23 /1 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود -

74 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني، آلباني و اتيوپي - 1378/04/30
هيأت وزيران - 20860 /ت21546هـ
10 /5 /1378 - بند 2 ماده 4 پيوست-
عبارت "و اتيوپي" از متن مصوبه حذف مي شود - در خصوص دولتهاي استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني، آلباني معتبر است

75 - اجازه سرمايه گذاري به شركت كاسپين مقيم جزاير ويرجين(انگلستان) به منظور اجراي طرح ايجاد يك واحد آب شيرين كن در منطقه آزاد كيش - 1378/07/25
هيأت وزيران - 24056 /ت 21643هـ
2 /8 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود -

76 - اجازه سرمايه گذاري به شركت WTD_SHASTA مقيم امارات متحده عربي به منظور اجراي طرح ايجاد يك واحد آب شيرين كن در منطقه آزاد كيش - 1378/07/25
هيأت وزيران - 29228 /ت 21747هـ
2 /8 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود -

77 - اصلاحيه آيين نامه فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت موضوع بندهاي ب، پ، ت ماده (39) قانون استخدام كشوري - 1378/08/09
هيأت وزيران - 47142 /ت20136هـ
17 /8 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود -

78 - اصلاح ماده 3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1378/08/16
هيأت وزيران - 47330 /ت 19801هـ
1 /9 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود -

79 - اصلاح آيين نامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم، چابهار و كيش - 1378/12/18
هيأت وزيران - 26812 /ت 20349هـ
23 /12 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود -

80 - تعيين قيمت خودروهاي خريداري شده از منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار - 1379/03/01
هيأت وزيران - 9019 /ت 22934هـ
8 /3 /1379 - كل مصوبه نسخ مي شود -

81 - آيين نامه اجرايي ماده 168 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1379/08/01
هيأت وزيران - 34747 /ت 23570هـ
9 /8 /1379 - كل مصوبه نسخ مي شود -

82 - تصويبنامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم - 1379/09/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15616 /ت 23905ك
10 /4 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود -

83 - تصويبنامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار [تعيين آقاي محمدتقي صالحي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان] - 1379/09/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15622 /ت 23905ك
10 /4 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود -

84 - تصويبنامه در خصوص تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1379/09/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15611 /ت 23905ك
10 /4 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود -

85 - تصويبنامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار [تعيين محمد علي طيراني به عنوان عضو هيأت مديره سازمان] - 1379/09/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15619 /ت 23905ك
10 /4 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود -

86 - تصويبنامه در خصوص تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم - 1379/09/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15623 /ت 23905ك
10 /4 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود -

87 - تصويبنامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1379/09/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15613 /ت 23905ك
10 /4 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود -

88 - اصلاح بند 2 مصوبه تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1379/10/21 هيأت وزيران - 48195 /ت23345هـ
26 /10 /1379 - كل مصوبه نسخ مي شود -

89 - اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 1379/11/12 هيأت وزيران - 59174 /ت21092هـ
23 /12 /1379 - بند 6(بند 10 ماده 22 اصلاحي)، بند 10 (ماده 31 اصلاحي) نسخ مي شود -

90 - تصويبنامه راجع به تركيب اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 1381/03/12 هيأت وزيران - 12684 /ت25791هـ
25 /3 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود -

91 - موظف شدن دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به ارائه گزارش در خصوص پروژه ها و طرحهاي ملي به دولت - 1381/04/22
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 61765 /ت 27236ك
6 /12 /1381 - بند 1 نسخ مي شود -

92 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان - 1381/07/17
هيأت وزيران - 34566 /ت27303هـ
20 /7 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود -

93 - تصويبنامه در خصوص مأموريت مستخدمان رسمي دستگاه هاي دولتي به مؤسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم - 1381/08/05 هيأت وزيران - 29338 /ت25767هـ
15 /8 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود -

94 - تعيين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد كيش، قشم و چابهار - 1381/11/02
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 4483 /ت 28537ك
21 /2 /1382 - كل مصوبه نسخ مي شود -

95 - آيين نامه نحوه آماده سازي و ساماندهي نيازهاي زيرساختي منطقه و يژه اقتصادي پارس و حوزه نفوذ آن - 1381/11/13
هيأت وزيران - 40894 /ت26986هـ
26 /11 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود -

96 - اهداف كلان بلند مدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و نظام اجراء و نظارت مربوط در استان هرمزگان - 1381/12/04
هيأت وزيران - 911 /ت28163هـ
16 /1 /1382 - جزء 5 بند ب، زيرجزء1-8 جزء 1 بند ج نسخ مي شود -

97 - اصلاح آيين نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1382/02/10
هيأت وزيران - 35606 /ت26597هـ
26 /6 /1382 - كل مصوبه نسخ مي شود -

98 - تعيين نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1382/02/21
هيأت وزيران - 18808 /ت 28574 هـ
1 /4 /1382 - بند 16 فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق نسخ مي شود -

99 - تعيين نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 21/ 2/ 1382
هيأت وزيران - 18808 /ت 28574 هـ
1 /4 /1382 - قسمت دوم و سوم جزء 1 بند ب فصل نحوه تأمين منابع ، جزءهاي الف و ب بند 4 و تبصره آن ، بند هاي 9، 18و 23 فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق نسخ مي شود -

100 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرحها و پروژه هاي عمراني مربوط به استان آذربايجان شرقي - 1382/03/18
هيأت وزيران - 10524 /ت 26811هـ
24 /3 /1382 - بند 5 نسخ مي شود -

101 - صدور اسناد اراضي گمرك واقع در منطقه ويژه اقتصادي جلفا جهت فعاليتهاي توليدي و خدماتي ـ تجاري براساس قراردادهاي تنظيمي با تاييد سازمان وقت مسئول منطقه ويژه (شركت عمران جلفا ) به نام اشخاص ذي نفع - 5/ 11/ 1382
هيأت وزيران - 62377 /ت 29967هـ
8 /11 /1382 - كل مصوبه نسخ مي شود -

102 - اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به داخل كشور - 1382/11/19
هيأت وزيران - 64648 /ت 29291 هـ
16 /12 /1382 - بندهاي 3 و 4 نسخ مي شود -

103 - اصلاح آيين نامه نحوه آماده سازي و ساماندهي نيازهاي زيرساختي منطقه ويژه اقتصادي پارس و حوزه نفوذ آن - 1382/12/20
هيأت وزيران - 69627 /ت 30266هـ
23 /12 /1382 - كل مصوبه نسخ مي شود -

104 - تصويب نامه درمورد انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1383 و توزيع و ابلاغ اعتبارات بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط - 1383/02/16
هيأت وزيران - 4667 /ت 30442هـ
4 /3 /1383 - رديفهاي 15 و 55 جدول نسخ مي شود -

105 - اصلاح تصويبنامه تعيين نحوه تأمين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 3/ 4/ 1383
هيأت وزيران - 20069 /ت30906هـ
21 /4 /1383 - بند 6 نسخ مي شود -

106 - تعيين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي - 1383/04/21
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 25481 /ت31065ك
14 /5 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

107 - تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر) و انزلي - 1383/05/04
هيأت وزيران - 20749 /ت31065هـ
14 /5 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

108 - توزيع اعتبار رديف متفرقه 503739 (اعتبار ايجاد زيرساختهاي مناطق آزاد تجاري) براي سازمانهاي منطقه آزاد تجاري صنعتي كيش، قشم، چابهار، جلفا و انزلي - 1383/06/21
نماينده ويژه رييس جمهور - 30381 /ت 31302ن
21 /6 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

109 - توزيع اعتبار رديف 503551 با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد مربوط به شرح جدول پيوست - 1383/06/24
نماينده ويژه رييس جمهور - 31872 /ت31342ن
24 /6 /1383 - رديف 16 جدول نسخ مي شود -

110 - تعيين آقايان سيد محمد رضا ميلاني ، كريم عابدي و ميرطاهر موسوي به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارسباران (جلفا) - 1383/07/02
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 33157 /ت 31378ك
5 /7 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

111 - اضافه شدن رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي - 1383/07/29
هيأت وزيران - 43207 /ت31585هـ
6 /8 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

112 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال به منظور امدادرساني، كمك به هزينه هاي ناشي از تداوم خشكسالي جزيره قشم به نهاد رياست جمهوري - 1383/08/27
هيأت وزيران - 44762 /ت31724هـ
1 /9 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

113 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نه ميليارد ريال به منظور كمك به ساماندهي و راه اندازي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جديد التأسيس اروند، انزلي و ارسباران به نهاد رياست جمهوري - 1383/11/04
هيأت وزيران - 62194 /ت32173هـ
11 /11 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود -

114 - تعيين آقاي حميدرضا برادران شركاء - معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1384 و توزيع و ابلاغ اعتبارات بين دستگاه هاي اجرايي ذيربط - 1384/01/28
هيأت وزيران - 3084 /ت 32798هـ
3 /2 /1384 - رديف هاي 10 و 35 جدول نسخ مي شود -

115 -اصلاح جداول تصويبنامه كاهش مبالغي از اعتبارات طرحهاي مصوب سال 1383 ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان و اختصاص آن به چند طرح ديگر - 1384/02/03
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 5140 /ت 32818ن
3 /2 /1384 - بند 2 جدول شماره 2 نسخ مي شود -

116 - طرح آمايش نواحي تاثيرپذير ازحوزه گازي پارس جنوبي - 1384/04/08
هيأت وزيران - 14882 /ت 32388هـ
26 /4 /1384 - بندهاي ب و ز ماده 7 نسخ مي شود -

117 - توزيع اعتبار رديف متفرقه 503551 با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد مربوط - 12 /5 /1384
نماينده ويژه رييس جمهور - 27679 /ت33621ن
12 /5 /1384 - رديف 29 جدول نسخ مي شود -

118 - اختصاص مبلغ دو هزار و سيصد و بيست ميليارد ريال براي جبران خسارات ناشي از حوادث و سوانح غير مترقبه در مناطق آسيب ديده كشور - 1384/05/19
هيأت وزيران - 31976 /ت33620هـ
31 /5 /1384 - رديف 2 جدول شماره 1 نسخ مي شود -

119 - توزيع اعتبار رديف 503739 قانون بودجه سال 1384 كل كشور با عنوان زير ساختهاي مناطق آزاد تجاري بين سازمان هاي مناطق آزاد كيش ، قشم ، چابهار، ارس، انزلي و اروند - 1384/05/23
هيأت وزيران - 29970 /ت 33693هـ
29 /5 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

120 - واگذاري زمين مورد نياز دانشگاه هاي دولتي در مناطق آزاد - 1384/06/05
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 33393 /ت 33643ك
5 /6 /1384 - بند 1 نسخ مي شود -

121 - تعيين تكاليف و تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1384/06/23
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 36565 /ت 33770ك
23 /6 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

122 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم در سال منتهي به 29/ 12/ 1382 و تعيين تكاليف هيأت مديره سازمان مزبور مربوط به سال منتهي به تاريخ يادشده - 1384/06/23
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 36567 /ت33769ك
23 /6 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

123 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه ها و توافقهاي بين استانداري استان خراسان جنوبي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تكاليف دستگاه هاي اجرايي نسبت به انجام تعهدات خود در استان مذكور - 1384/08/19
هيأت وزيران - 34078 /50898
25 /8 /1384 - بند 10 نسخ مي شود -

124 - تعيين فهرست دستگاه هاي موضوع بند (ذ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور- - 6/ 9/ 1384
هيأت وزيران - 57072 /ت33978هـ
20 /9 /1384 - رديف 33 جدول شماره 2 نسخ مي شود -

125 - تعيين اعضاي شورايي به رياست رييس جمهور به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1384/09/13
هيأت وزيران - 57720 /ت34169هـ
21 /9 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

126 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه ها و توافقهاي بين استانداري سيستان و بلوچستان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تكاليف دستگاه هاي اجرايي نسبت به انجام تعهدات خود در خصوص استان مذكور - 1384/09/24
هيأت وزيران - 62336 /ت34226هـژ
5 /10 /1384 - بند 5 نسخ مي شود -

127 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه ها و توافقهاي بين استانداري قم و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 15/ 10/ 1384
هيأت وزيران - 73955 /34341
12 /11 /1384 - رديف 6 ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها - وزارت راه و ترابري نسخ مي شود -

128 - تكليف دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزادتجاري - صنعتي به بررسي موضوع الحاق منطقه هرمز به منطقه آزادقشم وتعيين حداكثر قانوني ازمحل درآمد سالانه منطقه براي كمك به مناطق همجوار در بودجه سال 1385 - 1384/10/22
هيأت وزيران - 69893 /34367
1 /11 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

129 - استرداد لايحه توسعه محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي قشم و چابهار از مجلس شوراي اسلامي - 1384/11/09
هيأت وزيران - 31125 /75282
7 /11 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

130 - مطالعه و امكان سنجي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شمال استان بوشهر توسط دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1384/11/13
هيأت وزيران - 34512 /76401
23 /11 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود -

131 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه ها و توافقهاي بين استانداري بوشهر و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوروتامين اعتبار و اختصاص مبالغي براي آزادي زندانيان، عمران مساجد روستايي و مصلاي بوشهر - 1384/11/13
هيأت وزيران - 34512 /76397
23 /11 /1384 - رديف 1 جدول وزارت راه و ترابري نسخ مي شود -

132 - تعيين فهرست دستگاه هاي موضوع بند (د) تبصره (19) قانون بودجه 1385 كل كشور - 1384/12/28
هيأت وزيران - 89901 /34771
28 /12 /1384 - رديف 33 جدول شماره 2 نسخ مي شود -

133 - اجراي طرح هاي احداث، تكميل و بهسازي راه ها، فرودگاه و راه آهن در استان خراسان رضوي - 1385/01/24
هيأت وزيران - 14691 /34871
17 /2 /1385 - زير جزء 5-3 جزء3 بند الف نسخ مي شود -

134 - مكلف شدن سازمان هاي مناطق آزاد به تهيه دستورالعمل نحوه و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان، حق الزحمه مديران عامل و اعضاي هيأت مديره و كاركنان خود - 1385/02/02 وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 3741 /ت 33646ك
2 /2 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

135 - اصلاح تصويبنامه تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1385/02/03 هيأت وزيران - 11039 /ت 34804هـ
9 /2 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

136 - تعيين آقاي فرهاد رهبر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1385 و توزيع و ابلاغ اعتبارات رديف هاي متفرقه قانون بودجه سال مذكور بين دستگاه هاي اجرايي - 1385/02/07
هيأت وزيران - 23167 /ت 34874هـ
7 /3 /1385 - رديف طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زير ساختهاي منطقه آزاد تجاري مربوط و رديف زير ساختهاي مناطق آزاد تجاري نسخ مي شود -

137 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اختلاف نظر بين سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار و گمرك ايران در مورد كاهش سود بازرگاني كالاهاي وارده به كشور و برخي از بنادر و به اجرا گذاردن تصويبنامه هاي مذكور براي سال 85 توسط گمرك ايران - 1385/02/28
هيأت وزيران - 27552 /35051
20 /3 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

138 - موظف شدن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي نسبت به بررسي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در فاز دوم شهرك صنعتي خيرآباد و گل و گياه محلات در استان مركزي - 1385/02/28
هيأت وزيران - 30497 /35130
27 /3 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

139 - تعيين آقايان مجيد شايسته، نظام الدين طباطبايي و مهرداد كارگري به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1385/03/24
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 30185 /ت 34972ك
24 /3 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

140 - تاييد صورت هاي مالي سازمان منطقه آزاد اروند - 1385/04/21
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 42804 /ت 35366ك
21 /4 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

141 - موظف نمودن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي نسبت به بررسي الحاق شهر جلفا به منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس - 1385/04/22
هيأت وزيران - 46573 /35475
28 /4 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

142 - تعيين آقايان كمال دهقاني فيروزآبادي، محمدسعيد توكل، حميدرضا ميرزايي، مهدي صفدري و علي جليلي به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد انزلي ، چابهار و ارس - 1385/05/11
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 54310 /ت35073ك
11 /5 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

143 - انتخاب اعضاي هيأت مديره منطقه آزاد تجاري قشم - 1385/05/11
هيأت وزيران - 54311 /ت35456ك
11 /5 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

144 - توزيع اعتبار رديف 503551 قانون بودجه سال 1385 كل كشور با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد تجاري مربوط بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط - 1385/05/16
نماينده ويژه رييس جمهور - 39241 /ت 35480ن
16 /5 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

145 - موظف نمودن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي نسبت به بررسي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان اردبيل - 1385/05/26
هيأت وزيران - 63382 /35702
1 /6 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

146 - موظف نمودن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي نسبت به بررسي و ارائه طرح ايجاد و منطقه ويژه اقتصادي در سلماس و منطقه آزاد تجاري- صنعتي در ماكو - 1385/06/11
هيأت وزيران - 69676 /35780
14 /6 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

147 - تاييد صورت هاي مالي سازمان منطقه آزاد كيش - 1385/06/28
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 20477 /ت37199ك
15 /2 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

148 - تاييد صورت هاي مالي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1385/06/28
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 20471 /ت37200ك
15 /2 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

149 - حذف عبارتي از تصوييبنامه اجازه ورود و ترخيص پنجاه دستگاه ماشين آلات راهسازي سنگين براي استانهاي سيستان وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان از طريق مناطق آزادتجاري - صنعتي - 1385/07/12
هيأت وزيران - 85510 /ت35939هـ
18 /7 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

150 - اتخاذ تصميماتي به منظور اجراي طرحهاي بهداشتي،كنترل و مبارزه با بيماريهاي مسري و آنفلونزاي پرندگان و سلامت و امنيت غذايي - 1385/07/26
هيأت وزيران - 96170 /36083
13 /8 /1385 - بند 20 نسخ مي شود -

151 - تصويبنامه راجع به طرح «تبديل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به منطقه آزاد عسلويه» - 1385/08/18
هيأت وزيران - 102196 /35100
23 /8 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

152 - موظف نمودن دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي نسبت به ايجاد يك منطقه آزاد تجاري يا ويژه اقتصادي درشهرستان مريوان - 1385/08/25
هيأت وزيران - 106876 /36264
1 /9 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

153 - اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين اعضاي شورايي به رياست رييس جمهور در بين سارمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1385/09/05
هيأت وزيران - 111389 /ت36219هـ
8 /9 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

154 - بررسي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي استان كرمانشاه توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي - 30/ 09/ 1385
هيأت وزيران
- 129173 /36422
9 /10 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

155 - موظف نمودن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي به اتخاذ تصميماتي در خصوص مناطق مذكور در استان خوزستان - 1385/10/15
هيأت وزيران - 137223 /36514
25 /10 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

156 - اجازه واگذاري صددرصد سهام شركت سرمايه گذاري توسعه گيلان به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1385/11/01
هيأت وزيران - 131308 /ت36235هـ
4 /11 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود -

157 - تنفيذ بودجه سال 1384 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش، چابهار، انزلي، اروند و ارس - 1386/01/26
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 11300 /ت 33635ك
29 /1 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

158 - موظف نمودن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي نسبت به بررسي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در شهرستانهاي كازرون و ني ريز - 1386/01/31
هيأت وزيران - 18714 /37192
11 /2 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

159 - بررسي و مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي صنايع پايين دستي مس و فولاد در رفسنجان و منطقه ويژه جازموريان در رودبار جنوب - 1386/02/14
هيأت وزيران - 24988 /37293
22 /2 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

160 - تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1386 - 1386/02/16
هيأت وزيران - 13655 /ت 37240هـ
19 /2 /1386 - رديف زيرساختهاي مناطق آزاد تجاري نسخ مي شود -

161 - تسريع در انجام مطالعه منطقه ويژه اقتصادي شهرستانهاي لنجان، شهرضا و اصفهان - 1386/03/06
هيأت وزيران - 42741 /37485
22 /3 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

162 - بررسي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان سمنان - 1386/03/23
هيأت وزيران - 49654 /37588
4 /4 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

163 - اختصاص دويست هكتار اراضي واقع در غرب بندر شهيد رجايي به سازمان منطقه آزاد قشم - 1386/04/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 147224 /ت 38501ك
12 /9 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

164 - تامين بخشي از اعتبارات لازم براي اتمام احداث مركز درماني در بم از محل بودجه سازمان منطقه آزاد كيش - 1386/04/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 147219 /ت38501ك
12 /9 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

165 - اتخاذ تصميماتي در خصوص سهميه بنزين انواع خودروها - 1386/04/23
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 133047 /ت 37213ن
20 /8 /1386 - بند 3نسخ مي شود -

166 - توزيع اعتبار مبلغ يكصد ميليارد ريال با عنوان زير ساختهاي مناطق آزاد تجاري - 1386/04/27
نماينده ويژه رييس جمهور - 65340 /ت 37705ن
27 /4 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

167 - تعيين آقاي محمد طاهر باقري زاده به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار - 1386/05/01
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 68537 /ت 37756ك
1 /5 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

168 - تعيين آقايان عباس رنجبر و اكبر غفاري براي مدت سه سال به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارس - 1386/06/21
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 98981 /ت38017هـ
21 /6 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

169 - بررسي طرح امكان سنجي ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي استان بوشهر - 1386/11/11
هيأت وزيران - 188241 /39128
20 /11 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود -

170 - مطالعه و اجراي طرحهاي گازرساني، احداث پالايشگاه، بندر، بزرگراه و دانشكده در استان بوشهر - 1386/11/11
هيأت وزيران - 202026 /39128
12 /12 /1386 - بند 30 نسخ مي شود -

171 - اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در برخي از شركت ها - 1386/11/24
هيأت وزيران - 196946 /ت39192هـ
4 /12 /1386 - رديف 498 جدول نسخ مي شود -

172 - موظف نمودن وزارت بازرگاني به ايجاد پايانه صادراتي، نمايشگاههاي بين المللي و ساخت سيلو در استان هرمزگان - 1386/12/02
هيأت وزيران - 204493 /39246
15 /12 /1386 - بند7 نسخ مي شود -

173 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان هرمزگان - 1386/12/02
هيأت وزيران - 214098 /39246
28 /12 /1386 - بندهاي 9 و 14 نسخ مي شود -

174 - موظف نمودن وزارت نفت به اجراي طرحهاي توسعه اسكله هاي نفتي، گازرساني، احداث سالن هاي ورزشي، دانشكده، آزمايشگاه و واحدهاي مسكوني در استان هرمزگان - 1386/12/02
هيأت وزيران - 206460 /39246
19 /12 /1386 - بند 4 نسخ مي شود -

175 - موظف نمودن وزارت امور اقتصادي و دارايي به اجراي طرحهاي گمركي، سامانه جامع بندري، ايجاد بورس در استان هرمزگان - 1386/12/02
هيأت وزيران - 206485 /39246
19 /12 /1386 - بند 6 نسخ مي شود -

176 - موظف نمودن سازمان تربيت بدني به اجراي طرحهاي ورزشي در استان هرمزگان - 1386/12/02
هيأت وزيران - 202905 /39246
13 /12 /1386 - تبصره بند 5 نسخ مي شود -

177 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن و احداث فرودگاه در استان خراسان رضوي - 22/ 1/ 1387
هيأت وزيران - 13255 /39570
3 /2 /1387 - بند 17 نسخ مي شود -

178 - موظف نمودن وزارت جهاد كشاورزي به اجراي طرحهاي كشاورزي در استان قم - 1387/01/29
هيأت وزيران - 18707 /39608
11 /2 /1387 - بند 6 نسخ مي شود -

179 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان همدان - 1387/02/05
هيأت وزيران - 31598 /39652
2 /3 /1387 - بند 6 نسخ مي شود -

180 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان گلستان - 1387/02/26
هيأت وزيران - 33683 /39849
6 /3 /1387 - بند 7 نسخ مي شود -

181 - جايگزين شدن آقايان جواد معصومي، بهروز حسيني فر و محمد مخبر براي مدت سه سال به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد اروند به جاي آقايان محمدرمضان احمدي، اصغر وحدي و زنده ياد محمد مفيد - 1387/03/08
هيأت وزيران - 35670 /ت131هـ
8 /3 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

182 - موظف نمودن حوزه مشاورت رييس جمهور در امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به بررسي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شهركرد (منطقه فرخشهر) - 1387/03/23
هيأت وزيران - 52891 /40076
11 /4 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

183 - تعيين آقاي عليرضا سمسارزاده به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1387/06/10
هيأت وزيران - 95368 /ت319هـ
12 /6 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

184 - اتخاذ تصميماتي در خصوص احداث اسكله بندري كاسپين و نحوه اداره تيم فوتبال ملوان - 1387/07/25
هيأت وزيران - 137368 /41147
9 /8 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

185 - موظف نمودن وزارت نفت به اختصاص مبالغي به اجراي طرحهاي گازرساني، پتروشيمي، ورزشي، آموزشي، بهداشتي و مسكن مهر در استان مازندران - 1387/08/23
هيأت وزيران - 154452 /41325
2 /9 /1387 - بند 2 نسخ مي شود -

186 - اتخاذ تصميماتي در خصوص مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان زنجان - 1387/08/30
هيأت وزيران - 162855 /41371
12 /9 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

187 - توزبع اعتبار جزء (5) رديف متفرقه (540000) موضوع زير ساختهاي مناطق آزاد تجاري - 1387/09/10
هيأت وزيران - 160718 /ت40576ن
10 /9 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

188 - اتخاذ تصميماتي درخصوص ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان آذربايجان شرقي - 1387/09/14
هيأت وزيران - 184874 /41480
11 /10 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

189 - اتخاذ تصميماتي درخصوص منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان خوزستان - 1387/09/27
هيأت وزيران - 192029 /41591
23 /10 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

190 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راه، راه آهن و فرودگاه در استان خوزستان - 1387/09/27
هيأت وزيران - 189014 /41591
16 /10 /1387 - بند 10 نسخ مي شود -

191 - اجراي طرحهاي عمراني و احداث دهكده ورزشهاي آبي در استان سيستان و بلوچستان - 1387/10/12
هيأت وزيران - 202409 /41757
5 /11 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

192 - موظف نمودن وزارت كشور به اجراي طرحهاي بهبود شهري در استان سيستان و بلوچستان - 1387/10/12
هيأت وزيران - 202457 /41757
5 /11 /1387 - بند 3 نسخ مي شود -

193 - اجراي طرح ايجاد پل براي اتصال جزيره قشم به سواحل كشور - 1387/10/29
هيأت وزيران - 202585 /38252
5 /11 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

194 - موظف نمودن حوزه مشاورت رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نسبت به مطالعه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي قصر شيرين و كرمانشاه - 1387/11/10
هيأت وزيران - 232658 /41924
11 /12 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

195 - تسري يافتن طرح آمايش نواحي تأثير پذير از حوزه گازي پارس جنوبي به منطقه ويژه استقرار صنايع انرژي بر - 1387/11/27
هيأت وزيران - 230228 /ت41163هـ
10 /12 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

196 - اتخاذ تصميماتي در خصوص مطالعه و ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان يزد - 1387/12/01
هيأت وزيران - 235443 /42038
14 /12 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود -

197 - موظف نمودن دبيرخانه حوزه مشاورت رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نسبت به مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان آذربايجان غربي - 1387/12/15
هيأت وزيران - 8695 /42166
20 /1 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

198 - موظف نمودن حوزه مشاورت رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نسبت به مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان بانه - 1387/12/27
هيأت وزيران - 11611 /42240
24 /1 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

199 - مخالفت با طرح "اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران" - 1388/01/16
هيأت وزيران - 9136 /41963
22 /1 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

200 - موظف نمودن حوزه مشاورت رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نسبت به مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي و شهر دانش و سلامت در استان اصفهان - 1388/01/20
هيأت وزيران - 22899 /42396
6 /2 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

201 - موظف نمودن حوزه مشاورت رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نسبت به ايجاد زيرساختهاي منطقه ويژه جازموريان در استان كرمان - 1388/01/27
هيأت وزيران - 25856 /42429
9 /2 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

202 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن نسبت به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان فارس - 1388/02/10
هيأت وزيران - 47667 /42538
4 /3 /1388 - تبصره جزء12 بند الف نسخ مي شود -

203 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و احداث مراكز كاوشهاي جوي و هواشناسي در استان فارس - 1388/02/10
هيأت وزيران - 47679 /42538
4 /3 /1388 - بند 4 نسخ مي شود -

204 - موظف نمودن حوزه مشاورت رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نسبت به مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شهرك صنعتي استان قزوين - 1388/02/17
هيأت وزيران - 47736 /42608
4 /3 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

205 - موظف نمودن حوزه مشاورت رييس جمهور درامور مناطق آزاد ويژه اقتصادي نسبت به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي دامغان - 1388/02/31
هيأت وزيران - 61546 /42676
20 /3 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

206 - موظف نمودن حوزه مشاورت رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نسبت به تكميل ، مطالعه منطقه ويژه اقتصادي و منطقه ويژه دانش و سلامت در استان تهران - 1388/04/17
هيأت وزيران - 99770 /43084
8 /5 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

207 - تعيين آقاي اسداله كريمي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي كيش - 1388/04/25
هيأت وزيران - 93145 /ت43096هـ
6 /5 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

208 - تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - 1388/07/15
هيأت وزيران - 159176 /ت43505هـ
10 /8 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

209 - تشكيل كارگروهي به منظور ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت) - 1388/07/15
هيأت وزيران - 162423 /ت43505هـ
16 /8 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

210 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اعمال تخفيف و معافيت سود بازرگاني در بازارچه هاي مرزي و منطقه ويژه اقتصادي سرخس - 1388/08/08
هيأت وزيران - 172585 /ت43647هـ
30 /8 /1388 - بند 2 نسخ مي شود -

211 - تاييد صورت وضعيت هاي مالي و عملكرد طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال هاي مالي1387 ، 1386 ، 1385 ، 1384 - 1388/08/10
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15601 /ت47902 هـ
2 /2 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

212 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم مربوط به سال مالي 1388 - 1388/08/10
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15241 /ت47892ك
2 /2 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

213 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال 1387 - 1388/08/10
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15233 /ت47902ك
2 /2 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

214 - موظف نمودن سازمان حفاظت محيط زيست به اجراي طرحهاي زيست محيطي دراستان اصفهان - 1388/09/11
هيأت وزيران - 189929 /43800
25 /9 /1388
- بند 1 مصوبه نسخ مي شود -

215 - اصلاح بند (1) تصويبنامه موضوع اجراي طرح ايجاد پل براي اتصال جزيره قشم به سواحل كشور - 1388/09/25
هيأت وزيران - 189553 /38252
25 /9 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

216 - موظف نمودن مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به اجراي طرحهاي عمران شهري در استان خوزستان - 1388/10/23
هيأت وزيران - 221661 /43947
11 /11 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

217 - تعيين اعضاي هيأت هاي ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد كيش، اروند، قشم، ارس، چابهار و انزلي - 1388/11/03
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 216410 /ت43894 ك
4 /11 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

218 - تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد ارس ، قشم، انزلي، چابهار،اروند و كيش - 1388/11/03
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 216403 /ت43894 ك
4 /11 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

219 - موظف نمودن مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به برگزاري همايش توسعه محور شرق و كمك به محرومان در استان خراسان جنوبي - 1388/12/04
هيأت وزيران - 258781 /44184
24 /12 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

220 - موظف نمودن سازمان منطقه آزاد قشم به اجراي طرحهاي احداث پل خليج فارس، بزرگراه، خط آهن و فرودگاه بين المللي قشم - 1388/12/20
هيأت وزيران - 261520 /44256
26 /12 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود -

221 - اختصاص مبلغ يك هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد ريال براي اجراي پروژه ها و امور فرهنگي استان هرمزگان - 1388/12/20
هيأت وزيران - 261517 /44256
26 /12 /1388 - جزء ط بند 8 نسخ مي شود -

222 - موظف نمودن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به اجراي طرحهاي گردشگري در استان هرمزگان - 1388/12/20
هيأت وزيران - 261580 /44256
26 /12 /1388 - بند 10 نسخ مي شود -

223 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان هرمزگان - 1388/12/20
هيأت وزيران - 261571 /44256
26 /12 /1388 - بند 5 نسخ مي شود -

224 - اتخاذ تصميماتي در خصوص رفع مشكلات شركت صدرا - 1388/12/23
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 22925 /ت44369ن
4 /2 /1389 - بند3 نسخ مي شود -

225 - تعيين آقاي محمدعلي محبي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش - 16 /1 /1389
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 18624 /44431
17 /1 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

226 - اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - 1389/01/22 هيأت وزيران - 11715 /43505
22 /1 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

227 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اجراي طرحهاي مربوط به نفت و گاز - 1389/02/08
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 46915 /ت44684ن
2 /3 /1389 - رديف 10 جدول طرح هاي سرمايه اي شركت ملي نفت ايران مشمول ماده ۸۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درسال ۱۳۸۷ نسخ مي شود -

228 - اجازه سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي براي اجراي طرحهاي مربوط به صنايع پتروشيمي - 1389/02/08
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 46965 /ت44651ن
2 /3 /1389 - بند 5 نسخ مي شود -

229 - تعيين محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو - 1389/02/19
هيأت وزيران - 46492 /44485
1 /3 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

230 - موظف نمودن مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به مطالعه امكان سنجي ايجاد دو منطقه ويژه اقتصادي در استان ايلام - 1389/03/11
هيأت وزيران - 69963 /44762
29 /3 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

231 - تعيين اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد قشم ، كيش ،چابهار و انزلي - 1389/03/23
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 65367 /44763
23 /3 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

232 - تعيين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد ارس، كيش و چابهار - 1389/03/30
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 76458 /44763
7 /4 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

233 - موظف نمودن مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به مطالعه ايجاد سه منطقه ويژه اقتصادي در استان همدان - 1389/05/13
هيأت وزيران - 124958 /45117
6 /6 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

234 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان همدان - 1389/05/13
هيأت وزيران - 124985 /45117
6 /6 /1389 - بند 3 نسخ مي شود -

235 - تعيين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد اروند، قشم، كيش، چابهار، انزلي و ارس - 1389/06/07
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 129392 /45173
13 /6 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

236 - اصلاح بند (2) تصويبنامه موضوع تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - 1389/07/03
هيأت وزيران - 149078 /43505
3 /7 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

237 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار - 11/ 7/ 1389
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 155355 /ت45344ك
11 /7 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

238 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد اروند - 1389/07/11
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 155321 /ت45344ك
11 /7 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

239 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 11/ 7/ 1389
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 155331 /ت45344ك
11 /7 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

240 - الحاق عبارتي به بند (1) تصويبنامه موضوع تشكيل كارگروهي به منظور ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت) - 1389/07/11 هيأت وزيران - 163936 /ت45136هـ
24 /7 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

241 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم - 1389/07/24
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 135088 /ت45344ك
24 /7 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

242 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارس - 1389/07/24
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 163546 /ت45344ك
24 /7 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

243 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي - 1389/07/24
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 163582 /ت45344ك
24 /7 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

244 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تجارت آزاد ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه - 1389/08/16
هيأت وزيران - 186969 /45215
16 /8 /1389 - ماده 16 پيوست مصوبه-
كل مصوبه نسخ مي شود -

245 - اجازه برگزاري گردهمايي بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي و صنعت گردشگري توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري - 1389/08/17
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت - 214491 /ت44679ك
22 /9 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

246 - اختصاص مبالغي جهت اجراي طرح هاي عمراني شهري و روستايي، كشاورزي در تعدادي از استانها - 1389/08/23
هيأت وزيران - 194648 /ت45718هـ
30 /8 /1389 - بند س نسخ مي شود -

247 - تعيين آقاي عليرضا مقيمي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارس - 1389/09/28
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 217604 /45771
30 /9 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

248 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، فرودگاه و احداث ايستگاه هواشناسي در استان البرز - 1389/10/07
هيأت وزيران - 241130 /45997
25 /10 /1389 - بند 23 نسخ مي شود -

249 - موظف نمودن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجراي پروژه هاي مخابراتي - 1389/10/07
هيأت وزيران - 245358 /45997
28 /10 /1389 - بندهاي 12 ،13، و 14 نسخ مي شود -

250 - موظف نمودن مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به مطالعه تبديل منطقه ويژه اقتصادي پيام به منطقه آزاد تجاري - صنعتي - 1389/10/07
هيأت وزيران - 241113 /45997
25 /10 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

251 - موظف نمودن مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به مطالعه منطقه ويژه اقتصادي طبس - 1389/10/29
هيأت وزيران - 258745 /46128
16 /11 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

252 - اجراي طرحهاي مربوط به مناطق آزاد در منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1389/11/03
هيأت وزيران - 277575 /46172
14 /12 /1389 - بند 1 نسخ مي شود -

253 - اجراي طرحهاي مربوط به مناطق آزاد در منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1389/11/03
هيأت وزيران - 277575 /46172
4 /12 /1389 - بند2 نسخ مي شود -

254 - تعيين آقاي عليرضا عامري به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1389/11/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 263902 /ت46168ك
20 /11 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

255 - انجام بررسي الحاق محوطه بندر گناوه به محدوده منطقه ويژه اقتصادي شمال استان بوشهر توسط مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 1389/11/27
هيأت وزيران - 292133 /46269
18 /12 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

256 - موظف نمودن وزارت نفت به اجراي طرحهاي گازرساني، پالايشگاه، نفت و پتروشيمي در استان بوشهر - 1389/11/27
هيأت وزيران - 299113 /46269
25 /12 /1389 - بندهاي 5 و7 نسخ مي شود -

257 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 30/12/1387 - 1389/12/11
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 284539 /ت46170ك
11 /12 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

258 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1388 - 1389/12/11
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 284545 /ت46170ك
11 /12 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود -

259 - اجراي طرح مطالعه تبديل منطقه ويژه اقتصادي قصر شيرين به منطقه آزاد تجاري - صنعتي در استان كرمانشاه - 1390/01/18
هيأت وزيران - 48078 /46557
3 /3 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

260 - اجراي طرحهاي مربوط به مناطق جنگ زده، مراكز درماني و بيمارستان، آبرساني و فاضلاب، نيروگاه، مناطق ويژه اقتصادي و ساماندهي آثار باستاني و فرهنگي در استان كرمانشاه - 1390/01/18
هيأت وزيران - 65163 /46557
28 /3 /1390 - بند 14 نسخ مي شود -

261 - اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان كرمانشاه - 1390/01/18
هيأت وزيران - 65171 /46557
28 /3 /1390 - بند 5 نسخ مي شود -

262 - اجراي طرح هاي صنعتي و معدني در استان كردستان - 1390/01/31
هيأت وزيران - 33422 /46558
18 /2 /1390 - بند 9 نسخ مي شود -

263 - تعيين اعضاء غيرموظف هيأت مديره سازمان مناطق آزاد چابهار، كيش و انزلي - 1390/02/14
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 32500 /ت46599ن
14 /2 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

264 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1388 - 1390/02/25
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 39975 /ت46536ك
25 /2 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

265 - مخالفت با طرح اصلاح تبصره (2‏) ماده (3) ‏و مواد (22‏) و (23‏) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي و تعيين وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت - 1390/04/12
هيأت وزيران - 83342 /46877
21 /4 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

266 - تعيين هيأت مديره سازمان مناطق آزاد اروند و انزلي - 1390/05/15
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 109765 /ت47083ن
29 /5 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

267 - اصلاح تصويبنامه موضوع، تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي فيمابين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - 1390/05/16
هيأت وزيران - 108591 /ت43505هـ
26 /5 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

268 - تعيين و توزيع اعتبارات مندرج در بندهاي (115) و (120) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به دستگاه هاي ذي ربط - 1390/08/01
هيأت وزيران - 159534 /ت47375هـ
10 /8 /1390 - پيوست 2 (اعتبارات اجراي مفاد بند (۱۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ شركتهاي دولتي
بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت) شماره طبقه بندي ۲۹۳۰۰۰، ۲۹۳۹۶۰، ۲۹۴۲۴۰) با عناوين شركت سهامي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس، شركت سهامي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و شركت منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي نسخ مي شود -

269 - جايگزين شدن آقاي اسفنديار حيدري پور به جاي آقاي سيدرضا موسوي و آقاي ابراهيم عزيزي به جاي آقاي حسين هاشمي تختي به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم - 1390/09/21
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 184334 /ت47521ن
21 /9 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

270 - اجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس براي اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در محدوده منطقه تا مركز استان آذربايجان شرقي - 1390/10/04 هيأت وزيران - 209224 /ت46487هـ
25 /10 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

271 - تعيين آقايان اسدالله عليزاده، وحيد جلال زاده، محبت رييسي به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو و تمديد عضويت آقاي محمدجعفر عليزاده در هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي - 1390/10/06
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 197087 /ت47586ن
6 /10 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

272 - اصلاح تصويبنامه تعيين و توزيع اعتبارات مندرج در بندهاي (115) و (120) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به دستگاه هاي ذي ربط - 28 /10 /1390
هيأت وزيران - 237755 /ت47375هـ
2 /12 /1390 -
-بند 1 نسخ مي شود -

273 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي مهر ماندگار به دستگاه هاي ذي ربط - 1390/12/14
هيأت وزيران - 256703 /ت47821هـ
28 /12 /1390 - بند 7 نسخ مي شود -

274 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1390/12/20
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 250229 /ت47800ك
20 /12 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

275 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي - 1390/12/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 250237 /ت47817ك
20 /12 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

276 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارسباران (جلفا) - 1390/12/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 250189 /ت47799ك
20 /12 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

277 - اصلاح تصويبنامه موضوع اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي مهر ماندگار به دستگاه هاي ذي ربط - 1390/12/28
هيأت وزيران - 138053 /ت47821هـ
12 /7 /1391 - بند 4 نسخ مي شود -

278 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم - 1390/12/28
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 258201 /ت47857 ك
28 /12 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود -

279 - واگذاري حق بهره برداري از اراضي واقع در شهرستان پارسيان، استان هرمزگان جهت استقرار «منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان» به وزارت صنعت، معدن و تجارت - 1391/01/20 - 139251 /ت45314ك
15 /7 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

280 - اجازه برگزاري گردهمايي بين المللي خراسان جنوبي ، ترانزيت و توسعه محور شرق - 1391/02/13
هيأت وزيران - 31642 /ت47846هـ
20 /2 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

281 - اجراي طرحهاي مربوط به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در استان خراسان رضوي - 1391/02/26
هيأت وزيران - 58080 /48130
27 /3 /1391 - بند 3 نسخ مي شود -

282 - تعيين اعضاي هيأت مديره موظف و غير موظف سازمان هاي مناطق آزاد ارس، انزلي، چابهار، كيش، قشم و اروند - 1391/03/07
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 44569 /ت48119ن
7 /3 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

283 - جايگزين شدن آقاي محبت رييسي به جاي آقاي سيد محمود رضا حسيني به عنوان عضو هيأت هاي ترك تشريفات مناقصه سازمانهاي مناطق آزاد قشم و ارس - 1391/03/16
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 50069 /ت48049ك
16 /3 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

284 - لغو بند 6 تصويبنامه تعيين اعضاي هيأت مديره موظف و غير موظف سازمان هاي مناطق آزاد ارس، انزلي، چابهار، كيش، قشم و اروند - 1391/03/21
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 53870 /ت48119ن
31 /3 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

285 - قرار گرفتن تعدادي لوايح در دستور كار مجلس شوراي اسلامي - 1391/03/21
هيأت وزيران - 54799 /48185
22 /3 /1391 - بند 10 جدول نسخ مي شود -

286 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1388 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 27/ 3/ 1391
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 58435 /ت48107ك
27 /3 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

287 - تأييد صورت وضعيت مالي و عملكرد سال مالي 1388 طرح تملك داراييهاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 27/ 3/ 1391
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 58434 /ت48107ك
27 /3 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

288 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1389 سازمان منطقه آزاد چابهار - 1391/04/31
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 82520 /ت48195ك
31 /4 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

289 - تأييد صورت وضعيت مالي و عملكرد سال مالي 1388 طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد قشم - 1391/06/18
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 120144 /ت47892ك
18 /6 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

290 - تصميم نامه در مورد جايگزيني شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي نمين - 1391/06/18
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 120136 /ت48285ن
18 /6 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

291 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1389 - 1391/07/08
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 134261 /ت 47892ك
8 /7 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

292 - تعيين بسته اجرايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 1391/07/23
هيأت وزيران - 155767 /ت48527هـ
9 /8 /1391 - رديف 7 جدول 1-1 -

293 - تعيين بسته اجرايي وزارت كشور موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 1391/07/23
هيأت وزيران - 155782 /ت48527هـ
9 /8 /1391 - رديف 5 جدول 6-1 و رديف 10جدول 6-2 -

294 - تعيين بسته اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 1391/07/23
هيأت وزيران - 155750 /ت48527هـ
9 /8 /1391 - بند 17 جدول 1 و بند 32 جدول 2 -

295 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد سازمان منطقه آزاد قشم براي سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1390 - 14 /8 /1391
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 158344 /ت48510ك
14 /8 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

296 - تأييد صورت وضعيت مالي و عملكرد طرح تملك داراييهاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد قشم براي سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1389 - 1391/08/15
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 159338 /ت48510ك
15 /8 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

297 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1390 - 1391/08/30
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 171638 /ت48426ك
30 /8 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

298 - حذف عبارتي از بند 1 تصويبنامه حق بهره برداري از پلاك ثبتي واقع در بخش دو تهران در خيابان فردوسي، خيابان كوشك به نهاد رياست جمهوري - 1391/09/19
هيأت وزيران - 192627 /ت46452هـ
3 /10 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

299 - جايگزين شدن آقاي كيهان هاشم نيا به جاي آقاي مهدي سعادتي و آقاي عباس رضايي به جاي آقاي عليرضا موحدي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي - 1391/09/26
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 186538 /ت48119ن
26 /9 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

300 - جايگزين شدن آقاي حبيب رضا هاديان به جاي آقاي عليرضا زنجانيان به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد اروند - 1391/09/26
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 186536 /ت48119ن
26 /9 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

301 - جايگزين شدن آقاي فرهاد خرمي به جاي آقاي جعفر آهنگران به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم - 1391/09/26
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 186532 /ت48119ن
26 /9 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

302 - جايگزين شدن آقاي احسان الله فاطمي به جاي آقاي محبت رئيسي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو - 28 /9 /1391
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 189212 /ت48119ن
28 /9 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

303 - جايگزين شدن آقاي احمد طاهري به جاي آقاي جعفر آهنگران به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارس - 28/ 9/ 1391
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 189160 /ت48119ن
28 /9 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

304 - جايگزين شدن آقاي نظام الدين برزگري به جاي آقاي علي محمد آزاد به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار - 28 /9 /1391
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 189583 /ت48119ن
28 /9 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

305 - كسر مبلغي از اعتبارات مصوب دستگاه هاي اجرايي ملي، استاني، رديف هاي متفرقه و تملك داراييهاي مالي - 1391/10/10
هيأت وزيران - 204438 /ت48473هـ
18 /10 /1391 - رديف 1046 جدول نسخ مي شود -

306 - تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1390 - 1391/12/12
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 245865 /ت48803ك
12 /12 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود -

307 - صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارس مربوط به سال 1389 - 1391/12/27
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 122605 /ت49052ك
3 /7 /1392 - رديف 6 جدول بند 1 نسخ مي شود -

308 - واگذاري بخشي از سهام شركت فولاد خوزستان متعلق به دولت بابت تاديه مطالبات و تعهدات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران توسط سازمان خصوصي سازي - 1391/12/28
هيأت وزيران - 45606 /ت48067هـ
29 /2 /1392 - رديف 6 جدول بند 1 نسخ مي شود -

309 - تاييديه صورت وضعيت مالي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد انزلي براي سالهاي مالي 1389 و 1390 - 1392/02/11
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 122610 /ت49240ك
3 /7 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

310 - اجراي طرحهاي مسكن مهر، راه و راه آهن، نيروگاه و تاسيس بنياد ميرزا كوچك خان در استان گيلان - 1392/02/11
هيأت وزيران - 59201 /49152
12 /3 /1392 - بند ب نسخ مي شود -

311 - عضويت محمد بهزاد به عنوان عضو غير موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم جايگزين فرهاد خرمي - 31/ 2/ 1392
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي - 48114 /ت49181ن
31 /2 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

312 - تاييد صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 1390 - 1392/03/08
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 56744 /ت48217ك
8 /3 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

313 - صورت وضعيت مالي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد قشم مربوط به سال مالي منتهي به 1390 - 1392/04/08
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 82124 /ت49240ك
8 /4 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

314 - صورت وضعيت مالي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد چابهار مربوط به سالهاي مالي منتهي به 1389 و 1390 - 10 /5 /1392
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 104599 /ت49304ك
10 /5 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

315 - تمديد عضويت موظف آقاي صادق نجفي و عضويت غير موظف آقاي عليرضا موحدي در هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ارس - 1392/05/10
نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي - 104592 /ت49240ن
10 /5 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

316 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي به سال مالي منتهي به 30 /12 /1391 - 1392/05/13
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 106219 /ت49419ك
13 /5 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

317 - اتخاذ تصميماتي براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و اشتغال و ايجاد تحرك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار - 1392/06/17
هيأت وزيران - 118320 /ت49515هـ
21 /6 /1392 - بند 4 مصوبه نسخ مي شود -

318 - عضويت علي اصغر مونسان، مسعود سلطاني فر، محسن مهرعليزاده و محمود بهمني در هيأت مديره سازان منطقه آزاد كيش - 1392/06/27
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 120491 /ت49607ك
27 /6 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

319 - عضويت شهريار مشيري، علي شمس اردكاني، محمدرضا توسلي، احمد صادقي و محمد بهزاد در سازمان منطقه آزاد قشم - 1392/06/27
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 120490 /ت49606ك
7 /6 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

320 - استرداد لوايح پيشنهادي از مجلس شوراي اسلامي - 1392/06/31
هيأت وزيران - 122596 /49499
3 /7 /1392 - بندهاي 2 و 3 نسخ مي شود -

321 - اصلاح تصويبنامه عضويت غير موظف مسعود سلطاني فر در هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1392/06/31
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 122240 /ت49607ك
2 /7 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

322 - انتصاب اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار - 1392/07/07
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 130213 /ت49657ك
23 /7 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

323 - انتصاب اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو - 14/ 7/ 1392
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 128597 /ت49710ك
20 /7 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

324 - معرفي اعضاي سازمان منطقه آزاد اروند - 14/ 7/ 1392
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 127818 /ت49709ك
16 /7 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

325 - معرفي اعضاي سازمان منطقه آزاد ارس - 1392/07/14
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 127821 /ت49711ك
16 /7 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

326 - اصلاح بند (3) تصويبنامه موضوع معرفي اعضاي سازمان منطقه آزاد ارس - 1392/07/21
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 130955 /ت49711ك
28 /7 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

327 - تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد انزلي - 1392/08/01
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 36437 /ت50748ك
7 /4 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

328 - اجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو تا شعاع (30) كيلومتري منطقه - 1392/08/01 وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 183315 /ت50079ك
11 /12 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

329 - اجازه امضاي موقت پروتكل ريشه كني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - 1392/08/12
هيأت وزيران - 138850 /ت49796هـ
19 /8 /1392 - بند 5 ماده 1، ماده 12 پيوست-
كل مصوبه نسخ مي شود -

330 - تعيين آقايان احمد صميمي و حسين دهباشي به عنوان عضو غير موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش - 1392/08/19
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 140071 /ت49607ك
25 /8 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

331 - تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد ماكو - 1392/09/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 153347 /ت49710ك
25 /9 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

332 - تعيين افرادي به عنوان اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم - 1392/09/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 153346 /ت49606ك
25 /9 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود -

333 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 1390 - 1392/10/09
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 26729 /ت50086ك
11 /3 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

334 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1391 - 1392/10/09
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 26718 /ت50085ك
11 /3 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

335 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1390 - 1392/10/09
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 26734 /ت50084ك
11 /3 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

336 - اصلاح بندهاي (1) و (2) تصوينبامه موضوع واگذاري حق بهره برداري از اراضي واقع در شهرستان پارسيان، استان هرمزگان جهت استقرار «منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان» به وزارت صنعت، معدن و تجارت - 1392/12/10 - 17135 /ت45314ك
بدون تاريخ - كل مصوبه نسخ مي شود -

337 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 30 /12 /1391- 1392/12/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 26719 /ت50406ك
11 /3 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

338 - تعيين افرادي به عنوان اعضاي هيأت مديره برخي از سازمان هاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي - 1393/04/01
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 36437 /ت50748ك
7 /4 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

339 - تعيين آقاي مهدي بازارگان – معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيأت ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 1393/05/04
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 72330 /ت50923ك
26 /6 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

340 - واگذاري (350) هكتار از اراضي فرودگاه كنارك، براي احداث فرودگاه غير نظامي از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1393/11/04
وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت - 145933 /ت50644ك
2 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

341 - تصويبنامه در خصوص تعيين شركت هاي دولتي كه مكلف به انجام حسابرسي عملياتي ميباشند - 1393/11/26 هيأت وزيران - 147042 /ت51518ه
4 /12 /1393ـ - رديف هاي 39 و 40 جدول -

342 - تعيين آقاي حميدرضا مومني به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1393/11/26
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 150496 /ت51633ك
10 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

343 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال منتهي به 29/ 12/ 1392 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 156744 /ت51586هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

344 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1391 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 156748 /ت51590هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

345 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو مربوط به سال منتهي به 29/ 12/ 1392 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 156752 /ت51588هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

346 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1390 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 156749 /ت51589هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

347 - تاييد صورت مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال منتهي به 29/ 12/ 1392 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 157952 /ت51596هـ
24 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

348 - تاييد صورت مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال منتهي به 30/ 12/ 1391 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 157937 /ت51595هـ
24 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

349 - تاييديه صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1392 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 156741 /ت51587هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

350 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1391 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 157615 /ت51593هـ
23 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

351 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1391 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 156750 /ت51591هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

352 - تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال منتهي به 29/ 12/ 1392 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 157955 /ت51594هـ
24 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

353 - تاييد صورت هاي مالي تلفيقي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1393 - 1393/12/17
هيأت وزيران - 156751 /ت51592هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود -

354 - تقاضاي اولويت يا پيش بيني در دستور كار مجلس براي بررسي برخي از لوايح - 1394/03/17
هيأت وزيران - 40530 /51973
2 /4 /1394 - رديف هاي 13،12 و 18 جدول-
كل مصوبه نسخ مي شود -

355 - تعيين آقايان پيمان فروزش به عنوان عضو موظف و عبدالرحيم كردي به عنوان عضو غير موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار - 1394/04/09
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 58466 /ت52240ك
11 /5 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

356 - اصلاح سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي دامغان از شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان به شركت توسعه و سرمايه گذاري نويد منطقه ويژه اقتصادي دامغان - 1394/05/07 هيأت وزيران - 61977 /ت52054هـ
17 /5 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

357 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1393 - 1394/12/02
هيأت وزيران - 163647 /ت52597هـ
12 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

358 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1392 - 1394/12/02
هيأت وزيران - 161078 /ت52594هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

359 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1393 - 1394/12/02
هيأت وزيران - 161108 /ت52596هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

360 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش مربوط به سال مال منتهي به 29/ 12/ 1393 - 2/ 12/ 1394
هيأت وزيران - 161072 /ت52593هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

361 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1393 - 1394/12/02
هيأت وزيران - 161102 /ت52592هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

362 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1391 - 1394/12/02
هيأت وزيران - 161075 /ت52598هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

363 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به سال منتهي به 29/ 12/ 1393 - 1394/12/02
هيأت وزيران - 161089 /ت52595هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

364 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1393 - 1394/12/02 هيأت وزيران - 161103 /ت52591هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

365 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1392 - 1394/12/02
هيأت وزيران - 161075 /ت52598هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود -

366 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند به وزارت راه و شهرسازي - 1395/02/19
هيأت وزيران - 35949 /ت53099هـ
29 /3 /1395 - مقدمه پيوست مصوبه - كل مصوبه نسخ مي شود -

367 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه هاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي نروژ، دولت لوگزامبورك و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1395/03/09
هيأت وزيران - 29910 /ت53144هـ
12 /3 /1395 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه- عبارت "دولت لوگزامبورك" از متن مصوبه حذف مي شود - در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر است

368 - تصويبنامه در خصوص تعيين صورت وضعيت مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1393 - 1395/05/27
هيأت وزيران - 65066 /ت 53222هـ
31 /5 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

369 - تصويبنامه در خصوص تمديد عضويت اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش - 1395/07/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 96889 /ت53626ك
9 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

370 - تصويبنامه در خصوص تمديد عضويت اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1395/07/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 96878 /ت53626ك
9 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

371 - تصويبنامه در خصوص تمديد عضويت خانم زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1395/07/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 96876 /ت53626ك
9 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

372 - تصويبنامه در خصوص تمديد عضويت اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند - 1395/07/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 96612 /ت53626ك
8 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

373 - تصويبنامه در خصوص تمديد عضويت آقاي رضا مسرور به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1395/07/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 96886 /ت53626ك
9 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

374 - تصويبنامه در خصوص تمديد عضويت آقاي حسين فروزان به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو - 1395/07/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 96881 /ت53626ك
9 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

375 - تصويبنامه در خصوص تمديد عضويت اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس - 1395/07/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 96609 /ت53626ك
8 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

376 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي ارسلان ازهاري به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو - 1395/08/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 97977 /ت53626ك
10 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

377 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي سيروس عيدي پور به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش - 1395/08/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 97991 /ت53626ك
10 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

378 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي وحيد طالب پور اميرهنده به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1395/08/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 97984 /ت53626ك
10 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

379 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي حميداله بليده اي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1395/08/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 97983 /ت53626ك
10 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

380 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي رضا برومند به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1395/08/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 97981 /ت53626ك
10 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

381 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي ميرعلي محمدي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو - 1395/08/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 97996 /ت53626ك
10 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

382 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي محسن دادرس به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1395/08/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 97986 /ت53626ك
10 /8 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

383 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي تلفيقي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1394 - 1395/10/26
هيأت وزيران - 134164 /ت53601هـ
29 /10 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

384 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1394 - 1395/10/26 هيأت وزيران - 134150 /ت53602هـ
29 /10 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

385 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1394 - 1395/10/26
هيأت وزيران - 134110 /ت53598هـ
29 /10 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

386 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1394 - 1395/10/26
هيأت وزيران - 134175 /ت53599هـ
29 /10 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

387 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند مربوط به سال مال منتهي به 29/ 12/ 1394 - 1395/10/26
هيأت وزيران - 134156 /ت53597هـ
29 /10 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

388 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي تلفيقي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1394 - 1395/10/26
هيأت وزيران - 134144 /ت53600هـ
29 /10 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود -

389 - تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند، كيش، انزلي - 1395/12/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 723 /ت54168ك
8 /1 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

390 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 9/ 1/ 1396
هيأت وزيران - 1028 /ت49421هـ
9 /1 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

391 - تصويبنامه در خصوص اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي قشم، كيش، ماكو - 1396/02/03
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 12411 /ت54242ك
6 /2 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

392 - تصويبنامه در خصوص اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس، چابهار و انزلي - 1396/02/13
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 18293 /ت54271ك
20 /2 /1396 - بندهاي 1، 2، 4 و5 نسخ مي شود - بند3 به موجب تصويبنامه 128001/ت57129ك مورخ 27/ 11/ 1399 اصلاح و تمديد شده است.

393 - اجازه اقدام سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم نسبت به صلح دعوي با شركت توسعه فراچين قشم - 1396/03/21
هيأت وزيران - 34871 /ت54327هـ
27 /3 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

394 - تصويبنامه در خصوص صورت وضعيت مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1394 - 1396/03/21
هيأت وزيران - 33395 /ت54318هـ
23 /3 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

395 - تصويبنامه در خصوص تعيين سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1394 - 1396/03/21
هيأت وزيران - 33391 /ت54319هـ
23 /3 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

396 - تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي محمد ابراهيم انصاري لاري به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش - 1396/07/16
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 95272 /ت54787ك
3 /8 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

397 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس، مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1395 - 1396/11/18
هيأت وزيران - 148081 /ت54979هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

398 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش، مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1395 - 1396/11/18 - 148078 /ت54978هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

399 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1395 - 1396/11/18
هيأت وزيران - 148075 /ت54980هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

400 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند، مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1395 - 18/ 11/ 1396
هيأت وزيران - 148072 /ت54975هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

401 - تصويبنامه در خصوص تعيين صورت وضعيت مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1395 - 1396/11/18
هيأت وزيران - 148067 /ت54982هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

402 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1395 - 1396/11/18
هيأت وزيران - 148064 /ت54976هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

403 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مربوط به سال هاي مالي منتهي به 29/ 12/ 1393، 29/ 12/ 1394 ، 30/ 12/ 1395 - 1396/11/18
هيأت وزيران - 148030 /ت54981هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

404 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 30/ 12/ 1395 - 1396/11/18
هيأت وزيران - 148080 /ت54977هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود -

405 - اصلاح تصويبنامه تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد از كالاهايي كه به صورت تجاري از مناطق آزاد تجاري – صنعتي به سرزمين اصلي وارد مي شوند - 1397/07/01
هيأت وزيران - 87606 /ت55175هـ
4 /7 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

406 - ورود و ترخيص 10 دستگاه آمبولانس توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - 1397/09/25
هيأت وزيران - 128053 /ت55665هـ
28 /9 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

407 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/ 1396 - 1397/09/28
هيأت وزيران - 128762 /ت55948هـ
1 /10 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

408 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/ 1396 - 1397/09/28
هيأت وزيران - 128760 /ت55946هـ
1 /10 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

409 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 - 1397/09/28
هيأت وزيران - 128755 /ت55947هـ
1 /10 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

410 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 - 1397/09/28
هيأت وزيران - 128744 /ت55943هـ
1 /10 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

411 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 - 1397/09/28
هيأت وزيران - 128742 /ت55945هـ
1 /10 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

412 - ارجاع اختلاف هاي دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور - 1397/10/19
هيأت وزيران - 140212 /ت56168هـ
22 /10 /1397 - بند 13 نسخ مي شود -

413 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 - 1397/11/07
هيأت وزيران - 150733 /ت55949هـ
11 /11 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

414 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 - 1397/11/07
هيأت وزيران - 150734 /ت55944هـ
11 /11 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

415 - تعيين آقاي محمديونس حقاني به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار - 24/ 11/ 1397
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي - 164857 /ت56323ك
8 /12 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

416 - اصلاح بند (2) تصويبنامه هاي موضوع صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار و انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 - 1397/12/27
هيأت وزيران - 176670 /ت56395هـ
27 /12 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود -

417 - اصلاح تصويبنامه موضوع ورود و ترخيص 10 دستگاه خودرو آمبولانس توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - 11/ 1/ 1398
هيأت وزيران - 1456 /ت56405هـ
17 /1 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

418 - تعيين صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم - 1398/02/25
هيأت وزيران - 22309 /ت56430هـ
28 /2 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

419 - تصويبنامه در خصوص توسعه خدمات عمومي و عمران شهرهاي آبادان و خرمشهر - 1398/02/25
هيأت وزيران - 21980 /ت56477هـ
28 /2 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

420 - تصميم نامه در خصوص تقاضاي اولويت براي بررسي لوايح موضوع جداول پيوست - 1398/02/29
هيأت وزيران - 27084 /ت56497
7 /3 /1398 - رديف 15 جدول شماره 1 –
كل مصوبه نسخ مي شود -

421 - تصويب نامه در خصوص اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي - 27/ 6/ 1398
هيأت وزيران - 80465 /ت56996هـ
31 /6 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

422 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي، مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 - 1398/11/06
هيأت وزيران - 143897 /ت57152هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

423 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، مربوط به سال مالي منتهي به 29 /12 /1397 - 1398/11/06
هيأت وزيران - 143895 /ت57155هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

424 - تصويبنامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند، مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 - 1398/11/06
هيأت وزيران - 143902 /ت57151هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

425 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 - 1398/11/06
هيأت وزيران - 143900 /ت57154هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

426 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس، مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 - 1398/11/06
هيأت وزيران - 143899 /ت57153هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

427 - تصويبنامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو، مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 -6/ 11/ 1398
هيأت وزيران - 143906 /ت57156هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه نسخ مي شود -

پيوست 2- مصوبات معتبر

1 - اصلاح تصويبنامه اعطاي مجوز به شركت سهامي بيمه ايران براي بيمه خطرات جنگ - 1369/10/26
هيأت وزيران - 126828    
1 /11 /1369 - كل مصوبه -

2 - نحوه انجام وظيفه مديران و مأموران دستگاه هاي اجرايي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1369/11/07
هيأت ‌وزيران - 150660
16 /11 /1369 - كل مصوبه -

3 - تعيين منطقه اراضي شرق خليج چابهار به عنوان منطقه آزاد - 1370/02/18
هيأت ‌وزيران - 4399 /ت 68هـ‏
18 /3 /1370 - كل مصوبه -

4 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم - 1372/03/31
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 20119 /ت 55ك
26 /4 /1373 - كل مصوبه -

5 - تصويبنامه راجع به تعيين مقررات مربوط به مبادلات مرزي و بازارچه هاي مرزي و واردات كالا توسط كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور و مسافراني كه به كشور وارد مي گردند - 1372/10/15
هيأت ‌وزيران - 56682 /ت 305هـ‏
7 /11 /1372 - ماده 5 -

6 - آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1372/10/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 16449 /ت254ك
10 /2 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

7 - آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1372/12/23
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 16448 /ت253ك
10 /2 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

8 - آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 1373/01/14
هيأت ‌وزيران - 1395 /ت16هـ
6 /2 /1373 - ماده 20 -

9 - مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 33432 /ت23ك
16 /3 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي –
قيد با موافقت سازمان منطقه در ماده 14 به موجب رأي شماره 696 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 21 /5 /1399 ابطال شده است؛ لذا قيد مزبور حذف مي شود.

10 - مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 33433 /ت25ك
16 /3 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

11 - مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/02/19 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 33431 /ت24ك
16 /3 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

12 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش - 1373/03/31 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 20121 /ت 54ك
26 /4 /1373 - كل مصوبه - معتبر با الحاقات بعدي

13 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار - 1373/03/31 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 20120 /ت 54ك
26 /4 /1373 - كل مصوبه - معتبر با الحاقات بعدي

14 - تصويبنامه راجع به اصلاح بند 2 ماده 9 مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/05/31 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 38454 /ت70ك
20 /6 /1373 - كل مصوبه -

15 - آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/07/09 وزراي شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 27115 /ت 94ك
22 /8 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

16 - مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/07/09 وزراي شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 27116 /ت 93ك
22 /8 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

17 - دستورالعمل و روش اجرائي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي - 1373/07/09
وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 65648 /ت119ك
1 /12 /1373 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

18 - آيين‌نامه مرزباني مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/07/09 هيأت ‌وزيران - 41570 /ت 91ك
21 /8 /1373 - كل مصوبه -

19 - آيين‌نامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/07/09
وزراي شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 27114 /ت 95ك
22 /8 /1373 - كل مصوبه -

20 - اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران] - 1373/09/27 هيأت ‌وزيران - /43721ت367هـ  
5 /10 /1373 - كل مصوبه -

21 - ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمه شدگان در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/10/12
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 44304 /ت 105ك
28 /10 /1373 - كل مصوبه -

22 - تصويبنامه راجع به اصلاح مقررات اشتغال نيروي انساني – بيمه اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/10/25 هيأت ‌وزيران - 65076 /ت397هـ
1 /11 /1373 - كل مصوبه -

23 - شناخته شدن فرودگاه و بندر بهمن واقع در منطقه آزاد قشم به عنوان مرز هوايي و دريايي و اجازه ورود به كشور و خروج ازآن از طريق مرزهاي ياد شده - 1373/12/14 هيأت ‌وزيران - 76099 /ت 478 هـ
16 /12 /1373 - كل مصوبه -

24 - ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1374/02/04
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 21453 /ت15011ك
30 /2 /1374 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

25 - اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) - 1374/02/04
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 30336 /ت 15042ك
14 /8 /1374 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

26 - چگونگي اعمال نظارت شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي بر فعاليتهاي مناطق مذكور - 1374/02/04
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 42324 /ت 15039ك
8 /3 /1374 - كل مصوبه -

27 - اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي - 1374/05/09
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 45461 /ت15384ك
23 /5 /1374 - كل مصوبه -

28 - تصويبنامه راجع به كارتهاي مسافري مناطق آزاد - 1374/05/18
هيات وزيران - 45558 /ت 14672 هـ
21 /5 /1374 - كل مصوبه -

29 - اصلاح تصويبنامه دستورالعمل و روش اجرائي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 1374/06/06
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 47667 /ت15548ك
3 /7 /1374 - بندهاي 1 و 2 -

30 - اصلاح تصويبنامه راجع به مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1374/09/13
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 52099 /ت16004ك
11 /10 /1374 - كل مصوبه -

31 - اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1374/12/26
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 40888 /ت16469ك
28 /1 /1375 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

32 - تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي سرخس - 1374/12/26
هيأت ‌وزيران - 40102 /ت16466ك
26 /1 /1375 - كل مصوبه -

33 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي - دارالسلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1375/02/30
هيأت ‌وزيران - 2187 /ت 16389 هـ
3 /3 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه -

34 - اساسنامه شركت دولتي پست بانك - 1375/02/30
هيأت ‌وزيران - 3362 /ت 15990 هـ
4 /4 /1375 - ماده 3 -

35 - تعيين محدوده منطقه آزاد قشم - 1375/04/18
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 45399 /ت16876ك
16 /5 /1375 - كل مصوبه -

36 - اصلاح ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1375/04/18
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 45052 /ت16874هـ
23 /5 /1375 - كل مصوبه -

37 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1375/05/24
هيأت ‌وزيران - 3763 /ت 15908 هـ
30 /5 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه -

38 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه  - 1375/05/24
هيأت ‌وزيران - 5781 /ت 15908هـ
30 /5 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه -

39 - آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي - 1375/06/11
هيأت ‌وزيران - 6806 /ت 15700 هـ
26 /6 /1375 - بند ب ماده 17 -

40 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا - 1375/06/25
هيأت ‌وزيران - 6814 /ت 15908هـ
26 /6 /1375 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه -

41 - اصلاح تصويبنامه تعيين محدوده منطقه آزاد قشم - 1375/09/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 108861 /ت17283ك
18 /10 /1375 - كل مصوبه -

42 - اصلاح آيين نامه اجرائي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1375/09/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 108858 /ت17544ك
18 /10 /1375 - كل مصوبه -

43 - اصلاح تصويبنامه تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي سرخس - 1375/09/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 109124 / ت 17282 ك
18 /10 /1375 - كل مصوبه -

44 - تصويبنامه راجع به تعيين منطقه ويژه اقتصادي سيرجان - 1375/10/03
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 55990 / ت 18107 ك
27 /3 /1376 - كل مصوبه -

45 - تصويبنامه راجع به حذف تبصره ماده (9) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1375/10/03
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 120659 /ت570
27 /10 /1375 - كل مصوبه -

46 - اصلاح اساسنامه سازمان هاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، چابهار و كيش - 1375/12/13
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 51026 /ت 17869ك
9 /2 /1376 - كل مصوبه -

47 - تصويبنامه در خصوص تعيين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان - 1375/12/13
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 127441 /ت 17829 هـ
10 /1 /1376 - كل مصوبه -

48 - اصلاح مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1375/12/13
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 127442 / ت 17868 ك
10 /1 /1376 - كل مصوبه -

49 - ايجاد منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني به منظور فعاليتهاي پتروشيميايي در منطقه اي به شرح نقشه پيوست و تعيين شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان سازمان مسئول منطقه يادشده - 1376/03/27
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 58548 /ت 18263ك
30 /4 /1376 - كل مصوبه -

50 - ايجاد منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد براي فعاليتهاي صنعتي و توليدي به شرح نقشه پيوست و تعيين شركت عمران ارگ به عنوان سازمان مسوول منطقه مزبور - 1376/03/27
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 59479 /ت 18283ك
30 /4 /1376 - كل مصوبه -

51 - لغو تصويبنامه قابل اجرابودن آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در مورد وسايل نقليه در حال تردد در جزيره قشم - 11/ 4/ 1376
هيأت ‌وزيران - 58276 /ت17911 هـ
22 /4 /1376 - كل مصوبه -

52 - اصلاح مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/04/30
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 61173 /ت18425ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه -

53 - تعيين بخشي از ساحل شمال شرقي جزيره قشم طبق نقشه پيوست به عنوان منطقه آزاد - 1376/04/30
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 61172 /ت 18411ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه -

54 - تصويبنامه راجع به تغيير متن ماده 31 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/04/30
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 61379 /ت18434ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

55 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي لبنان، سوريه، چين، آفريفاي جنوبي، اندونزي، تايلند، نيوزيلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1376/07/30
هيأت ‌وزيران - 66234 /ت18705 هـ
4 /8 /1376 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه - در خصوص دولتهاي لبنان، سوريه، چين، آفريقاي جنوبي، اندونزي ، كره جنوبي، قطر، كويت، مالزي، ‌تركيه، عمان، اسلواك و فدراسيون روسيه با اجرا منتفي و در خصوص دولتهاي تايلند، اردن، نيوزيلند، هندوستان، امارات متحده عربي، ازبكستان، معتبر است.

56 - ايجاد منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بهشهر و تعيين سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان سازمان مسئوول منطقه مزبور - 1376/10/24
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 76606 /ت 19220ك
9 /12 /1376 - كل مصوبه -

57 - ايجاد منطقه ويژه اقتصادي معادن و فلزات - 1376/10/24
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 77192 /ت 19259ك
09 /12 /1376 - كل مصوبه -

58 - اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/10/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 76605 /ت19227ك
09 /12 /1376 - بند ث -

59 - تعيين منطقه ويژه، اقتصادي بوشهر در چهار محدوده جغرافيايي با سازمان مسئوول جداگانه - 1376/10/24
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 76715 /ت 19225ك
09 /12 /1376 - كل مصوبه -

60 - ايجاد منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي در محوطه بندر شهيد رجايي و تعيين سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان سازمان مسوول منطقه ياد شده - 1376/11/06
هيأت ‌وزيران - 77193 /ت 19260ك
09 /12 /1376 - كل مصوبه -

61 - تصويبنامه راجع به ورود مواد اوليه و قطعات منفصله رأساً توسط واحدهاي توليدي - 1377/02/07
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 12981 /ت 19746ك
31 /3 /1377 - كل مصوبه - معتبر

62 - تنفيذ تصويبنامه هاي بودجه سال هاي 1374 و 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش و اصلاح اساسنامه سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، چابهار و كيش - 1377/02/07
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 77185 / ت 19692 ك
7 /4 /1376 - كل مصوبه - در خصوص تنفيذ تصويبنامه هاي بودجه سال هاي 1374 و 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش به شرح پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي حاضر با اجرا منتفي و در خصوص اصلاح اساسنامه سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، چابهار و كيش معتبر است.

63 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هر كدام از دولتهاي ژاپن، ايتاليا، اسپانيا فنلاند، سوئد، يونان، روماني، كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي، جمهوري چك، تونس و سودان به وزارت اموراقتصادي و دارايي - 1377/06/11
هيأت ‌وزيران - 13199 /ت 19262 هـ
16 /6 /1377 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه - در خصوص دولتهاي ژاپن، ايتاليا، اسپانيا فنلاند، سوئد، يونان، روماني، جمهوري چك وتونس با اجرا منتفي و در خصوص دولتهاي كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي و سودان معتبر است.

64 - تصويبنامه راجع به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي عسلويه [منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس] - 1377/07/18
وزراي شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 65601 /ت20667ك
21 /10 /1377 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحيه بعدي

65 - اجازه انتقال صد درصد محصولات واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به داخل كشور مشروط به داشتن هفتاد درصد ارزش افزوده - 1377/07/18
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 56947 /ت 20586ك
16 /10 /1377 - كل مصوبه -

66 - اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي - 1377/11/14
هيأت ‌وزيران - 73577 /ت 20628 هـ
20 /11 /1377 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

67 - الحاق متني به عنوان بند 3 به تصويبنامه نحوه استفاده از كارتهاي مسافري مناطق آزاد - 1377/11/14
هيأت ‌وزيران - 73572 /ت 20628هـ
20 /11 /1377 - كل مصوبه -

68 - ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سنگ و مواد معدني در شهرستان دورود و تعيين شركت شهرك صنعتي لرستان به عنوان سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي - 1377/12/05
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 1832 /ت 21140ك
15 /2 /1378 - كل مصوبه -

69 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني، آلباني و اتيوپي - 1378/04/30 هيأت ‌وزيران - 20860 /ت21546هـ
10 /5 /1378 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه - در خصوص دولت اتيوپي با اجرا منتفي و در خصوص دولتهاي استراليا، ايرلند، آرژانتين، اسلووني، آلباني معتبر است.

70 - آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1378/09/09
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 2368 /ت 22623ك
27 /2 /1379 - كل مصوبه -

71 - تصويبنامه در خصوص تغيير عنوان «منطقه ويژه اقتصادي انرژي عسلويه» به «منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس» - 1378/09/09
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 61429 /ت20667ك
10 /12 /1378 - كل مصوبه -

72 - لغو تصويبنامه راجع به كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي - 1378/09/09
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 56626 /ت 20848ك
7 /11 /1378 - كل مصوبه -

73 - تعيين قلمرو محدوده آبي منطقه آزاد قشم منحصرا در خصوص فعاليتهاي مربوط به سوخت رساني كشتيها - 1378/11/24
هيأت ‌وزيران - 61618 /ت 22406 هـ
25 /11 /1378 - كل مصوبه -

74 - اصلاح ماده20 تصويبنامه ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1378/12/18
هيأت ‌وزيران - 57425 /ت18775هـ
223 /11 /1378 - كل مصوبه -

75 - اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص ) - 1378/12/18
هيأت ‌وزيران - 35570 /ت 16686 هـ
21 /12 /1378 - كل مصوبه -

76 - تصويبنامه راجع به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس - 1378/12/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 22727 /ت23561ك
14 /5 /1380 - كل مصوبه -

77 - ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز به منظور فعاليتهاي برق و الكترونيك - 1378/12/25
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 10242 /ت 22776ك
17 /3 /1379 - كل مصوبه -

78 - تصويبنامه در خصوص ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نساجي يزد - 1378/12/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 10277 /ت22797ك
17 /3 /1379 - كل مصوبه -

79 - تصويبنامه راجع به تعيين منطقه ويژه اقتصادي پيام - 1378/12/25
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 18249 /ت24832 ك
23 /4 /1380 - كل مصوبه -

80 - موظف بودن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به ابلاغ به موقع بودجه سالانه مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار به شوراي عالي - 1379/03/04
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 21059 /ت 23194ك
23 /5 /1379 - كل مصوبه

81 - مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1379/06/02
هيأت ‌وزيران - 24117 /ت 22117 هـ
8 /6 /1379 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

82 - تصويبنامه در خصوص معافيت كالاهاي توليد شده در داخل كشور كه براي مصرف داخلي به مناطق آزاد تجاري – صنعتي حمل مي شوند از سپردن پيمان ارزي - 1379/10/11
هيأت ‌وزيران - 47604 /ت23577هـ
21 /10 /1379 - كل مصوبه -

83 - اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1380/03/19
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 32651 /ت 25378ك
6 /8 /1380 - بند 2 -

84 - ‌تصويبنامه راجع به معافيت مواد اوليه، قطعات و لوازم ماشين آلات صنعتي از سپردن تعهد يا پيمان ارزي - 1380/03/23
هيأت ‌وزيران - 16393 /ت24749هـ
13 /4 /1380 - كل مصوبه -

85 - اصلاح مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده مناطق آزاد - 1380/07/11
هيأت ‌وزيران - 34633 /ت21275هـ
27 /8 /1380 - كل مصوبه -

86 - شناخته شدن اسكله پارس جنوبي به عنوان مرز دريايي و لزوم ورود و خروج به كشور از آن با گذرنامه معتبر - 1380/11/28
هيأت ‌وزيران - 37588 /ت25029هـ
8 /12 /1380 - كل مصوبه -

87 - موظف شدن دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به ارائه گزارش در خصوص پروژه‌ها و طرحهاي ملي به دولت - 1381/04/22
وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 61765 /ت 27236ك
6 /12 /1381 - بند 2 -

88 - تصويبنامه راجع به كنترل كالاهايي كه به منظور استفاده و مصرف در مناطق ويژه اقتصادي انرژي پارس و پتروشيمي بندر امام از طريق اعتبارات اسنادي بانكهاي ايراني وارد مي شوند - 1381/07/28
هيأت ‌وزيران - 40867 /ت27402هـ
22 /8 /1381 - كل مصوبه -

89 - تصويبنامه در خصوص مناطق تحت كنترل گمرك در مناطق و بازارچه هاي مرزي - 1381/11/13
هيأت ‌وزيران - 59648 /ت27281هـ
26 /11 /1381 - بند 2 -

90 - لغو تصويبنامه هاي موضوع آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و تبعيت كليه كاركنان سازمانهاي مذكور از مقررات قانون كار - 1382/01/10
هيأت ‌وزيران - 1038 /ت 28393هـ
16 /1 /1382 - بندهاي 1 و 2 - بند 3 مقرره به موجب رأي شماره 1028 مورخ 12 /9 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.

91 - تعيين نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1382/02/21 هيأت ‌وزيران - 18808 /ت 28574 هـ
1 /4 /1382 - جزءهاي الف و ب بند4 و تبصره آن ، بندهاي 18 و 23 فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق - معتبر با اصلاحات بعدي

92 - آيين نامه اجرايي ماده (35) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت - 1382/02/24 هيأت ‌وزيران - 25206 /ت28601هـ
8 /5 /1382 - ماده 9 -

93 - آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو - 1382/04/01 هيأت ‌وزيران - 18758 /ت 28817هـ
10 /4 /1382 - كل مصوبه -

94 - تصويبنامه در خصوص لغو تبصره ذيل بند (ث) ماده (2) آيين‌نامه اصلاحي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ملغي الاثر شدن بند 10 اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1382/05/08 هيأت ‌وزيران - 26607 /ت29075هـژ
15 /5 /1382 - كل مصوبه -

95 - اصلاح مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1382/06/05
هيأت ‌وزيران - 34433 /ت 27959 هـ
22 /6 /1382 - كل مصوبه -

96 - اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود، ترخيص ، حمل و خريد كالا از كشورهايي كه مورد تحريم تجاري جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرند و كالاهايي كه به موجب پروتكل هاي بين المللي ملزم به رعايت برخي از مقررات ويژه براي صادرات و واردات هستند   - 1382/07/23
هيأت ‌وزيران - 82- 6921 /م /ت 29509 هـ
1 /8 /1382 - كل مصوبه -

97 - اصلاح تصويبنامه تعيين نحوه تأمين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1383/04/03
هيأت ‌وزيران - 20069 /ت30906هـ
21 /4 /1383 - كل مصوبه -

98 - اصلاح اساسنامه اصلاحي شركت دولتي پست بانك - 1383/04/10
هيأت ‌وزيران - 34418 /ت30941هـ
7 /7 /1383 - بند 2 -

99 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي - 1383/05/04
هيأت ‌وزيران - 30731 /ت31076هـ
18 /6 /1383 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

100 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند (آبادان ـ خرمشهر) - 1383/05/04
هيأت ‌وزيران - 30730 /ت 31076هـ
18 /6 /1383 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

101 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) - 1383/05/04
هيأت ‌وزيران - 30729 /ت31076هـ
18 /6 /1383 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

102 - ضوابط ملي آمايش سرزمين - 1383/08/06
هيأت ‌وزيران - 41279 /ت31611هـ
4 /9 /1383 - بند 33 ماده 1 -

103 - اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود كالا به منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس از طريق اعتبارات اسنادي بانكهاي ايراني - 1383/11/25
هيأت ‌وزيران - 40832 /ت31558هـ
28 /11 /1383 - كل مصوبه -

104 - شناخته شدن فرودگاه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به عنوان مرز مجاز هوايي بين المللي و بلامانع بودن تردد از مرز ياد شده با گذرنامه معتبر - 1383/12/05
هيأت ‌وزيران - 62859 /ت31584هـ
11 /12 /1383 - كل مصوبه -

105 - تغيير نام منطقه ويژه اقتصادي معادن و فلزات به منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس و محول گرديدن مسئوليت اداره آن به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران - 1383/12/16
هيأت ‌وزيران - 1763 /ت32469هـ
17 /1 /1384 - كل مصوبه -

106 - تغيير نام فرودگاه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به فرودگاه بين المللي خليج فارس - 1384/02/28
هيأت ‌وزيران - 8935 /ت 32967 هـ
1 /3 /1384 - كل مصوبه -

107 - تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي گلشن – بندر انزلي و شهرك صنعتي انزلي به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1384/03/08
هيأت ‌وزيران - 20701 /ت 30820 هـ
7 /4 /1384 - كل مصوبه
- معتبر با لحاظ تصويبنامه 33752/ت54320هـ مورخ 24/3/1396 (مندرج در پيوست حاضر) و نيز رأي شماره 2873 الي 2880 مورخ 29/10/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اطلاق اين مصوبه در قسمتهايي كه واحدهاي تقسيمات كشوري خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي را جزو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي آورده است.

108 - تعيين محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند - 1384/03/08
هيأت ‌وزيران - 23252 /ت 30820 هـ
18 /4 /1384 - كل مصوبه -

109 - تعيين اهداف، راهبردها و اقدامهاي لازم براي فعال سازي و توسعه محور ترانزيت و حمل و نقل شرق كشور  - 1384/04/29
هيأت ‌وزيران - 28557 /ت29738هـ
10 /5 /1384 - بند 7 ماده 2، بند 6 ماده 3، ماده 12 و بند 2 ماده 16 -

110 - واگذاري زمين مورد نياز دانشگاه هاي دولتي در مناطق آزاد - 1384/06/05
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 33393 /ت 33643ك
5 /6 /1384 - بند 2 -

111 - الحاق متني به عنوان تبصره 2 به ماده 16 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1384/09/24
هيأت ‌وزيران - 59861 /ت 34226 هـ
8 /9 /1384 - كل مصوبه -

112 - اصلاح بند (6) دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1385/02/10
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 11367 /ت33645ك
10 /2 /1385 - كل مصوبه -

113 - آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - 1385/03/01
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 34186 /ت 35361ك
6 /3 /1386
- كل مصوبه -

114 - تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - 1385/09/12
هيأت ‌وزيران - 129200 /ت35141هـ
9 /10 /1385 - كل مصوبه -

115 - اصلاح طرح آمايش نواحي تاثير پذير از حوزه گازي پارس جنوبي - 1385/09/12
هيأت ‌وزيران - 116115 /ت36010هـ
18 /9 /1385 - بندهاي 3، 4 و 7 -

116 - نحوه ابطال تعهدات بانكي كليه كالاهاي وارده به صورت گشايش اعتبارات اسنادي براي بكارگيري در سكوهاي دريايي واقع در منطقه انحصاري اقتصادي و خارج از منطقه ويژه اقتصادي عسلويه - 1385/09/19
هيأت ‌وزيران - 120412 /ت35183هـ
25 /9 /1385 - كل مصوبه -

117 - اصلاح بند (3) تصويبنامه تعيين محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند - 1385/11/04
هيأت ‌وزيران - 146771 /ت 36636 هـ
11 /11 /1385 - كل مصوبه -

118 - تعيين محدوده منطقه اقتصادي پتروشيمي - 1385/12/13
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 167936 /ت36042ك
15 /12 /1385 - كل مصوبه -

119 - اصلاح تصويبنامه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نساجي يزد - 1385/12/24
هيأت ‌وزيران - 11165 /ت37018هـ
29 /1 /1386 - كل مصوبه -

120 - اصلاح تصويبنامه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز - 1386/01/31
هيأت ‌وزيران - 18706 /ت 37192هـ
11 /2 /1386 - كل مصوبه -

121 - الحاق حوضچه و اراضي پشتيباني بندر به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بهشهر - 1386/04/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 147220 /ت38501ك
12 /9 /1386 - كل مصوبه -

122 - الحاق حوضچه و اراضي هفده هكتاري پايانه كانتينري واقع در جنوب غربي و اراضي هفتاد هكتاري جزيره نگين واقع در شمال شرقي بندر بوشهر به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر - 1386/04/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 147221 /ت 38501ك
12 /9 /1386 - كل مصوبه -

123 - اصلاح تصويبنامه موضوع ايجاد منطقه ويژه اقتصادي سنگ و مواد معدني در شهرستان دورود - 1386/04/05
وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 147223 /ت 38501ك
12 /9 /1386 - كل مصوبه -

124 - آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات  - 1386/07/01
هيأت ‌وزيران - 110063 /ت 37062هـ
9 /7 /1386 - ماده 16 و تبصره هاي 1 و 2 آن -

125 - اصلاح تبصره (1) ماده (13) آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - 1386/08/13
هيأت ‌وزيران - 101329 /ت38031هـ
23 /8 /1386 - كل مصوبه -

126 - آيين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها - 1386/10/30
هيأت ‌وزيران - 175043 /ت436هـ
30 /10 /1386 - تبصره 3 ماده 3 -

127 - بررسي و اجراي طرحهاي بازرگاني، واردات و صادرات، مالياتي و گمركي در استان بوشهر - 1386/11/11
هيأت ‌وزيران - 191007 /39128
24 /11 /1386 - بندهاي 2 و 3 -

128 - آيين نامه معاملات شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) - 1386/12/20
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 40290 /ت38956ك
20 /3 /1387 - تبصره 2 بند ب ماده 10 -

129 - تعيين متن تطبيق ترجمه (چهار) پيوست موافقتنامه تجاري اكو براي ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مربوط - 1386/12/27 هيأت ‌وزيران - 64 /ت39385هـ
5 /1 /1387 - مواد 30 و 33 -

130 - آيين‌نامه مالي شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) - 1387/02/15
وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي،صنعت و محيط زيست - 89084 /ت38968ك
3 /6 /1387 - تبصره ماده 27 -

131 - الحاق متني به تصويبنامه اصلاحي موضوع ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز - 1387/05/20
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 92312 /ت40456ك
7 /6 /1387 - كل مصوبه -

132 - تعيين سرمايه لازم براي تأسيس بانك خصوصي در داخل كشور و در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1387/06/20
هيأت ‌وزيران - 117772 /ت40881هـ
14 /7 /1387 - قسمت دوم مصوبه در خصوص مناطق آزاد -

133 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان شرقي - 1387/09/14
هيأت ‌وزيران - 184923 /41480
11 /10 /1387 - بند 19 -

134 - الحاق متني به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 16 ) آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1387/09/27
هيأت ‌وزيران - 190302 /ت41591هـ
21 /10 /1387 - كل مصوبه -

135 - اتخاذ تصميماتي در خصوص منطقه ويژه اقتصادي شيراز - 1387/11/23
هيأت ‌وزيران - 223130 /ت41092هـ
30 /11 /1387 - كل مصوبه -

136 - اصلاح تصويبنامه موضوع تغيير نام منطقه ويژه اقتصادي معادن و فلزات به منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس - 1387/12/12
هيأت ‌وزيران - 233004 /32469
12 /12 /1387 - كل مصوبه -

137 - تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي شيراز - 1388/02/10
هيأت ‌وزيران - 47660 /ت42538هـ
4 /3 /1388 - كل مصوبه -

138 - اصلاح آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1388/02/23
هيأت ‌وزيران - 45624 /ت40409هـ
2 /3 /1388 - كل مصوبه -

139 - آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاههاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - 1388/06/07
وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ...و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي - مصوب 1387 - 115320 /ت43181ك
7 /6 /1388 - رديف 18 پيوست شماره1 -

140 - اصلاح تصويبنامه در خصوص اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي - 1388/08/10
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 31639 /ت48003ك
20 /2 /1391 - كل مصوبه -

141 - ضوابط ثبت و اعطاي تابعيت جمهوري اسلامي ايران به شناورها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1388/11/04
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 262772 /ت44200 ك
27 /12 /1388 - كل مصوبه -

142 - الحاق محدوده شانزده هزار هكتاري موضوع واگذاري بخشي از اراضي بلا معارض ملي و منابع در استان بوشهر به وزارت نفت‏ به منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - 1388/11/28
هيأت ‌وزيران - 257623 /40556
23 /12 /1390 - كل مصوبه -

143 - اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و تعيين سازمان عمران و توسعه قم وابسته به استانداري قم به عنوان سازمان مسوول منطقه مزبور - 1388/11/28
هيأت ‌وزيران - 234932 /ت41792 هـ
28 /11 /1388 - كل مصوبه -

144 - اصلاح ماده ( 12 ) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند (آبادان و خرمشهر) - 1388/12/02
هيأت ‌وزيران - 13007 /43983
23 /1 /1389 - كل مصوبه -

145 - اصلاح ماده (12) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1388/12/02
هيأت ‌وزيران - 13023 /43983
23 /1 /1389 - كل مصوبه -

146 - اصلاح ماده ( 12 ) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا) - 1388/12/02
هيأت ‌وزيران - 10504 /43983
21 /1 /1389 - كل مصوبه -

147 - اضافه شدن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به تركيب ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي - 1388/12/16
هيأت ‌وزيران - 227525 /44190
12 /12 /1388 - كل مصوبه -

148 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان لرستان  - 1388/12/23
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 257088 /ت44199ن
23 /12 /1388 - بند 4 -

149 - اصلاح بند (1) تصويبنامه در خصوص شناخته شدن اسكله پارس جنوبي به عنوان مرز دريايي و لزوم ورود و خروج به كشور ار آن با گذرنامه معتبر - 1389/01/15
هيأت ‌وزيران - 13030 /38913
23 /1 /1389 - كل مصوبه -

150 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري نسبت به انجام اقداماتي به منظور افزايش ظرفيت حمل و نقل در استان هرمزگان - 1389/01/25
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 45928 /44648
1 /3 /1389 - بند 11 -

151 - همترازي معاونان مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري - 1389/04/27
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت - 105025 /44237
12 /5 /1389 - كل مصوبه -

152 - اصلاح تصويبنامه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس - 1389/08/08
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 176479 /ت45404ك
8 /8 /1389 - كل مصوبه -

153 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو - 1389/10/05
هيأت ‌وزيران - 153224 /ت45923هـ
1 /9 /1390 - كل مصوبه -

154 - الحاق اراضي جزر و مدي مجاور خور لشكري در شمال بزرگراه نوشهر - برازجان - جزيره صدرا و ساير مناطق دريايي مجاور به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بوشهر - 1389/10/14
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 82095 /ت46166ك
8 /4 /1392 - كل مصوبه -

155 - اصلاح تصويبنامه تعيين منطقه و‌يژه اقتصادي پيام - 1389/10/14
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 100762 /ت46167ك
16 /5 /1390 - كل مصوبه -

156 - حذف ماده (7) ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور - 1389/11/27
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد - 3748 /ت46345ك
14 /1 /1390 - كل مصوبه -

157 - تعيين سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه اقتصادي دوغارون، رفسنجان، جازموريان، بندر امام خميني (ره)، بندر نوشهر، شهر كرد، اسلام آباد غرب، مهران، سلماس، اترك، دامغان، سمنان و لامرد - 1390/01/29
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 22470 /ت46519ن
4 /2 /1390 - كل مصوبه -

158 - اتخاذ تصميماتي به منظور تقويت عملكرد تجارت خارجي كشور - 1390/06/13
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 119339 /ت46730ن
13 /6 /1390 - بند 4 -

159 - تعيين سازمان مسئول محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه اقتصادي سيستان و بلوچستان (رامشار)، نمين، كازرون، كاوه، بجنورد، لاوان، پارسيان و بانه - 1390/06/22
نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي - 125700 /ت46519ن
22 /6 /1390 - كل مصوبه -

160 - تصويبنامه در خصوص تعيين جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 1390/07/03
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت - 169432 /ت46748ك
28 /8 /1390 - كل مصوبه - معتبر
با اصلاحات و الحاقات بعدي

161 - تصويبنامه در خصوص كاهش سود بازرگاني واردات كالاهاي تجاري مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1390/09/20
هيأت ‌وزيران - 186994 /ت47257هـ
26 /9 /1390 - كل مصوبه -

162 - قواعد مبداء موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان كشورهاي عضو گروه دي – هشت- قاعده هاي 18 و 19 - 1390/10/28
هيأت ‌وزيران - 237389 /ت47670هـ
2 /12 /1390 - قاعده هاي 18 و 19 -

163 - تعيين سازمان مسؤول، محدوده و گرايش مناطق ويژه اقتصادي بيرجند، سبزوار، زرنديه (ايرانيان) و جهرم - 1390/12/20
وزراي عضو شوراي‌ هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 250228 /ت40324ك
20 /12 /1390 - كل مصوبه -

164 - تعيين سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه اقتصادي جهان‌آباد، ري و سهلان - 1390/12/20
نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي ‌هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - ‌250226 / ت47469ن
20 /12 /1390 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

165 - اجراي طرحهاي مربوط به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در استان خراسان رضوي - 1391/02/26
هيأت ‌وزيران - 58080 /48130
27 /3 /1391 - بندهاي 1 و 2 -

166 - اصلاح تصويبنامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص منطقه ويژه اقتصادي شيراز - 1391/07/02
هيأت ‌وزيران - 138045 /ت46860هـ
12 /7 /1391 - كل مصوبه -

167 - تعيين مسؤول، محدوده و موضوع فعاليت منطقه ويژه اقتصادي كاشان - 1391/07/12
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 187432 /ت48461ن
26 /9 /1391 - كل مصوبه -

168 - تعيين مسئول، محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه اقتصادي شمال استان بوشهر و گرمسار - 1391/07/24
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 145537 /ت48461ن
24 /7 /1391 - كل مصوبه -

169 - آيين نامه نحوه تنظيم و ارايه اطلاعات سرمايه گذاري هاي خارجي - 1391/09/29
هيأت ‌وزيران - 200577 /ت48348هـ
12 /10 /1391 - ماده 1 -

170 - الحاق محدوده اي به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان - 1391/09/29
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 101043 /ت48795ك
2 /5 /1392 - كل مصوبه -

171 - تسري تصويبنامه موضوع كنترل كالاهايي كه به منظور استفاده و مصرف در مناطق ويژه اقتصادي انرژي پارس و پتروشيمي بندر امام از طريق اعتبارات اسنادي بانكهاي ايراني وارد مي شوند به منطقه ويژه اقتصادي لاوان - 1391/10/17
هيأت ‌وزيران - 207851 /ت48350هـ
24 /10 /1391 - كل مصوبه -

172 - آيين نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1391/11/29
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15909 /ت48217ك
31 /1 /1392 - كل مصوبه -

173 - آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي - 1391/12/06
هيأت ‌وزيران - 262758 /ت47775هـ
29 /12 /1391 - ماده 46، تبصره 2 ماده 54، ماده 58، تبصره ماده 87، مواد 99 و 119 -

174 - اصلاح تصويبنامه موضوع اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1391/02/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 10042 /ت 18783 هـ
20 /2 /1391 - كل مصوبه -

175 - تصويبنامه در خصوص مقررات اداري و استخدامي حاكم بر كاركنان دبيرخانه شوراي ‌هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 25/ 02/ 1392
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 42643 /ت43505ك
25 /02 /1392 - كل مصوبه -

176 - مجوز امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي بروندي، بنين، زامبيا، ميانمار، بوتان، نپال و نيجر توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1392/02/25
هيأت ‌وزيران - 47672 /49144
31 /2 /1392 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه -

177 - آيين نامه اجرايي قانون معادن - 1392/04/11
وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن - 85744 /ت49089ك
11 /4 /1392 - ماده 114 -

178 - اصلاح بند (1) تصويبنامه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس - 1392/04/18
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 90585 /ت49303ك
18 /4 /1392 - كل مصوبه -

179 - تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شهر ري - 1392/04/18
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 90610 /ت49240ك
18 /4 /1392 - كل مصوبه -

180 - كان لم يكن شدن تصويبنامه موضوع واگذاري حق استفاده از ساختمان پلاك هاي ثبتي واقع در بخش هاي (2) و (11) تهران متعلق به سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم و چابهار براي انجام فعاليت هاي عام‌المنفعه و فرهنگي به خانه ايرانيان خارج از كشور - 1392/05/27
هيأت ‌وزيران - 111935 /ت49394هـ
30 /5 /1392 - كل مصوبه -

181 - كان لم يكن شدن تصويبنامه موضوع واگذاري حق بهره برداري از پلاك ثبتي واقع در بخش دو تهران به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1392/05/27
هيأت ‌وزيران - 111932 /ت46452هـ
30 /5 /1392 - كل مصوبه -

182 - تصويبنامه در خصوص تشكيل شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 1392/06/03
هيأت ‌وزيران - 113200 /ت49516هـ
5 /6 /1392 - كل مصوبه -

183 - الحاق جزيره هنگام به محدوده منطقه ويژه اقتصادي قشم - 1392/10/09
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 35417 /ت50089ك
3 /4 /1393 - كل مصوبه -

184 - تصويبنامه در خصوص تغيير سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي اسلام آباد غرب از سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمانشاه به شركت منطقه ويژه اقتصادي زاگرس - 1392/10/09
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 169059 /ت50083ك
8 /11 /1392 - كل مصوبه -

185 - الحاق محدوه اي به منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد - 1392/10/09
وزراي عضو شوراي‌هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 167091 /ت50088ك
3 /11 /1392 - كل مصوبه -

186 - الحاق محدوده اي منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس - 1392/10/09
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 167093 /ت50082ك
3 /11 /1392 - كل مصوبه -

187 - تصويبنامه در خصوص تغيير سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي لاوان از از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به شركت ملي نفت ايران - 1392/10/09
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 167096 /ت49931ك
3 /11 /1392 - كل مصوبه -

188 - اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند - 1392/10/22
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 172714 /ت50181ك
16 /11 /1392 - كل مصوبه -

189 - تشكيل ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر به منظور توسعه گردشگري داخلي - 1392/10/22
هيأت ‌وزيران - 169067 /ت50107هـ
8 /11 /1392 - بندهاي 1 و 3 -

190 - آيين نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1392/12/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 46156 /ت50411ك
29 /4 /1393 - كل مصوبه -

191 - اصلاح ماده 9 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1392/12/20
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 39131 /ت50409ك
14 /4 /1393 - كل مصوبه -

192 - تصويبنامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1392/12/20
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 35411 /ت50410ك
3 /4 /1393 - كل مصوبه -

193 - الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1392/12/20
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 39311 /ت50410ك
4 /4 /1393 - كل مصوبه -

194 - آيين نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي - 1392/12/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 26731 /ت50411ك
11 /3 /1393 - كل مصوبه -

195 - تغيير موضوع فعاليت منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان - 1392/04/08
نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي - 82130 /ت49240ن
8 /4 /1392 - كل مصوبه -

196 - اضافه شدن تعدادي وزارتخانه و سازمان به تركيب ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر به منظور توسعه گردشگري داخلي - 1393/01/17
هيأت ‌وزيران - 3379 /ت50298هـ
21 /1 /1393 - كل مصوبه -

197 - اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)  - 1393/01/24
هيأت ‌وزيران - 26710 /ت48938هـ
11 /3 /1393 - ماده 5، بندهاي 2 و 9 ماده 23 -

198 - اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 1393/03/04
هيأت ‌وزيران - 25305 /ت49982هـ
8 /3 /1393 - كل مصوبه -

199 - تعيين نرخ گاز مصارف خوراك واحدهاي پتروشيمي و نسبت سوخت و خوراك مصرفي مجتمع هاي پتروشيمي و مناطق ويژه اقتصادي انرژي و پتروشيمي - 1393/04/08
هيأت ‌وزيران - 39912 /ت50753هـ
14 /4 /1393 - بند 3 -

200 - اصلاح تبصره (2) ماده (5) آيين نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي - 1393/05/26
هيأت ‌وزيران - 59622 /ت50909هـ
29 /5 /1393 - كل مصوبه -

201 - اضافه شدن رييس سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب اعضاي شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 1393/05/26
هيأت ‌وزيران - 59596 /ت50930هـ
29 /5 /1393 - كل مصوبه -

202 - تصويبنامه در مورد ورود و ترخيص خودروهاي سواري با حجم موتور (2500) سي سي و نحوه تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد - 1393/06/19
هيأت ‌وزيران - 70441 /ت51040هـ
23 /6 /1393 - بند 3 - معتبر با الحاقات بعدي

203 - اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه قشم - 1393/06/26
هيأت ‌وزيران - 91091 /ت49418هـ
10 /8 /1393 - كل مصوبه -

204 - اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) - 1393/06/26
هيأت ‌وزيران - 91089 /ت50087هـ
10 /8 /1393 - كل مصوبه -

205 - آيين نامه اجرايي تبصره (5) اصلاحي بند (الف) ماده(3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - 1393/06/30
هيأت ‌وزيران - 85301 /ت50936هـ
28 /7 /1393 - بند 10 ماده 2 -

206 - اضافه شدن وزير جهاد كشاورزي به تركيب اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 1393/11/05
هيأت ‌وزيران - 135465 /ت51496هـ
11 /11 /1393 - كل مصوبه -

207 - اصلاح ماده (4) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1393/12/17
هيأت ‌وزيران - 11288 /ت51597هـ
2 /2 /1394 - كل مصوبه -

208 - تصويبنامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعاليت منطقه ويژه اقتصادي بندر آستارا - 1393/12/17
هيأت ‌وزيران - 156743 /ت51610هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه -

209 - تعيين سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعاليت منطقه ويژه اقتصادي قصر شيرين - 1393/12/17
هيأت ‌وزيران - 156746 /ت51608هـ
20 /12 /1393 - كل مصوبه -

210 - الحاق محدوده‌ اي به منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي - 1393/12/17
هيأت ‌وزيران - 156854 /ت51612هـ
23 /12 /1393 - كل مصوبه -

211 - اصلاح تصويبنامه موضوع الحاق بند(11) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1393/12/17
هيأت ‌وزيران - 157932 /ت51598هـ
24 /12 /1393 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

212 - اصلاح تصويبنامه هاي موضوع تعيين سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي نمين و محدوده اين منطقه - 1393/12/17
هيأت ‌وزيران - 157922 /ت51609هـ
24 /12 /1393 - كل مصوبه -

213 - الحاق يك تبصره به بند (3) تصويبنامه موضوع ورود و ترخيص خودروهاي سواري با حجم موتور (2500) سي سي و نحوه تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد) - 1393/12/20
هيأت ‌وزيران - 157885 /ت51040هـ
24 /12 /1393 - كل مصوبه -

214 - انتقال برخي شركتها به پيوست شماره (1) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - 1394/01/30
هيأت ‌وزيران - 12739 /ت50655هـ
6 /2 /1394 - بند 5 جدول -

215 - تعيين برنامه فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 1394/03/19
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 112102 /ت52053ك
14 /9 /1395 - كل مصوبه -

216 - اساسنامه شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص) - 1394/05/07
هيأت ‌وزيران - 106399 /ت51601هـ
6 /8 /1394 - كل مصوبه -

217 - اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش (سهامي خاص) - 1394/05/07
هيأت ‌وزيران - 106395 /ت51599هـ
16 /8 /1394 - كل مصوبه -

218 - اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص) - 1394/05/07
هيأت ‌وزيران - 106390 /ت51607هـ
16 /8 /1394 - كل مصوبه -

219 - اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه هاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص) - 1394/05/07
هيأت ‌وزيران - 106384 /ت51602هـ
16 /8 /1394 - كل مصوبه -

220 - اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص) - 1394/05/07
هيأت ‌وزيران - 106349 /ت51600هـ
16 /8 /1394 - كل مصوبه -

221 - اصلاح بند (9) جدول پيوست تصميم نامه موضوع "تعيين سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه اقتصادي دوغارون، رفسنجان، جازموريان، بندر امام خميني (ره)، بندر نوشهر، شهر كرد، اسلام آباد غرب، مهران، سلماس، اترك، دامغان، سمنان و لامرد" - 1394/05/07
هيأت ‌وزيران - 103596 /ت52055هـ
10 /8 /94 - كل مصوبه -

222 - اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص) - 1394/05/07
هيأت ‌وزيران - 106408 /ت51605هـ
16 /8 /1394 - كل مصوبه -

223 - اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص) - 1394/05/07
هيأت ‌وزيران - 106379 /ت51604هـ
16 /8 /1394 - كل مصوبه -

224 - آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 1394/06/08
هيأت ‌وزيران - 71090 /ت54600هـ
11 /6 /1396 - كل مصوبه -

225 - اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08
هيأت ‌وزيران - 92695 /ت52405هـ
15 /7 /1394 ـ كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

226 - اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي گرمسار در استان سمنان موضوع تصويبنامه تعيين مسئول، محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه اقتصادي شمال استان بوشهر و گرمسار - 1394/07/19
هيأت ‌وزيران - 95602 /ت52056هـ
22 /7 /1394 - كل مصوبه -

227 - تصويبنامه در خصوص برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي - 1394/08/17
هيأت ‌وزيران - 118416 /ت50193هـ
8 /9 /1394 - بخش ب پيوست - بند 6 راهبردها و نيز بند2 راهكارهاي عملياتي در بخش ب پيوست تصويبنامه، به موجب راي 1605 الي 1607 مورخ 3 /11 /1399 ديوان عدالت اداري ابطال شده است.

228 - آيين نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  - 1394/09/01
هيأت ‌وزيران - 157199 /ت51142ك
28 /11 /1394 - تبصره جزء1 بند چ ماده 2 -

229 - آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 1394/11/21
هيأت ‌وزيران - 165311 /ت52642هـ
16 /12 /1394 - كل مصوبه -

230 - تصويبنامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (42) مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1394/12/02
هيأت ‌وزيران - 161052 /ت52927هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

231 - آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1394/12/02
هيأت ‌وزيران - 161205 /ت52602هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

232 - اصلاح مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1394/12/02
هيأت ‌وزيران - 161098 /ت52603هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

233 - اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه اقتصادي سيستان و بلوچستان (رامشار)، نمين، كازرون، كاوه، بجنورد، لاوان، پارسيان و بانه - 1394/12/02
هيأت ‌وزيران - 161167 /ت52601هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

234 - اصلاح تصويبنامه در خصوص جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1394/12/16
هيأت ‌وزيران - 165879 /ت50368ك
17 /12 /1394 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

235 - تصويبنامه در خصوص خروج ماشين آلات و تجهيزات خارجي ترخيص شده در قلمرو گمركي از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در صورت انتقال داخلي به مناطق آزاد با ارايه پروانه ترخيص گمركي و تأييد گمرك - 1394/12/26
هيأت ‌وزيران - 171345 /ت52402هـ
26 /12 /1394 - كل مصوبه -

236 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه هاي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي نروژ، دولت لوگزامبورك و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1395/03/09
هيأت ‌وزيران - 29910 /ت53144هـ
12 /3 /1395 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه - در مورد دولت لوگزامبورك با اجرا منتفي و در مورد دولت پادشاهي نروژ و منطقه ويژه اداري هنگ كنگ جمهوري خلق چين معتبر است.

237 - آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - 1395/04/06
هيأت ‌وزيران - 46443 /ت51559هـ
23 /4 /1395 - ماده 18 و تبصره آن، مواد 24 و 45 و تبصره ماده 45 -

238 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا به وزارت صنعت، معدن و تجارت - 1395/04/30
هيأت ‌وزيران - 52366 /ت53280هـ
4 /5 /1395 - بند ت ماده 4 -

239 - آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - 1395/04/30
هيأت ‌وزيران - 51520 /ت53204هـ
3 /5 /1395 - ماده 7 و تبصره هاي 1 الي 3 و تبصره 5 آن -

240 - تعيين شرايط شكلي و محتوايي مجوز فعاليت (بهره‌برداري) در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 1395/05/10
هيأت ‌وزيران - 57203 /ت53355هـ
16 /5 /1395 - كل مصوبه -

241 - اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1395/05/27
هيأت ‌وزيران - 67323 /ت53224هـ
6 /6 /1395 - كل مصوبه -

242 - الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1395/05/27
هيأت ‌وزيران - 67167 /ت53223هـ
4 /6 /1395 - مواد 6 و 7 الحاقي -

243 - اصلاح سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، از شركت مهندسي و توسعه نفت به شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - 1395/05/27
هيأت ‌وزيران - 65043 /ت53220هـ
31 /5 /1395 - كل مصوبه -

244 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي فيمابين جمهوري اسلامي ايران و دولت لبنان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت - 1395/05/27
هيأت ‌وزيران - 63931 /ت53182هـ
30 /5 /1395 - ماده 14 -

245 - آيين نامه هزينه خدمات مناطق ويژه اقتصادي - 1395/05/27
هيأت ‌وزيران - 67725 /ت53219هـ
6 /6 /1395 - كل مصوبه -

246 - تصويبنامه در خصوص تعيين شركت هاي دولتي مكلّف به انجام حسابرسي عملياتي در مرحله دوم - 1395/07/11
هيأت ‌وزيران - 86231 /ت53516هـ
18 /7 /1395 - رديف‌هاي 25 و 32 جدول -

247 - اتخاذ تصميماتي به منظور كاهش آلودگي هوا - 1395/08/26
هيأت ‌وزيران - 106546 /ت53172هـ
27 /8 /1395 - بند 5 -

248 - اصلاح بند (1) تصويبنامه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس - 1395/10/26
هيأت ‌وزيران - 134135 /ت53604هـ
29 /10 /1395 - كل مصوبه -

249 - اصلاح جزء (3) بند (4) تصويبنامه تعيين برنامه فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 1395/11/10
هيأت ‌وزيران - 142065 /ت53966هـ
14 /11 /1395 - كل مصوبه -

250 - تصويبنامه در خصوص كنترل كالاهاي وارده به منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني خليج فارس، صنايع انرژي بر پارسيان و لامرد - 1395/11/27
هيأت ‌وزيران - 150011 /ت53173هـ
30 /11 /1395 - كل مصوبه -

251 - اصلاح ماده (7) آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو - 1395/12/11
هيأت ‌وزيران - 160253 /ت53548هـ
16 /12 /1395 - كل مصوبه -

252 - تصويبنامه در خصوص الحاق وزارت جهاد كشاورزي به تركيب اعضاي كميسيون تعيين ارزش افزوده - 1395/12/18
هيأت ‌وزيران - 162864 /ت53348هـ
21 /12 /1395 - كل مصوبه -

253 - تصويبنامه در خصوص تعيين حق امتياز ارتقاي پروانه تأسيس و ارايه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد كيش - 1396/02/06
هيأت ‌وزيران - 14169 /ت54234هـ
11 /2 /1396 - كل مصوبه -

254 - تصويبنامه در خصوص اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس، چابهار و انزلي - 1396/02/13
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 18293 /ت54271ك
20 /2 /1396 - بند 3 - معتبر با اصلاحات بعدي-
-بندهاي 1، 2، 4 و5 برابر پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي حاضر منسوخ است.

255 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل اصلاحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1396/03/03
هيأت ‌وزيران - 25617 /ت54334هـ
6 /3 /1396 - ماده 2 (بند 3 ماده 4 موافقتنامه مورد اصلاح ) -

256 - اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 33752 /ت54320هـ
24 /3 /1396 - كل مصوبه - معتبر با لحاظ رأي شماره 2873 الي 2880 مورخ 29 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اطلاق اين مصوبه در قسمتهايي كه واحدهاي تقسيمات كشوري خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي را جزو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي آورده است.

257 - تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي بوشهر - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 33808 /ت54324هـ
24 /3 /1396 - كل مصوبه -

258 - تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي كاشان - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 33798 /ت54322هـ
24 /3 /1396 - كل مصوبه -

259 - تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي سمنان - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 33780 /ت54323هـ
24 /3 /1396 - كل مصوبه -

260 - اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعاليت منطقه ويژه اقتصادي بندر آستارا - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 33386 /ت54321هـ
23 /2 /1396 - كل مصوبه -

261 - آيين نامه اجرايي ماده (28) قانون دريايي ايران - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 36618 /ت53063هـ
30 /3 /1396 - كل مصوبه -

262 - اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص) - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 53798 /ت54317هـ
7 /5 /1396 - كل مصوبه -

263 - اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص) - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 53790 /ت54317هـ
7 /5 /1396 - كل مصوبه -

264 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع جزيره هندورابي - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 36093 /ت54328هـ
29 /3 /1396 - كل مصوبه -

265 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شمال استان بوشهر - 1396/03/21
هيأت ‌وزيران - 33808 /ت54324هـ
24 /3 /1396 - كل مصوبه -

266 - اصلاح ماده (8) آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1396/04/04
هيأت ‌وزيران - 40560 /ت53442هـ
11 /4 /1396 - كل مصوبه -

267 - تصويبنامه در خصوص حفظ كاربري اراضي كشاورزي در محدوده سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1396/04/14
هيأت ‌وزيران - 43664 /ت53643هـ
17 /4 /1396 - كل مصوبه -

268 - تعيين مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري - 1396/08/17
هيأت ‌وزيران - 106112 /ت54820هـ
27 /8 /1396 - كل مصوبه -

269 - اصلاح تبصره (5) الحاقي ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 1396/08/17
هيأت ‌وزيران - 105682 /ت53465هـ
24 /8 /1396 - كل مصوبه -

270 - الحاق مواد (13)، (14)، (15)، (16)، و (17) به آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو - 1396/09/22
هيأت ‌وزيران - 125573 /ت54803هـ
9 /10 /1396 - كل مصوبه -

271 - الحاق تبصره هاي (5) و (6) به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1396/10/20
هيأت ‌وزيران - 135038 /ت54989هـ
2610 /1396 - كل مصوبه -

272 - تصويبنامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي شوش - 1396/10/20
هيأت ‌وزيران - 133413 /ت54985هـ
24 /10 /1396 - كل مصوبه -

273 - اصلاح موضوع تعيين سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعاليت مناطق ويژه اقتصادي دوغارون، رفسنجان، جازموريان، بندر امام خميني (ره)، بندر نوشهر، شهر كرد، اسلام آباد غرب، مهران، سلماس، اترك، دامغان، سمنان و لامرد - 1396/10/20
هيأت ‌وزيران - 133260 /ت54986هـ
24 /10 /396 - كل مصوبه -

274 - تغيير سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي دامغان از «شركت توسعه و سرمايه گذاري نويد منطقه ويژه اقتصادي دامغان» به «شركت راين قشم» - 1396/10/20
هيأت ‌وزيران - 133258 /ت54987هـ
24 /10 /1396 - كل مصوبه -

275 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي محسن نريمان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس - 1396/11/15
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 146609 /ت55090ك
17 /11 /96 - كل مصوبه -

276 - الحاق ماده (14) به آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 1396/11/18
هيأت ‌وزيران - 147979 /ت54586هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه -

277 - تصويبنامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي - 1396/11/18
هيأت ‌وزيران - 148044 /ت54984هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه -

278 - اصلاح تعرفه هاي خدمات ناوبري و فرودگاهي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1396/11/18
هيأت ‌وزيران - 148031 /ت54983هـ
21 /11 /1396 - كل مصوبه -

279 - تصويبنامه در خصوص ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر - 20 /12 /1396
هيأت ‌وزيران - 166223 /ت55066هـ
24 /12 /1396 - كل مصوبه -

280 - اصلاح تصويبنامه الحاق موادي به آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو - 1396/12/20
هيأت ‌وزيران - 165272 /ت55186هـ
22 /12 /1396 - كل مصوبه -

281 - تصويبنامه در خصوص تمديد عضويت آقاي حميدرضا مؤمني به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1397/01/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 621 /ت55265ك
8 /1 /1397 -
كل مصوبه -

282 - تصويبنامه در خصوص جايگزيني آقاي غلامرضا سليماني به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو - 1397/01/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 627 /ت55266ك
8 /1 /1397 -
كل مصوبه -

283 - اصلاح تبصره (6) الحاقي به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1397/01/15
هيأت ‌وزيران - 6104 /ت55238هـ
28 /1 /1397 -
كل مصوبه -

284 - تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي قشم و كيش - 1397/01/19
هيأت ‌وزيران - 4938 /ت55298ك
26 /1 /1397 -
كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

285 - تشكيل كارگروه جهت تعيين سهميه ورود كالاي همراه مسافر و فهرست آن از هر يك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي به سرزمين اصلي - 1397/01/19
هيأت ‌وزيران - 3569 /ت54911هـ
21 /1 /1397 - كل مصوبه -

286 - اتخاذ تصميماتي به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز - 1397/01/22
هيأت ‌وزيران - 8739 /55300
2 /2 /1397 -  بند 1 -

287 - اصلاح آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي - 1397/03/09
هيأت ‌وزيران - 31253 /ت55395هـ
13 /3 /1397 - بند 6 (ماده 14) -

288 - اصلاح تصويبنامه موضوع شرايط ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر - 1397/04/27
هيأت ‌وزيران - 54474 /ت55576هـ
31 /4 /1397 - كل مصوبه -

289 - تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي جهرم - 1397/04/31
هيأت ‌وزيران - 58778 /ت55487هـ
7 /5 /1397 - كل مصوبه -

290 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت هاي ساحلي درياي خزر به وزارت صنعت، معدن و تجارت - 1397/06/07
هيأت ‌وزيران - 75233 /ت55672هـ
10 /6 /1397 - بند 2 ماده 4 پيوست مصوبه -

291 - آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون هواي پاك - 1397/06/21
هيأت ‌وزيران - 95200 /ت55074هـ
18 /7 /1397 - ماده 5 - لازم به ذكر است اطلاق مقرره در حد از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسيدن به سن مذكور در مصوبه به موجب رأي شماره 453 مورخ 27/ 3/ 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.

292 - تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو، قشم - 1397/08/09
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 106086 /ت55925ك
13 /8 /1397 -
كل مصوبه -

293 - تصويبنامه در خصوص واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 1397/09/07
هيأت ‌وزيران - 118875 /ت56028هـ
11 /9 /1397 - كل مصوبه -

294 - تصويبنامه در خصوص انتخاب اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، انزلي، كيش - 1397/09/11
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 119874 /ت56046ك
12 /9 /1397 - كل مصوبه -

295 - تصويبنامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند - 1397/09/28
هيأت ‌وزيران - 130412 /ت55950هـ
3 /10 /1397 - كل مصوبه -

296 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان - 1397/09/28
هيأت ‌وزيران - 134011 /ت55951هـ
3 /10 /1397 - كل مصوبه -

297 - اصلاح تبصره الحاقي ماده (42) مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1397/09/28
هيأت ‌وزيران - 128607 /ت55954هـ
1 /10 /1397 - كل مصوبه -

298 - تصويبنامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري - 9 /10 /1397
هيأت ‌وزيران - 137161 /ت56023هـ
16 /10 /1397 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

299 - اصلاح بند (1) تصويبنامه موضوع ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري 23/ 10/ 1397 -
هيأت ‌وزيران - 142910 /ت56023هـ
27 /10 /1397 - كل مصوبه -

300 - تصويبنامه در خصوص الحاق محدوده اي به مساحت (435) هكتار به منطقه ويژه اقتصادي يزد - 1397/11/07
هيأت ‌وزيران - 151469 /ت55955هـ
13 /11 /1397 - كل مصوبه -

301 - تعيين شرايط ورود خودروها، موتورسيكلت ها، تجهيزات و دستگاه هاي مربوط به مسابقات ورزشي و محدوده تردد آن ها - 1397/11/07
هيأت ‌وزيران - 150701 /ت55953هـ
11 /11 /1397 - كل مصوبه -

302 - دستورالعمل خريد، فروش، حمل و نگهداري دام زنده - 1397/11/14
هيأت ‌وزيران - 154961 /ت56252هـ
21 /11 /1397 - كل مصوبه -

303 - آيين نامه تأسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1397/11/28
هيأت ‌وزيران - 160747 /ت55628هـ
2 /12 /1397 - كل مصوبه -

304 - اصلاح بند (1) تصويبنامه موضوع ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري - 1/ 12/ 1397
هيأت ‌وزيران - 162238 /ت56298هـ
5 /12 /1397 - كل مصوبه -

305 - تصويبنامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستانهاي جم، كنگان در استان بوشهر - 1397/12/05
هيأت ‌وزيران - 164182 /ت55741هـ
7 /12 /1397 - بند 3 -

306 - حذف تبصره 4 بند (۱) تصويبنامه شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتخاذ تصميماتي در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت - 1397/02/05
هيأت ‌وزيران - /11811ت55183هـ   
8 /2 /1397 - كل مصوبه -

307 - اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين شرايط ورود خودروها، موتورسيكلت ها، تجهيزات و دستگاه هاي مربوط به مسابقات ورزشي و محدوده تردد آن ها - 1398/01/11
هيأت ‌وزيران - 1466 /ت56402هـ
17 /1 /1398 - كل مصوبه -

308 - تصويبنامه در خصوص تعيين شركت هاي دولتي مكلف به انجام حسابرسي عملياتي از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو حسابداران رسمي ايران - 1398/01/28
هيأت ‌وزيران - 8716 /ت56346هـ
31 /1 /1398 - رديف 22 و 24 جدول پيوست -

309 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1398/02/25
هيأت ‌وزيران - 22300 /ت56429هـ
28 /2 /1398 - كل مصوبه - به موجب راي شماره 1622 مورخ 4/ 11/ 1399 ديوان عدالت اداري آن قسمت از طرح جامع كه قسمتهايي از شهرستانهاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم كه خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي مي باشد را جزء منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي لحاظ كرده است ابطال شده است.

310 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شيراز - 1398/02/25
هيأت ‌وزيران - 23027 /ت56427هـ
29 /2 /1398 - كل مصوبه -

311 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي گرمسار - 1398/02/25
هيأت ‌وزيران - 22276 /ت56428هـ
28 /2 /1398 - كل مصوبه -

312 - تصويبنامه در خصوص گرايش منطقه ويژه اقتصادي كازرون - 1398/02/25
هيأت ‌وزيران - 21987 /ت56426هـ
28 /2 /1398 - كل مصوبه -

313 - اصلاح ماده (4) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو - 1398/02/29
هيأت ‌وزيران - 40052 /ت56431هـ
6 /4 /1398 - كل مصوبه -

314 - تصويبنامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه - 1398/02/29
هيأت ‌وزيران - 24022 /ت56432هـ
31 /2 /1397 - كل مصوبه -

315 - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 1398/03/05
هيأت ‌وزيران - 29018 /ت54487هـ
12 /3 /1398 - بند ض ماده 6، جزء 8 بند ب ماده 7 -

316 - لغو تصويبنامه موضوع تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد - 1398/04/09
هيأت ‌وزيران - 42225 /ت56706هـ
11 /4 /1398 - كل مصوبه -

317 - تصويبنامه در خصوص جايگزيني اعضاي هيأت مديره سازمان مناطق آزاد كيش و سازمان منطقه آزاد چابهار - 1398/04/26
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 50036 /ت56798هـ
27 /4 /1398 - كل مصوبه -

318 - الحاق يك بند به تصويبنامه موضوع تعيين منطقه و‌يژه اقتصادي پيام - 1398/05/06
هيأت ‌وزيران - 56847 /ت55952هـ  
9 /5 /1398 - كل مصوبه -

319 - تصويبنامه در خصوص استفاده از رمز ارزها  - 1398/05/06
هيأت ‌وزيران - 58144 /ت55637هـ
13 /5 /1398 - بند 1، بند 2 و تبصره آن -

320 - تعيين آقاي محمدرضا عبدالرحيمي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو - 16/ 5/ 1398
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 61994 /ت56884ك
20 /5 /1398 - كل مصوبه -

321 - تعيين محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس - 1398/06/10
هيأت ‌وزيران - 79918 /ت56509هـ
30 /6 /1398 - كل مصوبه -

322 - تعيين اسكله منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان به عنوان اسكله مجاز براي ورود و خروج كالا و مسافر - 1398/06/24
هيأت ‌وزيران - 78320 /ت56707هـ  
26 /6 /1398 - كل مصوبه -

323 - آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي - 1398/07/21
هيأت ‌وزيران - 92986 /ت57101هـ
22 /7 /1398 - ماده 11، ماده 21 و تبصره هاي 1 و2 آن، ماده 46 و تبصره هاي آن، ماده158 و تبصره هاي1 و 2 آن -

324 - تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي علي اصغر كشاورز مقدم به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم - 1398/08/26
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 109179 /ت57206ك
29 /8 /1398 - كل مصوبه -

325 - تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي محمدولي روزبهان به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1398/08/26
وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 108805 /ت57205هـ
29 /8 /1398 - كل مصوبه -

326 - اصلاح ماده (5) الحاقي به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1398/10/08
هيأت ‌وزيران - 131090 /ت56502هـ
11 /10 /1398 - كل مصوبه -

327 - تعيين تعرفه هاي هزينه خدمات سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي براي سال 1399 - 1398/11/06
هيأت ‌وزيران - 145033 /ت57165هـ
13 /11 /1398 - كل مصوبه -

328 - الحاق محدوده اي به منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1398/11/06
هيأت ‌وزيران - 143898 /ت57157هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه -

329 - تصويبنامه درخصوص تغيير مساحت محدوده منطقه ويژه اقتصادي شوش - 1398/11/06
هيأت ‌وزيران - 143885 /ت57163 هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه -

330 - تصويبنامه در خصوص تغيير گرايش مجاز منطقه ويژه اقتصادي بانه - 1398/11/06
هيأت ‌وزيران - 143893 /ت57161هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه -

331 - اصلاح ماده (15) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1398/11/06
هيأت ‌وزيران - 143888 /ت57162هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه -

332 - تصويبنامه در خصوص تعيين معاون توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيأت ترك تشريفات مناقصه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1398/11/06
هيأت ‌وزيران - 143890 /ت57159هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه -

333 - تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي نمين - 1398/11/06
هيأت ‌وزيران - 143896 /ت57160هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه -

334 - اتخاذ تصميماتي در خصوص ترخيص خودروهاي سواري - 1398/11/16
هيأت ‌وزيران - 152676 /ت57394هـ
29 /11 /1398 - بند 1، تبصره 2 بند2 -

335 - تصويبنامه در خصوص اصلاح عناوين و جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1398/12/14
هيأت ‌وزيران - 992 /ت57490هـ
9 /1 /1399 - كل مصوبه -

336 - اصلاح تصويبنامه عناوين و جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1399/4/25
هيأت وزيران - 45587 /ت57841هـ
29 /4 /1399 - كل مصوبه -

337 - تعيين اعضاي موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار و قشم 15/ 5/ 1399 -
هيأت وزيران - 57879 /ت57942ك
26 /5 /1399 - كل مصوبه -

338 - تصويبنامه در خصوص هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي چابهار و انزلي - 12 /6 /1399
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي - 68924 /ت58004ك   - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

339 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد - 2/ 7/ 1399
هيأت‌وزيران - 75603 /ت57689هـ
5 /7 /1399 - كل مصوبه -

340 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي مهران - 2/ 7/ 1399
هيأت وزيران - 75593 /ت57692هـ
5 /7 /1399 - كل مصوبه -

341 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم -2/ 7/ 1399
هيأت وزيران - 75608 /ت57691هـ
5 /7 /1399 - كل مصوبه -

342 - اصلاح مساحت محدوده منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد - 2/ 7/ 1399
هيأت وزيران - 75599 /ت57689هـ
5 /7 /1399 - كل مصوبه -

343 - تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي براي سال 1399 - 2/ 7/ 1399
هيأت وزيران - 75273 /ت57688هـ
5 /7 /1399 - كل مصوبه -

344 - اصلاح بند (الف) شيوه نامه محاسبه و دريافت عوارض خدمات شهري در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع پيوست دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق مذكور - 2/ 7/ 1399
هيأت وزيران - 75246 /ت57695هـ
5 /7 /1399 - كل مصوبه -

345 - تصويب نامه در خصوص تأييد صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه ازاد تجاري - صنعتي قشم - 2/ 7/ 1399
هيأت ‌وزيران - 75605 /ت57694هـ
5 /7 /1399 - كل مصوبه -

346 - تصويب نامه در خصوص انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار براي سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1398 - 2/ 7/ 1399
هيأت ‌وزيران - 76856 /ت57693هـ
7 /7 /1399 - كل مصوبه -

347 - تصويب نامه درخصوص اقدام دستگاه هاي اجرايي براي كاهش آلودگي هاي محيط زيستي از صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 07/ 08/ 1399 -
هيات وزيران - 91194 /ت56411هـ
12 /08 /1399 - كل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدي

348 - آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 21/ 8/ 1399 -
هيأت وزيران - 97648 /ت57210هـ
28 /8 /1399 - ماده 10 و بند 23 آن -

349 - اصلاح بند 3 «تصويب نامه در خصوص هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي چابهار و انزلي» مصوب 12 /06 /1399 - 28/ 8/ 1399
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي - 100716 /ت58217ك
8 /9 /1399 - كل مصوبه -

350 - تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار و اروند - 28/ 8/ 1399
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي - 100724 /ت58218ك
8 /9 /1399 - كل مصوبه -

351 - تصويبنامه در خصوص ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور -12/ 9/ 1399
هيات وزيران - 102780 /ت58198هـ
15 /9 /1399 - بند 11 -

352 - تصويبنامه در خصوص افزايش تعرفه آب تحويلي و يا برداشتي براي موارد خاص -23/ 09/ 1399
هيأت وزيران - 108137 /ت57859هـ
25 /09 /1399 - كل مصوبه -

353 - اصلاح تصويبنامه شماره 91194/ت56411هـ مورخ 12/ 08/ 1399 با موضوع اقدام دستگاه هاي اجرايي براي كاهش آلودگي هاي محيط زيستي از صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - 24/ 10/ 1399
هيأت وزيران - 145411 /ت58366هـ
11 /12 /1399 - كل مصوبه -

354 - تغيير عضويت پروين فرشچي و سونيا انديش در هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم و ارس - 12/ 11/ 1399
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي - 128001 /ت57129ك [138001/ت57129ك]
27 /11 /1399 - كل مصوبه -

پيوست 3 – مصوبات منسوخ صريح و باطل شده

1 - تفويض وظايف و اختيارات هيأت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران به كميسيوني با رياست رييس جمهور و متشكل از چند وزير و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي - 1372/06/31
هيأت وزيران - 21115 /ت 211هـ‏
8 /7 /1372 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/ 2/ 1373

2 - اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيأت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به كميسيوني با رياست رييس جمهور و متشكل از چند وزير - 1372/08/12
هيأت وزيران - 42518 /ت 244هـ‏
18 /8 /1372 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه تشكيل شورايي به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/ 2/ 1373

3 - آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1372/10/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 16449 /ت254ك
10 /2 /1373 -
-بند خ ماده 2 و تبصره ماده مذكور نسخ صريح شده است. - اصلاح آئين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 9/ 5/ 1374 و 24/ 9/ 1375

4 - آيين نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1372/10/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 16447 /ت252ك
10 /2 /1373 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - آيين نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/ 12/ 1394

5 - آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 23 /12 /1372
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 16448 /ت253ك
10 /2 /1373 - مواد 8 و 9 نسخ صريح شده است. - تصويبنامه هاي اصلاح مواد 8 و 9 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/ 12/ 1392 و 4/ 4/ 1396

6 - مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 19/ 2/ 1373
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 33431 /ت24ك
16 /3 /1373 - بند 2 ماده 9 ،تبصره ماده مذكور و ماده 15 نسخ صريح شده است. - تصويبنامه هاي اصلاح مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/ 5/ 1373 و 6/ 11/ 1398 و تصويبنامه راجع به حذف تبصره ماده (9) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/ 10/ 1375

7 - مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي - 19/ 2/ 1373
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 33432 /ت23ك
16 /3 /1373 - ماده 6 ، بند 1 ماده 8 و 10 نسخ صريح و قيد موافقت سازمان منطقه در ماده 14 ابطال شده است. - تصويبنامه هاي اصلاح مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/ 11/ 1373 و 19/ 3/ 1380 و راي شماره 696 مورخ 21/ 5/ 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قيد موافقت سازمان منطقه در ماده 14

8 - آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران - 1373/03/31
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 34352 /ت 35ك
12 /4 /1373 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - آيين نامه عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/ 5/ 1373

9 - آيين نامه موضوع عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/05/31
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 23772 /ت 67ك
20 /6 /1373 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/ 10/ 1375

10 - مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/07/09
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 41571 /ت92ك
21 /8 /1373 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - آيين نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/ 12/ 1394

11 - تفويض اختيارات هيأت وزيران ناشي از بند د تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 به وزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد - 1373/10/18
هيأت وزيران - 65213 /ت 405هـ‏
3 /11 /1373 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه موضوع تفويض اختيارات هيأت وزيران ناشي از بند (د ) تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي به وزراي عضو كميسيوني متشكل از وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد مصوب 5/ 11/ 1373

12 - اصلاح ماده (10) مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1373/11/17
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 49047 /ت15795ك
21 /8 /1374 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - اصلاح ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/ 9/ 1375

13 - ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1374/02/04
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 21453 /ت15011ك
30 /2 /1374 - ماده 6 نسخ صريح شده است. - اصلاح ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/ 4/ 1375

14 - اصلاح تصويبنامه دستورالعمل و روش اجرائي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي- بند 3 - 1374/06/06
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 47667 /ت15548ك
3 /7 /1374 - بند 3 نسخ صريح شده است. - بند 3 نسخ صريح به موجب اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 13/ 9/ 1374

15 - اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي به داخل كشور - 1374/09/13
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 52173 /ت 16003ك
4 /10 /1374 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 14/ 11/ 1377

16 - تصويبنامه راجع به اضافه شدن بند 8 به دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1374/09/13
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 52105 /ت15993ك
2 /10 /1374 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 26/ 12/ 1374

17 - آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1375/01/19
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 42154 /ت16497ك
6 /4 /1375 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 30/ 4/ 1376

18 - قابل اجرابودن آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در مورد وسايل نقليه شماره گذاري شده در منطقه آزاد قشم كه در ساير نقاط جزيره يادشده تردد ميكنند - 1375/07/15 هيأت وزيران - 50468 /ت 16872ك
18 /7 /1375 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه 11/ 4/ 1376 هيأت وزيران

19 - اصلاح ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1375/09/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 108859 /ت16685ك
18 /10 /1375 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/ 3/ 1380

20 - آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1375/10/03
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 51866 /ت 17992ك
31 /2 /1376 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/ 9/ 1378

21 - تعيين تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه، بارگيري، باربري كالاي عمومي و كانتينر و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي انزلي - 1375/11/08
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 124358 /ت17725ك
11 /12 /1375 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه راجع به تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي تخليه، بارگيري و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي بندر خرمشهر مصوب 18/ 7/ 1377

22 - تصويبنامه راجع به عوارض كالاي همراه مسافر براي منطقه آزاد قشم - 1376/03/27
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 59097 /ت18281ك
4 /5 /1376 - بند 1 نسخ صريح شده است. - اصلاح بند (6) دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 10/ 2/ 1385

23 - تصويبنامه راجع به تغيير متن ماده 31 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/04/30
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 61379 /ت18434ك
11 /5 /1376 - ماده 31 نسخ صريح شده است. - اصلاح مقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/ 4/ 1376

24 - آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/04/30
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 61254 / ت 18432 ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - لغو آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب 5/ 12/ 1377

25 - تصويبنامه در خصوص تشكيل شورايي، به منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/09/30
هيأت وزيران - 76305 /ت19037هـ
29 /10 /1376 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تشكيل شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مصوب 13/ 9/ 1384

26 - تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيأت وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/09/30
هيأت وزيران - 74235 /ت19037هـ
7 /10 /1376 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تشكيل شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مصوب 30/ 9/ 1376

27 - اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1376/10/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 76604 /ت 19226ك
9 /12 /1376 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - بند 1 نسخ صريح به موجب اصلاح بند (6) دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب 10 /2 /1385، بند 2 نسخ صريح به موجب لغو بند(10) اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 30/ 5/ 1381

28 - اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/10/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 76605 /ت19227ك
9 /12 /1376 - تبصره نسخ صريح شده است. - اصلاحيه آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري مصوب 7/ 2/ 1377

29 - اصلاح آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1376/10/24
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 76415 / ت19218ك
27 /12 /1376 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - لغو آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب 5/ 12/ 1377

30 - اصلاحيه آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - 1377/02/07
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 12890 /ت19734ك
31 /3 /1377 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه در خصوص لغو تبصره ذيل بند(ث) ماده (2) آيين نامه اصلاحي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 8/ 5/ 1382

31 - تصويبنامه راجع به كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي - 1377/02/07
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 12762 /ت 19735هـ
31 /3 /1377 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - لغو تصويبنامه مذكور مصوب 9/ 9/ 1378

32 - تصويبنامه راجع به اضافه شدن تبصره (3) به بند 8 اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 1377/07/18
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 55327 /ت20486ك
1 /10 /1377 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 27/ 5/ 1395

33 - لغو آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن - 1377/12/05
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 81488 /ت 21014ك
26 /12 /1377 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - لغو آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/ 1/ 1382

34 - اصلاحيه تصويبنامه موضوع اضافه شدن تبصره (3) به بند8 اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 1378/09/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 56661 /ت21306ك
3 /11 /1378 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 27/ 5/ 1395

35 - آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 9/ 9/ 1378
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 2368 /ت 22623ك
27 /2 /1379 - تبصره 3 ماده 7 و ماده 35 نسخ صريح شده است. - اصلاح آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/ 2/ 1388

36 - مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1379/06/02
هيأت وزيران - 24117 /ت 22117 هـ
8 /6 /1379 - تبصره 3 ماده 2 نسخ صريح شده است. - اصلاح مقررات تأ سيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/ 6/ 1382

37 - آيين نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1379/11/12
هيأت وزيران - 53952 /ت23700هـ
26 /11 /1379 - بند چ ماده 33، بند ح ماده 34 نسخ صريح شده است. - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگرو ههاي تخصصي مصوب 28/ 3/ 1382

38 - تعيين نقاط تردد و دربهاي اماكن مرزي، مناطق و بازارچه هاي مرزي و كنترل درب هاي مشرف به اماكن گمركي در مرزهاي مجاز و مناطق آزاد تجاري صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي كشور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران - 1381/04/05
هيأت وزيران - 17543 /ت 22469هـ
18 /4 /1381 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه در خصوص مناطق تحت كنترل گمرك در مناطق و بازارچه هاي مرزي مصوب 13/ 11/ 1381

39 - تصويبنامه در خصوص لغو بند (10) اصلاحي دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1381/05/30
هيأت وزيران - 25951 /ت21086هـ
2 /6 /1381 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - ملغي الاثر شدن به موجب بند 2 تصويبنامه مصوب 5/ 2/ 1382

40 - لغو تصويبنامه هاي موضوع آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و تبعيت كليه كاركنان سازمانهاي مذكور از مقررات قانون كار - 1382/01/10
هيأت وزيران - 1038 /ت 28393هـ
16 /1 /1382 - بند 3 ابطال شده است. - رأي شماره 1028 مورخ 12/ 9/ 1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.

41 - تعيين نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1382/02/21
هيأت وزيران - 18808 /ت 28574 هـ
1 /4 /1382 - بندهاي 24 و 25فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق نسخ صريح شده است. - اصلاح تصويب نامه در خصوص نحوه تأ مين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 3/ 4/ 1383

42 - اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به داخل كشور - 1382/11/19
هيأت وزيران - 64648 /ت 29291 هـ
16 /12 /1382 - بند 2 مصوبه ملغي شده است. - طبق نظر شماره 31282 هـ/ب مورخ 17/ 5/ 1390 رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام شده است.
ساير بندها نيز به شرح تصويبنامه تنقيحي حاضر غيرمعتبر است.

43 - تصويبنامه در خصوص محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) - 1384/03/08
هيأت وزيران - 20708 /ت30820هـ
7 /4 /1384 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه در خصوص تعيين محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مصوب 14/ 7/ 1387

44 - تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي گلشن - بندرانزلي و شهرك صنعتي انزلي به عنوان محدوده منطقه آزادتجاري - صنعتي انزلي - 1384/03/08
هيأت وزيران - 20701 /ت 30820 هـ
7 /4 /1384 - اطلاق مصوبه در قسمتهايي كه واحدهاي تقسيمات كشوري خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي را جزو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي آورده، ابطال شده است. - رأي شماره 2873 الي 2880 مورخ 29/ 10/ 1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

45 - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي - 8/ 4/ 1384
هيأت وزيران - 28503 /ت 33393هـ
10 /5 /1384 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي مصوب 31/ 5/ 1387

46 - اصلاح تصويبنامه موضوع محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه - 1385/05/04 هيأت وزيران - 58800 /ت35503هـ
23 /5 /1385 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - اصلاح بند (3) تصويبنامه موضوع محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه مصوب 4/ 11/ 1385

47 - اجازه ارجاع اختلاف نظر در تفسير و اجراي قرارداد منعقده با آقاي خدايار علم بيگي به داوري به سازمان منطقه آزاد كيش - 13/ 12/ 1385
هيأت وزيران - 168692 /ت36959هـ
16 /12 /1385 - كل مصوبه ابطال شده است. - رأي شماره 138- 139 مورخ 22/ 3/ 1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

48 - تصويبنامه در خصوص تعيين محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس - 1387/09/14
هيأت وزيران - 216684 /ت41480هـ
21 /11 /1387 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه در خصوص تعيين محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس مصوب 4/ 5/ 1393

49 - ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور - 1388/05/21
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد - 211607 /ت43304ك
27 /10 /1388 - ماده 7 نسخ صريح شده است. - حذف ماده (7) ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 27/ 11/ 1389

50 - آيين نامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره سازمانهاي مناطق آزاد - 1388/11/04
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 260163 /ت43391ك
25 /12 /1388 - كل مصوبه ملغي شده است.
- به موجب نظر شماره 25923 هـ / ب مورخ 15/ 4/ 1389 رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام و ملغي شده است.

51 - اجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد ارس تا شعاع يكصد و سي و پنج كيلومتري منطقه مذكور - 1389/12/16
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 14754 /ت46487ن
27 /1 /1390 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - اجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس براي اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در محدوده منطقه تا مركز استان آذربايجان شرقي مصوب 4/ 10/ 1390

52 - اصلاح بند (2) تصويبنامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود كالا از مناطق آزاد تجاري - صنعتي به داخل كشور - 1390/01/08
هيأت وزيران - 1970 /ت29291هـ
8 /1 /1390 - كل مصوبه ملغي شده است.
- به موجب نظر شماره 31282 هـ/ب مورخ 17/ 5/ 1390 رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام و ملغي شده است.

53 - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 1390/06/02
هيأت وزيران - 134880 /ت47221هـ
6 /7 /1390 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب 20/ 7/ 1390

54 - اصلاحيه بند (2) تصويبنامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود كالا از مناطق آزاد تجاري - صنعتي به داخل كشور - 1390/07/03
هيأت وزيران - 134881 /ت47257هـ
6 /7 /1390 - كل مصوبه ملغي شده است. - به موجب نظر شماره 52381 هـ/ب مورخ 22/ 8/ 1390 رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام و ملغي شده است.

55 - اجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند براي ساكنان شهرستانهاي آبادان و خرمشهر تا مركز استان خوزستان - 1390/10/04
هيأت وزيران - 203316 /ت47621هـ
14 /10 /1390 - كل مصوبه ملغي شده است. - به موجب نظر شماره16590 هـ /ب مورخ 7/ 4/ 1391 رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام و ملغي شده است.

56 - مجوز تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو در محور ارتباطي ماكو به مركز استان آذربايجان غربي - 1392/02/15
هيأت وزيران - 100992 /ت49155هـ
2 /5 /1392 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - اجازه تردد خودروهاي به شماره منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو تا شعاع (30) كيلومتري منطقه مصوب 1 /8 /1392

57 - تصويبنامه در خصوص واردات كالا توسط كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور و مسافراني كه به كشور وارد مي گردند، در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو، بندر انزلي، ارس و اروند - 1392/02/15
هيأت وزيران - 56740 /ت45059هـ
8 /3 /1392 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه در خصوص تشكيل كارگروه جهت تعيين سهميه ورود كالاي همراه مسافر و فهرست آن از هر يك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي به سرزمين اصلي براي هر سال مصوب 19/ 1/ 1397

58 - واگذاري حق بهره برداري از پلاك ثبتي واقع در بخش دو تهران به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1392/04/09
هيأت وزيران - 83551 /ت46452هـ
9 /4 /1392 - كل مصوبه كان لم يكن شده است. - كان لم يكن شدن به موجب تصويبنامه مصوب 27/ 5/ 1392

59 - واگذاري حق استفاده از ساختمان پلاك هاي ثبتي واقع در بخش هاي(2)و(11)تهران متعلق به سازمانهاي منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم و چابهار براي انجام فعاليت هاي عام المنفعه و فرهنگي به خانه ايرانيان خارج از كشور - 1392/04/16
هيأت وزيران - 91347 /ت49394هـ
19 /4 /1392 - كل مصوبه كان لم يكن شده است. - كان لم يكن شدن به موجب تصويبنامه مصوب 27/ 5/ 1392

60 - الحاق محدوده اي به منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1392/12/20
وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 17139 /ت50408ك
20 /2 /1393 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - الحاق محدوده اي به مساحت (6266) هكتار به محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مصوب 4/ 5/ 1393

61 - الحاق محدوده اي به منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1393/05/04
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 72392 /ت50918ك
29 /6 /1393 - كل مصوبه ابطال شده است. - رأي شماره 856 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 28/ 10/ 1395

62 - تعيين محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس - 1393/05/04
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 153552 /ت50925ك
16 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه در خصوص تعيين محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس مصوب 10/ 6/ 1398

63 - اصلاح تصويبنامه موضوع الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1393/12/17
هيأت وزيران - 157932 /ت51598هـ
24 /12 /1393 - بند (الف) شيوه نامه محاسبه و دريافت عوارض خدمات شهري در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي نسخ صريح شده است. - اصلاح بند (الف) شيوه نامه محاسبه و دريافت عوارض خدمات شهري در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 2/ 7/ 1399

64 - اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 8 /7 /1394
هيأت وزيران - 92695 /ت52405هـ
15 /7 /1394 - بند ب (تبصره 5 ) نسخ صريح شده است. - اصلاح تبصره (5) الحاقي ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 17/ 8/ 1396

65 - تصويبنامه در خصوص برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي - 1394/08/17
هيأت وزيران - 118416 /ت50193هـ
8 /9 /1394 - بند 6 راهبردها و نيز بند2 راهكارهاي عملياتي در بخش ب پيوست ابطال شده است. - راي شماره 1605 الي 1607 مورخ 3/ 11/ 1399 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

66 - اصلاح تصويبنامه موضوع جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1394/10/06
هيأت وزيران - 137558 /ت50368هـ
11 /10 /1394 - كل مصوبه ابطال شده است. - رأي شماره 1128 مورخ 16/ 12/ 1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

67 - الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 27/ 5/ 1395
هيأت وزيران - 67167 /ت53223هـ
4 /6 /1395 - ماده 5 الحاقي و تبصره آن نسخ صريح شده است. - اصلاح ماده (5) الحاقي به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/ 10/ 1398

68 - تعيين عوارض دريافتي توسط سازمان هاي مناطق آزاد از كالاهايي كه به صورت تجاري از مناطق آزاد تجاري – صنعتي به سرزمين اصلي وارد مي شوند - 1396/02/17
هيأت وزيران - 18296 /ت53274هـ
20 /2 /1396 - كل مصوبه ابطال شده است. - رأي شماره 1644 مورخ 24/ 7/ 1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

69 - اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1396/03/21
هيأت وزيران - 33752 /ت54320هـ
24 /3 /1396 - اطلاق اين مصوبه در قسمتهايي كه واحدهاي تقسيمات كشوري خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي را جزو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي آورده، ابطال شده است. - رأي شماره 2873 الي 2880 مورخ 29/ 10/ 1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

70 - اصلاح جدول و تبصره هاي جزء (د) بند (3) تصويبنامه شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتخاذ تصميماتي در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت - 1396/05/18
هيأت وزيران - 62924 /ت54522هـ
24 /5 /1396 - تبصره 4 بند 1 نسخ صريح شده است. - حذف تبصره 4 بند 1 مقرره مذكور مصوب 5/ 2/ 1397

71 - الحاق تبصره هاي (5) و (6) به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 20 /10 /1396
هيأت وزيران - 135038 /ت54989هـ
26 /10 /1396 - تبصره 6 نسخ صريح شده است. - اصلاح تبصره (6) الحاقي به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/ 1/ 1397

72 - تصويبنامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد - 1396/10/20
هيأت وزيران - 133418 /ت54988هـ
24 /10 /1396 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - لغو تصويبنامه مذكور مصوب 9/ 4/ 1398

73 - تصويبنامه در خصوص تملك اراضي و اجراي زيرسازي راه آهن خط فرعي اتصال بندر كاسپين به راه آهن رشت - انزلي - 1397/10/19
هيأت وزيران - 158235 /ت56184هـ
28 /11 /1397 - كل مصوبه نسخ صريح شده است. - تصويبنامه در خصوص اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي مصوب 27/ 6/ 1398

74 - تصويبنامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1398/02/25
هيأت وزيران - 22300 /ت56429هـ
28 /2 /1398 - آن قسمت از طرح جامع كه قسمتهايي از شهرستانهاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم كه خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي مي باشد را جزء منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي لحاظ كرده ابطال شده است. - راي شماره 1622 مورخ 4/ 11/ 1399 ديوان عدالت اداري

پيوست 4 – مصوبات غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا

1 - آيين نامه اجرايي تبصره 20قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1369/09/05
كميسيون اقتصاد هيأت‌‌ دولت - 37840 /ت 192ك
8 /10 /1369 - كل مصوبه -

2 - اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1371/02/28
كميسيون اقتصاد هيأت‌‌ دولت - 30431 /ت22ك
14 /5 /1371 - كل مصوبه -

3 - بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش - 1373/05/17 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 39604 /ت 77ك
10 /7 /1373 - كل مصوبه -

4 - بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار - 1373/05/17 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 39605 /ت 78ك
10 /7 /1373 - كل مصوبه -

5 - بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم - 1373/05/31 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 24696 /ت 75ك
5 /7 /1373 - كل مصوبه -

6 - بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1374/06/06 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 47400 /ت 15640ك
9 /8 /1374 - كل مصوبه -

7 - بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار - 1374/06/06 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 30258 /ت 15640ك
29 /7 /1374 - كل مصوبه -

8 - بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي كيش - 1374/06/06 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 30889 /ت 15640ك
9 /8 /1374 - كل مصوبه -

9 - اصلاح تبصره ( 5 ) بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش - 1374/09/13 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 52987 /ت 15994ك
4 /10 /1374 - كل مصوبه -

10 - بودجه اصلاحي سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1375/01/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 41075 /ت 16498ك
1 /2 /1375 - كل مصوبه -

11 - بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1375/04/18 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 47383 / ت 16948 ك
2 /5 /1375 - كل مصوبه -

12 - بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزادتجاري - صنعتي چابهار - 1375/04/18 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 47367 /ت 16948 ك
29 /5 /1375 - كل مصوبه -

13 - بودجه سال 1375 منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش - 1375/04/18 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 46322 / ت 16948ك
29 /5 /1375 - كل مصوبه -

14 - بودجه اصلاحي سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 19 /11 /1375 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 41075 /ت 16498ك
1 /2 /1375 - كل مصوبه -

15 - بودجه سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1376/04/30 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 62191 / ت 18429 ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه -

16 - بودجه سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار - 1376/04/30 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 62508 / ت 18430 ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه -

17 - بودجه سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش - 1376/04/30 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 62193 /ت18431ك
11 /5 /1376 - كل مصوبه -

18 - بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1377/02/07 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 63174 / ت 19683 ك
1 /10 /1377 - كل مصوبه -

19 - بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم - 1377/02/07 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 63178 / ت 19683 ك
1 /10 /1377 - كل مصوبه -

20 - بودجه سال 1377 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش - 1377/02/07 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 63175 / ت 19683 ك
1 /10 /1377 - كل مصوبه -

21 - تصويبنامه راجع به تعيين بودجه اصلاحي سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - 1377/02/07 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 10759 /ت 19700ك
13 /3 /1377 - كل مصوبه -

22 - تعيين بودجه اصلاحي سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي قشم - 1377/02/07 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 15799 / ت19700ك
12 /2 /1377 - كل مصوبه -

23 - تعيين بودجه سال 1378 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي - 1378/02/04 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 9866 /ت21321ك
29 /3 /1378 - كل مصوبه -

24 - تصويبنامه در خصوص بودجه اصلاحي سال 1378 و بودجه سال 1379 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 1379/03/04 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 21798 /ت 23012ك
26 / [05] /1379 - كل مصوبه -

25 - اصلاح تصويبنامه تعيين بودجه سال 1378 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـصنعتي - 1379/04/08
هيأت وزيران - 15041 /ت 23128هـ
19 /4 /1379 - كل مصوبه -

26 - راهكارهاي اجرايي حوزه‌هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب (1379) - 1379/10/21
هيأت وزيران - 49454 /ت23269هـ
3 /11 /1379 - بندهاي 4، 5، 6 و 7 - كل مصوبه منقضي شده است.

27 - ضوابط اجرايي ماده (34) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 - 1379/12/03
هيأت وزيران - 56680 /ت23690هـ
10 /12 /1379 - كل مصوبه -

28 - تعيين بودجه سال 1380 سازمان‌هاي مناطق آزاد قشم ، كيش و چابهار - 1380/03/19 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران - 25104 /ت 24853ك
25 /8 /1380 - كل مصوبه -

29 - آيين نامه اجرايي ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 1380/05/03
هيأت وزيران - 22107 /ت23876هـ
10 /5 /1380 - بند ج ماده3 ، ماده 4 - كل مصوبه منقضي شده است.

30 - سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران - 1381/02/29
هيأت وزيران - 21067 /ت 25598هـ
6 /5 /1381 - جزء 13 بند 3 -

31 - تعيين بودجه سال 1381 سازمانهاي مناطق آزاد قشم ،كيش و چابهار - 1381/04/22 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 27208 /ت27132ك
11 /6 /1381 - كل مصوبه -

32 - تصويبنامه راجع به اهداف كلان بلند مدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و تشكيلات اجرايي مربوط در استان سيستان و بلوچستان - 1381/04/23
هيأت وزيران - 16532 /ت 26790هـ
6 /5 /1381 - رديف هاي 1 و 2 جدول 2 در زمينه بازرگاني -

33 - اصلاح مصوبه تعيين بودجه سال 1381 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار - 1382/01/24
هيأت وزيران - 3691 /ت 28427هـ
30 /1 /1382 - كل مصوبه -

34 - تعيين نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران - 1382/02/21
هيأت وزيران - 18808 /ت 28574 هـ
1 /4 /1382 - قسمت اول جزء 1 بند ب فصل نحوه تأمين منابع ، بند 10 فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق -

35 - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي - 1382/03/28
هيأت وزيران - 16918 /ت26517هـ
16 /4 /1382 - بند 8 ماده 45، بند 3 ماده 46 - كل مصوبه منقضي شده است.

36 - اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به داخل كشور - 1382/11/19
هيأت وزيران - 64648 /ت 29291هـ
16 /12 /1382 - بند 1 -

37 - اصلاحيه بودجه سال 1382 سازمان منطقه آزاد كيش به شرح جدول پيوست - 1383/04/10 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 20801 /ت31103ك
17 /5 /1383 - كل مصوبه -

38 - تصويبنامه بودجه سال 1383 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم و چابهار - 1383/04/10 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 20927 /ت31081ك
11 /5 /1383 - كل مصوبه -

39 - اسناد ملي توسعه استانهاي كشور در برنامه چهارم توسعه - 5/ 4/ 1384
هيأت وزيران - 25798 /ت33111هـ
9 /5 /1384 - بند 5 راهبردهاي بلند مدت سند ملي توسعه استان آذربايجان شرقي، بند 7 راهبردهاي بلند مدت سند ملي توسعه استان آذربايجان غربي، بند‌هاي 1 و 13 راهبردهاي بلند مدت سند ملي توسعه استان بوشهر، بند 9 راهبردهاي بلند مدت سند ملي توسعه استان قم ، بند 3 راهبردهاي بلند مدت سند ملي توسعه استان خراسان رضوي، بند 14راهبردهاي بلند مدت سند ملي توسعه استان گيلان، بند1 هدف‌هاي بلند مدت و بند 6 راهبردهاي بلند مدت سند ملي توسعه استان سيستان و بلوچستان - كل مصوبه منقضي شده است.

40 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرحهاي اجرايي و احداث راه، بزرگراه، راه آهن، توسعه بنادر تجاري و پايانه هاي بار و مسافر در استان هرمزگان - 1384/10/22
هيأت وزيران - 34367 /69315
28 /10 /1384 - بند 3 -

41 - اجازه ورود و ترخيص پنجاه دستگاه ماشين آلات راهسازي سنگين براي استانهاي سيستان و بلوچستان،هرمزگان،بوشهر و خوزستان ازطريق مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1384/10/22
هيأت وزيران - 34367 /11334
1 /11 /1384 - كل مصوبه -

42 - تعيين بودجه سال 1385 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش، چابهار، انزلي، اروند و ارس - 1385/05/11 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 54313 /ت35252ك
11 /5 /1385 - كل مصوبه -

43 - تامين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و نود و سه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503739 باعنوان زير ساختهاي مناطق آزاد تجاري به دستگاه‌هاي ذي ربط - 1385/06/14
نماينده ويژه رييس جمهور - 69880 /ت35597ن
14 /6 /1385 - كل مصوبه -

44 - تعيين بودجه سال 1386 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش، چابهار، اروند، انزلي و ارس - 1386/04/05 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 164254 /ت38501 ك
10 /10 /1386 - كل مصوبه -

45 - آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي - 31 /5 /1387وزراي عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 11034/ ت34918 هـ مورخ 9 /2 /1385 - 89224 /ت35365ك
3 /6 /1387 - جزء1 تبصره بند الف ماده 21، جزء 9 بند الف و جزء 3 بند ب ماده 25 - كل مصوبه منقضي شده است.

46 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن نسبت به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان فارس - 1388/02/10
هيأت وزيران - 47667 /42538
4 /3 /1388 - جزء12 بند الف -

47 - مستثني شدن خريد واحدهاي مسكوني توسط سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به منظور اسكان دائم كاركنان منطقه عملياتي پارس جنوبي از شمول بند ( ز ) ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه - 1388/04/03
هيأت وزيران - 75368 /ت42312هـ
9 /4 /1388 - كل مصوبه -

48 - تعيين بودجه تلفيقي سال 1388 مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، انزلي، اروند و ارس - 1388/11/04 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 233150 /ت43391 ك
27 /11 /1388 - كل مصوبه -

49 - تعيين بودجه تلفيقي سال 1389 مناطق آزاد تجاري- صنعتي كيش، قشم، چابهار، انزلي، اروند و ارس - 1389/03/23 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 112166 /44886
23 /5 /1389 - كل مصوبه -

50 - تعيين سهميه حمايتي نفت گاز و بنزين خودروها - 6 /10 /1389 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه طرحهاي تحول اقتصادي - 223188 /ت45989ن
6 /10 /1389 - بندهاي 2 و 3 و رديف‌هاي 25 و 26 جدول شماره 2 و رديف هاي 29 تا 32 جدول شماره 3 - كل مصوبه منقضي شده است.

51 - اجراي طرحها و پروژه هاي مناطق كمتر توسعه يافته، ايجاد زيرساختهاي مناطق ويژه اقتصادي، نمايشگاه و پايانه صادراتي و تكميل بيمارستان در استان كردستان - 1390/01/31
هيأت وزيران - 33310 /46558
18 /2 /1390 - بند 2 -

52 - تعيين بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلي و اصلاحيه بودجه سال 1389 مناطق ياد شده - 1390/05/15 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 158367 /ت47218ك
9 /8 /1390 - كل مصوبه -

53 - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 1390/07/20
هيأت وزيران - 162178 /ت47221هـ
14 /8 /1390 - بند ط ماده 7، بند ي ماده 20، بند ن ماده 22، - كل مصوبه منقضي شده است.

54 - اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 1390/12/17
هيأت وزيران - 257017 /ت47221 هـ
28 /12 /1390 - بند 2 (جزء ن ماده22) - كل مصوبه منقضي شده است.

55 - آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - 1391/08/21
هيأت وزيران - 141605 /ت48039هـ
11 /8 /1391 - بند ب ماده 2 - كل مصوبه منقضي شده است.

56 - تعيين تعرفه هاي خدماتي سال 1391 سازمانهاي مناطق ويژه اقتصادي - 1392/01/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 9858 /ت48509ك
24 /1 /1392 - كل مصوبه -

57 - تعيين بودجه سال 1392 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو - 1392/03/05 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 52572 /ت49051ك
5 /3 /1392 - كل مصوبه -

58 - اصلاح بند (11) پيوست تصويبنامه موضوع بودجه سال 1392 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1392/04/23
هيأت وزيران - 100996 /ت49051هـ
2 /5 /1392 - كل مصوبه -

59 - تنفيذ تصويبنامه موضوع تعيين تعرفه هاي خدماتي سال 1391 سازمانهاي مناطق ويژه اقتصادي براي اجرا در سال 1392 - 1392/09/03 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 146170 /ت49856ك
10 /9 /1392 - كل مصوبه -

60 - الحاق متني به عنوان بند ( 2 ) به تصويبنامه موضوع تنفيذ تصويبنامه تعيين تعرفه هاي خدماتي سال 1391 سازمانهاي مناطق ويژه اقتصادي براي اجرا در سال 1392 - 1392/12/20 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 27732 /ت50407ك
13 /3 /1393 - كل مصوبه -

61 - تعيين بودجه سال 1393 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش ، قشم ، چابهار ، ارس ، اروند ، انزلي و ماكو - 1392/12/20 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 26738 /ت50405ك
11 /3 /1393 - كل مصوبه -

62 - تصويبنامه در خصوص تعيين تعرفه هاي هزينه خدمات سال 1393 سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي - 1393/05/04 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 90457 /ت50917ك
8 /8 /1393 - كل مصوبه -

63 - تصويبنامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1393/05/04 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 72331 /ت50924ك
26 /6 /1393 - كل مصوبه -

64 - اصلاح تصويبنامه موضوع بودجه سال 1393 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو - 1393/07/06
هيأت وزيران - 77693 /ت50405هـ
8 /7 /1393 - كل مصوبه -

65 - تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1394 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و اصلاحيه بودجه سال 1393 - 1393/12/27 وزراي عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 4072 /ت51752ك
9 /1 /1394 - كل مصوبه -

66 - اصلاح تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1394 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو - 1394/12/02
هيأت‌‌‌وزيران - 161057 /ت52605هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

67 - تعيين تعرفه‌هاي هزينه خدمات سال 1394 سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي - 1394/12/02
هيأت‌‌‌وزيران - 161111 /ت52604هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

68 - تصويبنامه در خصوص تعيين معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيأت‌‌ ترك تشريفات مناقصه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 1394/12/02
هيأت‌ وزيران - 161095 /ت52606هـ
8 /12 /1394 - كل مصوبه -

69 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي محمدحسين ملك زادگان به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيأت‌‌ مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار - 1395/02/12 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 21535 /ت53111ك
26 /2 /1395 - كل مصوبه -

70 - اصلاح تصويبنامه اصلاحي بودجه سال 1394 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو] - 1395/04/20
هيأت وزيران - 46503 /ت53295هـ
23 /4 /1395 - كل مصوبه -

71 - تعرفه هاي هزينه خدمات سال 1395 سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي - 1395/05/27
هيأت وزيران - 67337 /ت53219هـ
6 /6 /1395 - كل مصوبه -

72 - تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1395 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال 1394 سازمان‌هاي مناطق يادشده - 1395/05/27
هيأت وزيران - 67313 /ت53218هـ
6 /6 /1395 - كل مصوبه -

73 - تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي براي سال 1395 - 1395/05/27
هيأت وزيران - 67168 /ت 53226هـ
4 /6 /1395 - كل مصوبه -

74 - اصلاح بخشي از تعرفه‌هاي هزينه خدمات سال 1393 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس - 1395/05/27
هيأت وزيران - 67334 /ت53221هـ
6 /6 /1395 - كل مصوبه -

75 - تصويبنامه در خصوص انتخاب شهر تبريز به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي اسلامي در سال 1397 (2018 ميلادي) - 1396/02/03
هيأت وزيران - 12481 /ت53732هـ
6 /2 /1396 - جزء «ش» بند 3 - كل مصوبه منقضي است.

76 - تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1396 سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها - 1396/03/21
هيأت وزيران - 33245 /ت54316هـ
23 /3 /1396 - كل مصوبه -

77 - الحاق يك تبصره به بند (الف) تبصره (2) ماده واحده بودجه سرمايه اي سال 1396 سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها - 1396/04/14
هيأت وزيران - 43256 /ت54326هـ
17 /4 /1396 - كل مصوبه -

78 - تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1397 سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها - 1396/12/20 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي - 165329 /ت55208ك
22 /12 /1396 - كل مصوبه -

79 - تصويبنامه موضوع شرايط ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر - 1396/12/20
هيأت‌‌‌وزيران - 166223 /ت55066هـ
24 /12 /1396 - كل مصوبه -

80 - اصلاح تصويبنامه موضوع شرايط ترخيص خودروهاي سواري داراي ثبت سفارش معتبر - 1397/04/27
هيأت وزيران - 54474 /ت55576هـ
31 /4 /1397 - كل مصوبه -

81 - تصويبنامه در خصوص الحاق تبصره به بند (الف) تبصره (2) ماده واحده بودجه سرمايه اي سال 1397 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها - 1397/04/31
هيأت وزيران - 56378 /ت55497هـ
2 /5 /1397 - كل مصوبه -

82 - اصلاح بودجه سال 1397 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 1397/04/31
هيأت وزيران - 56259 /ت55496هـ
2 /5 /1397 - كل مصوبه -

83 - تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي براي سال 1397 - 1397/04/31
هيأت وزيران - 56247 /ت55493هـ
2 /5 /1397 - كل مصوبه -

84 - تصويبنامه در خصوص تعيين تعرفه هاي هزينه خدمات سال 1397 سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي بجنورد، بوشهر، پيام، اسلام آباد غرب، ارگ جديد، لاوان، بيرجند، دوغارون و پتروشيمي - 1397/04/31
هيأت وزيران - 56375 /ت55495هـ
2 /5 /1397 - كل مصوبه -

85 - تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1398 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابع آنها و اصلاحيه بودجه سال 1397 سازمان هاي مناطق ياد شده - 1398/02/25
هيأت وزيران - 22257 /ت56425هـ
28 /2 /1398 - كل مصوبه -

86 - تغيير در اعتبارات برخي از رديف هاي بودجه سال 1398 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش - 1398/11/06
هيأت وزيران - 143894ت57164هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه -

87 - تصويبنامه درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آيين نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي سال 1398 - 1398/11/06
هيأت وزيران - 143891 /ت57158هـ
8 /11 /1398 - كل مصوبه -

88 - ويرايش يا تمديد ثبت سفارش تا پايان سال 1398 براي اظهار كالاهاي گروه 4 به استثناي خودرو - 16 /11 /1398
هيأت وزيران - 152677 /ت57322هـ
29 /11 /1398 - كل مصوبه -