تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)[تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)]

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)]

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1399 به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي رييس جمهور و وزارت راه و شهرسازي به استناد تبصره اصلاحي بند (1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور - مصوب 1389 - تصويب كرد:

1 - از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون يا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست، نسخ صريح مي شود.

2 - فهرست مصوبات معتبر هيات وزيران و كميسيون هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس جمهور در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» به شرح پيوست (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي شود. معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع رساني متن تنقيح شده اين مصوبات اقدام كند.

3 - فهرست مصوبات «منسوخ صريح و باطل شده» يا «غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا»، به شرح پيوست هاي شماره (3) و (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي باشد.

4 - اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي بالا، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش هاي آن مصوبه نيست مگر آن كه در پيوست ها تصريح شده باشد؛ و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به منزله احيا شدن مصوباتي كه قبلا به موجب آن لغو شده است نمي باشد.

5 - ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصويب نامه حاضر است.

6 - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست هاي اين تصويبنامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت وزيران ارايه كند.

7 - وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور نسبت به تنقيح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهي متبوع، در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» اقدام كند.

8 - شمول اين تصويب نامه، مصوبات عادي (غيرطبقه بندي) هيات وزيران، كميسيون هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي، مصرّح در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» از سال 1285 تا پايان بهمن 1399 است و شامل مصوبات راه آهن شهري (مترو) نمي باشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول اين تصويب نامه كه در پيوست ها درج نشده، تا هنگام تعيين تكليف توسط هيئت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غيرقابل استناد مي باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

پيوست 1) - منسوخ ضمني و با اجرا منتفي

بندهاي 1 تا 400

1 - معافيت گمركي ريل هاي آهني كه آقاي حاجي معين التجار بوشهري وارد كرده است 8 /2 /1292
هيات وزيران - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

2 - اختصاص اعتبار به مبلغ يك هزار تومان بكارگذاري آذربايجان 15 /1 /1295
هيات وزيران - - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

3 - خريداري يك رشته راه آهن واقعه در حوالي بندرعباس 30 /2 /1298
هيات وزيران - - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

4 - خريداري راه آهن برازجان 25 /12 /1299
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

5 - تأمين اعتبار جهت مخارج تعميرات و مراقبت و نگاهداري راه آهن تبريز به جلفا 13 /4 /1302
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

6 - معافيت گمركي لوازم مورد نياز راه آهن تبريز و جلفا 21 /8 /1302
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

7 - پرداخت مخارج معالجه به آقاي منظم الممالك 31 /3 /1303
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

8 - طرح عرض حال خوشتاريا و تصويب موارد مزبور 24 /4 /1303
هيات وزيران - - - - - - مقدمه – بند 3 نسخ مي شود

9 - مصارف اضافه عايدات راه آهن جلفا تبريز و... 1 /5 /1304
هيات وزيران - 506
1 /5 /1304 - كل مصوبه نسخ مي شود

10 - معافيت گمركي اجناسي كه از ده الي دوازده تومان متجاوز نباشد 5 /10 /1304
هيات وزيران - - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

11 - اعطاي تذكره سياسي به آقايان هدايت الله خان كلانتري و ميرزا محمد عليخان شيباني 3 /9 /1307
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

12 - تأمين اعتبار براي خريداري تعدادي بيرق توسط سنديكاي راه آهن از آلمان 21 /10 /1308
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

13 - مصوبه در خصوص استقراض اداره راه آهن تبريز از بانك ملي 27 /1 /1309
هيات وزيران - 313
30 /1 /1309 - كل مصوبه نسخ مي شود

14 - تصويبنامه هيأت وزراء راجع به تعرفه خط آهن شمال 22 /11 /1309
هيات وزيران - 8032 -
26 /11 /1309 - كل مصوبه نسخ شده است

15 - تصويبنامه هيأت وزراء راجع به اختيارات مدير راه آهن شمال 27 /12 /1309
هيات وزيران - 8822
30 /12 /1309 - كل مصوبه نسخ مي شود

16 - تصويبنامه هيأت وزراء راجع به صندوق احتياط دستمزد عمله هاي راه آهن 27 /12 /1309
هيات وزيران - 8824
30 /12 /1309 - كل مصوبه نسخ مي شود

17 - معافيت از تعهد صدور براي چهار مغناطيس مورد نياز راه آهن جنوب 23 /11 /1310
هيات وزيران - 8604
1 /12 /1310 - كل مصوبه نسخ مي شود

18 - اجازه وقف كردن ساختمان هاي راه آهن و گمرك و انبار شركت نفت جنوب 28 /2 /1311
هيات وزيران - 1232
2 /3 /1311 - كل مصوبه نسخ مي شود

19 - اجازه ورود اجناس جزئي و بعنوان هديه به افراد مندرج در تصويبنامه مورخ 6 /6 /1311 به كشور 29 /5 /1311
هيات وزيران - 3595
6 /6 /1311 - بند 9 نسخ مي شود

20 - تعرفه موقتي مسافرت و طبقه بندي مال التجاره راه آهن 4 /8 /1311
هيات وزيران - 5502
12 /8 /1311 - كل مصوبه نسخ مي شود

21 - اجازه ورود ماشين آلات و اشياء مورد نياز براي اشخاص مندرج در تصويبنامه مذكور به كشور 1 /9 /1311
هيات وزيران - 6488
10 /9 /1311 - بند 4 نسخ مي شود

22 - اجازه ورود برخي مايحتاج دولتي مندرج در تصويبنامه مذكور به كشور 30 /9 /1311
هيات وزيران - 7174
5 /10 /1311 - بند 2 نسخ مي شود

23 - جواز ورود ماشين آلات و ادوات مورد احتياج اداره كل صناعت و فلاحت 21 /4 /1312
هيات وزيران - 2661
22 /4 /1312 - كل مصوبه نسخ مي شود

24 - تخفيف ده ديناري كرايه حمل بنزين شركت نفت انگليس و ايران به وسيله راه آهن 21 /5 /1312
هيات وزيران - 3416
24 /5 /1312 - كل مصوبه نسخ مي شود

25 - ترخيص اجناس مورد درخواست مقاطعه كاران راه آهن تا تاريخ اجراي قانون تمركز تصديق صدور 1 /5 /1313
هيات وزيران - 2765
1 /5 /1313 - كل مصوبه نسخ مي شود

26 - جواز ورود هفت بسته قطعات ماشين اشباع تراورس 18 /7 /1313
هيات وزيران - 4858
19 /7 /1313 - كل مصوبه نسخ مي شود

27 - جواز ورود يك بسته محتوي قطعات يدكي ماشين كارخانه هاي كرازت و اشباع تراورس 19 /9 /1313
هيات وزيران - 6442
25 /9 /1313 - كل مصوبه نسخ مي شود

28 - جواز ورود پانصد متر مكعب چوب و تخته 28 /9 /1313
هيات وزيران - 6504
29 /9 /1313 - كل مصوبه نسخ مي شود

29 - جواز ورود متممي راجع به شصت و هشت متر مكعب چوب 12 /10 /1313
هيات وزيران - 6874
16 /10 /1313 - كل مصوبه نسخ مي شود

30 - جواز ورود دويست عدد مدال نقره 8 /12 /1313
هيات وزيران - 8312
12 /12 /1313 - كل مصوبه نسخ مي شود

31 - جواز ورود برخي از اشياء به تقاضاي اداره نوغان ايران و جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و مقاطعه كار راه آهن قطعه يازده شمال 22 /12 /1313
هيات وزيران - - - - - - بند 3 نسخ مي شود

32 - اجازه وزارت طرق در مورد امضاء و مبادله مواققت نامه هاي راجع به روابط باري مستقيم ترانزيت مابين ايران و ساير ممالك و نيز راجع به ارتباط مسافري و توشه باري ما بين آذربايجان و راه آهن اتحاديه جماهير شوروي از طرف اداره راه آهن آذربايجان با اداره راه آهن شوروي 22 /5 /1314
هيات وزيران - - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

33 - اجازه پرداخت مخارج حمل و بيمه پانصد تن روغن قطران 7 /7 /1314
هيات وزيران - - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

34 - جواز ورود مقداري اشياء مورد نياز اداره كل صناعت با معافيت از الزام صدور 19 /8 /1314
هيات وزيران - - - - - - بند 3 نسخ مي شود

35 - جواز ورود سيصد و پنجاه مترمكعب چوب ساختماني براي طاق بندي تونل در مقابل اخذ تصديق صدور 19 /8 /1314
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

36 - جواز ورود يك دستگاه ماشين خودكار و اصلاح تراورس براي كارخانه شيركاه با معافيت از صدور 8 /9 /1314
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

37 - جواز ورود مقداري اشياء به پيشنهاد اداره كل تجارت 12 /9 /1314
هيات وزيران - - - - - - بند 3 نسخ مي شود

38 - تبديل سه فقره جواز ورود شركت كيمبال به دو صندوق لوازم ماشين و ده مخزن استوانه اكسيژن 27 /10 /1314
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

39 - نظامنامه پاسباني راه آهن 13 /11 /1314
هيات وزيران - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

40 - اجازه بيمه پانصد تن روغن قطران كارخانه اشباع تراورس به كمپاني بيمه گستراخ 4 /12 /1314
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

41 - جواز ورود پانصد تن روغن قطران براي كارخانه اشباع تراورس مازندران 18 /12 /1314
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

42 - جواز ورود پانصد تن روغن قطران براي مصرف كارخانه اشباع تراورس 9 /10 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

43 - جواز ورود مازوت به مقدار سيصد تن جهت احتياجات راه آهن تبريز 27 /3 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

44 - جواز ورود تعدادي درب و پنجره آهن موضوع تقاضاي شركت سفتيك براي ايستگاه راه آهن تهران 10 /4 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

45 - خريد هزار تن روغن قطران مورد احتياج كارخانه اشباع تراورس از شركت سهامي ايران سو و نفت 31/5 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

46 - جواز ورود تعدادي در و پنجره فلزي مورد تقاضاي شركت سفتيك براي ساختمان ايستگاه راه آهن تهران 4 /6 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

47 - خريد هزار تن روغن قطران مورد احتياج كارخانه اشباع تراورس از شركت كرئوزت پردوسر لندن 11 /6 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

48 - پروانه ورود چهارصد و پنجاه هزار چاشني براي احتياجات امور ساختماني راه آهن 25 /6 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

49 - پروانه ورود 58542 كيلوگرم درب و پنجره فلزي مورد تقاضاي شركت سهامي سفتيك 4 /7 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

50 - اجازه ورود يك ميليون و هشتصد هزار چاشني براي احتياجات امور ساختماني راه آهن براي كنسرسيوم كامپساكس 6 /7 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

51 - جواز ورود اشياء مشروحه در اين تصويبنامه مورد تقاضاي شركت سهامي سفتيك 27 /5 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

52 - پروانه ورود 500 تن روغن قطران براي احتياجات كارخانه اشباع تراورس 25 /7 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

53 - پروانه ورود 1000 تن روغن قطران براي كارخانه اشباع تراورس 25 /7 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

54 - واگذاري حمل دو هزار تن روغن قطران بدون رعايت مقررات مناقصه به شركت حمل و نقل ايران سو و ترانس 9 /8 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

55 - پروانه ورود يا ترخيص يا عودت كالاهاي مندرج در اين تصويبنامه 11 /9 /1315
هيات وزيران - - - - - - بند پنجم نسخ مي شود

56 - خريد 54 عدد لوله دود مورد احتياج كارخانه اشباع تراورس 28 /9 /1315
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

57 - پروانه ورود كالاهايي موضوع تقاضاي وزارت داخله و شركت سهامي سفتيك 2 /10 /1315
هيات وزيران - - - - - - بند پنجم نسخ مي شود

58 - پروانه ورود تعدادي كالا به پيشنهاد اداره كل تجارت 5 /10 /1315
هيات وزيران - - - - - - بند چهارم و بند هفتم نسخ مي شود

59 - پروانه ورود 45 تن ارسينت دوشو و ارسينات دوسود، پروانه ورود تهاتري جهت 450000 چاشني و پروانه ورود لوازم تأسيسات برق ايستگاه تهران 12 /10 /1315
هيات وزيران - - - - - - بند دوم نسخ مي شود

60 - پروانه ورود كالاهاي مورد تقاضاي مؤسسه برق تهران، شركت سفتيك و قنسولگريهاي انگليس 21 /11 /1315
هيات وزيران - - - - - - بند دوم نسخ مي شود

61 - پروانه ورود و اجازه ترخيص اشياء مذكور در اين تصويبنامه 22 /12 /1315
هيات وزيران - - - - - - بند سوم نسخ مي شود

62 - خريداري يك كمپرسور جهت كارخانجات اشباع تراورس و كرئوزت 8 /3 /1316
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

63 - اعطاي پروانه ورود مقداري كالا جهت كنسولگري انگليس 16 /4 /1316
هيات وزيران - - - - - - بند دهم نسخ مي شود

64 - پرداخت هزينه حمل مقداري روغن قطران خريداري شده از اروپا براي مصرف اشباع تراورس 16 /4 /1316
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

65 - اعطاي پروانه ورود شش صندوق ماشين و لوازم سيگار از كشور هلند 27 /5 /1316
هيات وزيران - - - - - - بند ششم نسخ مي شود

66 - معافيت از پرداخت كرايه جرثقيل براي بارگيري ماشين آلات كارخانه چيت سازي اشرف 9 /5 /1316
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

67 - تصويبنامه شماره 14015 راجع به اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها به پيشنهاد وزارت تجارت 4 /10 /1316
هيات وزيران - - - - - - بندهاي يكم، سوم و چهارم نسخ مي شود

68 - تصويبنامه شماره 14761 راجع به اعطاي پروانه واردات تعدادي از كالاها به پيشنهاد وزارت تجارت 15 /10 /1316
هيات وزيران - - - - - - بند دوازدهم نسخ مي شود

69 - اجازه ورود كالا و ابزارآلات با معافيت از صدور و نيز افزايش سهميه برخي اقلام و خدمات 27 /1 /1317
هيات وزيران - - - - - - بند دوازدهم نسخ مي شود

70 - اجازه صدور پروانه ورود مقداري نمك تاناليت براي اشباع تراورس از كشور آلمان با معافيت از صدور 17 /2 /1317
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

71 - تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعرفه راه آهن 23 /9 /1317
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

72 - تصويب نامه بنگاه راه آهن دولتي ايران 28 /10 /1317
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

73 - تصويبنامه راجع به صدور مواققت نامه ورود پاياپاي 28 /10 /1317
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

74 - پرداخت مبلغ يكهزار و پانصد و پنجاه و هشت مارك و هفتاد و پنج فنيك بابت بقيه بهاي كارخانه اشباع تراورس 5 /11 /1317
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

75 - تصويب فهرست تقاضا نامه هاي موافقت نامه پاياپاي كه از ادارات و بنگاه هاي دولتي و غيردولتي رسيده است 8 /11 /1317
هيات وزيران - - - - - - رديف هاي 4 و 5 و 9 نسخ مي شود

76 - صدور موافقتنامه هاي مورد تقاضا بشرح فهرست پيوست 24 /11 /1317
هيات وزيران - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

77 - تصويب برخي از تقاضانامه هاي مواققت نامه پاياپاي كه از طرف ادارات و بنگاه هاي دولتي رسيده است 6 /12 /1317
هيات وزيران - - - - - - رديف 5 نسخ مي شود

78 - صدور موافقتنامه ورود براي تقاضانامه موافقتنامه هاي پاياپاي كه از وزارتخانه‏ ها و ادارات دولتي رسيده است 10 /12 /1317
هيات وزيران - - - - - - بند 2 و 3 جدول نسخ مي شود

79 - صدور موافقتنامه هاي پاياپاي بموجب فهرست ضميمه 20 /12 /1317
هيات وزيران - - - - - - رديف 14 نسخ مي شود

80 - آيين ‏نامه اكتشاف 14 /3 /1318
هيات وزيران - - - - - - بند الف ماده بيست و يكم نسخ مي شود

81 - صدور موافقتنامه ورود مورد تقاضاي وزارتخانه‏ ها و بنگاه هاي دولتي و بازرگاني به شرح فهرست (58) 30 /4 /1318
هيات وزيران - 899 /5462
1 /5 /1318 - رديف 1 و 4 جدول نسخ مي شود

82 - صدور موافقتنامه ورود مورد تقاضاي وزارتخانه‏ ها و بنگاه هاي دولتي و غيردولتي به شرح فهرست (69) 4 /7 /1318
هيات وزيران - 1408 /8786
10 /7 /1318 - رديف هاي 6 و 7 جدول نسخ مي شود

83 - تجديد پروانه ورود شماره 1516 به تقاضاي بنگاه راه آهن دولتي ايران با معافيت از صدور 11 /7 /1318
هيات وزيران - 1436 /8917
14 /7 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

84 - پروانه ورود يك بسته محتوي لوازم يدكي لكوموتيو براي راه آهن دولتي ايران با معافيت از صدور 11 /7 /1318
هيات وزيران - 1435 /8920
14 /7 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

85 - صدور موافقتنامه ورود مورد تقاضاي وزارتخانه‏ ها و بنگاه هاي دولتي و بازرگانان به شرح فهرست (72) 28 /7 /1318
هيات وزيران - 1571 /9710
30 /7 /1318 - رديف 2 جدول نسخ مي شود

86 - تجديد پروانه ورود شماره 759 موضوع لوازم يدكي موتورهاي ليستر 6 /8 /1318
هيات وزيران - 1598 /9937
6 /8 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

87 - پروانه ورود 34 دست لوله آب و آتش لكوموتيو كروپ و نهاب به تقاضاي بنگاه راه آهن دولتي ايران با معافيت از صدور 19 /8 /1318
هيات وزيران - 10273
23 /8 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

88 - پروانه ورود يكصد و پنجاه متر پارچه واگذاري شده به بنگاه راه آهن دولتي ايران از سوي شركت ايراني اشكودا با معافيت از صدور 28 /8 /1318
هيات وزيران - 1698 /10605
29 /8 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

89 - پروانه ورود دو بسته لوازم يدكي لكوموتيو براي احتياجات راه آهن از كشور آلمان با معافيت از صدور 28 /9 /1318
هيات وزيران - 1871 /11846
1 /10 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

90 - تجديد پروانه ورود شماره 2041 به تقاضاي بنگاه راه آهن دولتي ايران با معافيت از صدور 8 /10 /1318
هيات وزيران - 1933 /12548
9 /10 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

91 - اجازه خريد يكصد تن نمك تاناليت براي مصرف اشباع تراورس از كارخانه G.M.B.H آلمان 12 /10 /1318
هيات وزيران - 1951 /12704
13 /10 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

92 - اجازه خريد 21 قلم لوازم فني و يدكي مورد احتياج كارخانه هاي شيرگاه از بنگاه زيمنس بدون رعايت مقررات مناقصه 22 /10 /1318
هيات وزيران - 2027 /13100
24 /10 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

93 - صدور موافقتنامه ورود مورد تقاضاي وزارتخانه ‏ها و بنگاه هاي دولتي و غيردولتي به شرح فهرست (80) 22 /10 /1318
هيات وزيران - 2035 /13123
24 /10 /1318 - رديف 2 فهرست 80 نسخ مي شود

94 - صدور موافقتنامه ورود مورد تقاضاي وزارتخانه ‏ها و بنگاه هاي دولتي و غيردولتي به شرح فهرست (81) 26 /10 /1318
هيأت وزيران - 13326 /2058
27 /10 /1318 - رديف 1 فهرست 81 نسخ مي شود

95 - موافقتنامه ورود 60 دستگاه واگون مسافري از كشور آلمان با معافيت از صدور 6 /11 /1318
هيات وزيران - 2102 /13605
8 /11 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

96 - پروانه ورود يك بسته به علامت ك. پ به تقاضاي بنگاه راه آهن دولتي با معافيت از صدور 18 /12 /1318
هيات وزيران - 2367 /15169
19 /12 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

97 - تجديد پروانه ورود شماره 6666 به تقاضاي بنگاه راه آهن با معافيت از صدور 18 /12 /1318
هيات وزيران - 2369 /15170
19 /12 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

98 - تصويب موادي در خصوص نحوه تصرف اراضي و ابنيه مورد نياز احداث ايستگاه راه آهن و خيابان توسط شهرداري 25 /12 /1318
هيات وزيران - 14871
26 /12 /1318 - كل مصوبه نسخ مي شود

99 - صدور موافقتنامه ورود مورد تقاضاي وزارتخانه ‏ها و بنگاه هاي دولتي و بازرگاني به شرح فهرست (86) 5 /1 /1319
هيات وزيران - 14 /15566
6 /1 /1319 - رديف 15 و 18 فهرست 86 نسخ مي شود

100 - اجازه پرداخت بهاي لوازم مهندسي و ريل گذاري بندر شاهپور از بودجه ارزي وزارت راه 9 /2 /1319
هيات وزيران - 200 /1426
10 /2 /1319 - بندهاي 3 و 4 نسخ مي شود

101 - اجازه خريد دويست تن تاناليت آلماني و پنجاه تن تاناليت انگليسي بدون رعايت مقررات مناقصه براي كارخانه شيرگاه 11 /2 /1319
هيات وزيران - 230 /1612
14 /2 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود

102 - اجازه پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه هزار مارك بابت بهاي دويست تن تاناليت خريداري شده در وجه شركت الكمين هلزامپراك نيرونك 18 /2 /1319
هيات وزيران - 278 /1804
19 /2 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود

103 - اجازه پرداخت مبلغ پنج هزار مارك بابت بهاي دويست تن تاناليت خريداري شده در وجه شركت الكمين هلزامپراك نيرونك 18 /2 /1319
هيات وزيران - 276 /1802
19 /2 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود

104 - اجازه پرداخت مبلغ 51869 فرانك بابت بهاي يك دستگاه پرموتيت در وجه فروشنده 22 /2 /1319
هيات وزيران - 306 /1931
22 /2 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود

105 - موافقتنامه ورود پاياپاي وزارتخانه ‏ها و ادارات دولتي به شرح فهرست شماره (7) 20 /3 /1319
هيات وزيران - 555 /3217
21 /3 /1319 - جدول رديف هاي 6، 9 و 11 نسخ مي شود

106 - اجازه خريد سه عدد آتشخانه ديگ بخار و اشباع تراورس از كارخانه راين متال بورزيك بدون رعايت مقررات مناقصه 23 /6 /1319
هيات وزيران - 1159 /7177
24 /6 /1319 - كل مصوبه نسخ مي شود

107 - اجازه ورود مقداري دستگيره و پارچه ابريشمي براي واگن هاي سلطنتي 4 /1 /1320
هيات وزيران - 10 /9
5 /1 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود

108 - اجازه ورود يكصد تن ديناميت و 2 ميليون عدد چاشني طبق مقررات بازرگاني خارجي 20 /1 /1320
هيات وزيران - 101 /655
21 /1 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود

109 - آيين ‏نامه صدور و ورود كالا و معامله ارز 27 /1 /1320
هيات وزيران - - - - - - - بند 13 ضميمه 6 اين مصوبه نسخ مي شود

110 - اجازه اعطاي پروانه ورود 49610 كيلو مواد محترقه جهت اداره كل ساختمان راه آهن 7 /4 /1320
هيات وزيران - 501 /4042
8 /4 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود

111 - آيين نامه لباس متحدالشكل كاركنان بنگاه راه آهن دولتي ايران 12 /8 /1320
هيات وزيران - 8977 /913
13 /8 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود

112 - اعطاي ماليات راه به عنوان جائزه صدور معادل صدي هشتاد به صادركنندگان ادوكلن و ساير عطريات ساخت ايران 27 /10 /1320
هيات وزيران - 15492 /1219
29 /10 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود

113 - تصويبنامه در خصوص ادغام بهداري راه هاي شوسه و بندر با بهداري ساختمان راه آهن و مخازن گندم 6 /12 /1320
هيات وزيران - 18146 /1371
7 /12 /1320 - كل مصوبه نسخ مي شود

114 - نحوه استخدام پاسبانان راه آهن 19 /1 /1321
هيات وزيران - 57 /994
20 /1 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود

115 - تصويبنامه راجع به آيين ‏نامه انضباطي كارمندان بنگاه راه ‏آهن دولتي ايران 10 /2 /1321
هيات وزيران - 1546
12 /2 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود

116 - آيين ‏نامه لباس پايه وران و افراد اداره پاسباني راه آهن 14 /2 /1321
هيات وزيران - 2866
16 /2 /1321 - قسمت مؤخره تصويبنامه تغيير عناوين درجات افسران اداره پليس راه آهن مصوب 8 /11 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

117 - استخدام پاسبان براي بنگاه راه آهن 7 /5 /1321
هيات وزيران - 602 /8908
8 /5 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود

118 - صدور پروانه تهيه تراورس راه آهن از جنگل هايي كه استعداد قطع دارند 4 /6 /1321
هيات وزيران - 689 /11274
5 /6 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود

119 - تصويبنامه راجع به بهاي بليط مسافرت با راه‏ آهن 11 /7 /1321
هيات وزيران - 15819
12 /7 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود

120 - تصويبنامه راجع به خسارت وارده به اموال محموله در راه‏ آهن (اضافه شدن يك ماده به آيين ‏نامه تشكيلات راه آهن) 12 /11 /1321
هيات وزيران - 32004
13 /11 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود

121 - تصويبنامه راجع به اجناس مورد احتياج عامه در انبار راه ‏آهن 8 /12 /1321
هيات وزيران - 35078
9 /12 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود

122 - تعيين نرخ متوسط كرايه محمولات ارتشي متفقين در خطوط راه آهن 10 /12 /1321
هيات وزيران - 1343 /34464
11 /12 /1321 - كل مصوبه نسخ مي شود

123 - تعيين بهاي محصولات نفتي شركت سهامي نفت ايران و انگلستان 22 /12 /1321
هيات وزيران - 35662 /1390
24 /12 /1321 - بند 6 مصوبه نسخ مي شود

124 - اصلاحيه آيين ‏نامه لباس پايه وران و افراد اداره پاسباني راه آهن 29 /12 /1321
هيات وزيران - 35252 /1219
8 /1 /1322 - كل مصوبه نسخ مي شود

125 - خريداري شصت تن زغال سنگ كلوخه مورد نياز بنگاه راه آهن دولتي 29 /12 /1321
هيات وزيران - 1427 /37352
7 /1 /1322 - كل مصوبه نسخ مي شود

126 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به قسمت بازرگاني بنگاه راه آهن 27 /1 /1322
هيات وزيران - 2268
29 /1 /1322 - كل مصوبه نسخ مي شود

127 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به فصل 4 آيين ‏نامه انضباطي كارمندان راه آهن 00 /2 /1322
هيات وزيران - 1540
6 /2 /1322 - كل مصوبه نسخ مي شود

128 - آيين ‏نامه حمل و نقل شماره 119ـ6 15 /11 /1322
هيات وزيران - - - - - - - - بند 1،جزء الف از بند 4، بند 11 و بند 12 نسخ مي شود

129 - مصوبه هيات وزيران در خصوص شماره مميزه پاسبانان اداره پليس راه آهن سابق 25 /2 /1323
هيات وزيران - 2676 /215
26 /2 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود

130 - اصلاح آيين نامه مزايا درباره كارمندان راه آهن دولتي ايران 20 /5 /1323
هيات وزيران - 8260 /434
8 /6 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود

131 - مواردي در خصوص بودجه بنگاه راه آهن تا هنگام تصويب بودجه سال 1323 اين بنگاه 1 /6 /1323
هيات وزيران - 403 /8786
2 /6 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود

132 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به برقراري انتظامات بيشتر در خطوط و راه ها 22 /7 /1323
هيات وزيران - 549 /13574
2 /8 /1323 - بند الف نسخ مي شود

133 - واگذاري قطعه 499 از زمين هاي خالصه دولت واقع در اهواز نو به اداره كل ژاندارمري كل كشور 26 /7 /1323
هيات وزيران - 12470 /572
27 /7 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود

134 - مجاز بودن شركت سهامي نفت انگليس و ايران نسبت به ايجاد خط آهن 13 /8 /1323
هيات وزيران - 608 /13430
14 /8 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود

135 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به آيين ‏نامه بيمه كارگران 17 /8 /1323
هيات وزيران - 16078
11 /9 /1323 - ماده 3 نسخ مي شود

136 - برقراري ماهيانه درباره بازماندگان مرحوم رستم دينيار مهرباني 2 /10 /1323
هيات وزيران - 760 /17134
3 /10 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود

137 - شمول عموم كاركنان نسبت به آيين ‏نامه صندوق بهداشت كاركنان راه آهن دولتي ايران 21 /11 /1323
هيات وزيران - 16546 /1026
25 /11 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود

138 - تعيين نرخ كرايه محمولات ترانزيتي متفقين كه با راه آهن ايران حمل مي شود. 28 /12 /1323
هيات وزيران - 1286 /20240
29 /12 /1323 - كل مصوبه نسخ مي شود

139 - تصويب‏ نامه راجع به ترقي حق تخته بندي كالاهائي كه توسط راه آهن حمل مي شود 00 /1 /1324
هيات وزيران - 1320
29 /1 /1324 - كل مصوبه نسخ مي شود

140 - تصويب نامه راجع به برقراري ماهي هشتصد ريال (800 ريال) وظيفه درباره آقاي هدايت اله برقعي رييس قطار پيشين راه آهن جنوب 2 /3 /1324
هيات وزيران - 129 /2300
3 /3 /1324 - كل مصوبه نسخ مي شود

141 - تصويب ‏نامه راجع به اضافه شدن نرخ تعرفه محمولات راه آهن 28 /3 /1324
هيات وزيران - 6442
29 /3 /1324 - كل مصوبه نسخ مي شود

142 - تصويب نامه راجع به تخفيف محمولات ارتشي 3 /6 /1324
هيات وزيران - 449 /10738
8 /6 /1324 - كل مصوبه نسخ مي شود

143 - تصويبنامه راجع به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال از مبلغ 290 ميليون ريال براي تكميل و ريل گذاري خط قم كاشان باداره كل ساختمان راه آهن 14 /9 /1324
هيات وزيران - 875 /16886
17 /9 /1324 - كل مصوبه نسخ مي شود

144 - تصويبنامه راجع به مشموليت تخفيف مقرره در تصويبنامه شماره 10738 مورخه 10 /6 /1324 به كرايه مسافرت با راه آهن افسران و افراد ارتش 14 /9 /1324
هيات وزيران - 870 /16534
18 /9 /1324 - بند يك اين مصوبه نسخ مي شود

145 - پرداخت مبلغ (پانصد هزار ريال) از درآمد سال 1325 كل كشور بابت عوارض وصولي هذه السنه قند و شكر جهت راه آهن تبريز 00 /00 /1325
هيات وزيران - - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

146 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به قانون كار 28 /2 /1325
هيات وزيران - 544 /8294
6 /3 /1325 - تبصره ماده 40 نسخ مي شود

147 - اجرايي شدن قانون استخدام پزشكان و مقررات مربوطه بدان در مورد پزشكان و پزشكياران و ساير متصديان امور طبي كه در مؤسسات تابعه وزارت راه مشغول خدمت مي‏ باشند 17 /4 /1325
هيات وزيران - 12508 /935
20 /4 /1325 - كل مصوبه نسخ مي شود

148 - تصويبنامه راجع به تصفيه وامي كه به بنگاه راه آهن داده شده است 13 /6 /1325
هيات وزيران - 872 /21782
18 /6 /1325 - كل مصوبه نسخ مي شود

149 - تصويبنامه راجع به واگذاري تملك يكصد هزار متر از اراضي معروف به پارك شهرداري واقع در كنارباختري رود كارون در اهواز به بنگاه راه آهن 23 /6 /1325
هيات وزيران - 930 /22802
25 /6 /1325 - كل مصوبه نسخ مي شود

150 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به عوارض شهرداري ساري 27 /6 /1325
هيات وزيران - 23452
30 /6 /1325 - بند 1 نسخ مي شود بند دوم اين مصوبه به شرح پيوست 3 تصويبنامه تنقيحي حاضر، نسخ صريح شده است.

151 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تعرفه كرايه راه آهن 24 /7 /1325
هيات وزيران - 28128
29 /7 /1325 - كل مصوبه نسخ مي شود

152 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به اجاره ابنيه واگذاري متفقين در بندر شاهپور 2 /10 /1325
هيات وزيران - 36164
17 /10 /1325 - كل مصوبه نسخ مي شود

153 - اصلاح ماده يكم و دوم آيين ‏نامه استخراج مصوبه 14 /7 /1318 7 /12 /1325
هيات وزيران - 45742 /1635
- - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

154 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به حقوق افراد و افسران پليس راه آهن 28 /12 /1325
هيات وزيران - 49158 - 1780
9 /1 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

155 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به حق توقف واگن ها در محوطه گمرك هاي مرزي 19 /1 /1326
هيات وزيران - 1484
23 /1 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

156 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تاديه فوق العاده جمعداران بنگاه راه آهن 19 /1 /1326
هيات وزيران - 1738
25 /1 /1326 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به جمعداران و تحويلداران و فوق العاده آنها مصوب 25 /3 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

157 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به عوارض شهرداري شهرري 2 /2 /1326
هيات وزيران - 1218
6 /2 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

158 - تصويبنامه راجع به ترميم حقوق فارغ التحصيل هاي دوره اول و دوم كلاس هاي ارتباط بنگاه راه آهن 12 /2 /1326
هيات وزيران - 2814 /216
13 /2 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

159 - دريافت عوارض از كالاهاي مشروحه در تصويبنامه به نفع شهرداري تبريز 17 /2 /1326
هيات وزيران - 2605
9 /2 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

160 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به كارمندان پيماني و حكمي 8 /4 /1326
هيات وزيران - 7479
9 /4 /1326 - مواد 19 و 21 نسخ مي شود

161 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به كرايه حمل چهارپايان بوسيله راه آهن براي هزينه پاك كردن واگن ها 10 /4 /1326
هيات وزيران - 7320
12 /4 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

162 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به اصلاح تصويبنامه شماره 1484 مورخ 22 /1 /1326 مربوط به راه آهن 22 /4 /1326
هيات وزيران - 8278
23 /4 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

163 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به آيين ‏نامه هاي آموزش و پرورش كارگران 22 /4 /1326
هيات وزيران - 8704 /620
- - - - - - ماده 20 نسخ مي شود

164 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به اجازه تقليل دادن نرخ تعرفه راه آهن به وزارت راه 31 /5 /1326
هيات وزيران - 11356
20 /6 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

165 - اجازه اضافه پرداخت ساليانه تا صدي پنج آخرين حقوق به كارمندان راه آهن داراي تخصص صرف امور راه آهن و بندري 31 /5 /1326
هيات وزيران - 9136 /738
2 /6 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

166 - اجازه پرداخت فوق العاده ماهيانه و هزينه سفر آقايان مهندس اسكنداني و مهندس علي اشرف ملك زاده و كيهان و آقاي مهندس عزت اله هدايت 6 /7 /1326
هيات وزيران - 14616 /860
9 /7 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

167 - واگذاري قطعه زميني واقع در آغاجاري جهت ساختمان يك رشته فرعي خط آهن به شركت سهامي نفت انگليس و ايران 8 /7 /1326
هيات وزيران - 872 /14678
11 /7 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

168 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به مزايده چوب هاي توقيف شده طبق قانون راجع به جنگل 15 /7 /1326
هيات وزيران - 10200
18 /7 /1326 - كل مصوبه نسخ مي شود

169 - اجازه ورود شش هزار تن سيمان از شوروي به كشور 11 /10 /1327
هيات وزيران - 948 /16065
15 /1 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

170 - صدور پروانه ارزي مورد نياز بنگاه راه آهن دولتي ايران به نرخ دولتي 10 /1 /1328
هيات وزيران - 12 /20797
15 /1 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

171 - افزايش حقوق پنج نفر از كارشناسان اتباع بيگانه مورد نياز راه آهن 21 /1 /1328
هيات وزيران - 26 /641
21 /1 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

172 - خريداري دو دستگاه اتومبيل وانت مورد نياز اداره كل ساختمان راه آهن 7 /2 /1328
هيات وزيران - 124 /1895
11 /2 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

173 - خريداري يك دستگاه اتومبيل پليموت براي استفاده مدير كل هيأت نظارت مالي ساختمان راه آهن 15 /5 /1328
هيات وزيران - 623 /5291
17 /5 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

174 - تصويبنامه براي حمل و نقل سريع كالاهاي وارده به بندرعباس به نقاط مختلف كشور 16 /6 /1328
هيات وزيران - 866 /9341
17 /6 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

175 - تأمين اعتبار بابت هزينه عملكرد و كمك هزينه تهويه دو بيمارستان در تهران و اهواز 16 /7 /1328
هيات وزيران - 10907 /1054
17 /7 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

176 - تأمين اعتبار براي پرداخت مبلغي به عنوان پاداش به آقاي رسول رييسي قهرمان وزنه برداري 16 /7 /1328
هيات وزيران - /109471052
18 /7 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

177 - پرداخت هزينه تكميل تحصيلات دو نفر از شاگردان اول دانشگاه تهران بخرج راه آهن 30 /7 /1328
هيات وزيران - 1110 /8895
1 /8 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

178 - پرداخت مبلغي در وجه آقاي كيومرث وثوقي كارمند بنگاه راه آهن جهت هزينه تحصيل در دانشگاه اروپا 9 /8 /1328
هيات وزيران - 1173 /12005
14 /8 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

179 - تأمين اعتبار بابت هزينه هاي سري و محرمانه و كشف جرائم و جنايات اداره پليس راه آهن 14 /8 /1328
هيات وزيران - 1193 /12088
16 /8 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

180 - تأمين اعتبار براي پرداخت هزينه تعمير پل شاهور واقع در راه آسفالته انديمشك - اهواز 30 /9 /1328
هيات وزيران - 1487 /14201
3 /10 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

181 - تصميمات اتخاذ شده در شوراي‏عالي اقتصاد براي تشويق و توسعه صادرات 30 /9 /1328
هيات وزيران - 14197 /1484
3 /10 /1328 ۱۳۴۳ - بند 7 نسخ مي شود

182 - مشمول نبودن تصويبنامه هاي شماره 11208 و 13398 جزء بنگاه راه آهن 13 /10 /1328
هيات وزيران - 971 /16231
16 /10 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

183 - استفاده از عوايد حمل سي هزار تن گندم توسط راه آهن به تهران براي تسطيح راه اهواز - اراك - قم 21 /10 /1328
هيات وزيران - 1580 /15373
26 /10 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

184 - تصويبنامه در مورد پرداخت حقوق ثابت و غيرثابت به آقاي مهندس تيمور اصلاني 28 /10 /1328
هيات وزيران - 15637 /1603
2 /11 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

185 - پرداخت هزينه سفر و فوق العاده روزانه به آقاي فردريك تالبرت بازرس ويژه بنگاه راه آهن دولتي ايران 5 /11 /1328
هيات وزيران - 1645 /15665
8 /11 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

186 - تغيير عناوين درجات افسران اداره پليس راه آهن 8 /11 /1328
هيات وزيران - 15811 /1665
9 /11 /1328- كل مصوبه نسخ مي شود

187 - آسفالت راه ايستگاه راه آهن به شهر اراك و ميدان هاي آن 26 /11 /1328
هيات وزيران - 17147 /1741
30 /11 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

188 - آسفالت خيابان اصلي شهر سمنان و راه ايستگاه راه آهن و خيابان دامغان 3 /12 /1328
هيات وزيران - 1777 /17607
4 /12 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

189 - اجازه واردات پنجاه تن مقواي زرد فشرده جهت تهيه بليط راه آهن دولتي 15 /12 /1328
هيات وزيران - 18215 /1831
16 /12 /1328 - كل مصوبه نسخ مي شود

190 - اجازه فروش مبلغ سيصد ليره به نرخ دولتي به آقاي مهندس خسرو هدايت 13 /2 /1329
هيات وزيران - 182 /2211
16 /2 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

191 - اجازه پرداخت مبلغ سيزده هزار ريال حق العلاج بيماري آقاي حسينعلي اعتضادي رييس اداره كل دفتر وزارت راه از محل صندوق بهداشت بنگاه راه آهن 23 /2 /1329
هيات وزيران - 221 /2719
26 /2 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

192 - اجازه فروش مبلغ دويست و پنجاه ليره به آقاي مهندس حسين دفتريان رييس خط و ابنيه راه آهن به نرخ رسمي دولتي 3 /3 /1329
هيات وزيران - 271 /3197
3 /3 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

193 - اجازه پرداخت مبلغ سيزده هزار ريال حق العلاج بيماري آقاي حسينعلي اعتضادي رييس اداره كل دفتر وزارت راه 27 /3 /1329
هيات وزيران - 299 /4493
28 /3 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

194 - اجازه پرداخت هزينه سفر و فوق العاده روزانه آقاي فردريك تالبرك بازرس ويژه بنگاه راه آهن ايران مأمور در نمايشگاه بين المللي سال جاري ازمير 11 /5 /1329
هيات وزيران - 8901 /7 /514
12 /5 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

195 - مأموريت آقاي فردريك تالبرك بازرس بنگاه راه آهن دولتي ايران به ازمير براي تزيين غرفة ايران در نمايشگاه بين المللي سال 1329 18 /5 /1329
هيات وزيران - 78 /7 - 542
19 /5 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

196 - اصلاح ماده 10 آيين ‏نامه وظايف هيأت نظارت بنگاه راه آهن دولتي ايران 25 /5 /1329
هيات وزيران - 595 - 50 /7
26 /5 /1329 - ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 21 /3 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

197 - اجازه پرداخت مبلغ يكصد و بيست ريال براي هر ساعت كار اعضاء شوراي عالي فني بنگاه راه آهن در جلساتي كه خارج از اوقات اداري تشكيل مي شود 4 /6 /1329
هيات وزيران - 259 /7
5 /6 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

198 - اجازه اشتغال آقاي مهندس علي مقدم با دستمزد روزي پانصد ريال به طور روزمزد 8 /6 /1329
هيات وزيران - 706 - 7 /322
9 /6 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

199 - احتساب ايستگاه راه آهن جلفا در ناحيه راه آهن و كشتيراني آذربايجان جزء نقاط درجه دو 15 /6 /1329
هيات وزيران - 736 /7 /379
16 /6 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

200 - اجازه خريد يك دستگاه اتومبيل جيپ براي سرويس اداره مركزي پليس راه آهن 10 /7 /1329
هيات وزيران - 606 /7 - 876
12 /7 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

201 - اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن 10 /7 /1329
هيات وزيران - 607 /7 - 875
12 /7 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

202 - اتخاذ تصميماتي به منظور معالجه ي كاركنان و كارگزاران روزمزد غيرموقت و حكمي بنگاه راه آهن 15 /7 /1329
هيات وزيران - 645 /7 - 899
17 /7 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

203 - آيين ‏نامه وظائف و اختيارات هيأت مديره بنگاه راه آهن 17 /7 /1329
هيات وزيران - 654 /7 - 906
18 /7 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

204 - اجازه پرداخت مبلغ چهارصد ليره هزينه معالجه آقاي حسينعلي اعتضادي بازرس بنگاه راه آهن دولتي ايران به ارز دولتي 20 /8 /1329
هيات وزيران - 874 - 7 /887
21 /8 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

205 - اجازه پرداخت مبلغ چهار ميليون و چهارصد هزار ريال كسري اعتبار ساختمان بيمارستان هاي مركز و ساري و اهواز 29 /8 /1329
هيات وزيران - 966 /7 - 911
30 /8 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

206 - اجازه انتقال ششصد نفر از افراد و درجه داران اداره پليس راه آهن به شهرباني كل كشور 6 /9 /1329
هيأت وزيران - 943 - 7 /1023
7 /9 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

207 - انتصاب آقاي مهندس حسين شقاقي به مديريت كل بنگاه راه آهن 8 /9 /1329
هيات وزيران - 1032 /7 - 949
9 /9 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

208 - صلاحيت قضاوت آقاي علي هيأت درباره اختلافات بين اداره كل ساختمان راه آهن و بانو زكيه رهنما 13 /10 /1329
هيات وزيران - 1110 - 7 /1323
14 /10 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

209 - اجازه پرداخت ماهيانه پانزده هزار ريال به آقاي مهندس حسين شقاقي مديركل بنگاه راه آهن 13 /10 /1329
هيات وزيران - 1120 - 7 /1343
17 /10 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

210 - اجازه اعزام آقاي سعيدي معاون سابق وزارت راه به انگلستان و پرداخت هزينه سفر و فوق العاده ايشان 25 /11 /1329
هيات وزيران - 7 /1670 - 1282
26 /11 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

211 - اجازه پرداخت هزينه سفر و فوق العاده روزانه آقاي سعيدي از محل اعتبار فوق العاده هزينه سفر بودجه بنگاه راه آهن دولتي ايران 1329 /12 /14
هيات وزيران - 1850 /7 - 1399
15 /12 /1329 - كل مصوبه نسخ مي شود

212 - ارتقاء درجه تعدادي از افسران كه دراداره پليس راه آهن مشغول خدمت بوده اند 12 /1 /1330
هيات وزيران - 21 /7
14 /1 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

213 - منظور نمودن هزينه مسافرت مازندران پادشاه اردن و عراق به هزينه قطعي 21 /1 /1330
هيات وزيران - 1386 /24
22 /1 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

214 - عزيمت آقايان مهندس تقي صباحي امين و اسدالله فرزانه پور به بلژيك 17 /2 /1330
هيات وزيران - 3368
18 /2 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

215 - پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه تعدادي از كارمندان دولت و ورثه قانوني آنها 18 /4 /1330
هيات وزيران - 138 /10498
19 /4 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

216 - تغيير در فرم كلاه افسران و لباس استواران اداره پليس راه آهن 15 /5 /1330
هيات وزيران - 12228
17 /5 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

217 - قائل شدن تخفيف در مورد كرايه حمل مواد نفتي از اهواز به شاهرود توسط بنگاه دولتي راه آهن ايران 27 /6 /1330
هيات وزيران - 18124
20 /7 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

218 - خريداري مقدار 70 تن بابيت(فلز) توسط بنگاه راه آهن 11 /7 /1330
هيات وزيران - 19150
14 /7 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

219 - اجراي آيين ‏نامه جديد مالي بنگاه راه آهن 18 /8 /1330
هيات وزيران - 13506
27 /8 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

220 - اعاده مجدد 463 نفر از افراد و درجه داران اداره پليس راه آهن كه به شهرباني كل كشور منتقل شده‏ اند به بنگاه راه آهن . 18 /8 /1330
هيات وزيران - 21902
19 /8 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

221 - مجاز بودن وزارت اقتصاد ملي براي اجازه ورود دادن خوار و بار مورد نياز كارمندان پاكستاني راه آهن مير جاوه 20 /8 /1330
هيات وزيران - 21088
22 /8 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

222 - تعيين حقوق ماهانه براي مديركل بنگاه راه آهن 29 /8 /1330
هيات وزيران - 22752
30 /8 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

223 - واگذاري دو واگن ازطرف بنگاه راه آهن به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران 29 /8 /1330
هيات وزيران - 22754
30 /8 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

224 - مصوبه در خصوص حداكثر مجموع حقوق و مزاياي كاركنان بانك ها و بنگاه ها و شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت 12 /11 /1330
هيات وزيران - 31486
14 /11 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

225 - خريداري مقدار سي تن قلع مورد نياز بنگاه راه آهن دولتي ايران 30 /11 /1330
هيات وزيران - 31928
1 /12 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

226 - مصوبه در خصوص رفع احتياجات آني ادارات دولتي كه كالاهايي در گمرك دارند و قادر به ترخيص نيستند. 19 /12 /1330
هيات وزيران - 36560
- - - - - - بند 3 نسخ مي شود

227 - اجازه استرداد كليه اتومبيل ‏هاي وزارت راه و بنگاه راه آهن به وسيله اداره فني وزارت دارايي 24 /2 /1331
هيات وزيران - 2478 /109
27 /2 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود

228 - اجازه اعزام آقاي اصغر خوانساري كارمند بنگاه راه آهن جهت معالجه به اروپا 22 /2 /1331
هيات وزيران - 3690 /97
23 /2 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود

229 - اجازه اعزام آقاي محمد مهرداد به اروپا 3 /3 /1331
هيات وزيران - 4940 /131
5 /3 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود

230 - حمل كليه محمولات وزارتخانه‏ ها و ادارات و بنگاه ها و شركت هاي دولتي كه مبدأ و مقصد آن در مسير راه آهن است توسط راه آهن 13 /3 /1331
هيات وزيران - 182 /5082
14 /3 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود

231 - پرداخت حق انبارداري و حق الارض بابت مقداري آهن ميله و لوازم انبارهاي فلزي و لوازم فرودگاه مهرآباد موجود در گمرك بندر شاهپور 24 /6 /1331
هيات وزيران - 11808 /340
29 /6 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود

232 - انتصاب آقاي مهندس ابوالقاسم بهزادي بمديريت كل بنگاه راه آهن دولتي ايران 29 /6 /1331
هيات وزيران - 16050 /369
30 /6 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود همچنين زمان اجراي آن منقضي شده است.

233 - اجازه پرداخت ماهيانه 15000 ريال به آقاي مهندس ابوالقاسم صديق بهزادي مديركل بنگاه راه آهن 30 /7 /1331
هيات وزيران - 419 /22028
6 /8 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود

234 - انتصاب آقاي مهندس حسين هاشمي نژاد براي مدت سه سال به مديريت كل بنگاه راه آهن با حقوق ماهيانه پانزده هزار ريال 1 /10 /1331
هيات وزيران - 515 /32148
2 /10 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود همچنين زمان اجراي آن منقضي شده است.

235 - تعيين نرخ هاي تعرفه حمل و نقل راه آهن ايران نسبت به كالاهايي كه براي صدور به وسيله راه آهن حمل مي شود 6 /10 /1331
هيات وزيران - 31260
7 /10 /1331 1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

236 - مجاز بودن بنگاه راه آهن نسبت به اخذ حق انحصاري بهره برداري از جنگل لاچم براي تهيه چوب تراورس 4 /12 /1331
هيات وزيران - 43278
7 /12 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود

237 - طرح آيين نامه اجراي لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي 27 /12 /1331
هيات وزيران - 683 /544
12 /1 /1332 - ماده 1 نسخ مي شود

238 - اساسنامه سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران 17 /1 /1332
هيات وزيران - 24 /1422
20 /1 /1332 - ماده چهارم نسخ مي شود.

239 - پرداخت حقوق چند تن از پزشكان و پزشكياران آلماني 31 /1 /1332
هيات وزيران - 4108 /55 مكرر
13 /2 /1331 - بند الف نسخ مي شود

240 - پرداخت مبلغ بيست و پنجهزار ريال هزينه معالجه آقاي محمد مهرداد كه به اروپا عزيمت نموده است 5 /2 /1332
هيات وزيران - 30618 /66
8 /2 /1331 - كل مصوبه نسخ مي شود

241 - صدور اجازه قطع اشجار مسير جاده به عرض چهار متر بدون رعايت تشريفات 12 /2 /1332
هيات وزيران - 82 /2140
13 /2 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

242 - تصويبنامه در اجراي ماده 6 و 10 لايحه قانوني اصلاح سازمان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 21 /3 /32 30 /3 /1332
هيات وزيران - 233 /10430
2 /4 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

243 - آيين نامه بهره برداي معادن 17 /4 /1332
هيات وزيران - 289 /9512
22 /4 /1332 - ماده 26 نسخ مي شود

244 - انتصاب آقاي هوشنگ سميعي به مديريت كل راه آهن به مدت سه سال 29 /4 /1332
هيات وزيران - 320 /14354
31 /4 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود همچنين زمان اجراي آن منقضي شده است.

245 - خريداري لوازم فني مورد نياز راه آهن دولتي ايران 31 /4 /1332
هيات وزيران - 14666 /328
3 /5 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

246 - اجازه امضا و مبادله قرارداد خريد 50000 ريل با كمپاني ايتاليايي ايلو 26 /5 /1332
هيات وزيران - - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

247 - تعيين ميزان حقوق ماهيانه اعضا هيأت مديره (مديران فني - مالي - اداري) 23 /6 /1332
هيات وزيران - /29942 /421
24 /6 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

248 - پرداخت مبلغ 2510 دلار بابت حقوق ارزي آقاي مهندس كپژر كاردينسن تابع دولت دانمارك 8 /7 /1332
هيات وزيران - 21194 /472
9 /7 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

249 - پرداخت 56 فقره حقوق بازنشستگي و وظيفه كارمندان 13 /7 /1332
هيات وزيران - 491 /23302
14 /7 /1332 - بند 38 نسخ مي شود

250 - اجازه خريد حدود يكصد و شصت هزار دلار ارزش تقريبي لوازم مربوط به ريل گذاري خط ميانه - تبريز 20 /7 /1332
هيات وزيران - 23996
21 /7 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

251 - اضافه شدن مبلغ چهارميليون و نهصد و سي و شش هزار و يكصد و هشتاد و هشت ريال و هفتاد دينار به بودجه سال 1332 2 /8 /1332
هيات وزيران - 21992 /556
3 /8 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

252 - پرداخت حقوق و فوق العاده مأموريت آقاي مهندس خسرو هدايت 18 /9 /1332
هيات وزيران - 773 /33616
19 /9 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

253 - استخدام 3 نفر مهندس و 7 نفر متخصص راه آهن 23 /9 /1332
هيات وزيران - 34110 /774
24 /9 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

254 - تصويبنامه راجع به استفاده از كاركنان اداره پليس راه آهن زماني كه ادارات تابع آن وزارت احتياج به مامورين انتظامي داشته باشند 21 /11 /1332
هيات وزيران - 1027 /39760
22 /11 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

255 - لغو فصل ششم از آيين نامه سازمان و اصول وظايف اداره پليس راه آهن 24 /11 /1332
هيات وزيران - 1053 /40446
25 /11 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

256 - تصويبنامه در خصوص طريقه محاكمه و مجازات هاي اداري و انظباطي مأمورين اداره پليس راه آهن 24 /11 /1332
هيات وزيران - 40446
25 /11 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

257 - لغو آيين نامه شماره 797 /3879 مورخ 7 /9 /1328 و وضع قوانين جديد 28 /11 /1332
هيات وزيران - 1080 /40040
29 /11 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

258 - تصويب مقررات راجع به بهره برداري از معادن شن و ماسه سبزآب نقشه شماره 10 5 /10 /10 /E 26 /11 /1332
هيات وزيران - 41620 /1065
28 /11 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

259 - تعيين تعرفه جديد پيشنهادي راه آهن 1 /12 /1332
هيات وزيران - 42010 /1089
2 /12 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

260 - پرداخت مستمري به وراث مرحوم محمد سربخش مهناوي در نيروي دريايي جنوب 5 /12 /1332
هيات وزيران - 41910 /1101
6 /12 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

261 - تصويبنامه راجع به كليه ماشين آلات و اسباب و افزار و لوازم يدكي مورد نياز سازمان سد كرج كه به نام آن سازمان وارد مي شود 8 /12 /1332
هيات وزيران - 42848 /1120
9 /12 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

262 - پرداخت مستمري به وراث قانوني مرحوم نجات رجب كلانترزاده 15 /12 /1332
هيات وزيران - 43226 /1169
16 /12 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

263 - پرداخت مستمري به وراث مرحوم حسن بهار پليس راه آهن دولتي ايران 15 /12 /1332
هيات وزيران - 1168 /43228
16 /12 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

264 - پرداخت معادل دو ماه از ترفيعات و اضافات سال 1331 كاركنان راه آهن به عنوان پاداش 15 /12 /1332
هيات وزيران - 43064 /1170
16 /12 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

265 - اجازه تحصيل اعتبار براي خريداري يكصد هزار تن ريل وتراورس به سازمان برنامه 26 /12 /1332
هيات وزيران - 1234 /44798
27 /12 /1332 - كل مصوبه نسخ مي شود

266 - پرداخت هزينه معالجه آقاي مهندس گروگان مدير فني راه آهن 22 /2 /1333
هيات وزيران - 158 /2806
25 /2 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

267 - تخفيف پنجاه درصدي بليط راه آهن براي محصلين دانشگاه هاي خارجي 29 /2 /1333
هيات وزيران - 3250 /194
30 /2 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

268 - پرداخت بهاي يكدستگاه اتومبيل مركوري كه بنگاه راه آهن خريداري نموده 8 /3 /1333
هيات وزيران - 222 /1912
9 /3 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

269 - اعزام آقاي مهندس مصطفي حسن پور جهت مطالعات مربوط به روسازي راه آهن به كشور فرانسه و پرداخت بهاي بليط هواپيما و فوق العاده 15 /3 /1333
هيات وزيران - 252 /5250
16 /3 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

270 - اصلاح تصويبنامه شماره 1042 مورخ 30 /4 /1325 مربوط به بهاي فروش مواد نفتي با رعايت تخفيف جهت مصارف ادارات و موسسات دولتي 15 /3 /1333
هيات وزيران - 3278 /238
16 /3 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

271 - پرداخت فوق العاده ويژه درباره تيمسار سرتيپ عبداله اشرفي رييس اداره پليس راه آهن 26 /3 /1333
هيات وزيران - 296 /6602
30 /3 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

272 - دعوت از آقاي دكتر مهندس راپ مشاور عالي اتحاديه راه آهن هاي آلمان و پرداخت هزينه سفر و حق الزحمه ايشان 29 /3 /1333
هيات وزيران - 314 /6642
30 /3 /1330 - كل مصوبه نسخ مي شود

273 - در اختيار گذاشتن ارز مورد احتياج سازمان برنامه براي پرداخت بهاي لوازم روسازي راه آهن بنرخ رسمي 9 /4 /1333
هيات وزيران - 356 /7708
10 /4 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

274 - برقراري مستمري درباره وراث مرحوم سيدمصطفي حاجي ميرزا طيب 23 /4 /1333
هيات وزيران - 6328 /436
26 /4 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

275 - حمل و نقل رايگان يكصد نفر اطفال يتيم پرورشگاه كودكان جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و اثاثيه و لوازم آنان با وسائل راه آهن دولتي ايران 6 /6 /1333
هيات وزيران - 11612 /623
8 /6 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

276 - صدور گذرنامه خدمت جهت آقاي مهندس ملك اصلاني مديركل اسبق بنگاه راه آهن دولتي ايران 6 /6 /1333
هيات وزيران - 1220 /619
18 /1 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

277 - برقراري مستمري درباره 6 نفر از وراث مرحوم رحمن سيار ترمزبان راه آهن دولتي ايران 20 /6 /1333
هيات وزيران - 11354 /481
21 /6 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

278 - فروش و صدور پروانه ارزي بابت حقوق ارزي و هزينه سفر آقاي مهندس شارل اندل 27 /6 /1333
هيات وزيران - 11354 /481
28 /6 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

279 - واگذاري عمارت سنگي متعلق براه آهن در ماكو بوزارت فرهنگ براي استفاده مدرسه 31 /6 /1333
هيات وزيران - 14880 /724
3 /7 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

280 - آيين ‏نامه اصلاحي ترفيع درجات افسران و درجه داران و افراد اداره پليس آهن 10 /7 /1333
هيات وزيران - 15324
12 /7 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود ماده 9 به شرح پيوست 3 تصويبنامه تنقيحي حاضر، نسخ صريح شده است.

281 - استخدام سه نفر مترجم متخصص براي راه آهن دولتي ايران 14 /7 /1333
هيات وزيران - 15920 /817
17 /7 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

282 - استخدام انتون بوكال تبعه اطريش در راه آهن بطور موقت و روزمزد 19 /8 /1333
هيات وزيران - 17625 /244
20 /8 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

283 - استخدام مهندس والتر نيهوس تابع دولت سويس براي مشاوره در كارهاي اساسي ساختمان راه آهن 19 /8 /1333
هيات وزيران - 17281 /944
20 /8 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

284 - دعوت آقاي مهندس ماير و پرداخت هزينه هاي حق الزحمه از اعتبارات راه آهن 13 /9 /1333
هيات وزيران - 20217 /1062
14 /9 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

285 - پرداخت حقوق و كمك و فوق العاده روزانه آقاي مهندس عزت اله هدايت براي سفر آلمان غربي 24 /9 /1333
هيات وزيران - 22687 /1096
25 /9 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

286 - پرداخت آخرين دستمزد آقاي محمد تقي خاوري پدر و وارث قانوني مرحوم جعفرخاوري راننده روزمزد اداره كل ساختمان راه آهن 1 /10 /1333
هيات وزيران - 22561 /885
2 /10 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

287 - پرداخت آخرين حقوق و كمك مرحوم احمد عمرو العلائي راننده سابق راه آهن دولتي ايران 15 /10 /1333
هيات وزيران - 24265 /1234
18 /10 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

288 - پرداخت آخرين حقوق و كمك مرحوم احمد عمرو العلائي راننده سابق راه آهن دولتي ايران 15 /10 /1333
هيات وزيران - 1234 /24265
18 /10 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

289 - پرداخت حقوق مديران فني ريالي و اداري (و اعضاي هيأت مديره راه آهن) 6 /11 /1333
هيات وزيران - 1308 /28017
9 /11 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

290 - پرداخت حقوق آقاي مهندس نصراله جالينوس رييس قسمت امور فني اداره خط و ابنيه راه آهن 23 /11 /1333
هيات وزيران - 9397 /28261
24 /11 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

291 - خريداري يك دستگاه اتومبيل شورلت ياپنتياك براي سرويس اداره كل ساختمان راه آهن با اطلاع اداره كل فني وزارت دارايي 27 /11 /1333
هيات وزيران - 1410 /29180
1 /12 /1333 - كل مصوبه نسخ مي شود

292 - پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه درباره كارمندان و خدمتگذاران دولت 27 /11 /1333
هيات وزيران - 1116 /23097
28 /12 /1333 - رديف 5 نسخ مي شود

293 - اجازه صدور پروانه ارزي بابت هزينه معالجه آقاي رشيد ايران نژاد 9 /1 /1334
هيأت وزيران - 32148 /6
10 /1 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

294 - پرداخت حقوق آقاي امير سعيدي كارمند بنگاه راه آهن 12 /1 /1334
هيات وزيران - 32137 /21
15 /1 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

295 - ترميم و پرداخت حقوق آقاي مهندس يوسف مستوفي رييس معماري اداره خط و ابنيه راه آهن 30 /1 /1334
هيات وزيران - 968 /74
2 /2 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

296 - انجام گرفتن امور راه آهن زير نظر مستقيم تيمسار سرلشگر انصاري وزير راه 9 /2 /1334
هيات وزيران - 1387 /54
10 /2 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

297 - پرداخت حقوق مرحوم ضعيم علي رجبي ميقاني به ورثه وي 13 /2 /1334
هيات وزيران - 2240
16 /2 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

298 - پرداخت حقوق و كمك و مزاياي قانوني مرحوم محمد ابراهيم دروديان به ورثه وي 13 /2 /1334
هيات وزيران - 2238 /182
16 /2 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

299 - اتخاذ تصميماتي جهت اضافه حقوق پاسبانان درجه 1 اداره پليس راه آهن 30 /2 /1334
هيات وزيران - 3430 /279
2 /3 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

300 - محول گرديدن نگاهداري پل شوسه رود كارون در اهواز از لحاظ فني و محافظت به راه آهن دولتي ايران 13 /3 /1334
هيات وزيران - 338 /4650
14 /3 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

301 - تأمين اعتبار لازم جهت لوله كشي بيست كيلومتر آب از رودخانه گرگر به بندر شاهپور توسط وزارت دارايي 24 /3 /1334
هيات وزيران - 5616 /397
27 /3 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

302 - واگذاري كارخانه اشباع تراورس شيرگاه به بنگاه راه آهن 31 /3 /1334
هيات وزيران - 407 /5440
1 /4 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

303 - اصلاح تصويبنامه شماره 17133 - 2 /12 /32 7 /4 /1334
هيات وزيران - 6790 /446
12 /4 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

304 - پرداخت حقوق و كمك قانوني مرحوم محمود رحيميان به ورثه وي 12 /4 /1334
هيات وزيران - 467 /6534
13 /4 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

305 - اصلاح ماده 38 تعرفه راه آهن دولتي ايران 12 /4 /1334
هيات وزيران - 471 /7090
15 /4 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

306 - افزوده شدن مبلغ 5 ميليون ريال بماده 41 بودجه راه آهن براي انجام كارهاي ساختماني 21 /4 /1334
هيات وزيران - 7622 /501
22 /4 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

307 - اجازه اشتغال مجدد آقاي اسداله بشارت 24 /4 /1334
هيات وزيران - 7834 /509
25 /4 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

308 - پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جهت هزينه معالجه آقاي رشيد ايران نژاد از محل صندوق بهداشت راه آهن 4 /5 /1334
هيات وزيران - 8776 /553
5 /5 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

309 - اجازه اجاره اماكن و ساختمان هاي مورد نياز به راه آهن دولتي ايران 4 /5 /1334
هيات وزيران - 8356 /548
5 /5 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

310 - پرداخت حقوق و كمك قانوني مرحوم محسن محمدپور مرندي به وراث وي 11 /5 /1334
هيات وزيران - 573 /8542
12 /5 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

311 - اجازه ترخيص كالاهاي متعلق به راه آهن دولتي ايران و اداره كل ساختمان اداره راه آهن با اخذ انبارداري غيرتصاعدي 11 /5 /1334
هيات وزيران - 9370 /582
12 /5 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

312 - پرداخت حقوق آقايان علي دفتريان و ابوالحسن شفائي 19 /5 /1334
هيات وزيران - 613 /9210
21 /5 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

313 - حمل و نقل رايگان يكصد و پنجاه نفر اطفال پرورشگاه جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و اثاثيه و لوازم آنها 23 /5 /1334
هيات وزيران - 9498 /627
24 /5 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

314 - ارائه بيست و پنج درصد تخفيف از كرايه حمل 21 /340 تن تيرآهن كه توسط راه آهن دولتي ايران جهت بيمارستان فيروزآبادي حمل گرديده 1 /6 /1334
هيات وزيران - 11170 /684
8 /6 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

315 - اجازه استخدام ده نفر متخصص و مهندس واجد شرايط مورد نياز وزارت راه از كشور آلمان غربي توسط سازمان برنامه 11 /6 /1334
هيات وزيران - 10882 /706
12 /6 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

316 - اجازه خريداري لكوموتيوهاي ديزل الكتريك مورد نياز راه آهن ايران و همچنين قطعات يدكي و تأسيسات مربوط به كارخانجات تعميرات به وزارت راه 22 /6 /1334
هيات وزيران - 770 /12314
25 /6 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

317 - پرداخت حقوق 7 نفر اعضاء شوراي عالي فني راه آهن از اعتبارات راه آهن دولتي ايران 5 /7 /1334
هيات وزيران - 8017
6 /7 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

318 - اجازه اعزام جناب آقاي مهندس خسرو هدايت معاون وزارت راه به كشور فرانسه 8 /7 /1334
هيات وزيران - 829 /8203
9 /7 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

319 - آيين ‏نامه اجراي قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي 10 /7 /1334
هيات وزيران - 8459 /859
12 /7 /1334 - مواد 9، 12، 13، 14، ماده 15 و تبصره ماده 15 نسخ مي شود

320 - پرداخت اعتبار بمنظور تأمين هزينه هاي مختلفه فرمانداري نظامي نواحي راه آهن سر تا سري از محل اعتبار بنگاه راه آهن 15 /7 /1334
هيات وزيران - 8875 /880
- - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

321 - اجازه تخصيص مبلغ پانصد ميليون ريال جهت تعويض خط راه آهن انديمشك - اراك و خريد 530 واگن به سازمان برنامه 19 /7 /1334
هيات وزيران - 907 /8971
20 /7 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

322 - اجازه حمل پنج هزار تن غله از خوزستان به مقاصد معينه به راه آهن دولتي ايران 24 /7 /1334
هيات وزيران - 9433 /917
25 /7 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

323 - اجازه ورود دويست دستگاه چرخ خاك كشي كه راه آهن دولتي ايران از آلمان وارد نموده به وزارت بازرگاني 22 /8 /1334
هيات وزيران - 10521 /1046
23 /8 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

324 - تصويب نامه شماره 10885 مورخ 25 /8 /1334 راجع به تخفيف بهاي بليط دربارة دانشجويان 24 /8 /1334
هيات وزيران - 10885
25 /8 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

325 - تصويبنامه در خصوص به تأييد رسيدن احكام اضافات و ترفيعات كاركنان راه آهن دولتي ايران كه تا كنون صادر و اجراء گرديده توسط اداره كل بازنشستگي كشور 8 /9 /1334
هيات وزيران - 101103 /1078
9 /9 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

326 - تصويب مراتبي در خصوص مانده مطالبات راه آهن دولتي ايران از شركت ملي نفت 13 /9 /1334
هيات وزيران - 13543 /1106
18 /9 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

327 - پرداخت فوق العاده به افراد و درجه داران اداره پليس راه آهن و افراد و درجه داراني كه از اداره پليس به ادارات هواپيمايي كشوري و بنادر و كشتيراني مأمور مي‏ باشند 13 /9 /1334
هيات وزيران - 1105 /13377
14 /9 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

328 - اجازه امضاء موافقتنامه دريافت و مصرف دو ميليون دلار قسمتي از وام آمريكا بين وزارت دارايي و هيأت عمليات اقتصادي آمريكا 13 /10 /1334
هيات وزيران - 1214 /15813
15 /10 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

329 - آيين ‏نامه كارهاي سخت و خطرناك و مناطق حاره بد آب و هوا 25 /10 /1334
هيات وزيران - 16753 27 /10 /1334 - بند 6 ماده 1 نسخ مي شود

330 - ارائه تخفيف از طرف راه آهن در كرايه حمل دستگاه حرارت مركزي بيمارستان ارجمند 2 /11 /1334
هيات وزيران - 17267 /1282
4 /11 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

331 - تصويب بودجه بهره برداري و ساختماني راه آهن دولتي ايران 12 /11 /1334
هيات وزيران - 1299 /17903
12 /11 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

332 - پرداخت فوق العاده اعاشه جناب آقاي مهندس خسرو هدايت 16 /11 /1334
هيات وزيران - 1307 /18323
17 /11 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

333 - اجازه خريداري لوازم مورد نياز به اداره ارتباطات راه آهن 18 /11 /1334
هيات وزيران - 1319 /18529
21 /11 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

334 - ارائه تخفيف توسط راه آهن دولتي ايران در كرايه حمل 15 صندوق محتوي دستگاه ريون ايكس و لوازم مربوطه آن متعلق به بهداري 18 /12 /1334
هيات وزيران - 19877 /1410
15 /12 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

335 - اصلاح موادي از تعرفه راه آهن 17 /12 /1334
هيات وزيران - 20103 /1422
19 /12 /1334 - كل مصوبه نسخ مي شود

336 - موظف نمودن يك هيأت به رياست وزيرز بازرگاني به انجام مذاكرات لازم با هيأت با نمايندگي بازرگاني تركيه و تهيه موافقتنامه هاي لازم 20 /1 /1335
هيات وزيران - 6 /746
22 /1 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

337 - اجازه پرداخت هزينه معالجه و رفت و برگشت آقاي مصطفي همارا به آلمان غربي از بودجه صندوق بهداشت راه آهن دولتي ايران 20 /1 /1335
هيات وزيران - 18843 /76
21 /1 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

338 - اجازه پرداخت فوق العاده اعاشه به مأمورين راه آهن و بنگاه جنگل هاي شاغل در جنگل لاجيم بدون رعايت ماده 43 آيين ‏نامه 20 /1 /1335
هيات وزيران - 20439 /40
21 /1 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

339 - اجازه حمل رايگان ده نفر اطفال پرورشگاه كودكان شير و خورشيد سرخ ايران و لوازم مربوطه آنها به خرمشهر 29 /1 /1335
هيات وزيران - 798 /80
30 /1 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

340 - اجازه ورود تعداد شصت دستگاه واگون مستعمل براي توسعه بنادر خرمشهر و شاهپور به ايران 12 /2 /1335
نخست وزير - 73712 /2678
15 /2 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

341 - افزايش نرخ تخفيف پنبه خام صادراتي 19 /2 /1335
هيات وزيران - 2324 /149
23 /2 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

342 - اجازه ورود پانصد هزار اصله تراورس چوبي از كشورهاي خارج به راه آهن ايران 29 /2 /1335
نخست وزير - 3888 /200
1 /3 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

343 - اصلاح تصويبنامه شماره 16633 در مورد مقررات فرمانداري نظامي در طرفين راه آهن 2 /3 /1335
هيأت وزيران - 3986 /217
3 /3 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

344 - اعطاي مجوز و تأمين اعتبار براي بكارگيري آقاي مهندس گيتيارد براي مطالعه در امور فني راه آهن دولتي ايران 12 /3 /1335
هيأت وزيران - 260 /4224
13 /3 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

345 - آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران 12 /3 /1335
هيات وزيران - 269 /4666
13 /3 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

346 - تأمين اعتبار براي پرداخت حقوق و كمك ماهيانه آقاي مهندس تقي سرلك 11 /4 /1335
هيأت وزيران - 379 /6406
12 /4 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

347 - مرمت سريع راههايي كه در نتيجه سيل اخير خراب شده 8 /5 /1335
هيأت وزيران - 437 /8204
9 /5 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

348 - اجازه حمل رايگان فيل اهدائي دولت هندوستان و محافظين آن با وسائل راه آهن به تهران 10 /5 /1335
هيأت وزيران - 460 /6390
13 /5 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

349 - اجازه واگذاري زميني در ايستگاه خرمشهر به شركت جان مولم 29 /5 /1335
هيأت وزيران - 8844
30 /5 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

350 - تأمين اعتبار براي پرداخت ماهيانه مبلغي به وراث قانوني مرحوم احمد آقاجان زاده 5 /6 /1335
هيأت وزيران - 538 /8988
6 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

351 - اجازه پرداخت هزينه معالجه آقاي مصطفي همارا 5 /6 /1335
هيأت وزيران - 9204 /529
6 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

352 - معافيت چوب آلات و لوازم تعمير اسكله از پرداخت حق الارض 5 /6 /1335
هيأت وزيران - 9202 /528
6 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

353 - تأمين اعتبار براي پرداخت ماهيانه مبلغي به وراث مرحوم حميد نوروزي 12 /6 /1335
هيأت وزيران - 9886 /578
13 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

354 - تأمين اعتبار براي پرداخت مبلغي به ورثه مرحوم پاك نيان 12 /6 /1335
هيأت وزيران - 10064 /577
13 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

355 - تأمين اعتبار براي پرداخت ماهيانه مبلغي به وراث مرحوم عزيز شفيعي 12 /6 /1335
هيأت وزيران - 10274 /579
13 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

356 - تأمين اعتبار براي پرداخت ماهيانه مبلغي به وراث قانوني مرحوم ميرحسين ميرقلمي 12 /6 /1335
هيأت وزيران - 10062 /580
13 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

357 - اجازه كرايه اتوبوس و كاميون به بنگاه راه آهن دولتي ايران 21 /6 /1335
هيأت وزيران - 11446
22 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

358 - اجازه پرداخت بهاي شش دستگاه فرستنده و گيرنده بي سيم و متعلقات مربوطه در وجه كمپاني AME 21 /6 /1335
هيأت وزيران - 11448
22 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

359 - تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص الغاي ماده 9 آيين ‏نامه منضم به تصويبنامه شماره15324 تاريخ 12 /7 /33 اداره پليس راه آهن و تبصره آن 28 /6 /1335
هيات وزيران - 11254 /802
28 /6 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

360 - تأمين اعتبار براي برقراري حقوق وظيفه درباره ورثه مرحوم محمد انصاري حسينيه 18 /7 /1335
هيأت وزيران - 694 /12536
19 /7 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

361 - اجازه حمل سنگ ها و مواد معدني بمنظور مرمت جاده هاي سيل زده 25 /7 /1335
هيأت وزيران - 14324 /730
25 /7 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

362 - تأمين اعتبار براي برقراري مستمري درباره وراث مرحوم ميركريم موسوي شبستري 13 /8 /1335
هيأت وزيران - 789 /13822
14 /8 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

363 - تأمين اعتبار براي برقراري مستمري درباره وراث مرحوم محمد پورخطائي منصف 13 /8 /1335
هيأت وزيران - 788 /14322
14 /8 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

364 - اجازه نگهداري مقاديري از گندم هاي اهدائي آمريكا بسيل زدگان در انبار كالاي ايستگاه راه آهن كاشان 23 /8 /1335
هيأت وزيران - 823 /9093
24 /8 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

365 - اجازه حمل كالاهاي محموله با راه آهن به منظور مرمت جاده هاي سيل زده بدون اخذ تن كيلومتر بيست دينار 23 /8 /1335
هيأت وزيران - 829 /10197
24 /8 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

366 - پرداخت هزينه معالجه و كرايه اياب و ذهاب با هواپيما به آقاي امير سعيدي رييس دفتر شوراي عالي راه آهن دولتي ايران (تأمين اعتبار براي پرداخت مبلغي براي هزينه معالجه و اياب و ذهاب به آقاي امير سعيدي) 7 /9 /1335
هيأت وزيران - 11351
8 /9 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

367 - اجازه تبديل نوع خدمت برخي از آقايان در وزارت راه 5/10 /1335
هيأت وزيران - 13561
8 /10 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

368 - اجازه حمل مقداري شن از معدن سبزاب توسط راه آهن دولتي ايران 5/10 /1335
هيأت وزيران - 962 /12579
8 /10 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

369 - تأمين اعتبار براي برقراري حقوق وظيفه درباره ورثه قانوني مرحوم محمد دريسي 12 /10 /1335
هيأت وزيران - 13293 /974
13 /10 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

370 - تأمين اعتبار براي برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم سيد حسين موسوي نژاد 3 /11 /1335
هيأت وزيران - 1017 /14067
6 /11 /1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

371 - تأمين اعتبار براي تهيه و حمل چهل دستگاه لكوموتيو ديزل الكتريك و تهيه قطعات يدكي و وسايل كارخانجات تعمير ديزل 16 /12 /1335
هيأت وزيران - 1174 /19031
18 /12 ./1335 - كل مصوبه نسخ مي شود

372 - پرداخت حق گماشته افسران انتظامي پليس راه آهن دولتي ايران و همرديفان آنان از اول فروردين 1335 7 /1 /1336
هيأت وزيران - 19675 /6
10 /1 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

373 - تخفيف نرخ تعرفه راه آهن در حمل ششصد تن ورق بشكه قراضه شركت ملي نفت ايران از اهواز به تهران 7 /1 /1336
هيأت وزيران - 26 /18883
12 /1 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

374 - مجوز راه آهن دولتي ايران به اعزام چهارصد نفر از اهالي خراسان بدون دريافت كرايه در مراجعت به تهران 28 /1 /1336
هيأت وزيران - 64 /1682
29 /1 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

375 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم آقاي حسن ظفرنژاد اهوازي پرستار راه آهن دولتي ايران 4 /2 /1336
هيأت وزيران - 19511 /73
5 /2 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

376 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم آقاي شكور ارفعي رييس قطعه سابق راه آهن دولتي ايران 4 /2 /1336
هيأت وزيران - 19575 /74
5 /2 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

377 - پرداخت هزينه معالجه و اياب و ذهاب آقاي محمود كاوياني رييس ناحيه راه آهن جنوب 4 /2 /1336
هيأت وزيران - 2366 /77
7 /2 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

378 - پرداخت هزينه دو ماهه معالجه و اياب و ذهاب آقاي مهندس علي محمد كشاورز صدر كارمند راه آهن دولتي ايران 9 /2 /1336
هيأت وزيران - 2710 /94
10 /2 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

379 - تبديل نوع خدمت آقاي امامعلي حبيبي كارمند راه آهن به علت احراز مقام در مسابقات قهرماني المپيك به رسمي و ترميم اصل حقوق 20 /2 /1336
هيأت وزيران - 2610 /124
22 /2 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

380 - معافيت شش نفر از قهرمانان كشتي راه آهن از عوارض گذرنامه براي شركت در مسابقات كشتي بين المللي در اسلامبول 20 /2 /1336
هيأت وزيران - 3472 /150
23 /2 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

381 - اجازه امضاء موافقتنامه هاي راجع به اصلاح شبكه مخابراتي پيمان بغداد و اتصال راه آهن ايران به تركيه و شاهراه تهران - تبريز به شبكه راه تركيه به آقاي دكتر آموزگار 22 /2 /1336
هيأت وزيران - 102 /3762
22 /2 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

382 - پرداخت يك چهارم حقوق ثابت ماهيانه به عنوان كرايه منزل به كاركنان راه آهن ايستگاه هاي مشهد و تبريز 4 /3 /1336
هيأت وزيران - 5348 /194
5 /3 /1336- كل مصوبه نسخ مي شود

383 - اجراء كليه احكام اضافات و ترفيعات سال 1335 كاركنان راه آهن 4 /3 /1336
هيأت وزيران - 5350 /199
5 /3 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

384 - پرداخت هزينه معالجه و اياب و ذهاب آقاي علي اكبر بهبودي معاون اداره كارگزيني و امور اجتماعي راه آهن 4 /3 /1336
هيأت وزيران - 4988 /176
6 /3 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

385 - معافيت از پرداخت عوارض 203 تن گندم بعلت نرسيدن كشتي استيجاري به خرمشهر 4 /3 /1336
هيأت وزيران - 4722 /177
6 /3 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

386 - اجازه خريداري ماشين آلات آتش نشاني اداره پليس و ادارات جريه، خط و ابنيه بدون تشريفات مناقصه 11 /3 /1336
هيأت وزيران - 5900 /228
13 /3 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

387 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم سروان محمد ابراهيم جليلي 25 /3 /1336
هيأت وزيران - 239 /5014
26 /3 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

388 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم آقاي محسن ملائي پاسبان اداره پليس راه آهن دولتي ايران 5 /4 /1336
هيأت وزيران - 8082 /287
6 /4 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

389 - انتقال سركار سرهنگ دوم محمود وحدت افشار از وزارت جنگ به اداره پليس راه آهن دولتي ايران 5 /5 /1336
هيأت وزيران - 10754 /368
7 /5 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

390 - حمل كتب دبستاني سال 36 - 37 بوسيله راه آهن بدون پرداخت كرايه به مقاصد معينه 5 /5 /1336
هيأت وزيران - 367 /11132
12 /5 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

391 - خريداري تعداد 100 دستگاه واگن قطار مسافري از دو كمپاني لينك هوفمان بوش و ايند وستري وركه كارلسروحه آلمان 12 /5 /1336
هيأت وزيران - 11250 /396
13 /5 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

392 - واگذاري يكصد قطعه ريل 12 متري و 300 اصله تراورس مستعمل به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران 23 /5 /
1336
هيأت وزيران - 11906 /401
24 /5 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

393 - پرداخت تفاوت هزينه معالجه به آقاي امير سعيدي رييس دفتر شوراي عالي راه آهن دولتي ايران 30 /5 /1336
هيأت وزيران - 12398 /4046
31 /5 /1336
- كل مصوبه نسخ مي شود

394 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم آقاي ابراهيم بقائي كندوان راهبان راه آهن دولتي ايران 30 /5 /1336
هيأت وزيران - 12214 /436
31 /5 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

395 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم آقاي عبدالرضا طرخاني سرديگساز راه آهن دولتي ايران 30 /6 /1336
هيأت وزيران - 14558 /517
31 /6 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

396 - عدم اخذ مبلغ چهارصد و بيست هزار و پانصد ريال بابت حق توقف واگن راه آهن از سازمان تعاوني كادر نيروهاي انتظامي 30 /6 /1336
هيأت وزيران - 497 /13926
31 /6 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

397 - تصويبنامه راجع به مجوز حمل رايگان ده هزار كيلو شير خشك جهت آسايشگاه هاي جزامي ها توسط راه آهن دولتي ايران 13 /7 /1336
هيأت وزيران - 520 /13735
14 /7 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

398 - تصويبنامه راجع به حمل مجاني اتومبيل استانداري خوزستان بوسيله راه آهن 28 /7 /1336
هيأت وزيران - 587 /14301
29 /7 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

399 - تصويبنامه راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم آقاي مصطفي آقازاده گللو رييس قطار باري راه آهن دولتي ايران 8 /8 /1336 هيأت وزيران - 16315
11 /8 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

400 - تصويبنامه راجع به خريداري تعدادي لكوموتيوهاي ديزل الكتريك و قطعات يدكي آن از كارخانه ژنرال موتور آمريكا 15 /8 /1336
هيأت وزيران - 643 /17055 - 16 /8 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

بندهاي 401 تا 800

401 - تصويبنامه راجع به پرداخت كرايه منزل به كاركنان ايستگاه مراغه 10 /9 /1336
هيأت وزيران - 18681 /694
12 /9 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

402 - تصويبنامه راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره وراث مرحوم حسين ربوبي كارمند روزمزد راه آهن دولتي ايران 13 /9 /1336
هيأت وزيران - 718 /18893
14 /9 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

403 - تصويبنامه راجع به اخذ درصدي علاوه بر بهاي بليط قطار از هر مسافر جهت ساختمان آرامگاه نادرشاه 13 /9 /1336
هيأت وزيران - 717 /19777
14 /9 /1336 1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

404 - تصويبنامه راجع به پرداخت هزينه معالجه آقاي مهندس عليمحمد كشاورز صدر 14 /10 /1336
هيأت وزيران - 764 /21113
15 /10 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

405 - تصويبنامه راجع به برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم آقاي علي اكبر فدايي جوان نگهبان سويل اداره پليس راه آهن 19 /11 /1336
هيأت وزيران - 864 /22140
20 /11 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

406 - تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 82 تعرفه 30 /11 /1336
هيأت وزيران - 912 /22462
1 /12 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

407 - تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 104 تعرفه راه آهن 30 /11 /1336
هيأت وزيران - 904 /22464
1 /12 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

408 - تصويبنامه راجع به واگذاري اراضي خالصه واقع در سربندر خوزستان به راه آهن دولتي ايران 30 /11 /1336
هيأت وزيران - 916 /22054
1 /12 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

409 - تصويبنامه راجع به موافقت با خريداري قطار كامل سلطنتي از كمپاني وگمان آلمان غربي 21 /12 /1336
هيأت وزيران - 970 /24998
22 /12 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

410 - تصويبنامه راجع به الحاق يك ماده به تعرفه راه آهن 23 /12 /1336
هيأت وزيران - 992 /22460
24 /12 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

411 - تصويبنامه راجع به پرداخت هزينه ساختمان خط قم و كاشان به حساب راه آهن دولتي ايران 28 /12 /1336
هيأت وزيران - 25774 /1017
29 /12 /1336 - كل مصوبه نسخ مي شود

412 - اجازه انتقال دو هزار ريل از را ه آهن دولتي ايران به جزيره قشم 9 /1 /1337
هيأت وزيران - 296
11 /1 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

413 - اعزام آقاي اسداله فرزانه پور به آلمان غربي بمنظور نظارت در ساختمان واگن‏ هاي سلطنتي 27 /1 /1337
هيأت وزيران - 1404 /60
27 /1 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

414 - تصويبنامه راجع به افتتاح راه آهن تهران - تبريز 22 /2 /1337
هيأت وزيران - 2800
11 /2 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

415 - تفويض اختيار به آقاي دكتر آموزگار راجع به امضاء موافقتنامه هاي مربوطه در جلسه ارديبهشت ماه كميته اقتصادي پيمان بغداد 22 /2 /1337
هيأت وزيران - 102 /3762
23 /2 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

416 - مسافرت رايگان 200 نفر از اطفال و كاركنان پرورشگاه يتيمان رشت از تهران به مشهد و بالعكس با قطار 22 /2 /1337
هيأت وزيران - 131 /3444
23 /2 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

417 - انقعاد قرارداد بمنظور واگذاري بوفه رستوران هاي راه آهن دولتي ايران با شركت واگن بوفه و رستوران ها و خواب آلمان 22 /2 /1337
هيأت وزيران - 3666 /130
23 /2 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

418 - پرداخت مبلغي بطور ماهيانه بابت فوق العاده ويژه و مقطوع مرحوم محسن ملائي به ورثه وي 12 /3 /1337
هيأت وزيران - 5522 /206
13 /3 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

419 - تصويبنامه راجع به اعمال تخفيف نسبت به بعضي از هزينه هاي حمل كالاهاي صادراتي توسط راه آهن دولتي ايران 17 /3 /1337
هيأت وزيران - 6132 /232
18 /3 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

420 - برقراري مستمري درباره وراث قانوني مرحوم مهدي كشوري راد كارمند راه آهن دولتي ايران 26 /3 /1337
هيأت وزيران - 72558 /245
27 /3 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

421 - تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 104 تعرفه راه آهن 31 /3 /1337
هيأت وزيران - 7380 /277
1 /4 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

422 - تصويبنامه راجع به تعرفه راه آهن سيمان الوان 31 /3 /1337
هيأت وزيران - 7184
1 /4 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

423 - پرداخت هزينه معالجه و كرايه اياب و ذهاب آقاي رضا اسماعيل بيگي كارمند راه آهن دولتي ايران 11 /4 /1337
هيأت وزيران - 8048 /313
12 /4 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

424 - تصويبنامه راجع به اعمال تخفيف نسبت به حمل چهل هزار تن قير متعلق به شركت ملي نفت ايران توسط راه آهن دولتي ايران 11 /4 /1337
هيأت وزيران - 7774 /314
12 /4 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

425 - تصويبنامه راجع به حمل رايگان كتب دبستاني سال تحصيلي 37 - 38 به مقاصد معينه توسط راه آهن دولتي 11 /4 /1337
هيأت وزيران - 8050 /309
12 /4 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

426 - حمل وسايل امدادي جمعيت شير و خورشيد با رعايت 50 درصد تخفيف توسط راه آهن دولتي ايران 28 /4 /1337
هيأت وزيران - 358 /9786
30 /4 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

427 - پرداخت فوق العاده ماهيانه درباره ورثه مرحوم صفرعلي شيخ محمدي پاسبان سابق اداره پليس راه آهن 1 /5 /1337
هيأت وزيران - 10650 /373
8 /5 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

428 - برخورداري از مزاياي قانون جلب سرمايه هاي خارجي نسبت به يك شركت آلماني 18 /5 /1337
هيأت وزيران - 11390 /411
20 /5 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

429 - برقراري مستمري درباره وراث قانوني مرحوم احمد اسماعيل كرد همداني معاون كارخانه ناحيه راه آهن لرستان 20 /5 /1337
هيأت وزيران - 423 /10738
21 /5 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

430 - اجازه خريد 18 دستگاه واگن گرم كننده قطارهاي مسافربري از كمپاني ماگوركار اكسپورت آمريكا 20 /5 /1337
هيأت وزيران - 418 /11584
21 /5 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

431 - برقراري حقوق وظيفه درباره مرحوم رحمت اله ابوحمزه راهدار ناحيه راه آهن تهران 22 /5 /1337
هيأت وزيران - 10740 /433
23 /5 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

432 - اصلاح تبصره بند (د) ماده 126 آيين ‏نامه تعرفه راه آهن 8 /6 /1337
هيأت وزيران - 13196 /482
9 /6 /1337 - تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

433 - پرداخت مبلغي به آقاي مهندس طاهرزاده بهزاد بابت هزينه معالجه در خارج از كشور 10 /6 /1337
هيأت وزيران - 13286 /484
12 /6 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

434 - انتقال دائم آقاي عباداله طاعتي كارگر بنگاه مستقل آبياري به راه آهن دولتي ايران 19 /6 /1337
هيأت وزيران - 502 /13310
19 /6 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

435 - پرداخت وام توسط بنگاه راه آهن دولتي به اداره كل هواپيمائي كشوري جهت تأديه حقوق معوقه سه نفر كارشناس برج مراقبت 26 /6 /1337
هيأت وزيران - 530 /14150
27 /6 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

436 - برقراي حقوق وظيفه درباره وراث قانوني مرحوم خيراله ابوالحسني 19 /7 /1337
هيأت وزيران - 15330
21 /7 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

437 - انجام مطالعات و نقشه برداري ساختمان راه آهن بين كاشان و اصفهان و تأمين اعتبار لازم در بودجه هاي ساليانه 24 /8 /1337
هيأت وزيران - 18366 /694
25 /8 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

438 - تصويبنامه راجع به پيش بيني پرداخت ديون باقيمانده هر سال در بودجه سال بعد 1 /9 /1337
هيأت وزيران - 18484 /706
3 /9 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

439 - برقراري مستمري درباره وراث قانوني مرحوم احمد مقدم كارمند رسمي راه آهن دولتي ايران 1 /9 /1337
هيأت وزيران - 18860 /718
3 /9 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

440 - واگذاري يك قطعه زمين متعلق به راه آهن جنوب در اهواز به سازمان برنامه براي نصب استاسيون فشار قوي (واگذاري قطعه زميني به سازمان برنامه جهت نصب استاسيون فشارقوي) 1 /9 /1337
هيأت وزيران - 707 /17890
3 /9 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

441 - پرداخت مبلغي به عنوان كمك به آقاي مهندس طاهرزاده بهزاد عضو بازنشسته راه آهن 5 /9 /1337
هيأت وزيران - 18636 /742
6 /9 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

442 - پرداخت مبلغي بابت هزينه معالجه و بهاي بليط رفت و برگشت آقاي دكتر حسين قاضي پور در انگلستان 29 /9 /1337
هيأت وزيران - 828 /21482
1 /10 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

443 - برقراري حقوق وظيفه درباره ورثه قانوني مرحوم سروان محمد ابراهيم جليلي 3 /10 /1337
هيأت وزيران - 839 /21576
4 /10 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

444 - برقراري فوق العاده ويژه درباره ورثه قانوني مرحوم نجفقلي احمدوند پاسبان اداره پليس راه آهن 13 /10 /1337
هيأت وزيران - 21940 /864
15 /10 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

445 - خريد لوازم مورد نياز وزارت گمركات و انحصارات از محل بقيه اعتبار موجود از قرضه بانك صادرات و واردات واشنگتن 13 /10 /1337
هيأت وزيران - 22140 /883
15 /10 /1337 - بند 1 نسخ مي شود

446 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث قانوني مرحوم يحيي قاضي نظام 13 /10 /1337
هيأت وزيران - 21884 /865
15 /10 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

447 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث قانوني مرحوم ابوالقاسم كردستاني رييس قطار رسمي راه آهن دولتي ايران 27 /10 /1337
هيأت وزيران - 22758 /903
29 /10 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

448 - معافيت وزارت پست و تلگراف و تلفن از پرداخت حق الارض كالاي مربوط به سيم كشي موجود در شهريار 1 /11 /1337
هيأت وزيران - 23116 /912
4 /11 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

449 - اعمال تخفيف نسبت به آب بهاي مورد مصرف انجمن ايران و آمريكا 1 /11 /1337
هيأت وزيران - 23730 /922
4 /11 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

450 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث قانوني مرحوم فرهاد قهرماني رييس ايستگاه سابق راه آهن دولتي 11 /11 /1337
هيأت وزيران - 22970 /911
4 /11 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

451 - برقراري حقوق وظيفه درباره وراث قانوني مرحوم حسن بهار پاسبان درجه سه اداره پليس راه آهن 11 /11 /1337
هيأت وزيران - 23982 /969
13 /11 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

452 - اضافه شدن يك تبصره به ماده (113) آين نامه تعرفه راه آهن 25 /11 /1337
هيأت وزيران - 25084 /847
27 /11 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

453 - اصلاح بند (و) ماده 38 آيين ‏نامه مالي راه آهن 9 /12 /1337
هيأت وزيران - 915 /26168
11 /12 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

454 - مجوز استخدام دانشياران و كارمندان مورد نياز در تعدادي از استان ها و مراكز دولتي 13 /12 /1337
هيأت وزيران
- 26588 /936
16 /12 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

455 - تصويبنامه راجع به تشكيل كميسيون تطبيق موضوع تبصره (1) ماده 56 اصلاحي آيين ‏نامه استخدامي راه آهن 16 /12 /1337
هيأت وزيران - 945 /26994
17 /12 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

456 - تصويبنامه راجع به هزينه حمل و تخليه شش هزار تن لوازم كارنجات قند فريمان 16 /12 /1337
هيأت وزيران - 27026 /946
17 /12 /1337 - كل مصوبه نسخ مي شود

457 - اجازه خريد زمين براي احداث بيمارستان مركزي و تأسيسات و منازل مسكوني از اعتبار صندوق بهداشت راه آهن 18 /1 /1338
هيأت وزيران - 648
21 /1 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

458 - اجازه استخدام چهل نفر ديپلمه به عنوان مكانيكسين علائم الكتريكي خط در راه آهن 21 /1 /1338
هيأت وزيران - 764
22 /1 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

459 - اجازه اداره امور بوفه رستوران هاي راه آهن به صورت بازرگاني 18 /2 /1338
هيأت وزيران - 2546
19 /2 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

460 - اجازه تخفيف 50 % درصدي حمل مقدار9000 مترمكعب شن مورد نياز اداره راه خوزستان با وسايل راه آهن 25 /2 /1338
هيأت وزيران - 3530
26 /2 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

461 - اجازه پرداخت ماهيانه پنج هزار ريال به رؤساي نواحي راه آهن از اعتبارات مربوطه راه آهن 25 /2 /1338
هيأت وزيران - 3156
26 /2 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

462 - تخفيف 50 % درصدي بهاي بليط مسافرت كليه اعضاي پيش آهنگان و مديران فني و مربيان پيش آهنگي جهت شركت در اردوها و كلاس هاي تربيتي به وسيله راه آهن 12 /3 /1338
هيأت وزيران - 289 /4718
15 /3 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

463 - اجازه حمل كتب كلاس هاي ابتدائي و اكابر سال تحصيلي 38 - 1339 به وسيله راه آهن دولتي و بدون اخذ كرايه 29 /3 /1338
هيأت وزيران - 6048
30 /3 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

464 - اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ پنج هزار و هفتصد ريال به وراث مرحوم فني پور آذري سرتعميركار راه آهن دولتي ايران 12 /4 /1338
هيأت وزيران - 6892 /388
13 /4 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

465 - اجازه امضاي قرارداد و سفته هاي مربوط به دريافت وام از بانك صادرات و واردات آمريكا به آقاي دكتر عليقلي اردلان سفير ايران در واشنگتن 19 /4 /1338
هيأت وزيران - 720 /7672
20 /4 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

466 - اختصاص مبلغ ده ميليون از بليط هاي راه آهن جهت كمك به تكميل ساختمان مسجد قم 9 /5 /1338
هيأت وزيران - 9552
10 /5 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

467 - اجازه پرداخت هزينه لوازم مصنوعي و وسائل مورد احتياج آقاي همايون جليلي كارمند راه آهن و پرداخت پاداش به ايشان از اعتبارات راه آهن 17 /6 /1338
هيأت وزيران - 12154
- كل مصوبه نسخ مي شود

468 - اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ يكصد و بيست و هشت ريال به وراث مرحوم فتاح توران سوزنبان سابق راه آهن دولتي ايران 31 /6 /1338
هيأت وزيران - - - - - - - - كل مصوبه نسخ مي شود

469 - اجازه پرداخت هزينه هاي ادامه معالجه آقاي حسين طبرسي از اعتبارات راه آهن 31 /6 /1338
هيأت وزيران - 13192
1 /7 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

470 - اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ دو هزار و هفتصد و نود ريال به وراث مرحوم اصغرعلي محمدي پاسبان پليس بندر خرمشهر 31 /6 /1338
هيأت وزيران - 13620
1 /7 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

471 - اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ چهار هزار و نهصد ريال به وراث مرحوم سيدبابا رياضي رييس قطار سابق ناحيه راه آهن لرستان 7 /7 /1338
هيأت وزيران - 742 /13106
11 /7 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

472 - اجازه پرداخت ماهانه مبلغ 6920 ريال به وراث مرحوم احمد مقدم كارمند پيشين راه آهن دولتي ايران 27 /7 /1338
هيأت وزيران - 17252
29 /7 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

473 - اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ يكهزار و سيصد و پنج ريال به وراث مرحوم نادر ابراهيم زاده خانه سر سوزنبان سابق ناحيه راه آهن و كشتيراني آذربايجان 28 /7 /1338
هيأت وزيران - 16376
29 /7 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

474 - اجازه خريد لوازم مورد راه آهن ايران به مبلغ چهارده ميليون و هشتصد هزار ريال از كارخانه الكتروتريت آلمان 1 /8 /1338
هيأت وزيران - 17868
9 /8 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

475 - اجازه پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال به آقاي مصطفي عامري مديركل اداري راه آهن دولتي ايران بابت هزينه معالجه در خارج از كشور 29 /8 /1338
هيأت وزيران - 21016
30 /8 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

476 - اجازه مسافرت تيمسار سرلشگر انصاري وزير راه به آنكارا براي رسيدگي به اجراي طرح مشترك راه آهن ايران و تركيه 6 /9 /1338
هيأت وزيران - 22400
7 /9 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

477 - معافيت آقاي محمدباقر اخوان فرشچي متهم به معاونت در كلاهبرداري از تعقيب كيفري 17 /9 /1338
هيأت وزيران - 23378
18 /9 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

478 - تعيين كرايه حمل لوازم كارخانجات قند شيروان و قوچان از قرار هر تن كيلومتر 1 /20 ريال 19 /9 /1338
هيأت وزيران - - - - - -
20 /9 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

479 - اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ چهار هزار و هشتصد و هشتاد و سه ريال به وراث مرحوم محمدعلي تقوي گركان سركارگر راه آهن دولتي ايران 13 /11 /1338
هيأت وزيران - 29676
14 /11 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

480 - اجازه پرداخت ماهيانه يكصد و چهل ريال به وراث مرحوم يدالله دماوندي سوزنبان سابق راه آهن دولتي ايران 13 /11 /1338
هيأت وزيران - 27270
14 /11 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

481 - اصلاح ماده 22 تعرفه راه آهن 16 /11 /1338
هيأت وزيران - 30016
17 /11 /1338 - تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

482 - اجازه صدور گذرنامه خدمت براي آقاي مهندس تقي صباحي امين 16 /11 /1338
هيأت وزيران - 30270
17 /11 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

483 - اجازه پرداخت هزينه معالجه آقاي امير سعيدي رييس دفتر شوراي عالي فني راه آهن 27 /11 /1338
هيأت وزيران - 31306
28 /11 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

484 - اجازه پرداخت ماهيانه مبلغ سه هزار و هشتصد و بيست ريال به وراث مرحوم اكبر گزنه خدمتگذار راه آهن دولتي ايران 14 /12 /1338
هيأت وزيران - 31042
16 /12 /1338 - كل مصوبه نسخ مي شود

485 - استخدام راه آهن دولتي ايران از افراد واجد شرايط به تعداد ششصد و سي و شش نفر 10 /1 /1339
هيأت وزيران - 458
14 /1 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

486 - اجازه پرداخت هزينه معالجه آقاي حسين گلريز بازرس اداره كل جريه و كارخانجات راه آهن 10 /2 /1339
هيأت وزيران - 3018
11 /2 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

487 - پرداخت هزينه معالجه آقاي نصرت الله خوئي كارمند راه آهن به ميزان ريالي سي هزار ريال به علاوه هزينه رفت و برگشت هواپيما 4 /3 /1339
هيأت وزيران - 6542
7 /3 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

488 - اجازه پرداخت هزينه معالجه آقاي هوشنگ شيباني كارمند راه آهن به ميزان حداكثر چهل هزار ريال 4 /3 /1339
هيأت وزيران - 6082
5 /3 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

489 - اجازه پرداخت هزينه معالجه آقاي ايرج شاملو به ميزان حداكثر چهل هزار ريال از اعتبارات راه آهن 4 /3 /1339
هيأت وزيران - 6828
5 /3 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

490 - پرداخت هزينه معالجه آقاي خليل تلقي كارمند ناحيه راه آهن 7 /3 /1339
هيأت وزيران - 6894
8 /3 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

491 - تشكيل اداره مسافرت راه آهن و الحاق آن به راه آهن دولتي 14 /3 /1339
هيأت وزيران - 8220 /336
17 /3 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

492 - تأمين اعتبار براي پرداخت مبلغي در وجه ورثه حسن قاسمي راد 25 /3 /1339
هيأت وزيران - 8288 /386
28 /3 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

493 - اجازه استخدام دكتر صادق ميرعمادي براي خدمت در بيمارستان راه آهن 11 /4 /1339
هيأت وزيران - 9904
12 /4 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

494 - تعيين فوق العاده روزانه و پاداش آقاي مهندس مشايخي براي مشاركت در كنفرانس محلي اكافه 11 /4 /1339
هيأت وزيران - 10916
12 /4 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

495 - اجازه پرداخت هزينه هاي لازم براي معالجه آقاي ابراهيم خليل فيض مرند 11 /4 /1339
هيأت وزيران - 10880
12 /4 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

496 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران به انتقال مجاني پيش آهنگان و مربيان و سرپرستان و وسايل سازمان ملي پيش آهنگي به تهران 11 /4 /1339
هيأت وزيران - 425 /10914
22 /4 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

497 - اجازه حمل محمولات سازمان اطلاعات و امنيت كشور با بيست و پنج درصد تخفيف در نرخ تعرفه راه آهن به وزارت راه 18 /4 /1339
هيأت وزيران - 10912
19 /4 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

498 - اجازه مبلغ دو هزار و ششصد و پنج ريال به وراث قانوني مرحوم احمد مقدم رييس پيشين اداره دارايي 22 /4 /1339
هيأت وزيران - 10870
23 /4 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

499 - اجازه حمل يكصد و بيست هزار تن قير و سي هزار تن مواد روغني با نرخ كرايه مصوب به راه آهن دولتي ايران 8 /5 /1339
هيأت وزيران - 13916
9 /5 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

500 - اجازه ترخيص رايگان سيزده تخته فرش مخصوص كف واگون و يك جعبه لوازم نصب 11 /5 /1339
هيأت وزيران - 29444 /12 /1145
6 /11 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

501 - اجازه پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال به عنوان ادامه هزينه معالجه آقاي محمدعلي سيدحسني 24 /5 /1339
هيأت وزيران - 14854
25 /5 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

502 - اجازه پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال به عنوان ادامه هزينه معالجه آقاي دكتر رحيم صيرفي 7 /6 /1339
هيأت وزيران - 16456
7 /6 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

503 - تصويبنامه در مورد اجازه خريد مقدار دو هزار متر مكعب شن مورد نياز اداره از استان ششم 20 /7 /1339
هيأت وزيران - 822 /20664
21 /7 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

504 - اجازه خريد يك دستگاه كوره الكتريكي ذوب فولاد از كارخانه برون بوري سوئيس 21 /7 /1339
هيأت وزيران - 16994
22 /7 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

505 - تصويبنامه در مورد تسريع در تخليه محمولات كشتي هاي گندم ازطريق مناقصه بوسيله پيمانكار 25 /7 /1339
هيأت وزيران - 20920 /835
26 /7 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

506 - اختصاص مبلغ سيصد هزار ريال (000 /300 ريال) بابت تهيه وسائل و هزينه نگهداري و خرج راه ايرانيان به عراق 16 /9 /1339
هيأت وزيران - 976 /12 /25704
19 /9 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

507 - پرداخت هزينه معالجه بانوناهيد فرزين زند كارمند اداره كارگزيني راه آهن دولتي ايران 16 /9 /1339
هيأت وزيران - 25286 /12 /975
17 /9 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

508 - اجازه تمديد مأموريت مهندسين و كمك مهندسين و تكنسين هاي وزارت راه 23 /9 /1339
هيأت وزيران - 12 /25528
26 /6 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

509 - اجازه ابقاي دريافت عوارض موضوع تصويبنامه شماره 19777 – 14 /9 /36 هيأت دولت به راه آهن دولتي ايران 26 /9 /1339
هيأت وزيران - 999 /12 /25846
27 /9 /1339 1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

510 - تصويبنامه راجع به اصلاح حقوق بازنشستگي آقاي مسعود فريد كارمند بازنشسته راه آهن 30 /9 /1339
هيأت وزيران - 1011 /12 /25840
3 /10 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

511 - اجازه پرداخت معالجه آقاي رضا سپه دوست كارمند رسمي اداره دارايي راه آهن 30 /9 /1339
هيأت وزيران - 26284 /12 /1010
1 /10 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

512 - اجازه پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جهت ادامه هزينه معالجه آقاي محمد رحيم عطائي 30 /9 /1339
هيأت وزيران - 26156 /12
1 /10 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

513 - معاف شدن واگن‏ هاي حامل آرد جمعيت شير و خورشيد سرخ مشهد از پرداخت مبلغ سي و سه هزار ريال حق توقف 21 /10 /1339
هيأت وزيران - 28406 /12
22 /10 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

514 - اچازه پرداخت هزينه معالجه آقاي سيدمرتضي انتظام وزيري كارمند راه آهن دولتي ايران 28 /10 /1339
هيأت وزيران - 28904 /12 /112
1 /11 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

515 - اجازه مسافرت هفت نفر از كاركنان راه آهن دولتي ايران به آمريكا 8 /11 /1339
هيأت وزيران - 12 /29624
9 /11 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

516 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران به حمل دو هزار متر مكعب شن مورد نياز استان ششم 10 /11 /1339
هيأت وزيران - 12 /29990
13 /11 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

517 - اجازه پرداخت مقرري به آقاي عباس دانيال كارزگاه لوكوموتيوران ناحيه راه آهن جنوب 1 /12 /1339
هيأت وزيران - 31990 /12
2 /12 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

518 - اجازه واگذاري يك قطعه زمين واقع در خرمشهر به راه آهن دولتي ايران 10 /12 /1339
هيأت وزيران - 33014
11 /12 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

519 - اجازه پرداخت هزينه معالجه آقاي سيد علي مدني زاده كارمند راه آهن دولتي ايران 17 /12 /1339
هيأت وزيران - 33712 .
20 /12 /1339 - كل مصوبه نسخ مي شود

520 - پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال بابت ادامه هزينه معالجه آقاي مهدي يعقوبي كارمند برق و تأسيسات ناحيه راه آهن شمال غرب 16 /1 /1340
هيأت وزيران - 198 /12
17 /1 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

521 - تصويب پرداخت مبلغ چهارهزار و چهارصد و هشتاد ريال به ورثه قانوني مرحوم حبيب گرداني دزفولي به عنوان حقوق 22 /1 /1340
هيأت وزيران - 29 /12 /608
23 /1 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

522 - پرداخت مستمري به وراث قانون مرحوم باقر نقده دوزها 30 /2 /1340
هيأت وزيران - 3648 /12
31 /2 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

523 - انتصاب آقاي مهندس حسين هاشمي نژاد به سمت رييس كل راه آهن دولتي ايران 30 /2 /1340
هيأت وزيران - 4460 /12 /101
31 /2 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

524 - پرداخت ماهيانه مبلغ سيزده هزار و سيصد و پنجاه ريال معادل آخرين حقوق دريافتي مرحوم علي حيدر برزگر معاون اداره بهره برداري راه آهن 3 /3 /1340
هيأت وزيران - 3660 /12 /141
6 /3 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

525 - تقليل حد نصاب مناقصه ها در امور ساختمان وزارت راه آهن از 25 ميليون ريال به مبلغ 2 ميليون و نيم ريال 3 /3 /1340
هيأت وزيران - 4456 /12 /140
6 /3 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

526 - تصويبنامه راجع به تعيين سمت آقاي مهندس نعمت الله صوفي 13 /3 /1340
هيأت وزيران - 6238 /12
14 /3 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

527 - واگذاري مساحت سي و هفت هكتار و هشتهزار و پانصد (8500 /37) متر از اراضي كيان آباد واقع در اهواز جهت احتياجات راه آهن دولتي ايران به وزارت راه 17 /3 /1340
هيأت وزيران - 5034
20 /3 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

528 - منظور شدن غلات «گندم.جو.ذرت.آرد» جزو كالاهاي طبقه يكم تعرفه راه آهن 17 /3 /1340
هيأت وزيران - 204 /12 /7044
20 /3 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

529 - تغيير نام اداره پليس راه آهن به اداره امور انتظامي راه آهن 24 /3 /1340
هيأت وزيران - 4 /3192 /12
27 /3 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

530 - اجازه تخفيف 25 درصد كرايه حمل تره بار و ميوه جات نرخ هاي عادي تعرفه راه آهن 11 /6 /1340
هيأت وزيران - 13056 /ت /663
13 /6 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

531 - مشخص شدن وضع استخدامي آقاي مسعود دبيا كارمند راه آهن دولتي ايران 15 /6 /1340
هيأت وزيران - 14966 /ت
18 /6 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

532 - تعيين نرخ هاي حمل اعم از مسافر و بار از طريق راه آهن 18 /6 /1340
هيأت وزيران - 16480 /ت
20 /6 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

533 - اعزام چند نفر از كارمندان راه آهن دولتي ايران براي مدت چهارماه و نيم بكشورهاي متحده امريكا 29 /6 /1340
هيأت وزيران - 19672 /ت
1 /7 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

534 - اجازه پرداخت هزينه معالجه آقاي ابراهيم فيض مرندي كارمند رسمي راه آهن دولتي بميزان حداكثر پنجاه هزار ريال 5 /7 /1340
هيأت وزيران - 19114
6 /7 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

535 - اصلاح تبصره ماده 82 تعرفه راه آهن راجع به بهاي رونوشت بارنامه 5 /7 /1340
هيأت وزيران - 20582 /ت
6 /7 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

536 - اصلاح ماده 23 تعرفه راه آهن در مورد جريمه مسافرين بدون بليط 19 /7 /1340
هيأت وزيران - 22292
20 /7 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

537 - تأمين مبلغ يكصد هزار ريال ديگر بابت كسري هزينه معالجه خارج از كشور آقاي سيدعلي مدني زاده كارمند رسمي راه آهن دولتي ايران 26 /7 /1340
هيأت وزيران - 4 /6899 /863
26 /7 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

538 - اصلاح تصويبنامه مربوط واگذاري اتومبيل هاي دولتي 8 /9 /1340
هيأت وزيران - 26990
9 /9 /1340 - بند 2 نسخ مي شود

539 - عدم دريافت كرايه توسط راه آهن دولتي ايران بابت حمل كتب دبستاني سال تحصيلي 1340 - 1341 و كتب اكابر 25 /9 /1340
هيأت وزيران - 28612
26 /9 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

540 - انتصاب آقاي مهندس اكبر خبيري به سمت رييس كل راه آهن دولتي ايران 2 /10 /1340
هيأت وزيران - 29734
4 /10 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

541 - اصلاح ماده 104 تعرفه راه آهن دولتي ايران 2 /10 /1340
هيأت وزيران - 29386
3 /10 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

542 - اعزام آقاي محمود سجادي رييس اداره آمار و انتشارات و تبليغات وزارت راه به پاكستان 19 /10 /1340
هيأت وزيران - 31538
24 /10 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

543 - اجازه استخدام مجدد جناب آقاي مهندس منوچهر داوري به وزارت راه 19 /10 /1340
هيأت وزيران - 30104
24 /10 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

544 - تأييد قرارداد خريد مورخه ششم خرداد /340 مربوط به (16) شانزده دستگاه لكوموتيوديزل الكتريك جي - 12 - 1425 اسب ساخت كارخانجات جنرال موتورز آمريكا 27 /10 /1340
هيأت وزيران - 32124 /ت
28 /10 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

545 - اجازه حمل مقدار پنج هزار متر مكعب شن مورد نياز اداره راه استان ششم براي شن ريزي راه اهواز - سوسنگرد از ايستگاه سبز آب بمقصد اهواز به راه آهن دولتي ايران 27 /10 /1340
هيأت وزيران - 31386 /ت
28 /10 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

546 - تعيين مبلغ كرايه و هزينه اياب و ذهاب قطار مخصوص مدعوين جشن نيروي هوائي در پايگاه وحدتي كه از تهران بمقصد انديمشك رفت و برگشت نموده 4 /11 /1340
هيأت وزيران - 32232 /ت /1304
7 /11 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

547 - اجازه استخدام چهار نفر مهندس ميكانيك هيدروليك فارغ التحصيل دانشكده صنعتي تهران به راه آهن دولتي ايران 11 /11 /1340
هيأت وزيران - 32800
14 /11 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

548 - اصلاح تعرفه راه آهن 14 /11 /1340
هيأت وزيران - 31770 /ت
6 /11 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

549 - اجازه استخدام افراد مورد نياز به اداره پليس انتظامي راه آهن 18 /11 /1340
هيأت وزيران - 33990 /ت /1354
19 /11 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

550 - پرداخت ماهيانه مبلغ سه هزار و سيصد و نود ( - /3390) ريال معادل آخرين حقوق و مدد معاش دريافتي مرحوم اكبر باقرآبادي به ورثه قانوني نامبرده 18 /11 /1340
هيأت وزيران - 33658 /ت
19 /11 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

551 - اجازه ارايه تخفيف در نرخ كرايه حمل پودر باريت متعلق به شركت سهامي ماكوبار ايران به راه آهن دولتي ايران 25 /11 /1340
هيأت وزيران - 34034
26 /11 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

552 - اعطاي درجه 14 استخدامي به آقاي عزت اله يغمائي مديركل مالي راه آهن از اول فروردين ماه 1341 16 /12 /1340
هيأت وزيران - 35968 /ت /1440
20 /12 /1340 - كل مصوبه نسخ مي شود

553 - اصلاح ماده 105 تعرفه راه آهن 8 /2 /1341
هيأت وزيران - 278 /ت /102
9 /2 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

554 - واگذاري امور بوفه و رستوران هاي قطارها و ايستگاه هاي راه آهن به واحد بازرگاني مستقلي زير نظر مديركل مالي راه آهن 8 /2 /1341
هيأت وزيران - 1628 /ت /115
10 /2 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

555 - واگذاري اعياني 122 دستگاه ساختمان هاي آجري مسكوني يك اطاق و صندوقخانه كه به هزينه راه آهن دولتي ايران ساخته شده است بساكنان آن كه همگي عضو راه آهن مي باشند 12 /2 /1341
هيأت وزيران - 3024
13 /2 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

556 - پرداخت حقوق و مزاياي مرحومين سامسون هوسپيان، محمد حسين خواجوي كعبه، علي اعظم دانانئي، سيد حسين سادات لاريجاني، هوشنگ تقي بيگلو و علي ذوقي به وراث ايشان 20 /4 /1341
هيأت وزيران - 7142 /ت
21 /4 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

557 - تعيين نرخ كرايه حمل مقدار سي هزار تن روغن آلات شركت ملي نفت كه از نقاط جنوبي حمل مي گردد 24 /5 /1341
هيأت وزيران - 7548
25 /5 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

558 - تعيين كرايه حمل چهل دستگاه ماشين آلات بهداشتي و تنظيفي شهرداري تهران كه از خرمشهر به تهران با واگن‏ هاي كمرشكن حمل مي‏گردد 24 /5 /1341
هيأت وزيران - 8134
29 /5 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

559 - اجازه عدم مطالبه مبلغ 15390 ريال محمولات آسايشگاه مجذومين مشهد كه به وسيله راه آهن حمل گرديده جهت كمك به جذاميان 24 /5 /1341
هيأت وزيران - 9178
29 /5 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

560 - اجازه حمل مقدار ده هزار متر مكعب شن مورد نياز اداره راه استان ششم براي شن ريزي راه اهواز – سوسنگرد به راه آهن دولتي ايران 24 /5 /1341
هيأت وزيران - 8096
29 /5 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

561 - پرداخت حقوق و مزاياي مرحوم جعفر عرازي فرزند خربيط ملوان سابق راه آهن دولتي ايران به وراث وي 5 /6 /1341
هيأت وزيران - 21030
7 /6 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

562 - اصلاح ماده 102 تعرفه راه آهن 5 /6 /1341
هيأت وزيران - 9496 /ت
7 /6 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

563 - اصلاح تعرفه راه آهن 7 /7 /1341
هيأت وزيران - 21992
10 /7 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

564 - پرداخت حقوق و مزاياي مرحوم عباس قيدي و مرحوم رحيم اكرامي سوركي به ورثه ايشان 9 /8 /1341
هيأت وزيران - 24108 /ت
27 /8 /1341 - بند 2 نسخ مي شود

565 - واگذاري برخي از اراضي متصرفي وزارت راه به راه آهن دولتي ايران 17 /9 /1341
هيأت وزيران - 29714
18 /9 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

566 - پرداخت هزينه پذيرايي جناب آقاي دكتر اميني نخست وزير سابق و همراهان موقع عزيمت به مراغه 12 /10 /1341
هيأت وزيران - 40526
13 /10 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

567 - اجازه ارائه تخفيف نسبت به نرخ كرايه حمل سيمان كارخانه دورود به راه آهن دولتي ايران 17 /10 /1341
هيأت وزيران - 44180 /ت
18 /10 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

568 - حل اختلاف بين وزارت راه و شركت سمنتيشن در مورد قيمت عمليات انجام شده در ساختمان مسافري ايستگاه راه آهن مشهد از طريق داوري 27 /10 /1341
هيأت وزيران - 46174
27 /10 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

569 - اجازه استخدام آقاي محمد ابراهيم سيف پور به راه آهن دولتي ايران بطور روزمزد در رشته امور تربيت بدني كاركنان 17 /11 /1341
هيأت وزيران - 48802
20 /11 /1341 - كل مصوبه نسخ مي شود

570 - افزايش كرايه پنجاه هزار تن گندم ترانزيتي دولت پادشاهي افغانستان كه با راه آهن حمل مي شوند 28 /1 /1342
هيأت وزيران - 1682
1 /2 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

571 - برقراري مستمري براي بازماندگان وراث برخي از كارمندان دولت 23 /2 /1342
هيأت وزيران - 2390
26 /2 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

572 - آيين ‏نامه ورود ـ فروش و مصرف سموم دفع آفات نباتي و حيواني و خانگي 6 /3 /1342
هيأت وزيران - 3164
27 /3 /1342 - ماده 15 نسخ مي شود

573 - حمل كتب كلاس هاي ابتدائي و اكابر كه به طور رايگان در سراسر كشور توزيع مي شود به وسيله راه آهن دولتي ايران بدون اخذ كرايه 18 /3 /1342
هيأت وزيران - 4486
23 /3 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

574 - معافيت واگن هاي حامل آردهاي تجاري از پرداخت حق توقف واگن 8 /4 /1342
هيأت وزيران - 5662
9 /4 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

575 - اجازه ورود چند قلم كالا براي مصرف كاركنان راه آهن باختري پاكستان بدون پرداخت سود بازرگاني 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5950
13 /4 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

576 - پرداخت هزينه ادامه معالجه خارج از كشور آقاي بزرگ لشكري كارمند رسمي اداره بهره برداري راه آهن 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5084
13 /4 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

577 - پرداخت هزينه ادامه معالجه خارج از كشور آقاي ايرج شاملو كارمند اداره مسافرت راه آهن دولتي ايران 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5086
13 /4 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

578 - پرداخت هزينه ادامه معالجه خارج از كشور آقاي مصطفي همارا كارمند رسمي اداره بهره برداري راه آهن 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5088
13 /4 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

579 - پرداخت هزينه ادامه معالجه آقاي محمد نوري كارمند راه آهن دولتي ايران 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 11090
11 /4 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

580 - تأمين اعتبار هزينه ادامه معالجه آقاي حسن صادقي معاون بخش امور اداري اداره دارايي راه آهن 13 /6 /1342
هيأت وزيران - 9236
16 /6 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

581 - محسوب شدن كليه خدمات آقاي مسعود طباطبائي ديبا كارمند رسمي فعلي راه آهن دولتي جزء دوران خدمت رسمي 16 /6 /1342
هيأت وزيران - 8688
23 /6 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

582 - برقراري مستمري براي وراث برخي از كاركنان سابق دولت 20 /6 /1342
هيأت وزيران - 9760
30 /6 /1342 - بند 6 نسخ مي شود

583 - اجازه استخدام پنجاه نفر داوطلب به سمت پاسبان 4 /10 /1342
هيأت وزيران - 43246
12 /10 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

584 - معافيت از پرداخت كرايه حمل براي محصولات سبوس.ذرت.جو و ساير مواد علوفه اي كه براي كمك فوري به مناطق آسيب ديده 1 /11 /1342
هيأت وزيران - 47882
9 /11 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

585 - تصويبنامه در مورد واردات آرد گندم و چاي مصرفي كاركنان راه آهن زاهدان 14 /11 /1342
هيأت وزيران - 48106
19 /11 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

586 - واگذاري بخشي از اراضي راه آهن دولتي ايران در اهواز به كاركنان معيل راه آهن 21 /11 /1342
هيأت وزيران - 7082
29 /11 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

587 - انجام كارآموزي كارآموزان وزارت راه در اراضي خريداري كاركنان وزارت راه و راه آهن با موافقت صاحبان زمين 10 /12 /1342
هيأت وزيران - 4456 /4
12 /12 /1342 - كل مصوبه نسخ مي شود

588 - توزيع پانصد تن سبوس به دامپروران آسيب ديده استان خوزستان 2 /2 /1343
هيأت وزيران - 1634 /44
2 /2 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

589 - پرداخت كرايه سفر شيخ احمد بن آل ثاني حاكم قطر و همراهان از خرمشهر به تهران 5 /2 /1343
هيأت وزيران - 118 /4
5 /2 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

590 - تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن 2 /3 /1343
هيأت وزيران - - - - - - - - از تبصره ماده 1، عبارت "و كارمزد... پرداخت مي نمايد" حذف مي شود.
مواد 2 – 3 - 6 - ماده 7 و تبصره 1 و 2 آن - ماده 13 و تبصره هاي آن – مواد 14 و 15 و 19 و تبصره هاي آن و ماده 20 حذف مي شود
ماده 21 - از تبصره 1 ماده 21 عبارت «چنانچه براي حمل خودروها... تا آخر بند د» حذف مي شود
ماده 24 - عبارت «راه آهن كرايه و حق توقف و مبلغ هزينه هاي فوق العاده قطارهاي خصوصي را بنا بر نرخي كه قبلا" به تصويب هيأت مديره راه آهن رسيده است تعيين و منظور خواهد نمود» از انتهاي ماده 25 حذف مي شود - مواد 30 – 31 - در ماده 37 از عبارت «بابت كرايه» تا عبارت «دريافت مي شود» حذف مي شود .
مواد 46، قسمت كرايه 47 و 48 حذف مي شود.
- در خصوص ماده 49 عبارت «و كرايه هر يك از اين حيوانات به ماخذ نرخ يكصد كيلومتر يا كسر 100 ريال محسوب» حذف مي شود
- تبصره ماده 49، با مصوبه اصلاحي لغو شده است (تبصره الحاقي ماده 49 مصوب 4 /6 /1369 معتبر است).
از ماده 50 عبارت «و كرايه بماخذ دو برابر نرخ توشه (ماده ٤٦) دريافت» حذف مي شود.
از ماده 51 «، كرايه آن براي واگن هاي دو محوره از قرار واگن كيلومتر 40 ريال و براي واگنهاي چهار محوره از قرار واگن كيلومتر 60 ريال و براي واگن هاي يخچالدار چهار محوره موتوردار از قرار واگن كيلومتر 100 ريال است» حذف مي شود.
مواد 55، 84، 88، 92 و تبصره آن، 93، ماده 101، 102، 109 و تبصره آن، 115، 116 حذف مي شود
عبارت «در هر حال نرخ كرايه را به همان ميزان مندرج در ماده 109 محسوب خواهد نمود» از متن ماده 118 حذف مي شود
ماده 120 نسخ مي شود
- عبارت «كرايه بر مبناي نرخ طبقه 1 و» از ماده 121 حذف مي شود
از ماده 122 عبارت" بابت...خواهد شد" حذف مي شود
- از ماده 123: عبارت (ماده 137) حذف مي شود - از ماده 124 عبارت «بر طبق تعرفه» حذف مي شود
- ماده 125 حذف مي شود
- از ماده 126عبارت "بمأخذ .... .از طبقه يك" حذف مي شود. مواد 127 و 129 حذف مي شود
- از متن ماده 132 عبارت «نرخ كرايه» و «دو برابر نرخ حمل كالاي طبقه 1» حذف شود
مواد 136، 137 و تبصره آن، 140 و 142 و تبصره ماده 142حذف مي شود
- ماده 148 حذف مي شود
- تبصره 2 ماده 158 و مواد 159 و163حذف مي شود.
- عبارت «كرايه آن طبق مقررات اين تعرفه احتساب و دريافت مي شود.» از صدر ماده 164 حذف مي شود.
- مواد 178 و 179 و ضميمه 2حذف مي شود

591 - دادن اختيار به جناب آقاي مهندس صفي اصفياء مديرعامل سازمان برنامه بنمايندگي از طرف دولت شاهنشاهي ايران جهت امضاء قرارداد وام راه آهن شرفخانه - قطور (راه آهن سنتو) را با سازمان عمران بين المللي امريكا 6 /3 /1343
هيأت وزيران - 4146 /155
6 /3 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

592 - انتصاب آقاي پرويز آويني به سمت رييس كل راه آهن دولتي ايران 13 /3 /1343
هيأت وزيران - 4588
13 /3 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

593 - اجازه استخدام ده نفر مهندس به راه آهن دولتي ايران به منظور تكميل كادر فني ادارات مربوطه 30 /3 /1343
هيأت وزيران - 13714
30 /3 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

594 - دادن اجازه به جناب آقاي محمود فروغي سفير كبير براي امضاء قرارداد وام مبلغ چهار ميليون و دويست هزار دولار آمريكاي شمالي 11 /6 /1343
هيأت وزيران - 28478
11 /6 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

595 - مصوبه در خصوص تأمين آب مورد مصرف راه آهن دولتي ايران 28 /6 /1343
هيأت وزيران - 30144
28 /6 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

596 - حمل كتب كلاس هاي ابتدائي اكابر و سپاه دانش بوسيله راه آهن دولتي ايران بدون اخذ كرايه به سراسر كشور 29 /7 /1343
هيأت وزيران - 497 /31768
29 /7 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

597 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به حمل مقدار ده هزار متر مكعب شن مورد نياز استانداري خوزستان بمقصد اهواز و خرمشهر 29 /7 /1343
هيأت وزيران - 492 /31166
29 /7 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

598 - اجازه امضاء سفته هاي مربوط به دو فقره قرارداد وام از بانك صادرات و واردات واشينگتن به آقاي مهندس صفي اصفياء مديرعامل سازمان برنامه 18 /8 /1343
هيأت وزيران - 41512
18 /8 /1343 - بند 2 نسخ مي شود

599 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران به خريداري لوازم مورد احتياج خود بوسيله كميسيون عالي 14 /10 /1343
هيأت وزيران - 713 /35090
14 /10 /1343 - كل مصوبه

600 - تابعيت مدت ماموريت مهندسين و كمك مهندسين و تكنسين هاي وزارت راه بمدت زمان انجام عمليات ساختماني 14 /10 /1343
هيأت وزيران - 35154 /711
14 /10 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

601 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران بحمل مقدار ده هزار تن چدن شمش از جنوب به ايستگاه تپه سفيد 14 /10 /1343
هيأت وزيران - 715 /35088
14 /10 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

602 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران به استخدام 3 نفر مهندس شيمي جهت تكميل پرسنل قسمت آزمايشگاه 19 /10 /1343
هيأت وزيران - 739 /44148
19 /10 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

603 - انتصاب آقاي مهندس حسين هاشمي نژاد براي مدت سه سال بسمت رييس كل راه آهن دولتي ايران 19 /10 /1343
هيأت وزيران - 745 /35372
19 /10 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

604 - مصرف مازاد درآمد نه ماهه سال 1343 راه آهن براي خريد قطعات يدكي واگن ها و ماشين آلات مورد احتياج راه آهن 30 /10 /1343
هيأت وزيران - 773 /35822
30 /10 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

605 - اجازه فروش مقداري از اراضي ناحيه راه آهن جنوب باداره راه استان ششم 17 /11 /1343
هيأت وزيران - 35874 /798
17 /11 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

606 - برقراري حقوق وظيفه درباره ورثه مرحوم سيد محمد قريشي كارمند راه آهن دولتي ايران 17 /11 /1343
هيأت وزيران - 794 /35992
17 /11 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

607 - پرداخت ماهيانه پنج هزار و ششصد وهفتاد ريال بعنوان حقوق وظيفه مرحوم حسن عيوضي فرد به همسر ايشان بانوگلي معافي 15 /12 /1343
هيأت وزيران - 36828
15 /12 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

608 - اجازه حمل هشت هزار متر مركب شن مورد نياز اداره راه استان خوزستان براه آهن دولتي ايران براي شن ريزي راه مرز عراق
(حمل مقداري شن مورد نياز اداره راه استان خوزستان از ايستگاه سبزآب به مقصد خرمشهر با 50 % تخفيف) 15 /12 /1343
هيأت وزيران - 37116 /871
15 /12 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

609 - پرداخت مبلغي بعنوان فوق العاده مرحوم نوروز جوانمرد مرتب قطار رسمي پيشين به وراث قانوني آن مرحوم 29 /12 /1343
هيأت وزيران - 911 /37746
29 /12 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

610 - پرداخت حقوق ماهانه آقاي جهانشاه هاشمي كارمند رسمي راه آهن دولتي ايران 29 /12 /1343
هيأت وزيران - 46944 /904
29 /12 /1343 - كل مصوبه نسخ مي شود

611 - تأمين اعتبار براي پرداخت پاداش به آقاي دكتر جالينوس بابت مأموريت اداري به خارج از كشور 7 /1 /1344
هيأت وزيران - 52
7 /1 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

612 - پرداخت ماهيانه مبلغ پنج هزار و يكصد ريال از تاريخ 4 /2 / 43 بعنوان حقوق وظيفه، درباره بانو فاطمه قادري عيال مرحوم محمد بام نشين توسط وزارت راه 14 /1 /1344
هيأت وزيران - 15 /38068
14 /1 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

613 - حمل كتب كلاس هاي ابتدائي و دبستاني و سپاه دانش و بزرگسالان سال تحصيلي 44 - 45 بوسيله راه آهن دولتي ايران بدون اخذ كرايه 21 /1 /1344
هيأت وزيران - 25 /600
21 /1 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

614 - حمل دوازده هزار متر مكعب شن مورد نياز اداره راه استان خوزستان براي شن ريزي راه مرز عراق با 50 % تخفيف توسط راه آهن دولتي ايران 25 /1 /1344
هيأت وزيران - 44 /592
25 /1 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

615 - واگذاري قطعه زميني به پلاك شماره 1096 /1034 واقع در ايستگاه راه آهن شاهرود بمساحت 8550 متر مربع بطور رايگان به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران 28 /1 /1344
هيأت وزيران - 702 /50
28 /1 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

616 - پرداخت ماهيانه مبلغ چهار هزار و هشتصد ريال معادل آخرين حقوق دريافتي مرحوم علي اكبر زهرائي نظافتكار ثابت بهره برداري ناحيه راه آهن تهران از تاريخ 10 /12 /41 به عنوان حقوق وظيفه درباره عيال مرحوم توسط وزارت راه 28 /1 /1344
هيأت وزيران - 60 /852
28 /1 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

617 - تبديل وضع خدمتي تعدادي از كاركنان راه آهن 10 /2 /1344
هيأت وزيران - 23494
9 /4 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

618 - تخفيف راه آهن دولتي ايران براي كرايه حمل گوسفندان شهرداري تهران در ارديبهشت و خرداد 25 /2 /1344
هيأت وزيران - 1762
25 /2 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

619 - حمل مقدار پانصد تن كالا و اجناس اهدائي شركت ملي نفت به سازمان دفاع غيرنظامي كشور از ايستگاه خرمشهر و اهواز بمقصد تهران بدون دريافت كرايه توسط راه آهن دولتي ايران 29 /2 /1344
هيأت وزيران - 161 /1980
29 /2 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

620 - تعيين شرايطي جهت دستمزد كاركنان روزمزدي راه آهن دولتي ايران 5 /3 /1344
هيأت وزيران - 2518 /185
5 /3 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

621 - تبديل وضعيت كارمنداني كه در تاريخ اجراي آيين ‏نامه استخدامي راه آهن مصوب 12 /3 /35 در خدمت راه آهن بوده و بعللي وضع خدمتشان با مقررات آيين ‏نامه تطبيق نيافته و تبديل نشده اند توسط راه آهن دولتي ايران 9 /4 /1344
هيأت وزيران - 23494 /312
9 /4 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

622 - واگذاري معادل 6 هزار متر مربع از اراضي پلاك 1351 ناحيه راه آهن جنوب به جمعيت شير و خورشيد سرخ اهواز 9 /4 /1344
هيأت وزيران - 311 /3982
9 /4 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

623 - پرداخت ماهانه مبلغ 7400 ريال به بازماندگان واجد استحقاق مرحوم باباموجرلو كارمند ناحيه شمال راه آهن دولتي ايران 9 /5 /1344
هيأت وزيران - 4354 /379
9 /5 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

624 - پرداخت ماهانه مبلغ 3190 به بازماندگان واجد استحقاق مرحوم رحمت اله قلعه نوئي پاسبان اداره پليس راه آهن از محل اعتبار بودجه راه آهن دولتي ايران 9 /5 /1344
هيأت وزيران - 377 /4558
9 /5 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

625 - پرداخت ماهانه مبلغ 7000 ريال معادل آخرين حقوق دريافتي مرحوم حبيب اله دينامعلي زادگان رييس قطار باري رسمي ناحيه راه آهن اراك به بازماندگان آن مرحوم 30 /5 /1344
هيأت وزيران - 6062 /433
30 /5 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

626 - خودداري نمودن راه آهن دولتي ايران از دريافت مبلغ /205260 ريال كرايه قطار مسافري مخصوص كه در روز 11 /4 /44 از تهران به مقصد سلطانيه رفت و برگشت نموده و همچنين مبلغ /38559 ريال هزينه پذيرائي قطار مذكور از وزارت فرهنگ و هنر 3 /6 /1344
هيأت وزيران - 442 /6426
3 /6 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

627 - مجوز تخفيف در كرايه حمل لوله هاي بتوني طرح ليقوان متعلق به سازمان آب منطقه اي تهران كه از تهران به مقصد تبريز حمل شده و مي شود تا چهل درصد توسط راه آهن دولتي ايران 3 /6 /1344
هيأت وزيران - 435 /6492
3 /6 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

628 - واگذاري 85361 مترمربع از زمين هاي متصرفي ناحيه راه آهن جنوب از پلاك شماره 1127 بخش سه اهواز جهت احداث پارك عمومي به شهرداري اهواز 13 /6 /1344
هيأت وزيران - 6798 /475
13 /6 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

629 - اجازه استخدام نيرو 26 نفر تحت 7 عنوان شغلي به وزارت راه 21 /6 /1344
هيأت وزيران - 26608
21 /6 /1344 - بند 1 نسخ مي شود

630 - تبديل نوع خدمت آقاي ابراهيم سيف پور كارمند روزمزد راه آهن به كارمند رسمي راه آهن با حقوق ماهيانه نه هزار و چهارصد و هشتاد ريال 7 /7 /1344
هيأت وزيران - 542 /7608
7 /7 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

631 - لغو بند 2 تصويبنامه شماره 1038 - 15 /2 /44 هيأت وزيران راجع به عدم دريافت كرايه حمل مايه خمير مورد احتياج سيلوي تهران از خرمشهر و بندر شاهپور به سيلوي تهران با راه آهن 14 /7 /1344
هيأت وزيران - 550 /7606
14 /7 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

632 - مجوز ترخيص سي حلقه لاستيك روئي 15 * 750 توسط راه آهن دولتي ايران (تأمين اعتبار براي راه آهن دولتي ايران براي ورود سي حلقه لاستيك) 12 /8 /1344
هيأت وزيران - 9516 /609
12 /8 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

633 - حمل مقدار يازده هزار تن چدن شمش شركت سهامي لوله و ماشين سازي ايران را با بيست درصد تخفيف توسط راه آهن دولتي ايران 19 /8 /1344
هيأت وزيران - 8982 /632
19 /8 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

634 - تبديل وضعيت نوع خدمت آقاي ايلچي كبير كارمند روزمزد راه آهن به كارمند رسمي راه آهن 19 /8 /1344
هيأت وزيران - 939 /9170
19 /8 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

635 - مجوز استخدام 32 نفر مهندس در راه آهن دولتي ايران 27 /9 /1344
هيأت وزيران - 50558
27 /9 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

636 - خريداري تعدادي محور چرخ واگن‏ هاي مختلف مورد نياز راه آهن دولتي ايران تا حدود مبلغ پنج ميليون ريال بدون انجام تشريفات مناقصه توسط راه آهن دولتي ايران 28 /12 /1344
هيأت وزيران - 945 /35548
29 /12 /1344 - كل مصوبه نسخ مي شود

637 - تأمين اعتبار براي تخفيف 50 % بهاي بليط عده اي از زائرين بي بضاعت مشهد به تهران 24 /1 /1345
هيأت وزيران - 576 /24
24 /1 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

638 - حمل كتب كلاس هاي ابتدايي مربوط به سال تحصيلي 45 – 46 بدون اخذ كرايه 3 /2/ 1345
هيأت وزيران - 52 /738
3 /2 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

639 - واگذاري 448200 مترمربع اراضي سربندر و پلاك 40 بخش 9 بوشهر به وزارت راه 3 /2 /1345
هيأت وزيران - 50 /818
3 /2 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

640 - اصلاح تصويبنامه شماره 7082 – 24 /11 /42 موضوع واگذاري 183 قطعه از اراضي واقع در اهواز 7 /2 /1345
هيأت وزيران - 35508 /74
7 /2 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

641 - واگذاري 20650 مترمربع از اراضي خريداري شده ايستگاه راه آهن تبريز به وزارت راه 28 /2 /1345
هيأت وزيران - 118 /1742
28 /2 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

642 - اصلاح و تكميل تصويبنامه شماره 7743 – 7 /3 /44 موضوع كاركنان روزمزد راه آهن 11 /3 /1345
هيأت وزيران - 1438 /159
11 /3 /1345 - بندهاي 1، 2 و 3 نسخ مي شود

643 - پرداخت مدد معاش اولاد مرحوم محمد اكبري راننده رسمي پيشين اداره جريه و كارخانه هاي راه آهن 18 /4 /1345
هيأت وزيران - 3650 /281
18 /4 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

644 - مجوز اخذ تعهد كتبي بابت مابه التفاوت تعرفه عادي و تعرفه تخفيفي كالاهاي صادراتي به بنگاه راه آهن دولتي ايران 25 /4 /1345
هيأت وزيران - 3076 /285
25 /4 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

645 - حمل سيمان هاي مربوط به سازمان هاي مركزي شركت هاي وابسته به وزارت اقتصاد با 50 درصد تخفيف 25 /4 /1345
هيأت وزيران - 291 /4252
25 /4 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

646 - واگذاري 10000 مترمربع از اراضي راه آهن دولتي ايران واقع در سربندر به اداره راه استان ششم 12 /5 /1345
هيأت وزيران - 327 /3942
12 /5 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

647 - خريداري دو دستگاه لكوديزل ماتوري از نوع (G.L.B) از كمپاني ژنرال موتورز آمريكا بدون انجام تشريفات مناقصه 2 /6 /1345
هيأت وزيران - 388 /5434
2 /6 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

648 - واگذاري 6000 متر مربع اراضي واقع در ناحيه راه آهن جنوب بخش يك اهواز جهت احداث درمانگاه به اداره بهداري استان ششم 9 /6 /1345
هيأت وزيران - 409 /4694
9 /6 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

649 - تعويض اراضي متصرفي راه آهن دولتي ايران واقع در ايستگاه راه آهن جلفا 6 /7 /1345
هيأت وزيران - 486 /4138
6 /7 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

650 - تأمين اعتبار براي راه آهن دولتي ايران براي خريد واگن‏ هاي خريد حمل تانك هاي سنگين ارتش 6 /7 /1345
هيأت وزيران - 6000 /490
6 /7 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

651 - اساسنامه هيأت نظارت بر حمل و نقل زميني كشور 23 /7 /1345
هيأت وزيران - 5006 /7
26 /7 /1345 - مواد 3 و 6 نسخ مي شود

652 - مجوز ترخيص كليه كالاهاي مستعمل به اداره كل گمرك 19 /9 /1345
هيأت وزيران - 665 /8994
19 /9 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

653 - ترخيص 3 دستگاه درزين فارگو (اتوريل) خريداري راه آهن از شركت سهامي اتو تهران 13 /12 /1345
هيأت وزيران - 52622 /841
13 /12 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

654 - عدم دريافت حق توقف واگن و انبارداري محمولات جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران 29 /12 /1345
هيأت وزيران - 52908 /854
29 /12 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

655 - ترخيص و معافيت از پرداخت حق انبارداري 594 تن شير خشك اهدائي مؤسسه كاره امريكا 29 /12 /1345
هيأت وزيران - 52928 /877
29 /12 /1345 - كل مصوبه نسخ مي شود

656 - بلامانع بودن استفاده از وكلاء طرف قرارداد وزارت راه و راه آهن و ادارات كل هواپيمائي كشوري و هواشناسي در وزارت راه و سازمان هاي مذكور 30 /12 /1345
هيأت وزيران - 166 /128
30 /2 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

657 - اجازه ورود دو دستگاه لكوموتيو ديزل الكتريك مدل 62 ساخت كارخانجات شوروي 21 /1 /1346
هيأت وزيران - 18 /55084
21 /1 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

658 - حمل كتب كلاس هاي ابتدايي (دبستاني سپاه دانش و بزرگسالان) به وسيله راه آهن دولتي ايران و بدون اخذ كرايه 21 /1 /1346
هيأت وزيران - 55068 /22
21 /1 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

659 - اجازه حمل وسايل ورزشي سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم ايران توسط راه آهن دولتي ايران از تهران به مشهد و بالعكس با چهل درصد تخفيف در نرخ كرايه 2 /2 /1346
هيأت وزيران - 1004/60
2 /2 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

660 - تصويبنامه راجع به ترميم حقوق آقاي محمود معزي پور كارمند ثابت راه آهن 20 /3 /1346
هيأت وزيران - 4434 /271
20 /3 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

661 - اجازه وارد نمودن دو دستگاه لكوموتيو ديزل الكتريك توسط وزارت راه 20 /3 /1346
هيأت وزيران - 4626 /250
20 /3 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

662 - تصويبنامه راجع به حمل تيرهاي بتوني متعلق به وزارت آب و برق توسط راه آهن دولتي ايران با اعمال تخفيف 20 /3 /1346
هيأت وزيران - 4354 /261
20 /3 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

663 - واگذاري 4800 متر مربع از اراضي بخش 4 خرمشهر براي ساختمان ايستگاه تلمبه زني بندر خرمشهر 17 /4 /1346
هيأت وزيران - 334 /6116
17 /4 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

664 - اجازه حمل مقدار 12600 مترمكعب سنگ شكسته مورد نياز اداره راه استان خوزستان براي سيلكوت راه خرمشهر - خسروآباد با 50 % تخفيف در كرايه مقصد ايستگاه خرمشهر 21 /5 /1346
هيأت وزيران - 408 /8406
21 /5 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

665 - اجازه واگذاري اراضي ساحلي فرح آبادساري به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي جهت احداث تأسيسات لازم در اراضي 21 /5 /1346
هيأت وزيران - 431 /5516
21 /5 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

666 - تصويب متن قرارداد تحصيل وام راه آهن شرفخانه - قطور (راه آهن سنتو) به مبلغ 000 /840 /7 دلار 21 /5 /1346
هيأت وزيران - 430 /8196
21 /5 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

667 - مجاز شدن آقاي دكتر جهانگير آموزكار به امضاء قراردادهاي مربوط به تحصيل وام از بانك صادرات و واردات واشنگتن 8 /7 /1346
هيأت وزيران - 41328 /565
8 /7 /1346 - بند 1 نسخ مي شود

668 - اعمال تغييراتي در تعرفه راه آهن 8 /7 /1346
هيأت وزيران - 553 /41444
8 /7 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

669 - مجاز شدن راه آهن دولتي ايران به حمل كالاهاي تأسيسات آب و برق شركت برق منطقه اي خراسان با احتساب 40 % تخفيف در نرخ كرايه از ايستگاه خرمشهربه مقصد ايستگاه مشهد 22 /7 /1346
هيأت وزيران - 591 /28822
23 /7 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

670 - اجازه به راه آهن دولتي ايران جهت صرف نظر كردن از دريافت حق الارض متعلقه به ريل هاي مربوط به وزارت پست و تلگراف متمركز در ايستگاه دورود 22 /7 /1346
هيأت وزيران - 610 /41412
22 /7 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

671 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران به اجاره دو دستگاه لكوموتيو مانوري از وزارت راه آهن شوروي 14 /8 /1346
هيأت وزيران - 44120 /676
24 /8 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

672 - اجازه واگذاري اراضي مورد احتياج ناحيه راه آهن زاهدان به بنگاه راه آهن دولتي ايران 14 /8 /1346
هيأت وزيران - 653 /43490
14 /8 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

673 - تأمين اعتبار براي هزينه هاي مربوط به توسعه و تجهيزات گمرك و راه آهن جلفا 4 /9 /1346
هيأت وزيران - 44654 /703
4 /9 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

674 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به تجديد ساختمان دو دستگاه پل‏ هاي راه آهن واقع در نزديكي گرگان 4 /9 /1346
هيأت وزيران - 44254 /701
4 /9 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

675 - تصويبنامه راجع به تعيين آقاي دكتر نصراله جالينوس جهت اتخاذ تصميمات مربوط به هزينه هاي توسعه و تجهيزات گمرك و راه آهن جلفا 18 /9 /1346
هيأت وزيران - 45532 /707
18 /9 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

676 - تصويب متن قرارداد وام با بانك صادرات و واردات واشنگتن براي تأمين هزينه ارزي قسمتي از قطعات يدكي و لوازم موردنياز راه آهن دولتي ايران و اجازه امضاي آن به آقاي مهندس صفي اصفياء مديرعامل سازمان برنامه 18 /9 /1346
هيأت وزيران - 724 /44966
18 /9 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

677 - تصويبنامه راجع به تخفيف حمل غله از بندر شاپور و اهواز 4 /10 /1346
هيأت وزيران - 3404 /4
5 /10 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

678 - تصويب متن موافقتنامه براي تأمين قسمتي از هزينه هاي ارزي خريد يك هزار و سي (1030) تن متريك پيچ تراورس چوبي و نهصد و هفتاد و هشت (978) تن متريك پيچ و مهره پابندريل با شركت كومرشل اند ايندستريل اكسپورتس (Commercial and Industrial Exports Ltd ) هندوستان 30 /10 /1346
هيأت وزيران - 47100
30 /10 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

679 - اجازه امضاء و مبادله مواققت نامه تحصيل اعتبار به مبلغ يك ميليون و هفتاد و يك هزار و ششصد و شصت و پنج دلار آمريكائي از شركت ژاپني سوميتومو به آقاي مهندس صفي اصفيا مديرعامل سازمان برنامه 14 /11 /1346
هيأت وزيران - 858 /47156
14 /11 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

680 - اجازه حمل رايگان 500 عدد لوازم اهدائي فرهنگ تهران به اداره فرهنگ كهگيلويه از طريق راه آهن تهران به اهواز 25 /11 /1346
هيأت وزيران - 49800 /875
25 /11 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

681 - آيين ‏نامه وظايف اختصاصي ادارات پليس انتظامي راه آهن و بنادر و كشتيراني و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات 25 /11 /1346
هيأت وزيران - 49980
25 /11 /1346 1369 - كل مصوبه نسخ مي شود

682 - اجازه تخفيف 40 درصدي در كرايه مسافرت 2500 نفر استادان و دانشجويان دانشكده هاي عراق با قطار به كشور 2 /12 /1346
هيأت وزيران - 55144 /900
2 /12 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

683 - اجازه ورود دو دستگاه كاميون ماك به منظور حمل چوب براي كارخانه اشباع تراورس به وسيله راه آهن دولتي ايران 6 /12 /1346
هيأت وزيران - 55490 /910
6 /12 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

684 - اجازه امضاي قرارداد با شركت الكتروترميت گ.ام.ب جهت تأمين هزينه هاي ارزي خريد كيسه هاي مخلوط جوش درزريل و لوازم و متعلقات آن به مديرعامل سازمان برنامه 12 /12 /1346
هيأت وزيران - 56060 /922
12 /12 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

685 - اصلاح تبصره (3) ماده (32) تعرفه حمل كالا و مسافر موضوع تصويبنامه شماره 9426 مورخ 31 /5 /1346 (اضافه شدن تبصره3 به ماده 32 تعرفه حمل كالا و مسافر موضوع تصويبنامه اصلاحي شماره 9426 به تاريخ 31 /5 /1346) 16 /12 /1346
هيآت وزيران - 56396 /940
27 /12 /1346 1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

686 - اعمال تخفيف نسبت به كرايه حمل سيمان متعلق به شركت سهامي سيمان توسط راه آهن دولتي ايران از مشهد به مقصد تهران 16 /12 /1346
هيأت وزيران - 69106 /938
21 /12 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

687 - اجازه امضاي قرارداد با يك شركت هندي جهت تأمين هزينه هاي ارزي خريد متعلقات ريل موردنياز راه آهن دولتي ايران به مديرعامل سازمان برنامه 30 /12 /1346
هيأت وزيران - 56848 /962
30 /12 /1346 - كل مصوبه نسخ مي شود

688 - منظور گرديدن 65 درصد تخفيف در كرايه مسافرت دختران پيش آهنگ كه در اجتماع بزرگ پيش آهنگي از تاريخ سوم تا دهم تيرماه 1347 در منظريه تهران شركت مي ‏نمايند توسط راه آهن دولتي ايران 17 /1 /1347
هيأت وزيران - 26 /56534
17 /1 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

689 - حمل كتب كلاس هاي ابتدائي مربوط به سال تحصيلي 47 - 1348 به وسيله راه آهن دولتي ايران بدون اخذ كرايه به مقاصد معينه كه از طرف وزارت اموزش و پرورش تعيين مي شود 17 /1 /1347
هيأت وزيران - 15 /480
17 /1 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

690 - حمل شش فقره ماشين آلات فرسوده اهدائي شركت ملي نفت ايران به كانون كارآموزي تهران، با سي درصد تخفيف در نرخ كرايه از ايستگاه هاي خرمشهر و اهواز به مقصد ايستگاه كرج 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 72 /1496
8 /2 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

691 - واگذاري دستگاه هاي راديوتراپي موجود در اداره بهداري راه آهن به بيمارستان تاج پهلوي به طور رايگان 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 84 /1032
8 /2 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

692 - تمديد اجاره يك دستگاه لكوموتيو مانوري از وزارت راه آهن شوروي جهت استفاده در ايستگاه راه آهن جلفا براي مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره موضوع تصويبنامه شماره 44120 - 24 /8 /46 هيأت وزيران به قرار روزانه حداكثر 90 دلار 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 860 /71
8 /2 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

693 - معافيت سه هزار و پانصد تن ميله فولادي كه با موافقت قبلي وزارت اقتصاد به منظور تهيه پيچ گالوانيزه مورد نياز راه آهن دولتي ايران از پرداخت حقوق گمركي (معافيت از پرداخت حقوق گمركي ميله فولادي براي ريل گذاري خط جديد تهران) 18 /3 /1347
هيأت وزيران - 157 /3938
18 /3 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

694 - اجازه حمل شكر خام مورد نياز سازمان قند و شكر از ايستگاه جلفا به مقصد ايستگاه نظاميه هر تن 1150 ريال توسط راه آهن دولتي ايران 18 /3 /1347
هيأت وزيران - 166 /4368
18 /3 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

695 - مصوبه هيأت وزيران راجع به موافقت‏ نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي راجع به همكاري اقتصادي و فني 1 4 /1347
هيأت وزيران - 6092
1 /4 /1347 - ماده 1 نسخ مي شود

696 - شركت هيأتي به نمايندگي از دولت ايران در چهارمين اجلاسيه در زمينه همكاري هاي فني و اقتصادي بين ايران و روماني 15 /4 /1347
هيأت وزيران - 249 /7118
15 /4 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

697 - اختصاص مبلغ (347 /529 /1) ريال بمنظور انجام تعهدات راه آهن دولتي ايران در اختيار وزارت راه 25 /8 /1347
هيأت وزيران - 583 /26196
25 /8 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

698 - تمديد تصويبنامه راجع به حمل سيمان 1 /10 /1347
هيأت وزيران - 26004
1 /10 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

699 - اصلاح تصويبنامه شماره 3938 مورخ 18 /3 /47 26 /11 /1347
هيأت وزيران - 41834 /743
26 /11 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

700 - اجازه به راه آهن دولتي ايران جهت پرداخت كرايه ماشين آلات شركت مجم براي خاكبرداري خطوط ايستگاه جلفا 17 /12 /1347
هيأت وزيران - 765 /42776
17 /12 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

701 - اختصاص مبلغي جهت هزينه معالجه فرزند آقاي ورودي لايقي كارمند راه آهن 17 /12 /1347
هيأت وزيران - 43654 /569
17 /12 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

702 - اجازه قرارداد لازم به مدت يكسال با آقايان وكلاي دادگستري نصرالدين موسوي و ضياء الله مجد و عين الله كاظمي و احمد هاشمي به راه آهن دولتي ايران 24 /12 /1347
هيأت وزيران - 43728 /801
24 /12 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

703 - اجازه قرارداد با آقاياي فرج الله اكبر، رحيم ترابي و مهدي ملكي وكلاي پايه يك دادگستري به راه آهن دولتي ايران و اداره كل هواپيمايي كشور 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 13740
23 /1 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

704 - اجازه حمل كتب كلاس هاي ابتدايي بدون اخذ كرايه به نقاط واقع در مسير راه آهن كه از طرف وزارت آموزش و پرورش تعيين مي شود 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 582
23 /1 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

705 - اجازه امضاي موافقتنامه تأمين هزينه ارزي خريد 86000 كيسه جوش درزيل و متعلقات مورد نياز راه آهن ايران باشركت آلماني الكتروترميت به آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 492
23 /1 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

706 - اجازه امضاي موافقتنامه تأمين هزينه ارزي خريد هفت قلم متعلقات ريل مورد نياز راه آهن ايران با شركت رام چاندرهيرالل هندوستان به آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 490
23 /1 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

707 - تصويب متن مواققت نامه پيوست بمنظور تهيه و تحويل هشت قلم ماشين آلات خط آهن با شركت ماتيزا ماتريل اندوستريل سويس 21 /2 /1348
هيأت وزيران - 2608 /74
21 /2 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

708 - اجازه امضاي موافقتنامه به منظور خريد 40 دستگاه واگن مورد نياز راه آهن دولتي ايران با شركت استروي اكسپرت چكسلواكي به آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه 27 /2 /1348
هيأت وزيران - 3906
27 /2 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

709 - تصويبنامه راجع به تصميمات راجع به آيين‏ نامه هاي دكتر ميليسپو 9 /4 /1348
هيأت وزيران - 190
8 /1 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

710 - اجازه خريداري تعداد پنج دستگاه لودر اطلس مدل 1700 از طريق ترك مناقصه منحصراً از شركت سهامي ماشين آلات ايران اطلس توسط راه آهن دولتي ايران 9 /4 /1348
هيأت وزيران - 211 /7226
9 /4 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

711 - تصويب متن مواققت نامه پيوست بمنظور پرداخت هزينه ارزي قرارداد خريد جرثقيل ريل گذاري و واگن موتوردار و قرقره مخصوص انتهاي ريل مورد نياز راه آهن دولتي ايران با اتحاديه كل انرگوماش اكسپورت شوروي 25 /5 /1348
هيأت وزيران - 325 /21728
25 /5 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

712 - محاسبه كرايه حمل مسافر و توشه و كالا و حيوانات و وسايط نقليه بر طبق تعرفه پيوست تا زمان اتصال قطعه خط به راه آهن سراسري ايران 12 /7 /1348
هيأت وزيران - 23170
12 /7 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

713 - اجازه امضاي موافقتنامه تأمين قسمتي از هزينه ارزي خريد چهارصد و هشتاد دستگاه دو راهه كامل راه آهن به آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه 24 /8 /1348
هيأت وزيران - 32652
24 /8 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

714 - اجازه اجراي مصوبه راجع به تأمين هزينه عمليات مربوط به احداث پل مشترك راه آهن بر روي رودخانه مرزي آستاراي ايران 4 /11 /1348
هيأت وزيران - 40262
4 /11 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

715 - اجازه شركت هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران در دومين اجلاس كميته مشترك وزيران ايران و هند 13 /11 /1348
هيأت وزيران - 41112
13 /11 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

716 - اجازه امضاي موافقتنامه خريد جرثقيل هاي 5 و 9 تني مورد نياز راه آهن دولتي ايران به آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه 16 /12 /1348
هيأت وزيران - 43164
16 /12 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

717 - اجازه امضاي قرارداد خريد 7 دستگاه جرثقيل 90 تني ريلي به آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه 16 /12 /1348
هيأت وزيران - 42932
16 /12 /1348 - كل مصوبه نسخ مي شود

718 - به اجرا در آوردن بودجه سال 1349 راه آهن دولتي ايران 5 /2 /1349
هيأت وزيران - 1076
5 /2 /1349 - تبصره 4 و 5 نسخ مي شود تبصره هاي 1 و 2 و 3 مصوبه نيز به شرح پيوست 3 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ صريح شده است.

719 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران جهت خريد مقدار چهارصد تن پيچ تراورس چوبي جهت امر ريل گذاري 26 /2 /1349
هيأت وزيران - 2008
26 /2 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

720 - تصويب متن موافقتنامه مربوط به خريد 984 دستگاه قلاب خودكار و جعبه فنر مورد نياز راه آهن دولتي 16 /3 /1349
هيأت وزيران - 4100
16 /3 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

721 - صدور گذرنامه مرزي براي آقايان عباس پور هاشم رييس راه آهن زاهدان و حسن زارعي راننده درزين 30 /3 /1349
هيأت وزيران - 5004
30 /3 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

722 - مجاز بودن خدا داد فرمانفرماييان راجع به امضاء مواققت نامه وام پانزده ميليون و هشتصد و پنجاه هزار و سيصد و پنجاه (350 /850 /15) دلار آمريكايي را كه براي تأمين قسمتي از هزينه ارزي خريد پنجاه و يك دستگاه لكوموتيو ديزل برقي قطعات يدكي ، تجهيزات، وسائل تعمير و خدمات مربوط مورد نياز راه آهن دولتي ايران و اسناد و سفته هاي مربوط به آن 20 /4 /1349
هيأت وزيران - 246 /18206
28 /4 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

723 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به خريداري دويست دستگاه دو راهي بدون تشريفات مناقصه از كشور هاي اروپائي 10 /5 /1349
هيأت وزيران - 7614
10 /5 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

724 - تصويب متن موافقتنامه مربوط به خريد علائم الكترونيكي مورد نياز راه آهن دولتي ايران 10 /5 /1349
هيأت وزيران - 7890
10 /5 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

725 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به خريداري 000 /200 تراورس چوبي با ترك مناقصه 10 /5 /1349
هيأت وزيران - 8104
10 /5 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

726 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با آقاي حميد امير علمي وكيل دادگستري 2 /8 /1349
هيأت وزيران - 33344
2 /8 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

727 - حمل كتاب هاي پنج پايه ابتدايي بدون اخذ كرايه به نقاطي كه از طرف وزارت آموزش و پرورش تعيين مي شود به وسيله راه آهن دولتي ايران 23 /8 /1349
هيأت وزيران - 34540
23 /8 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

728 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به خريد 600 هزار متر مكعب بالاست مورد نياز خود 23 /8 /1349
هيأت وزيران - 35462
23 /8 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

729 - اجازه افزايش مبلغ مواققت نامه خريد 94 دستگاه ديزل ژانراتور منعقده بين راه آهن دولتي ايران و اتحاديه كل انرگوماش اكسپورت شوروي 7 /9 /1349
هيأت وزيران - ۵۶۳ /۳۶۰۲۲
7 /9 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

730 - منصوب نمودن آقاي پرويز آويني به عنوان رييس كل راه آهن دولتي ايران 3 /11 /1349
هيأت وزيران - 39558
3 /11 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

731 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به خريداري 200 دستگاه دو راهي از كمپاني اتريش 22 /12 /1349
هيأت وزيران - 52832
22 /12 /1349 - كل مصوبه نسخ مي شود

732 - تعيين تعرفه بين المللي حمل و نقل در شبكه اتصال راه آهن ايران و تركيه 21 /1 /1350
هيأت وزيران - 682
21 /1 /1350 - كل مصوبه نسخ مي شود

733 - مجوز راه آهن دولتي ايران در واگذاري 000 /5 متر مربع از يك قطعه زمين ملكي خود واقع در ايستگاه سربند ناحيه راه آهن جنوب به 50 نفر اشخاص مذكور در فهرست ضميمه 22 /3 /1350
هيأت وزيران - 6166 /183
23 /3 /1350 - كل مصوبه نسخ مي شود

734 - اجازه پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال به عنوان كمك هزينه معالجه به آقاي عبداله كتانچي 19 /4 /1350
هيأت وزيران - 265 /8150
19 /4 /1350 - كل مصوبه نسخ مي شود

735 - آيين ‏نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي 9 /5 /1350
هيأت وزيران - 9808
11 /5 /1350 - رديف 21 جدول ج ---پيوست نسخ مي شود

736 - الحاق يك تبصره به ماده چهار آيين ‏نامه اجراي وصول عوارض مسافرت به خارج از كشور 21 /6 /1350
هيآت وزيران - 32460 /456
21 /6 /1350 - كل مصوبه نسخ مي شود

737 - اصلاح ماده 21 تعرفه راه آهن دولتي ايران 1 /8 /1350
هيات وزيران - 35670 /10536
2 /8 /1350 - كل مصوبه نسخ مي شود

738 - آيين ‏نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري 13 /9 /1350
هيأت وزيران - 38740 /625
16 /9 /1350 - ماده 11 و تبصره آن نسخ مي شود.

739 - تصويب مواققت نامه مالي بمبلغ در مورد خريد كابل و تجهيزات مخابراتي و همچنين نظارت در نصب لوازم فوق 13 /9 /1350
هيأت وزيران - 38452 /602
13 /9 /1350 - كل مصوبه نسخ مي شود

740 - اجازه اقدام بنگاه راه آهن دولتي ايران در مورد ساختمان گذرگاه هاي مربوط براه آهن با ترك مناقصه 24 /4 /1351
هيأت وزيران - 314 /5790
24 /4 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

741 - انعقاد قرارداد مالي با يك شركت اسپانيايي براي خريد دستگاه واگن رستوران مورد نياز راه آهن دولتي 10 /5 /1351
هيأت وزيران - 8904 /865
10 /5 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

742 - تصويبنامه در مورد ماخذ دريافت هزينه هاي گمركي 10 /5 /1351
هيأت وزيران - 6780
10 /5 /1351 - تبصره جزء 4 بند ب نسخ مي شود

743 - انعقاد قرارداد لازم با آقاي عين الله كاظمي وكيل دادگستري توسط راه آهن دولتي ايران 4 /6 /1351
هيأت وزيران - 41028
4 /6 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

744 - تأمين اعتبار براي خريد تعدادي جرثقيل مورد نياز راه آهن دولتي ايران 4 /6 /1351
هيأت وزيران - 41112
4 /6 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

745 - تأمين اعتبار براي خريد تعدادي ماشين تراش مورد نياز راه آهن دولتي ايران 4 /6 /1351
هيأت وزيران - 431 /40554
4 /6 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

746 - اجاره دويست و پنجاه دستگاه واگن حمل مواد نفتي توسط راه آهن دولتي ايران 25 /6 /1351
هيأت وزيران - 479 /41030
25 /6 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

747 - اجاره تعدادي واگن حمل مواد نفتي توسط راه آهن دولتي ايران 25 /6 /1351
هيأت وزيران - 41030
25 /6 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

748 - تأمين اعتبار براي خريد دو دستگاه ماشين مورد درخواست راه آهن دولتي ايران 22 /7 /1351
هيأت وزيران - 44426 /564
22 /7 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

749 - اقدام راه آهن دولتي ايران با ترك مناقصه نسبت به ساختمان بريد و ديوارهاي حفاظتي پل كن 22 /7 /1351
هيأت وزيران - 563 /42666
22 /7 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

750 - حمل كتاب هاي 5 پايه ابتدايي بدون اخذ كرايه بوسيله راه آهن دولتي ايران 15 /8 /1351
هيأت وزيران - 606 /44074
18 /8 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

751 - الحاق تبصره به رديف 4 بند ب تصويبنامه شماره 6780 مورخ 10 /5 /51 ( اضافه شدن يك تبصره به رديف ب تصويبنامه 6780 مورخ (10 /5 /1351) 27 /8 /1351
هيأت وزيران - 47222 /661
29 /8 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

752 - امضاي موافقتنامه مالي براي خريد 9200 تن ريل مورد نياز راه آهن دولتي ايران 18 /9 /1351
هيأت وزيران - 722 /47116
18 /9 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

753 - امضاي موافقتنامه مالي براي تأمين قسمتي از هزينه هاي ارزي مورد درخواست راه آهن دولتي ايران 14 /10 /1351
هيأت وزيران - 774 /49672
19 /10 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

754 - امضاي موافقتنامه مالي براي خريد 130 دستگاه دو راهي كامل مورد درخواست راه آهن دولتي ايران 12 /12 /1351
هيأت وزيران - 1019 /55632
14 /12 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

755 - صدور گذرنامه مرزي براي آقاي رضا افشار رييس راه آهن زاهدان و حسن زارعي راننده 12 /12 /1351
هيأت وزيران - 55185 /1009
13 /12 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

756 - عزيمت هيأتي برياست جناب آقاي هوشنگ انصاري وزير اقتصاد به دعوت دولت جمهوري دموكراتيك آلمان 26 /12 /1351
هيأت وزيران - 55760 /1054
27 /12 /1351 - كل مصوبه نسخ مي شود

757 - ترخيص صفحه هاي آهني مستعمل زير ريل خريداري شده از پاكستان 2 /2 /1352
هيأت وزيران - 882 /23
3 /2 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

758 - استفاده مامورين راه آهن از 50 % فوق العاده مقرر در صورت انتقال به ايستگاه كاپيكوي واقع در خاك تركيه 12 /3 /1352
هيأت وزيران - 4518 /237
13 /3 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

759 - تخفيف بهاي بليط راه آهن براي دانشجويان دانشگاه ها و دانشكده هاي مستقل و مؤسسات آموزش عالي و انستيتوها 9 /4 /1352
هيأت وزيران - 335 /6380
10 /4 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

760 - تصويب تصميم هيأت سه نفري راجع به ترك مناقصه براي خريد چهار صد دستگاه واگن حمل مواد معدني 30 /4 /1352
هيأت وزيران - 8862 /412
31 /4 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

761 - معاوضه قطعه زمين پلاك 3962 راه آهن با اراضي پلاك هاي 2 و 3 فرعي از 1353 دانشگاه جندي شاپور 27 /5 /1352
هيأت وزيران - 11862 /484
28 /5 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

762 - ترخيص لوازم مستعمل راه آهن خريداري شده از پاكستان جهت تعمير خط راه آهن زاهدان 5 /8 /1352
هيأت وزيران - 17414 /724
6 /8 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

763 - موافقتنامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و بانك صادرات و واردات آمريكا و بانكرز تراست نيويورك 19 /3 /1352
هيأت وزيران - 66916 /873
14 /9 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

764 - مجوز فروش (800) متر مربع از اراضي مجاور ايستگاه راه آهن شهرستان بهشهر توسط راه آهن دولتي ايران 29 /10 /1352
هيأت وزيران - 45910 /951
30 /10 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

765 - تصويب تصميم هيأت سه نفري موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي در خصوص ترك مناقصه خريد 20 دستگاه واگن مسافري درجه 2 29 /10 /1352
هيأت وزيران - 952 /69346
30 /10 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

766 - تصويب تصميم هيأت سه نفري موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي در خصوص ترك مناقصه خريد 53 دستگاه لكوموتيو ديزل و قطعات يدكي و تجهيزات تعميرگاه 15 /11 /1352
هيأت وزيران - 1031 /71350
16 /11 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

767 - عزيمت هيأتي به مسكو به منظور رسيدگي به مشكلات مبادلات بازرگاني ايران و شوروي و استفاده بيشتر از راه ترانزيت شوروي 15 /11 /1352
هيأت وزيران - 71934 /990
16 /11 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

768 - انعقاد مواققت نامه مالي بين راه آهن دولتي ايران وابسته به وزرات راه و شركت ترانس ايمپكس بلغارستان 4 /12 /1352
هيأت وزيران - 1096 /73254
5 /12 /1352 - كل مصوبه نسخ مي شود

769 - مصوبه در خصوص خريد هفت دستگاه لكوموتيو ديزل الكتريك با ترك مناقصه 17 /1 /1353
هيأت وزيران - 160 /22
18 /1 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

770 - الحاق يك تبصره به ماده 11 آيين ‏نامه اجرايي قسمتي از تبصره دو ماده 43 قانون استخدام كشوري 15 /4 /1353
هيأت وزيران - 7666
16 /4 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

771 - تصويب تصميم متخذه در جلسه مورخ 23 /3 /53 هيأت سه نفري موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي در وزارت راه در خصوص ترك مناقصه راجع بخريد 500 دستگاه واگن هاي مخزندار 15 /4 /1353
هيأت وزيران - 7550
16 /4 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

772 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران در خصوص استرداد سفته هاي دريافت شده از شركت سهامي خاص صنعتي بهپاك 19 /5 /1353
هيأت وزيران - 9952
20 /5 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

773 - تصويب تصميم متخذه در جلسه مورخ 24 /5 /1353 هيأت سه نفري موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي در وزارت راه و ترابري در خصوص ترك مناقصه راجع بخريد پانصد دستگاه واگن حمل مواد نفتي 26 /5 /1353
هيأت وزيران - 42358
27 /5 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

774 - تصويب تصميم متخذه در جلسه مورخ 26 /5 /1353 هيأت سه نفري موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي در وزارت راه و ترابري در خصوص ترك مناقصه راجع به ايجاد ايستگاه مانوري اپرين و اتصال آن بايستگاه شاه آباد در خط قزوين 26 /5 /1353
هيأت وزيران - 42340
27 /5 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

775 - تصويب تصميم متخذه در جلسه مورخ 15 /7 /1353هيأت سه نفري موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي در وزارت راه و ترابري در مورد خريد 74 دستگاه لكوموتيو ديزل الكتريك 20 /7 /1353
هيأت وزيران - 46734
21 /7 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

776 - تصويب تصميم متخذه در جلسه مورخ 17 /7 /53 هيأت سه نفري موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي در وزارت راه و ترابري در خصوص خريد يكصد و سي هزار تن ريل 60 UIC. 6 /8 /1353
هيأت وزيران - 46736
6 /8 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

777 - تصميم گيري در خصوص خريد ده دستگاه لكوموتيو ديزل الكتريك مانوري بدون انجام مناقصه 2 /9 /1353
هيأت وزيران - 50198 /1105
3 /9 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

778 - تصميم گيري در خصوص خريد چهار قطار تلويزيون از نوع RTG با قطعات يدكي مربوط 7 /10 /1353
هيأت وزيران - 1189 /53384
8 /10 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

779 - تأمين اعتبار در خصوص خريد يكصد دستگاه واگن مسافري درجه يك و يك هزار دستگاه واگن حمل غله 10 /12 /1353
هيأت وزيران - 1667 /58946
11 /12 /1353 - كل مصوبه نسخ مي شود

780 - در خصوص خريد سه هزار تن ريل و متعلقات مربوط ازطريق ترك مناقصه 10 /3 /1354
هيأت وزيران - 3620 /169
11 /3 /1354 - كل مصوبه نسخ مي شود

781 - اجازه خريد يكصد و بيست دستگاه واگن 6 محوره مخصوص حمل تانك از طريق ترك مناقصه 31 /3 /1354
هيأت وزيران - 6178 /274
1 /4 /1354 - كل مصوبه نسخ مي شود

782 - تعيين فوق العاده شغل ماهانه شاغلين مشاغل رسته هاي فني و مهندسي – كشاورزي – بهداشتي و درماني 31 /3 /1354
هيأت وزيران - 8312
1 /4 /1354 - عبارت «تكنيسين امور نوسازي و تزئيني راه آهن» از بند الف مشاغل رديف 5 از پيوست حذف مي شود.
- عبارت «تكنيسين ايجاد و نگهداري وتعمير خطوط راه آهن» و عبارت «تكنيسين سوانح و حفاظت راه آهن» از بند الف (رسته فني مهندسي) مشاغل رديف 6 از پيوست حذف شود.
- عبارت «كارشناس امور نوسازي و تزئينات راه آهن» از بند الف (رسته فني مهندسي) مشاغل رديف 10 از پيوست حذف مي شود.
- عبارات «قطعات موتوري و واگن – كارشناس ايجاد و نگهداري و تعمير خطوط راه آهن –كارشناس سوانح و حفاظت فني راه آهن» از بند الف (رسته فني مهندسي) از مشاغل رديف 11 از پيوست حذف مي شود.

783 - واگذاري رايگان زمين متعلق راه آهن دولتي به جمعيت شير و خورشيد سرخ اهواز 28 /4 /1354
هيأت وزيران - 9470 /360
29 /4 /1354 - كل مصوبه نسخ مي شود

784 - انجام عمليات توسعه تكميل ايستگاه راه آهن جلفا از طريق ترك مناقصه 22 /6 /1354
هيأت وزيران - 1486 /456
23 /6 /1354 - كل مصوبه نسخ مي شود

785 - اصلاح آيين ‏نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي 5 /7 /1354 .
هيأت وزيران - 17292
7 /7 /1354 - بند 21 جدول ج نسخ مي شود

786 - اجازه خريدن تعدادي الكترو موتور جوشكاري و برش گازي با ترك مناقصه توسط راه آهن 29 /10 /1354
هيأت وزيران - 66702 /753
29 /10 /1354 - كل مصوبه نسخ مي شود

787 - اجازه ترخيص يكهزار دست لباس گرم با كلاه براي راه آهن دولتي ايران در نقاط سردسير 29 /10 /1354
هيأت وزيران - 66902 /779
29 /10 /1354 - كل مصوبه نسخ مي شود

788 - اصلاح كارمزد پرداختـــي به نمــــــايندگي فروش بليط راه آهن 27 2 /1355
هيأت وزيران - 116 /4926
27 2 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

789 - عزيمت هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران به پاريس 27 2 /1355
هيأت وزيران - 3750 /128
27 2 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

790 - تأمين هزينه خريد 3840 دستگاه واگن مخصوص حمل مواد معدني شاهنشاهي بين راه آهن دولتي ايران و شركت مكانواكسپرت ايمپورت روماني 14 /4 /1355
هيأت وزيران - 8422 /292
14 /4 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

791 - ضوابط و ترتيبات بهره برداري از معادن (آئين نامه مربوط به ضوابط و ترتيبات بهره برداري از معادن) 14 /4 /1355
هيأت وزيران - 31234
14 /4 /1355 - بندهاي 14 و 17 و تبصره بند 17 نسخ مي شود

792 - تصويبنامه راجع به رفع مشكل تراكم كالا در بنادر كشور و ايجاد نظم و سرعت در حمل و نقل كالاها 1 /6 /1355
هيأت وزيران - 35510
1 /6 /1355 - متن بند 2 نسخ مي شود

793 - اجازه ترخيص قطعي يكصد و چهل دستگاه واگون مستعمل مسافري و شش دستگاه واگون مستعمل رستوران بنام راه آهن دولتي ايران 12 /7 /1355
هيأت وزيران - 504 /38106
12 /7 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

794 - تصويب تصميم هيأت سه نفري در راه آهن دولتي ايران در خصوص ترك مناقصه در معامله خريد5112 دستگاه قلاب اتوماتيك نوع يوني كوپلر جهت نصب روي 3840 دستگاه واگن حمل مواد معدني 12 /7 /1355
هيأت وزيران - 37156 /515
12 /7 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

795 - تصويب موافقتنامه مالي مربوط به تحصيل اعتبار براي تأمين 80 % از بهاي خريد 120 دستگاه مسطح 6 محوره و لوازم يدكي 12 /7 /1355
هيأت وزيران - 528 /37788
12 /7 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

796 - اعزام هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران بمنظور شركت دراولين اجلاسيه كميسيون مشترك وزيران ايران و جمهوري دموكراتيك آلمان براي همكاري هاي اقتصادي، صنعتي، علمي و فني به آن كشور 12 /7 /1355
هيأت وزيران - 541 /37498
12 /7 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

797 - تصويب دو فقره موافقتنامه مالي مربوط به تحصيل اعتبار از شركت كنور برمز آلمان و شركت سامبر موز فرانسه براي تأمين 80 % از بهاي خريد 5112 عدد قلاب اتوماتيك مورد نياز راه آهن دولتي ايران 1 /9 /1355
هيأت وزيران - 669 /48730
1 /9 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

798 - تصويب واگذاري اعيان و مستحدثات و اراضي راه آهن دولتي ايران در پل سفيد واقع در بخش مسير و حريم راه اصلي دماوند – فيروز كوه به وزارت راه و ترابري 22 /9 /1355
هيأت وزيران - 725 /53104
22 /9 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

799 - اجازه به راه آهن دولتي ايران جهت واگذاري مقاديري از اراضي خود جهت ساختن مسكن براي كارگران و كاركنان ايستگاه راه آهن اهواز به شركت تعاوني مسكن ناحيه راه آهن جنوب 27 /10 /1355
هيأت وزيران - 831 /56136
27 /10 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

800 - تصويب تصميم هيات سه نفري در وزارت راه و ترابري را در خصوص ترك مناقصه در خريد 130 دستگاه واگن درجه 1 با تهويه و 45 دستگاه واگن رستوران 28 /10 /1355
هيأت وزيران - 94604 /1013
28 /10 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

بندهاي 801 تا 1244

801 - ترخيص هشتصد و سي كيلوگرم فورميكا به ارزش 38000 شيلينگ اطريش كه بصورت بدون انتقال ارز بنام راه آهن دولتي ايران وارد گرديده 28 /10 /1355
هيأت وزيران - 963 /94934
28 /10 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

802 - تصويبنامه راجع به فوق العاده شغل ماهانه رسته هاي اداري و مالي، امور اجتماعي، آموزشي و فرهنگي، فرابري داده ها و خدمات 2 /3 /1356
هيأت وزيران - 4810
2 /3 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

803 - تصويب خريد26000 تن متعلقات ريل با ترك مناقصه 16 /3 /1356
هيأت وزيران - 5494 /202
- كل مصوبه نسخ مي شود

804 - خريداري تعداد يكصد و چهل دستگاه واگن درجه دو به جاي يكصد و سي دستگاه واگن درجه يك 16 /3 /1356
هيأت وزيران - 203 /4968
16 /3 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

805 - تصويب تصميم هيأت سه نفري موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي در خصوص عمليات مطالعات و خدمات مهندسي و تجهيزات دوخطه و برقي كردن راه آهن تهران – بندر شاهپور – خرمشهر از طريق ترك مناقصه 23 /3 /1356
هيأت وزيران - 232 /6816
28 /12 /1355 - كل مصوبه نسخ مي شود

806 - تصويب متن مواققت نامه مالي مربوط به تحصيل اعتبار از شركت ماروبيني ژاپن بمنظور تأمين 80 % هزينه ارزي خريد متعلقات ريل 20 /4 /1356
هيأت وزيران - 314 /8448
20 /4 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

807 - خريد 15 دستگاه واگن مولد بخار از طريق ترك مناقصه 4 /7 /1356
هيأت وزيران - 55568 /611
4 /7 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

808 - خريد 165 دستگاه واگن از طريق ترك مناقصه 4 /7 /1356
هيأت وزيران - 55104 /612
4 /7 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

809 - خريد 24 دستگاه جرثقيل از طريق ترك مناقصه 4 /7 /1356
هيأت وزيران - 55852 /618
4 /7 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

810 - تصويب متن 7 فقره مواققت نامه اخذ اعتبار از يك مؤسسه مقيم آلمان غربي براي تأمين هزينه خريد ماشين آلات 2 /8 /1356
هيأت وزيران - 710 /59006
2 /8 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

811 - تصويبنامه راجع به انتصاب جناب آقاي مسعود طباطبائي ديبا به سمت رييس كل راه آهن دولتي ايران 2 /8 /1356
هيأت وزيران - 59564
2 /8 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

812 - تصويب متن موافقتنامه مالي مربوط به تحصيل اعتبار از شركت هارپارشادهند بمنظور تأمين هزينه ارزي خريد متعلقات ريل 16 /8 /1356
هيأت وزيران - 59808 /749
16 /8 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

813 - اصلاح ماده 20 تعرفه راه آهن دولتي ايران و تبصره آن 8 /12 /1356
هيات وزيران - 96626 /1122
8 /12 /1356 - كل مصوبه نسخ مي شود

814 - تصويب استفاده از اعتبار مالي شركت ماشين اكسپورت جمهوري دموكراتيك آلمان 11 /1 /1357
هيأت وزيران - 3426 /79
11 /2 /1357 - كل مصوبه نسخ مي شود

815 - تصويب موافقتنامه مالي بين ايران و شركت ماشين اكسپورت جمهوري دموكراتيك آلمان 11 /2 /1357
هيأت وزيران - 3428 /77
11 /2 /1357 - كل مصوبه نسخ مي شود

816 - اجازه ترخيص 121 قطعه تراورس چوبي توسط سازمان آب وبرق خوزستان 1 /3 /1357
هيأت وزيران - 129 /5706
1 /3 /1357 - كل مصوبه نسخ مي شود

817 - احداث قطعه دوم خط آهن بندرعباس – بافق از طريق ترك مناقصه 30 /5 /1357
هيأت وزيران - 418 /52070
30 /5 /1357 - كل مصوبه نسخ مي شود

818 - نام گذاري محل مسكوني خارج از محدوده ايستگاه راه آهن گرمسار به نام "آشيان" 25 /6 /1357
هيأت وزيران - 4 - 696
25 /6 /1357 - كل مصوبه نسخ مي شود

819 - انتصاب آقاي محمد حسين بديعي به سمت رييس كل راه آهن دولتي ايران 4 /7 /1357
هيأت وزيران - - - - - -
4 /7 /1357 - كل مصوبه نسخ مي شود

820 - انتصاب آقاي اكبر خبيري به سمت معاونت وزارت راه و ترابري و رييس كل راه آهن دولتي ايران 7 /12 /1357
هيأت وزيران - 490
13 /12 /1357 - كل مصوبه نسخ مي شود

821 - تصويبنامه راجع به اعاده بخدمت آقاي جواد رئوفي بازنشسته راه آهن دولتي 15 /1 /1358
هيأت وزيران - 806
16 /1 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

822 - تصويبنامه راجع به اعاده بخدمت آقاي كريم جعفري بازنشسته راه آهن دولتي ايران 15 /1 /1358
هيأت وزيران - 802
16 /1 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

823 - تصويبنامه در باره اعاده بخدمت آقاي رضا جواهرنشان در راه آهن دولتي ايران 3 /2 /1358
هيأت وزيران - 3058
4 /2 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

824 - اعاده به خدمت دو كارمند بازنشسته وزارت دارايي و راه آهن دولتي 18 /2 /1358
هيأت وزيران - 41990
17 /2 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

825 - اعاده به خدمت آقاي باقرزاده ناصري مسؤول سابق تعميرات ديزل و جرثقيل در راه آهن دولتي ايران 31 /2 /1358
هيأت وزيران - 4690
1 /3 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

826 - اعاده بخدمت آقايان باقر شاه علي و علي محمد آبادي حيدري در راه آهن دولتي ايران 31 /2 /1358
هيأت وزيران - 4096
1 /3 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

827 - تصويبنامه راجع به استفاده وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي از وسايل شركت هاي دولتي حمل و نقل اعم از دريائي – هوائي – زميني و راه آهن 7 /3 /1358
هيأت وزيران - 3938
8 /3 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

828 - اجازه تكميل باقيمانده عمليات ساختمان هاي فني پروژه برقي كردن راه آهن تبريز - جلفا به پيمانكار شاغل 4 /4 /1358
هيأت وزيران - 21798
5 /4 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

829 - افزايش پنجاه درصدي تعرفه حمل و نقل راه آهن دولتي ايران 1 /5 /1358
هيأت وزيران - 6876
2 /5 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

830 - اعاده به خدمت آقاي نبي سروري كارمند بازنشسته راه آهن دولتي ايران 6 /5 /1358
هيأت وزيران - 8342
7 /5 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

831 - تصويبنامه درباره فهرست كمك به شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته 2 /7 /1358
هيأت وزيران - 29270
8 /7 /1358 - رديف هاي 40906000، 258504، 258505، 258507، 258508، 258509، 40905000
از جدول –
--پيوست حذف مي شود

832 - تصويبنامه درباره انتصاب آقاي مهندس نظام الدين موحد به سمت معاونت وزارت راه و ترابري و رييس كل راه آهن دولتي ايران 16 /7 /1358
هيأت وزيران - 56880
22 /7 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

833 - مجاز بودن وزارت راه و ترابري نسبت به ورود سي هزار عدد فشفشه و سي هزار عدد ترقه مورد نياز راه آهن دولتي ايران 8 /10 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - د 1075
16 /10 /1358 - كل مصوبه نسخ مي شود

834 - اجازه تأسيس شهرستان جديد در محدوده بخش مهريز به مركزيت مهر پارين و تأسيس بخش ميبد به عنوان تابعي از شهرستان اردكان 29 /10 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 2450
27 /11 /1358 - بند 1 نسخ مي شود

835 - تصويب موارد 9 گانه بمنظور بزرگداشت شهدا و مجروحين انقلاب 16 /11 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 2204 /د
18 /11 /1358 - - بند 5 نسخ مي شود

836 - منظور نمودن مانده بدهي مرحوم عبدالرضا براتي به حساب هزينه راه آهن 22 /12 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 102040
25 /1 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

837 - مجوز انجام معامله راه آهن دولتي ايران مربوط به خريد بالاست از طريق ترك مناقصه 22 /12 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 101788
24 /1 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

838 - در اختيار قرار گرفتن ۲۴ دستگاه اتومبيل بياباني پنج تن مخصوص سوانح به راه آهن دولتي ايران 10 /2 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 2466
17 /2 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

839 - موافقت با پرداخت كمك هاي غينقدي ۶ ماهه سال ۵۸ كاركنان و كارگران راه آهن بصورت نقدي 31 /2 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 11276
18 /3 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

840 - انتصاب آقاي سيد محمد عليزاده بسمت معاون وزارت راه و ترابري و رييس كل راه آهن دولتي ايران 4 /4 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 3414
26 /4 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

841 - اعاده به خدمت آقاي رمضان قزويني كارمند اداره حسابداري راه آهن 26 /6 /1359
هيات وزيران - 7 /ت 17308
9 /7 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

842 - مجوز استخدام يك نفر كارشناس آزمايشگاه و دو نفر مترجم و دو نفر وكيل دعاوي و ۱۵ نفر مهندس در وزارت راه و ترابري 8 /7 /1359
هيات وزيران - 37 /ت 9186
8 /7 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

843 - امتداد خط آهن شوروي در خاك ايران از منطقه مرزي آستارا 5 /8 /1359
هيات وزيران - 18584
8 /8 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

844 - منظور نمودن ۷۵۰۰۰ ريال بهاي يك قطعه فرش مفقوده به حساب ضايعات راه آهن 3 /10 /1359
هيات وزيران - 9730
4 /10 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

845 - دعوت به كار آقاي غلامرضا مير بلوكي مقدم رييس هيأت رسيدگي به حسابهاي راه آهن 23 /10 /1359
هيات وزيران - 54300
25 /10 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

846 - عقد قرارداد وكالت وزارت راه و ترابري با آقايان فرج اله اكبر و ضياء اله مجد و حسينعلي ملاحسيني 13 /11 /1359
هيات وزيران - 55496
26 /11 /1359 - كل مصوبه نسخ مي شود

847 - اعاده به خدمت آقاي محمدتقي آهني كارمند راه آهن و بازنشسته نمودن وي به موجب تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري 7 /2 /1360
هيات وزيران - 84300
13 /2 /1360 - كل مصوبه نسخ مي شود

848 - آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي 30 /2 /1360
هيأت وزيران - 18036
20 /4 /1360 - بندالف ماده 5 نسخ مي شود

849 - اصلاح تاريخ اعاده به خدمت آقاي محمدتقي آهني كارمند راه آهن در تصويبنامه شماره ۸۴۳۰۰ مورخ 13 /12 /1360 4 /3 /1360
هيات وزيران - 19850
7 /3/ 1360 - كل مصوبه نسخ مي شود

850 - تأمين اعتبار جهت تقويت نيروي كشش راه آهن ايران 4 /7 /1360
هيات وزيران - 57362
15 /7 /1360 - كل مصوبه نسخ مي شود

851 - تأمين اعتبار براي اجراي تعهدات سال جاري ناشي از قراردادهاي منعقده با كشورهاي اتحاد جماهيرشوري و روماني 27 /8 /1360
هيات وزيران - 59958
3 /9 /1360 - كل مصوبه نسخ مي شود

852 - بها و هزينه صدور گذرنامه و موارد معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از بها و هزينه آن و هزينه تمديد گذرنامه و (۵۴۳) 17 /6 /1361
هيأت وزيران - 31932
26 /6 /1361 - كل مصوبه نسخ مي شود

853 - اجازه شماره گذاري ۱۸۶ دستگاه خودرو خريداري شده به راه آهن دولتي جمهوري اسلامي ايران 25 /3 /1362
هيات وزيران - 18190
4 /4 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

854 - واگذاري يك باب خانه به مسجد خمسه قلهك توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران 26 /4 /1362
هيات وزيران - 31284
4 /5 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

855 - مبناي پرداخت حقوق وظيفه به ورثه مرحوم عباس پورمجيد بازنشسته راه آهن 29 /4 1362
هيات وزيران - 6994
5 /5 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

856 - تأمين اعتبار و اختصاص يكصد ميليون ريال جهت انجام هزينه هاي مربوط به حمل مواد مورد نياز كوره دوم ذوب آهن اصفهان به راه آهن 2 /5 /1362
هيات وزيران - 9322
7 /5 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

857 - اجازه استخدام دو هزار نفر به طور رسمي به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 23 /5 /1362
هيات وزيران - 50318
6 /8 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

858 - اعاده به خدمت ۴۵۰ نفر از كاركنان بازنشسته راه آهن جمهوري اسلامي ايران 23 /6 /1362
هيات وزيران - 36720
3 /6 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

859 - نحوه مصرف پنجاه ميليارد ريال از محل اعتبار جاري و عمراني سال ۱۳۶۲ راه آهن جمهوري اسلامي ايران 10 /7 /1362
هيات وزيران - 39056
26 /7 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

860 - تأمين و پرداخت مابه التفاوت كمك هاي غيرنقدي سال ۱۳۶۲ و ماه هاي بهمن و اسفند سال ۱۳۶۱ كاركنان راه آهن از اعتبار رديف ۵۰۳۰۵۳ بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور 25 /8 /1362
هيات وزيران - 55734
1 /9 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

861 - نحوه پرداخت قطعات ۴ و ۵ و ۶ راه آهن بافق بندرعباس موضوع تصويب نامه اخذ تضميني از پيمانكاران براي مناقصه ها و قراردادهاي پروژه عمراني 25 /8 /1362
هيات وزيران - 56312
9 /9 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

862 - واگذاري پلاك شماره ۳ بخش ۸ اهواز متعلق به راه آهن به ۱۲ خانوار 6 /9 /1362
هيات وزيران - 36084
15 /9 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

863 - اجازه استخدام (۴۳۰) نفر پرسنل فني به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 6 /9 /1362
هيات وزيران - 54550
15 /9 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

864 - اضافه كردن فهرستي از ماشين آلات به ليست ضميمه ماده يك آئين نامه نحوه اجاره ماشين آلات راهسازي 5 /11 /1362
هيات وزيران - 66614
14 /11 /1362 - كل مصوبه نسخ مي شود

865 - تأمين تنخواه گردان موضوع تصويب نامه ۳۱۰۱۷۸ – 27 /9 /44 تا مبلغ ۵۵۰ ميليون ريال و پرداخت آن به صورت وام ضروري به كاركنان راه آهن 19 /1 /1363
هيات وزيران - 84402
4 /2 /1363 - كل مصوبه نسخ مي شود

866 - اجازه و نحوه مصرف مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال از اعتبارات عمراني راه آهن جمهوري اسلامي ايران 29 /1 /1363
هيات وزيران - 10390
1 /2 /1363 - كل مصوبه نسخ مي شود

867 - اختصاص مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال جهت تكميل و تجهيز كارخانه جديد ريخته گري و توسعه كارخانه ماشين سازي و بهسازي ايستگاه فعلي تهران به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 15/5 /1363
هيات وزيران - 32460
24/ 5/1363 - كل مصوبه نسخ مي شود

868 - فهرست سهميه و حق عضويت هاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در سال ۶۳ و تأمين اعتبار آن 19/ 8/1363
هيات وزيران - 64528
28 /6 /1363 - كل مصوبه نسخ مي شود

869 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال در ارتباط با عمليات تثبيت شن هاي روان مسير راه آهن بافق - بندر عباس به سازمان جنگل ها و مراتع كشور 10 /9 /1363
هيات وزيران - 66776
25 /9 /1363 - كل مصوبه نسخ مي شود

870 - منظور گرديدن مبلغ 45750 ريال كرايه حمل يكصد و دو تن جوش شيرين از كراچي به زاهدان به حساب ضرر و زيان راه آهن 5 /10 /1363
هيات وزيران - 70860
10 /10 /1363 - كل مصوبه نسخ مي شود

871 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ۴ ميليارد ريال جهت ادامه عمليات طرح ساختمان راه آهن بافق - بندر عباس به اداره كل ساختمان راه آهن 8 /10 /1363
هيات وزيران - 68716
18 /10 /1363 - كل مصوبه نسخ مي شود

872 - مجوز مصرف اعتبارات جاري توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران 10 /1 /1364
هيات وزيران - 1580
24 / 1/1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

873 - مجوز ورود ۱۹ دستگاه ماشين آلات مستعمل مورد نياز شركت با تأييد وزارت راه و ترابري 4 /2 /1364
هيات وزيران - 4834
22 2 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

874 - منظور نمودن اعتبار باقيمانده از خسارت وارده به ديزل و قطارباري راه آهن جمهوري اسلامي ايران به حساب ضرر و زيان راه آهن 29 /2 /1364
هيات وزيران - 101514
5 /3 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

875 - منظور نمودن مبلغ (۲۳۱۴۷۳) ريال ما به التفاوت باقيمانده در كسري ابوابجمعي مرحوم كمال الدين جاويد انباردار راه آهن به حساب راه آهن 23 /5 /1364
هيات وزيران - 13864
26 /5 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

876 - تأمين اعتبار و تصويب فهرست سهميه و عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سامان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در سال ۱۳۶۴ 20 /6 /1364
هيات وزيران - 33582
27 /6 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

877 - واگذار شدن بلاعوض بخش صنعت شركت سهامي صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا) و خانه هاي سازماني مربوطه به سازمان صنايع ملي ايران 7 /7 /1364
هيات وزيران - 69632
17 /9 /1364 - بند 5 نسخ مي شود

878 - اساسنامه شركت سهامي قند و شكر 14 /7 /1364
هيأت وزيران - 61598
21 /7 /1364 - بند «و» ماده 8 نسخ مي شود

879 - نحوه پيش پرداخت قرارداد اجراي عمليات زيرسازي قطعه ۴ راه آهن بافق بندرعباس 17 /7 /1364
هيات وزيران - 36482
24 /7 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

880 - اختصاص مبالغي به حساب ضرر و زيان راه آهن جمهوري اسلامي ايران 6 /9 /1364
هيات وزيران - 66196
17 /9 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

881 - آيين نامه اجرايي تبصره 52 قانون بودجه سال 1364 كل كشور 24 /9 /1364
هيات وزيران - 90212
3 /10 /1364 - جدول بند 2 از قسمت دوم مصوبه نسخ مي شود

882 - اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند 18 /10 /1364
هيأت وزيران - 82278
30 /10 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

883 - تصويبنامه راجع به تعاريف و ضوابط تقسيمات شهرستان مشهد 25 /12 /1364
هيات وزيران - 4224
14 /2 /1364 - بندهاي 3، 27 و 30 نسخ مي شود

884 - ايجاد و تشكيل تعداد 30 دهستان شامل روستاها مزارع و مكان ها در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان (تصويبنامه راجع به تعاريف و ضوابط تقسيمات شهرستان مشهد) 25 /12 /1364
هيات وزيران - 90770
29 /9 /1364 - بندهاي 3، 27 و 30 نسخ مي شود

885 - منظور گرديدن مبلغي بابت بهاي قطعات مفقود شده ۶ دستگاه ليفت تراك به حساب ضرر و زيان راه آهن جمهوري اسلامي ايران 25 /12 /1364
هيات وزيران - 84684
27 /12 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

886 - پرداخت مبلغي بابت مال التجاره ده دستگاه تريلر كشنده داف توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران 25 /12 /1364
هيات وزيران - 108594
28 /12 /1364 - كل مصوبه نسخ مي شود

887 - اجازه ورود و ترخيص سي دست لباس كار جهت استفاده كارگران راه آهن جمهوري اسلامي ايران به گمرك ايران 7 /2 /1365
هيات وزيران - 108820
14 /2 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

888 - منظور گرديدن ۳۱ فقره مبالغ مشروحه فهرست پيوست به حساب ضرر و زيان راه آهن جمهوري اسلامي ايران 7 /2 /1365
هيات وزيران - 14042
14 /3 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

889 - اجازه مصرف مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال اعتبارات جاري راه آهن جمهوري اسلامي ايران مستثني از شمول قانون محاسبات عمومي 21 /3 /1365
هيات وزيران - 5316
28 /3 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

890 - تأمين اعتبار مبالغي جهت خاتمه عمليات اجرايي طرح هاي احداث كارخانه آرد 500 تني تهران و تكميل و تجهيز سيلوها و انبارهاي غله و قند و شكر و طرح احداث سيلوي ترانزيت بندر امام خميني 15 /4 /1365
هيات وزيران - 7550
22 /4 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

891 - اجازه ترخيص ۲۰ بسته محتوي ۶۳۰ عدد ترقه وارد شده به نام راه آهن جمهوري اسلامي ايران 5 /5 /1365
هيات وزيران - 6147
11 /5 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

892 - اجازه ترخيص ۴۲۰ عدد ترقه به منظور ذوب ترميت وارد شده به نام راه آهن جمهوري اسلامي ايران 6 /7 /1365
هيات وزيران - 63348
4 /8 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

893 - تصويب فهرست قسمتي از سهميه و حق عضويت هاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در سال ۱۳۶۵ 9 /7 /1365
هيات وزيران - 60734
16 /7 /1365 - رديف هاي 82 الي 89 نسخ مي شود

894 - كسر مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال از اعتبار مصوب سال جاري طرح بهسازي چربه و كارخانجات و افزودن آن به اعتبار مصوب سال جاري طرح افزايش ظرفيت حمل بار 9 /7 /1365
هيأت وزيران - 60736
14 /7 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

895 - اجازه استخدام رسمي ۳۳ نفر در مشاغل فني و تخصصي و بهداشتي و درماني به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 4 /8 /1365
هيات وزيران - 37028
7 /8 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

896 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت تكميل پروژه پل روگذر راه آهن شهر قم (شهيد مصطفي خميني) به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 2 /9 /1365
هيات وزيران - 66442
7 /9 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

897 - كسر مبلغ دو ميليارد و يكصد و بيست ميليون ريال از اعتبار مصوب سال جار طرح بهسازي جريه و كارخانجات و اختصاص آن به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 7 /10 /1365
هيات وزيران - 90494
10 /10 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

898 - اجازه ورود ۳۸ دستگاه ماشين آلات دست دوم مورد نياز طرح عمراني قطعه .۴ب راه آهن بندر عباس - بافق 29 /11 /1365
هيات وزيران - 97900
4 /12 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

899 - اجاره ترخيص تيرهاي چوبي موجود در گمرك شهريار به شركت كره اي ديو كورپوريشن پيمانكار مسير راه آهن بندر عباس - بافق 17 /12 /1365
هيات وزيران - 96360
21 /12 /1365 - كل مصوبه نسخ مي شود

900 - مصوبه هيأت وزيران در مورد هزينه كردن مبلغ پانصد ميليون ريال از محل اعتبار جاري سال ۱۳۶۶ راه آهن جمهوري اسلامي ايران 16 /1 /1366
هيات وزيران - 654 /ت 14
20 /1 /1366 - كل مصوبه نسخ مي شود

901 - ايجاد و تشكيل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها واقع در شهرستان سلماس تابع استان آذربايجان غربي 2 /2 /1366
هيات وزيران - 110692 /ت 290
29 /4 /1366 - بند 3 نسخ مي شود

902 - ايجاد و تشكيل تعداد 5 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان سمنان تابع استان سمنان 2 /2 /1366
هيات وزيران - 115512 /ت 819
10 /10 /1366 - بند 2 نسخ مي شود

903 - ايجاد و تشكيل تعداد ۹ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان قم تابع استان تهران 2 /2 /1366
هيات وزيران - 112708 /ت 204
31 /3 /1366 - بندهاي 3 و 9 نسخ مي شود

904 - ايجاد و تشكيل تعداد 4 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها واقع در شهرستان اردكان تابع استان يزد 2 /2 /1366
هيات وزيران - 110096 /ت 291
29 /4 /1366 - بندهاي 2 و 4 نسخ مي شود

905 - ايجاد و تشكيل ۱۶ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان ميانه تابع استان آذربايجان شرقي 2 /2 /1366
هيات وزيران - 115400 /ت 810
9 /10 /1366 - بندهاي 9 و 14 نسخ مي شود

906 - ايجاد و تشكيل تعداد ۲۲ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان سبزوار تابع استان خراسان 10 /4 /1366
هيات وزيران - 200 /ت 942
29 /10 /1366 - بند 12 نسخ مي شود

907 - منظور گرديدن شش فقره مبالغ مشروحه فهرست پيوست، به حساب ضرر و زيان راه آهن جمهوري اسلامي ايران 10 /4 /1366
هيات وزيران - 11896 /ت 251
20 /4 /1366 - كل مصوبه نسخ مي شود

908 - ايجاد و تشكيل ۸ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان هاي مذكور در اين تصويب نامه در شهرستان كاشان تابع استان اصفهان 10 /4 /1366
هيات وزيران - 190 /ت 424
1 /6 /1366 - بند 2 نسخ مي شود

909 - ايجاد و تشكيل ۲۱ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانها در قسمتي از شهرستان اصفهان تابع استان اصفهان 10 /4 /1366
هيات وزيران - 210 /ت 659
30 /8 /1366 - بندهاي 8، 12، 19 و 20 10، 12 19 نسخ مي شود

910 - ايجاد و تشكيل تعداد ۴ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان نطنز تابع استان اصفهان 10 /4 /1366
هيات وزيران - 115406 /ت 813
9 /10 /1366 - بند 2 و 3 نسخ مي شود

911 - ايجاد و تشكيل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان نايين تابع استان اصفهان 10 /4 /1366
هيات وزيران - 313 /ت 341
11 /5 /1366 - بند 4 نسخ مي شود

912 - ايجاد و تشكيل ۲ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در قسمتي از شهرستان گرمسار تابع استان سمنان 10 /4 /1366
هيات وزيران - 116078 /ت 858
14 /10 /1366 - بند 1 نسخ مي شود

913 - ايجاد و تشكيل تعداد ۱۳ دهستان در شهرستان مراغه تابع استان آذربايجان شرقي 18 /5 /1366
هيات وزيران - 110516 /ت 674
3 /9 /1366 - بندهاي 6 و 7 نسخ مي شود

914 - ايجاد و تشكيل 18 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان اراك تابع استان مركزي 18 /5 /1366
هيات وزيران - 188 /ت 801
6 /10 /1366 - بند 1 نسخ مي شود

915 - ايجاد و تشكيل تعداد ۱۱ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان زرند تابع استان كرمان 18 /5 /1366
هيات وزيران - 44564 /ت 831
12 /10 /1366 - بند 4 و 8 نسخ مي شود

916 - ايجاد و تشكيل ۱۶ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان كرمان تابع استان كرمان 18 /5 /1366
هيات وزيران - 5008 /ت 865
15 /10 /1366 - بند 1 نسخ مي شود

917 - ايجاد و تشكيل تعداد ۳۵ دهستان شامل روستاها، مزارع و مكان ها در شهرستان تبريز تابع استان آذربايجان شرقي 18 /5 /1366
هيات وزيران - 117660 /ت 911
26 /10 /1366 - بندهاي 9 و 16 نسخ مي شود

918 - اختصاص مبلغ دويست و چهل و پنج ميليون ريال از محل اعتبار رديف هزينه هاي متفرقه عمراني براي انجام عمليات باقيمانده از طرح تكميل و تجهيز سيلوها (پروژه احداث راه آهن فرعي سيلوي اصفهان) به سازمان غله كشور 24 /4 /1366
هيات وزيران - 43108 /ت 294
29 /4 /1366 - كل مصوبه نسخ مي شود

919 - تصويبنامه راجع به فهرست سهميه و حق عضويت هاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي 22 /6 /1366
هيات وزيران - 115042 /ت 816
24 /10 /1366 - رديف 83 الي 89 جدول شماره 1 نسخ مي شود

920 - حذف عبارت تبصره 7 از سطر سوم تصويب نامه راجع به منظور گرديدن شش فقره مانع مشروحه فهرست پيوست به حساب ضرر و زيان راه آهن جمهوري اسلامي ايران 19 /7 /1366
هيات وزيران - 80744 /ت 570
25 /7 /1366 - كل مصوبه نسخ مي شود

921 - بلامانع بودن ورود موقت تعداد ۲۰ دستگاه سواري و جيپ جهت شركت ديو و پيمانكار عمليات مسير راه آهن بندرعباس - بافق 29 /7 /1366
هيات وزيران - 7747 /ت 624
9 /8 /1366 - كل مصوبه نسخ مي شود

922 - اجازه استخدام غيررسمي 103 نفر در مشاغل فني با تحصيلات دانشگاهي به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 4 /9 /1366
هيات وزيران - 88730 /ت 711
10 /9 /1366 - كل مصوبه نسخ مي شود

923 - انتصاب برادر صادق افشار به عنوان رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 15 /9 /1366
هيات وزيران - 111636 /ت 749
24 /9 /1366 - كل مصوبه نسخ مي شود

924 - نحوه هزينه كردن مبلغ ۲۵۰ ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني سال جاري راه آهن جمهوري اسلامي ايران در خصوص هزينه مربوط به جنگ به مصرف مي‏ رسد 25 /9 /1366
هيات وزيران - 2760 /ت 823
9 /10 /1366 - كل مصوبه نسخ مي شود

925 - معافيت مبلغ دو ميليون دلار از سهميه ارزي راه آهن و يك ميليون دلار از سهميه ارزي سازمان بنادر و كشتيراني از بررسي قيمت 15 /1 /1367
هيات وزيران - 51180 /ت 319
1 /5 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

926 - تصويب مواردي در مورد كاركنان داوطلب اعزام به جبهه 7 /2 /1367
هيات وزيران - 128042 /ت 274
18 /4 /1367 - ماده 9 نسخ مي شود

927 - تغيير تاريخ اجراي مصوبه راجع به لغو تخفيفات اعطاي راه آهن صرفاً در مورد پرسنل وظيفه 11 /2 /1367
هيات وزيران - 6706 /ت 149
12 /2 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

928 - كان لم يكن بودن مطالبات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از راه آهن جمهوري اسلامي ايران بابت ما به التفاوت 50 % تخفيفات كرايه حمل پرسنل نهاد مزبور 19 /2 /1367
هيات وزيران - 6080 /ت 124
8 /3 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

929 - نحوه هزينه گرديدن مبلغ پانصد ميليون ريال از محل اعتبارات جاري و پانصد ميليون ريال از محل اعتبارات طرح هاي عمراني راه آهن جمهوري اسلامي ايران 25 /2 /1367
هيات وزيران - 4978 /ت 148
11 /3 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

930 - تصويب تأمين اعتبار و هزينه گرديدن مبلغ يك ميليارد ريال با توجه به كارگيري كليه امكانات حمل و نقل راه آهن در ارتباط مستقيم جنگ 25 /2 /1367
هيات وزيران - 7688 /ت 237
6 /4 /1347 - كل مصوبه نسخ مي شود

931 - اجازه ترخيص ۵۸۸ جعبه ترقه كه به صورت رايگان به نام راه آهن جمهوري اسلامي ايران وارد گمرك مهرآباد شده است 25 /3 /1367
هيات وزيران - 5520 /ت 229
6 /2 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

932 - تصويبنامه راجع به تعاريف و ضوابط تقسيمات در شهرستان دزفول 15 /4 /1367
هيات وزيران - 113718 /ت 313
2 /5 /1367 - بند 4 نسخ مي شود

933 - منظور گرديدن مبلغ ۹۲۴۹۳۵ ريال بابت بدهي هزينه تحصيل ۲۲ نفر از كاركنان مستعفي و يا اخراجي راه آهن به حساب هزينه قطعي راه آهن 13 /7 /1367
هيات وزيران - 54332 /ت 557
26 /7 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

934 - تصويبنامه راجع به فهرست سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد وساير سازمان هاي بين المللي در سال 1367 29 /8 /1367
هيات وزيران - 84406 /ت 640
5 /9 /1367 - رديف هاي 88 الي 94 جدول شماره 1 نسخ مي شود

935 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت ميليون ريال جهت تكميل پل روگذر راه آهن شهر قم به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 21 /10 /1367
هيات وزيران - 89992 /ت 775
27 /10 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

936 - معافيت كالاهاي مورد نياز اجراي طرح راه آهن بافق - بندر عباس تا سقف ده ميليون دلار از بررسي قيمت 27 /12 /1367
هيات وزيران - 113448 /ت 1004
29 /12 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

937 - معافيت اقلام و كالاهاي مورد نياز راه آهن جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين قطعات يدكي و ماشين آلات طرح بازسازي و نوسازي واگن‏ ها‏ از بررسي قيمت 30 /10 /1367
هيات وزيران - 1406 /ت 30
7 /2 /1367 - كل مصوبه نسخ مي شود

938 - اجازه احداث راه آهن فرعي شهر صنعتي البرز و دو بانده كردن راه اصلي شهر صنعتي كاوه و نحوه تأمين اعتبارات 18/2/1368
هيات وزيران - 7192
14 /4 /1368 - كل مصوبه نسخ مي شود

939 - اخذ تصميماتي به منظور تسريع در امر بازسازي مناطق جنگزده به ويژه خرمشهر و آبادان 2 /3 /1368
هيات وزيران - 19334
23 /3 /1368 - بند 4 نسخ مي شود

940 - قراردادن مبلغ بيست ميليون ريال جهت تكميل پل روگذر راه آهن شهر قم در اختيار راه آهن جمهوري اسلامي ايران 20 /3 /1368
هيات وزيران - 41546 /ت 203
27 /3 /1368 - كل مصوبه نسخ مي شود

941 - تصويبنامه راجع به تخصيص 25 % از سهميه ارزي هر يك از طرح هاي عمراني موضوع بند 1 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 كل كشور 24 /3 /1368
هيات وزيران - 42414 /ت 302
12 /4 /1368 - جدول فصل آمار و خدمات عمومي فني ۴۶۴۰ نسخ مي شود

942 - هزينه گرديدن مبلغ پانصد ميليون ريال از محل اعتبارات جاري سال ۱۳۶۸ شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات 28 /4 /1368
هيات وزيران - 42218 /ت 448
5 /5 /1368 - كل مصوبه نسخ مي شود

943 - اقدامات وزارت راه و ترابري با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به اجراي تصميمات گرفته شده در مورد استان قم 4 /5 /1368
هيات وزيران - 7064ـ13 /ت 543م ن
14 /5 /1368 - بندهاي4، 7، 9، 10 و 11 نسخ مي شود

944 - اجازه استفاده مبلغ يك ميليون دلار از محل اعتبارات ارزي راه آهن جمهوري اسلامي ايران بعنوان تنخواه گردان به راه آهن مذكور 14 /8 /1368
هيات وزيران - 48864 /ت 515
14 /5 /1368 - كل مصوبه نسخ مي شود

945 - تفويض تصويب دو مورد به كميسيون اقتصاد هيات وزيران 30 /7 /1368
هيأت وزيران - 68692 /ت 755
4 /9 /1368 - بند 8 نسخ مي شود

946 - اختصاص مبلغ چهارصد و بيست ميليون ريال جهت پرداخت بدهي هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 24 /8 /1368
هيات وزيران - 78676 /ت 797
8 /9 /1368 - كل مصوبه نسخ مي شود

947 - اختصاص مبلغ يكصد ميليون دلار جهت تأمين نيازهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به وزارت راه و ترابري 22 /9 /1368
هيات وزيران - 111434 /ت 861
3 /10 /1368 - كل مصوبه نسخ مي شود

948 - اختصاص مبلغ سه ميليون و چهل و هشت هزار ريال جهت پرداخت حق الوكاله موسسات حقوقي در رابطه با دعاوي وزارت راه و ترابري بر عليه شركت هاي خارجي طرف قرارداد 26 /9 /1368
هيات وزيران - 100126 /ت 865
5 /10 /1368 - كل مصوبه نسخ مي شود

949 - فهرست سهميه و حق عضويت هاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سازمان هاي بين المللي در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ ميلادي) 2 /10 /1368
هيات وزيران - 113350 /ت 943
30 /10 /1368 - رديف هاي 92 الي 97 فهرست ضميمه نسخ مي شود

950 - تصويب فهرست سهميه و حق عضويت هاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در سال ۱۳۶۹ 9 /2 /1369
هيات وزيران - 14132 /ت 29هـ
12 /2 /1369 - رديف هاي 92، 93، 94، 97 و 98 فهرست ضميمه حذف مي شود

951 - معافيت قطعات يدكي، اقلام و كالاهاي وارداتي مورد نياز طرح هاي بهسازي راه آهن تا سقف بيست و پنج ميليون دلار از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا و اخذ مجوز عدم ساخت 17 /4 /1369
هيات وزيران - 35136 /ت 68ك
31 /4 /1369 - كل مصوبه نسخ مي شود

952 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليون ريال جهت رفع نيازهاي اضطراري راه آهن به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 14 /5 /1369
هيات وزيران - 3407ـ69 /ت 160هـ
17 /5 /1369 - كل مصوبه نسخ مي شود

953 - الحاق عبارتي به عنوان بند 8 به تصويبنامه راجع به تفويض تصويب دو مورد به كميسيون اقتصاد هيات وزيران 4 /6 /1369
هيأت وزيران - 48890 /ت 207هـ
11 /6 /1369 - كل مصوبه نسخ مي شود

954 - آيين نامه معاملات شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران ( سهامي خاص)
11 /6 /1369
هيأت وزيران - 67334 /ت 249هـ
7 /7 /1369 - مواد 3 الي 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام - از انتهاي بند1 ماده 4 عبارت «مناقصه محدود و يا»، از بند 3 ماده 4 عبارت «مناقصه يا»، ماده 9 و تبصره هاي آن، ماده 10 و تبصره هاي آن و ماده 11 نسخ مي شود

955 - اجازه خريداري و ورود يكصد (۱۰۰) دستگاه واگن مسافربري مستعمل مورد نياز شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 11 /7 /1369
هيات وزيران - 85302 /ت 290هـ
3 /8 /1369 - كل مصوبه نسخ مي شود

956 - تغيير مبلغ ۲۵ ميليون دلار به ۵۰ ميليون دلار در تصويبنامه معافيت قطعات يدكي اقلام و كالاهاي وارداتي مورد نياز طرح هاي بهسازي راه آهن از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا 16 /10 /1369
هيات وزيران - 124122 /ت 416هـ
23 /10 /1369 - كل مصوبه نسخ مي شود

957 - اجازه به وزارت راه و ترابري جهت واگذاري اجرائي عمليات زير سازي باقي مانده قطعه 4 (4 - الف) راه آهن بافق بندر عباس به شركت ديور كره جنوبي 3 /11 /1369
هيات وزيران - 127848 /ت 444هـ
8 /11 /1369 - كل مصوبه نسخ مي شود

958 - آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) 1 /12 /1369
هيأت وزيران - 151204 /ت 515هـ
22 /12 /1369 - مواد 4 - 5 - ماده 6 - ماده 8 و تبصره 1 آن - 10 - همه بندهاي ماده 11 غير از بند 8 – ماده 12 و تبصره 1 آن - - 14 - 15 - 16 – ماده 17 به همراه تبصره هاش - – فصول 4، 5، 6 غير از مواد«23، 28 و تبصره آن، 49، 53 وتبصره ماده 54 در مورد خوابگاه ها و ماده 59 و 60» و فصول7 و 8 نسخ مي شود بند 2 ماده 8 و ماده 13 آيين نامه استخدامي راه آهن ج .ا.ا تنها در مورد خروج از خدمت نيروهاي ثابت شركتي (و نه بكارگيري جديد در اين قالب) معتبر تلقي مي شود.

959 - كان لم يكن گرديدن تصويبنامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد ميليون ريال بابت مطالبات از نيروهاي انتظامي به راه آهن دولتي ايران 5 /12 /1369
هيات وزيران - 13859 ـ 69 /خم /ت 488هـ
12 /12 /1369 - كل مصوبه نسخ مي شود

960 - تعيين سهميه و حق عضويت هاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) ميلادي 22 /2 /1370
هيات وزيران - 12969 /ت 50هـ
28 /2 /1370 - رديف هاي مربوط به «دفتر مركزي حمل و نقل هاي بين المللي با راه آهن»، «اتحاديه بين المللي راه آهن ها»، «كميته بين المللي حمل و نقل با راه آهن » و «اتحاديه بين المللي كنگره راه آهن ها» از جدول ---پيوست حذف مي شود

961 - آيين نامه اجرائي بند ‹‹الف›› ماده (107) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 موضوع تعيين ضرايب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران 8 /3 /1370
هيأت وزيران - 86330 /ت 82هـ
21 /3 /1370 - كل مصوبه نسخ مي شود

962 - اصلاح بند 3 تصويبنامه راجع به واگذاري اجراي عمليات زيرسازي باقيمانده قطعه 4 (4الف) راه آهن بافق ـ بندر عباس به شركت ديوو كره جنوبي 19 /3 /1370
هيات وزيران - 4994 /ت 98هـ
26 /3 /1370 - كل مصوبه نسخ مي شود

963 - اجازه استخدام رسمي و غيررسمي 238 نفر در راه آهن جمهوري اسلامي ايران 12 /4 /1370
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 2209 /ت 67ك
5 /5 /1370 - كل مصوبه نسخ مي شود

964 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد و يكصد و نوزده ميليون ريال جهت اجراي پروژه هاي عمراني به وزارت راه و ترابري 20 /6 /1370
هيات وزيران - 52608 /ت 263هـ
27 /6 /1370 - رديف 2 جدول نسخ مي شود

965 - اجازه انعقاد قرارداد با شركت هاي ايراني شاغل در طرح احداث راه آهن بافق ـ بندرعباس به وزارت راه و ترابري 14 /7 /1370
هيات وزيران - 45306 /ت 314هـ
21 /7 /1370 - كل مصوبه نسخ مي شود

966 - اجازه ورود و ترخيص كالاهاي موضوع فهرست پيوست توسط شركت ديوو پيمانكار قطعه ۴ ـ الف محور راه آهن بافق ـ بندرعباس 4 /10 /1370
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 48248 /ت 148ك
18 /10 /1370 - كل مصوبه نسخ مي شود

967 - اجازه برگزاري سمينار بين المللي راه آهن در سال 71 به وزارت راه و ترابري 9 /1 /1371
هيات وزيران - 73513 /ت 6هـ
23 /1 /1371 - كل مصوبه نسخ مي شود

968 - اساسنامه شركت حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران ]اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل كالا [ 14 /4 /1371
هيات وزيران - 22356 /ت 254هـ
8 /6 /1371 - كل مصوبه نسخ مي شود

969 - تأمين اعتبار جهت پرداخت بدهي هاي نيروهاي مسلح به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 11 /5 /1371
هيات وزيران - 3672ـ71 /م /ت 215هـ
21 /5 /1371 - كل مصوبه نسخ مي شود

970 - اجازه انعقاد قرارداد مشاركت بين وزارت راه و ترابري با دو شركت از شركت هاي متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي 24 /8 /1371
هيات وزيران - 27638 /ت 423هـ
21 /5 /1371 - بند 1 نسخ مي شود

971 - تصويب جابجايي برخي از اعتبارات عمراني خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت 9 /10 /1371
هيات وزيران - 39009 /ت 476هـ
19 /10 /1371 - كل مصوبه نسخ مي شود

972 - افزايش نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگن ‏ها‏ي باري و مسافري ، هزينه مانور واگن ‏ها‏ و هزينه لوكوموتيوها كه راه آهن پاكستان ارائه مي كند 4 /11 /1371
هيات وزيران - 52165 /ت 510هـ
12 /11 /1371 - كل مصوبه نسخ مي شود

973 - افزودن چند طرح به طرح هاي موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه 3 /12 /1371
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 54597 /ت 68ك
19 /12 /1371 - بند 4 نسخ مي شود

974 - جابجايي برخي از اعتبارات عمراني خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت 12 /12 /1371
هيات وزيران - 62683 /ت 545هـ
18 /12 /1371 - كل مصوبه نسخ مي شود

975 - تأمين اعتبار و تعيين سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در سال (1372) 20 /5 /1372
هيات وزيران - 18847 /ت 163هـ
27 /5 /1372 - رديف هاي 70، 71، 72، 75 و 76 نسخ مي شود

976 - دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 30 /1 /1374
هيأت وزيران - 1149 /ت 12775هـ
6 /2 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود

977 - اصلاح اساسنامه هاي شركت هاي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران و حمل و نقل بين المللي اسلامي ايران 14 /4 /1374
هيات وزيران - 44701 /ت 15286هـ
17 /5 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود

978 - اجازه خريد هزار دستگاه واگن و لكوموتيو از كشور اوكراين به وزارت راه و ترابري 1 /6 /1374
هيات وزيران - 25002 /ت 15191هـ
6 /6 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود

979 - اصلاح دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 19 /6 /1374
هيات وزيران - 7573 /ت 15474هـ
21 /6 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود

980 - اجازه استفاده از اعتبارات اسنادي مربوط به خريد لوازم و قطعات يدكي لكوموتيو گشايش يافته در سال هاي گذشته به راه آهن جمهوري اسلامي ايران 3 /10 /1374
هيات وزيران - 12290 /ت 15752هـ
11 /10 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود

981 - ضوابط پرداخت فوق العاده خاص در شركت راه آهن جمهوي اسلامي ايران 23 /12 /1374
هيأت وزيران - 38631 /ت 15928هـ
27 /12 /1374 - كل مصوبه نسخ مي شود

982 - اجازه برگزاري سمينار بين المللي وسايل نقليه ريلي توسط وزارت راه و ترابري 23 /3 /1375
هيات وزيران - 2491 /ت 16661هـ
29 /3 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

983 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 6 /4 /1375
هيات وزيران - 3612 /ت 16129ك
10 /4 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

984 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه بين دو لت جمهوري اسلامي ايران و دو لت اندو نزي به و زارت امور اقتصادي و دارايي 20 /4 / 1375
هيات وزيران - 4139 /ت 15977هـ
24 /4 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

985 - تصميم نامه در خصوص درخواست قرارگرفتن تعداد ۱۱۰ لايحه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي 31 /4 /1375
هيات وزيران - 16814 /45952
7 /5 /1375 - رديف 68 جدول نسخ مي شود

986 - اجاره امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5719 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

987 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي به وزارت امور اقتصادي و دارايي 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5716 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

988 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‏ نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمبابوه به وزارت امور اقتصادي و دارايي 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5718 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

989 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‏ نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دو لت جمهوري اسلامي ايران و دو لت جمهوري عربي سوريه به و زارت امور اقتصادي و دارايي 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5460 /ت 16730هـ
31 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

990 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دو لت جمهوري اسلامي ايران و دو لت جمهوري بوسني و هرزگوين به و زارت امور اقتصادي و دارايي 28 /5 /1375
هيات وزيران - 5847 /ت 16934هـ
31 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

991 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دو لت جمهوري اسلامي ايران و دو لت جمهوري تركيه به و زارت امور اقتصادي و دارايي 28 /5 /1375
هيات وزيران - 5557 /ت 17002هـ
5 /6 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

992 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه بين دو لت جمهوري اسلامي ايران و دو لت پادشاهي مغرب به و زارت امور اقتصادي و دارايي 28 /5 /1375
هيات وزيران - 5848 /ت 16933هـ
31 /5 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

993 - اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دو لت جمهوري اسلامي ايران و دو لت كره جنوبي به و زارت امور اقتصاد و دارايي 5 /12 /1375
هيات وزيران - 125997 /ت 17761هـ
12 /12 /1375 - كل مصوبه نسخ مي شود

994 - تصويبنامه راجع به نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگن‏ها ‏27 /1 /1376
هيأت وزيران - 51777 /ت 16072هـ
27 /1 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

995 - اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت اخذ شده در خصوص چند طرح از موسسات خارجي و بين المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 11 /3 /1376
هيات وزيران
- 57290 /ت 18126هـ
22 /3 /1376 - بندهاي 13 و 14 نسخ مي شود

996 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ حمل و نقل بين المللي كالا با راه آهن به وزارت راه و ترابري 18 /3 /1376
هيات وزيران - 57719 /ت 18157هـ
27 /3 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

997 - الحاق عبارتي به قسمت الف بند ۱ آيين نامه اجرايي بند الف ماده ۱۰۷ قانون ماليات هاي مستقيم 11 /4 /1376
هيات وزيران - 60254 /ت 18260هـ
24 /4 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

998 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينه هاي آموزشي دانشكده مهندسي راه آهن به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 8 /5 /1376
هيات وزيران - 61944 /ت 18452هـ
11 /5 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

999 - اجازه امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان 15 /5 /1376
هيات وزيران - 60622 /ت 18011هـ
20 /5 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

1000 - اجازه امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني 15 /5 /1376
هيات وزيران - 57576 /ت 18064هـ
20 /5 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

1001 - تعيين آقاي رحمان دادمان به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 23 /6 /1376
هيات وزيران - 65499 /ت 18623هـ
27 /6 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

1002 - پرداخت حق عضويت و سهميه و تعهدات مربوط در سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب مجلس شوراي اسلامي به شرح جدول پيوست 6 /7 /1376
هيات وزيران - 68229 /ت 18652هـ
29 /7 /1376 - بندهاي 30، 31 و 32 نسخ مي شود

1003 - اجازه امضاي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت به وزارت امور اقتصادي و دارايي 25 /8 /1376
هيات وزيران - 68859 /ت 18070 ك
28 /8 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

1004 - اجازه امضاي مقدماتي موافتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي به وزارت امور اقتصادي و دارايي 3 /10 /1376
هيات وزيران - 74653 /ت 17498هـ
10 /10 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

1005 - اجازه امضاي موقت موافقت‏ نامه‏ اجتناب ازاخذ ماليات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي جمهوري چك، تونس، لبنان و يوگسلاوي 12 /11 /1376
هيات وزيران - 77456 /ت 18312هـ
14 /11 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

1006 - اجازه امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مقدونيه به وزارت امور اقتصادي و دارايي 20 /12 /1376
هيات وزيران - 80409 /ت 18032هـ
24 /12 /1376 - كل مصوبه نسخ مي شود

1007 - آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور 13 /2 /1377
هيات وزيران - 10315 /ت 19504هـ
26 /2 /1377 - شماره 74 جدول شماره 2 نسخ مي شود

1008 - اجازه امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت هاي ايتاليا و فنلاند به وزارت امور اقتصادي و دارايي 27 /2 /1377
هيات وزيران - 13583 /ت 19296هـ
9 /3 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود

1009 - اجازه امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت هاي ايتاليا و فنلاند به وزارت امور اقتصادي و دارايي 27 /2 /1377
هيات وزيران - 13583 /ت 19296هـ
9 /3 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود

1010 - تأمين اعتبار جهت پرداخت تعهد مربوط به بهره يوزانس داخلي اعتبار اسنادي به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 20 /3 /1377
هيات وزيران - 15988ت /19795هـ
24 /3 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود

1011 - اجازه امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اردن 4 /5 /1377
هيات وزيران - 29479 /ت 18568هـ
7 /5 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود

1012 - آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالا هاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران 18 /5 /1377
هيأت وزيران - 38582 /ت 19786هـ
30 /9 /1377 - تبصره 3 ماده 10، تبصره 2 ماده 24، بند پ ماده 29 نسخ مي شود

1013 - اجازه برگزاري گردهمايي اتحاديه بين المللي راه آهن ها( UIC ) موضوع نامه وزارت راه و ترابري 22 /6 /1377
هيات وزيران - 39726 /ت 20219هـ
29 /6 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود

1014 - تأمين اعتبار براي اجراي چند طرح و پروژه به سازمان برنامه و بودجه 9 /10 /1377
هيات وزيران - 63122 /ت 20620هـ
12 /10 /1377 - بند 1 جدول --پيوست نسخ مي شود

1015 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت اخذ شده از بانك توسعه اسلامي توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 5 /12 /1377
هيات وزيران - 74344 /ت 20778هـ
15 /12 /1377 - كل مصوبه نسخ مي شود

1016 - پرداخت حق عضويت و سهميه و تعهدات سالانه مربوط در سازمان ها و مجامع بين المللي از محل اعتبار دستگاه ‏هاي ذي ربط شركت هاي دولتي 16 /3 /1378
هيات وزيران - 14750 /ت 20514هـ
26 /3 /1378 - رديف هاي 52، 53، 54، 59، 60 و 61 نسخ مي شود

1017 - تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رييس جمهور جهت افزايش نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگن‏ ها‏ي باري و مسافري 27 /4 /1378
هيات وزيران - 5155 /ت 21428هـ
2 /6 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود

1018 - پرداخت حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه مربوط در سازمان ها و مجامع بين المللي از محل اعتبار دستگاه‏ هاي ذي ربط 22 /10 /1378
هيات وزيران - 59572 /ت 22170هـ
7 /11 /1378 - رديف هاي 53 الي 60 جدول نسخ مي شود

1019 - اصلاح عنوان گروه (۸) جدول استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 مجلس شوراي اسلامي و رديف هاي آن
22 /10 /1378
هيأت وزيران - 20841 /ت 21544هـ
27 /10 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود

1020 - به اجرا گذاردن مراحل و تشريفات خروج از عضويت سازمان يا مجمع بين المللي به شرح فهرست پيوست توسط دستگاه‏ هاي ذي ربط 22 /10 /1378
هيات وزيران - 59570 /ت 22170هـ
7 /11 /1378 - بندهاي 6 و 7 نسخ مي شود

1021 - بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه هاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست 2 /11 /1378
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 67270 /ت 22616هـ
21 /12 /1378 - رديف هاي 1 و 2 جدول نسخ مي شود

1022 - اجازه برگزاري اجلاس اتحاديه بين المللي راه آهن ها تحت عنوان اجلاس اطلاعاتي فعاليت هاي بين المللي راه آهن براي آسيا و خاورميانه 3 /11 /1378
هيات وزيران - 48815 /ت 22177هـ
9 /11 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود

1023 - اجازه برگزاري هم انديشي مطالعات، سياستگذاري و مديريت حمل و نقل راه آهن تحت عنوان حمل و نقل بين المللي بار ـ نقش دولت ها به عنوان تسهيل كننده و ارايه دهنده امكانات 17 /11 /1378
هيات وزيران - 48071 /ت 22166هـ
19 /11 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود

1024 - موقوف الاجرا گرديدن تصويبنامه اجازه وصول سود بازرگاني ازكالاها و اقلام خاص مورد نياز شبكه راه آهن و كنترل هوايي بر مبناي ميزان قبل از افزايش در تاريخ 7 /10 /1376 18 /12 /13778
هيات وزيران - 75923 /ت 20672هـ
23 /12 /1378 - كل مصوبه نسخ مي شود

1025 - آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور 8 /3 /1379
هيات وزيران - 10733 /ت 22957هـ
21 /3 /1379 - رديف 116 جدول شماره 2 نسخ مي شود

1026 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از موسسات خارجي و بين المللي اخذ گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي 22 /3 /1379
هيات وزيران - 11964 /ت 23032هـ
28 /3 /1379 - جزء 38، 39 از بند الف نسخ مي شود

1027 - اصلاحيه آيين معاملات شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) 13 /6 /1379
هيات وزيران - 25616 /ت 22855هـ
19 /6 /1379 - كل مصوبه نسخ شده است.

1028 - اجازه استخدام پانصد و چهار نفر در شركت فرودگاه هاي كشور، سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 20 /6 /1379
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 33751 /ت 22839ك
3 /8 /1379 - بند 3 نسخ مي شود

1029 - پرداخت حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه مربوط در سازمانها و مجامع بين المللي مصوب مجلس شوراي اسلامي براي سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) 10 /7 /1379
هيات وزيران - 36386 /ت 23494هـ
18 /8 /1379 - رديف هاي 40 الي 47 جدول نسخ مي شود

1030 - اجازه واگذاري اموال غيرمنقول به كار گرفته شده در طرح احداث جاده در محورهاي بافق ـ بندرعباس و مشهد ـ سرخس و بادرود ـ ميبد به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران توسط وزارت راه و ترابري 18 /7 /1379
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 38219 /ت 20861ك
30 /8 /1379 - كل مصوبه نسخ مي شود

1031 - آيين نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان 15 /8 /1379
هيآت وزيران - 37645 /ت 21391هـ
28 /8 /1379 - ماده 5 نسخ مي شود

1032 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از بانك توسعه اسلامي جهت طرح تجهيز و راه اندازي كارخانجات لكوموتيو ( كرج ) به وزارت امور اقتصادي و دارايي 11 /10 /1379
هيات وزيران - 46933 /ت 23919هـ
19 /10 /1379 - كل مصوبه نسخ مي شود

1033 - راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب (1379) 21 /10 /1379
هيات وزيران - 49454 /ت 23269هـ
3 /11 /1379 - جزء ط بند 1 بخش 2، بندهاي 9، 14، 27 و 31 بخش 2 نسخ مي شود

1034 - تصويبنامه در خصوص تعيين مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 9 /11 /1379
هيات وزيران - 50504 /ت 24075هـ
11 /11 /1379 - كل مصوبه نسخ مي شود

1035 - آيين نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 12 /11 /1379
هيأت وزيران - 53952 /ت 23700هـ
26 /11 /1379 - بند ت ماده 16 نسخ مي شود

1036 - اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران 16 /11 /1379
هيأت وزيران - 53190 /ت 24024هـ
23 /11 /1379 - قسمت مربوط به تبصره 2 از بند 2 نسخ مي شود

1037 - تكليف كليه وزارتخانه ها و دستگاه ‏هاي مربوط به ارسال راه كارهاي اجرايي در زمينه سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب مقام معظم رهبري در موضوع هاي امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و بخش حمل ونقل تا پايان فروردين ماه سال 1380 17 /12 /1379
هيات وزيران - 24275/58119
17 /12 /1379 - كل مصوبه مي شود

1038 - آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 كل كشور 26 /1 /1380
هيات وزيران - 4992 /ت 24475هـ
11 /2 /1380 - جدول شماره 2 نسخ مي شود

1039 - نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي) 16 /2 /1380
هيأت وزيران - 6954 /ت 24505هـ
22 /2 /1380 - تبصره 1 ماده 2 نسخ مي شود

1040 - تصويبنامه در خصوص بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۷۹ - 23 /2 /1380
هيات وزيران - 8259 /ت 24631هـ
30 /2 /1380 - جزء 1 و 2 بند الف و بند ب نسخ مي شود

1041 - اجازه اجراي انتقال اموال غيرمنقول به كار گرفته شده در طرح احداث راه آهن در محورهاي بافق ـ بندر عباس و مشهد ـ سرخس و بادرو د ـ ميبد به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 23 /3 /1380
هيات وزيران - 12756 /ت 24659هـ
28 /3 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود

1042 - آيين نامه اجرايي انتشار چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «هـ» تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور 27 /3 /1380
هيات وزيران - 14498 /ت 24707هـ
.5 /4 /1380 - ماده 1 نسخ مي شود

1043 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت اخذ شده از مؤسسات خارجي بين المللي جهت طرح ساختمان سد و نيروگاه طالقان، خريد 6 دستگاه ترانسفورماتور پست هاي فشارقوي و 5 دستگاه ماشين نيمه سنگين به وزارت امور اقتصادي و دارايي 6 /4 /1380
هيات وزيران - 16442 /ت 24826هـ.
13 /4 /1380 - جزء 3 بند الف نسخ مي شود

1044 - تصويبنامه در خصوص واگذاري اموال غيرمنقول وزارت راه و ترابري 7 /6 /1380
هيات وزيران - 27419 /ت 24712هـ
12 /6 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود

1045 - تصويبنامه در خصوص تعيين مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) 28 /6 /1380
هيات وزيران - 31066 /ت 25227هـ
4 /7 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود

1046 - تصويبنامه در خصوص جز «۳ - ۱» بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور 6 /8 /1380
هيات وزيران - 36449 /ت 25379هـ
8 /8 /1380 - كل مصوبه نسخ مي شود

1047 - اصلاح تصويبنامه، موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي) 14 /11 /1380
هيأت وزيران - 51533 /ت 24505هـ
28 /11 /1380 - بند 2 مصوبه نسخ مي شود

1048 - تصويبنامه راجع به سرمايه گذاري شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در شركت لكوموتيوسازي ايران (لسا) 4 /2 /1381
هيات وزيران - 13562 /ت 22485هـ
28 /3 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود

1049 - اجازه الحاق كشورهاي جمهوري آذربايجان، جمهوري ارمنستان، جمهوري قزاقستان، جمهوري بلاروس و جمهوري بلغارستان به موافقت ‏نامه‏ بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بين المللي شمال ـ جنوب 12 /3 /1381
هيات وزيران - 10788 /ت 26564هـ
18 /3 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود

1050 - تصويبنامه راجع به الحاق جدول ذيل به تصويبنامه شماره 8449 /ت 26539 ه مورخ 11 /3 /1381 29 /3 /1381
هيات وزيران - 11114 /ت 26539هـ
1 /4 /1381 - رديف 29 جدول نسخ مي شود

1051 - تصويبنامه راجع به اهداف كلان بلند مدت، راهبردهاي كلان، اقدامات ميان مدت و كوتاه مدت و تشكيلات اجرايي مربوط در استان سيستان و بلوچستان 23 /4 /1381
هيات وزيران - 16532 /ت 26790هـ
6 /5 /1381 - رديف 10 جدول شماره 3 نسخ مي شود

1052 - اجازه امضا و مبادله موافقت ‏نامه‏ تسهيلات اعتباري اعطايي بانك توسعه اسلامي جهت اجراي طرح دو خطه نمودن راه آهن تهران - مشهد به وزارت امور اقتصادي و دارايي 26 /4 /1381
هيات وزيران - 17186 /ت 26807هـ
29 /4 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود

1053 - اصلاح تصويبنامه ضوابط پرداخت فوق العاده خاص در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 17 /6 /1381
هيأ ت و زيران - 6917 /ت 26219هـ
26 /6 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود

1054 - تعيين راهكارهاي تأمين كسري بودجه سال 1381 كل كشور از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي 24 /6 /1381
هيات وزيران - 29332 /ت 27162هـ
20 /7 /1381 - بند 3 نسخ مي شود

1055 - مكلف شدن كليه شركت هاي دولتي مذكور در فهرست پيوست به واريز نمودن سهميه تعيينشده خود به حسابي كه توسط خزانه افتتاح شده است و منظورنمودن مبالغ مزبور به حساب هزينه قطعي (عمليات جاري) و تبديل شدن سازمان هاي صنايع دفاع و صنايع ملي ايران به شركت مادرتخصصي 27 /6 /1381
هيات وزيران - 42720 /ت 27415 هـ
2 /9 /1381 - رديف هاي 256500، 280510، 280600 و 280700 از جدول --پيوست حذف مي شود

1056 - پرداخت حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه مربوط در سازمان ها و مجامع بين المللي براي سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به شرح جدول پيوست 17 /7 /1381
هيات وزيران - 35394 /ت 27305هـ
23 /7 /1381 - رديف ‎‏هاي 53 الي 59 نسخ مي شود

1057 - اصلاح تصويبنامه "اجازه برخورداري شركت هاي تحت پوشش وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ,راه و ترابري و نيرو از اوراق مشاركت" 18 /9 /1381
هيات وزيران - 46985 /ت 27669هـ
23 /7 /1381 - بند 1 نسخ مي شود

1058 - درخواست اولويت براي بررسي (27) فقره از لوايح و نيز موافقت ‏نامه‏ هاي مشابه كه تا تاريخ 2 /11 /1381 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده 2 /11 /1381
هيات وزيران - 56839/27969
9 /11 /1381 - بند 1 نسخ مي شود

1059 - تصويبنامه در خصوص ماده (10) موافقت ‏نامه‏ بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بين المللي شمال – جنوب – مصوب 1380 - 9 /11 /1381
هيات وزيران - 55074 /ت 27997هـ
12 /11 /1381 - كل مصوبه نسخ مي شود

1060 - اصلاح اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1371 - 20 /11 /1381
هيأت وزيران
- 485 /ت 27145هـ
9 /1 /1382 - كل مصوبه نسخ مي شود.

1061 - آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و و صول عوارض و ساير و جوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالا هاي و ارداتي 28 /12 /1381
هيأت وزيران - 67452 /ت 28328هـ
28 /12 /1381 - ماده 9 نسخ مي شود

1062 - تعيين تعرفه آب و فاضلاب و حق انشعاب و كاهش 5 % از ميزان افزايش تعرفه مكالمات داخل شهري و افزايش تعرفه خدمات پستي و تعيين تعرفه هاي حمل مسافر ريلي و تعيين نرخ آب مصرفي دكاكين نانوايي سراسر كشور(تصويبنامه راجع به تعيين تعرفه برخي از خدمات شهري) 8 /4 /1382
هيأت وزيران و شوراي اقتصاد - 20611 /ت 28938هـ
18 /4 /1382 - بند 4 نسخ مي شود

1063 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‏ نامه‏ مسيرهاي حمل و نقل بين دولت انتقالي افغانستان، دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان به وزارت راه و ترابري 11 /4 /1382
هيات وزيران - 19402 /ت 28871هـ
14 /4 /1382 - كل مصوبه نسخ مي شود

1064 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيتم بانكي كشور براي تأمين مالي طرح خريد يكصد هزارتن ريل توسط معاونت ساخت و توسعه راه آهن جمهوري اسلامي ايران از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي 29 /4 /1382
هيات وزيران - 21097 /ت 29026هـ
1 /5 /1382 - كل مصوبه نسخ مي شود

1065 - تصويبنامه در خصوص برگزاري برنامه تعامل توليدكننده، مصرف كننده اتحاديه بين المللي راه آهن ها (CIU) 9/9/1382
هيات وزيران - 34526 /ت 28679هـ
11 /9 /1382 - كل مصوبه نسخ مي شود

1066 - تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور پرداخت بخشي از خسارات ناظر بر حقوق قانوني متوفيان و مجروحان حادثه ايستگاه راه آهن خيام نيشابور، و تأمين اعتبار مورد نياز مناطق سيل زده و زلزله زده بم وقزوين واعطاي تسهيلات ارزان قيمت به بخش هاي مسكن و كشاورزي به آسيب ديدگان 17/12/1382
هيات وزيران - 67792 /ت 30236هـ
18 /12 /1382 - بند 1 نسخ مي شود

1067 - اجازه الحاق كشورهاي جمهوري تركيه و جمهوري اوكراين به موافقت ‏نامه‏ بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بين المللي شمال ـ جنوب 13 /3 /1383
هيات وزيران - 13187 /ت 30768هـ
18 /3 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود

1068 - آيين نامه اجرايي بندهاي ب، پ، ت، ث، ج، چ، ر، ژ، ض و ظ تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور 17 /3 /1383
هيات وزيران - 15775 /ت 30686هـ
31 /3 /1383 - رديف هاي 77، 80، 114 و 115 نسخ مي شود

1069 - اختصاص مبالغي به منظور تأمين اعتبار مورد نياز مناطق آسيب ديده از حوادث و سوانح غيرمترقبه در اواخر سال 1382 21 /4 /1383
هيات وزيران - 18077 /ت 30990هـ
27 /4 /1383 - بند 1 نسخ مي شود

1070 - تصويبنامه راجع به شركت هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 14 /5 /1383
هيات وزيران - 23264 /ت 31145هـ
20 /5 /1383 - بندهاي 2 و 3 نسخ مي شود

1071 - تعيين نرخ فروش سوخت هواپيما براي شركت هاي هواپيمايي داخلي افزايش قيمت هر نفر (صندلي) و تهيه برنامه هاي مربوط به افزايش ايمني و كيفيت خدمات به مسافران 4 /6 /1383
هيات وزيران - 30603 /ت 31210هـ
7 /6 /1383 - بند 5 نسخ مي شود

1072 - اجازه الحاق كشور قرقيزستان به موافقت‏ نامه‏ بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بين المللي شمال - جنوب 8 /9 /1383
هيات وزيران - 48014/ت 31801هـ
11 /9 /1383 - كل مصوبه نسخ مي شود

1073 - روش واگذاري سهام شركت هاي زيرمجموعه شركت هاي مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، راه آهن جمهوري اسلامي ايران، ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و واگذاري سهام ترجيحي به كارگران و كاركنان شركت سهامي فرش ايران و حذف شركت نوسازي صنايع ايران از برنامه واگذاري سهام 15 /9 /1383
هيات وزيران - 50976 /ت 31868هـ
21 /9 /1383 - بند 3 نسخ مي شود

1074 - اصلاح آيين اجرايي بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ر»، «ز»، «ض»، «ظ» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور 25 /9 /1383
هيات وزيران - 52942 /ت 31916هـ
1 /10 /1383 - رديف هاي 77 و 80 جدول شماره 2 بند 3 نسخ مي شود

1075 - ‎اصلاح درصد سهام قابل واگذاري شركت ماشين سازي لرستان و شركت واگن پارس زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران موضوع تصويبنامه هاي شماره ۴۰۴۰۵ /ت ۲۵۷۴۶هـ مورخ 11 /10 /1380 و ۲۳۲۶۴ /ت ۳۱۱۴۵هـ مورخ 20 /5 /1383 13 /10 /1383
هيات وزيران - 56282 /ت 32011هـ
20 /10 /1383 - جدول 2 بند 2 نسخ مي شود

1076 - اجازه واگذاري كار احداث خط ريلي هشتگرد - مهرشهر به شركت عمران شهر جديد هشتگرد و واگذاري بخشي از كار به شركت نورينكو چين توسط شركت عمران شهرهاي جديد از طريق ترك تشريفات مناقصه 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 110 /ت 32694ك
24/1/1384 - كل مصوبه نسخ مي شود

1077 - اصلاح عبارتي در تصميم نامه شماره 75953 /ت 32574ن مورخ 24 /12 /1383 14 /2 /1384
هيات وزيران - 32818/7600
14 /2 /1384 - رديف 1 جدول شماره 1 نسخ مي شود

1078 - تصويب نامه در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي 5 /4 /1384
هيات وزيران - 31766 /ت 33229هـ
25 /5 /1384 - كلمه «ريلي» از ماده 35 حذف مي شود

1079 - طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي 8 /4 /1384
هيات وزيران - 14882 /ت 32388ه
26 /4 /1384 - بندهاي (و) و (ز) ماده 7 نسخ مي شود

1080 - تعيين اهداف، راهبردها و اقدام هاي لازم براي فعال سازي و توسعه محور ترانزيت و حمل و نقل شرق كشور 29 /4 /1384
هيات وزيران - 28557 /ت 29738هـ
10 /5 /1384 - رديف 29 جدول پيوست ماده 13،
ماده 16 نسخ مي شود

1081 - اجازه برگزاري گردهمايي وزراي سازمان همكاري راه آهن (osjD) توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 5 /5 /1384
هيات وزيران - 25072 /ت 33499ه
9 /5 /1384 - كل مصوبه نسخ مي شود

1082 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانزده ميليارد ريال به منظور تكميل پروژه اردوگاه نسل نو وابسته به بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج) 16 /6 /1384
هيات وزيران - 35534 /ت 33838ه
26 /6 /1384 - بند 2 نسخ مي شود

1083 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اجراي طرح ها و تكاليف دستگاه‏ هاي اجرايي در استان ايلام 10 /9 /1384
هيات وزيران - 58325 /34178
23 /9 /1384 - بند 13 نسخ مي شود

1084 - اجازه اقدامات وزارت راه و ترابري درمورد طرح هاي اتصال شهرستان چابهار به شبكه راه آهن كشور و راه آهن كرمان به زاهدان، بهسازي راه زرآبادبه چابهار، احداث بانددوم، ايرانشهربه بمپور و احداث دودهنه پل درمنطقه نيك شهردر استان سيستان و بلوچستان 24 /6 /1384
هيات وزيران - 34226 /59865 28 /9 /1384 - بند 1 و 2 نسخ مي شود

1085 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه ها و توافق ‏هاي بين استانداري سيستان و بلوچستان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تكاليف دستگاه‏ هاي اجرايي نسبت به انجام تعهدات خود در خصوص استان مذكور 24 /9 /1384
هيات وزيران - 62336 /ت 34226هـ
5 /10 /1384 - رديف 1 و 2 جدول --پيوست بند 1 نسخ مي شود

1086 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه ها و توافق ‏هاي بين استانداري قم و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اختصاص مبالغي به منظور احداث ساختمان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و كمك به صندوق وام طلاب 15 /10 /1384
هيات وزيران - 73955 /34341
12 /11 /1384 - رديف هاي 1 و 3 جدول بند 1 نسخ مي شود

1087 - اتخاذ تصميماتي به منظور تأمين اعتبار پروژه كنارگذرجنوب شرقي قم، طرح هاي دوبانده كردن جاده قم – گرمسار و انتقال خط راه آهن از داخل به خارج شهر قم 15 /10 /1384
هيات وزيران - 34341 /67653
24 /10 /1384 - بند 3 نسخ مي شود

1088 - انجام مطالعات و بررسي دلايل توجيهي طرح هاي احداث جاده، راه آهن و تجهيز و ارتقاي ايستگاه‏ هاي هواشناسي و ناوبري فرودگاه در استان چهارمحال و بختياري توسط وزارت راه و ترابري 4 /12 /1384
هيات وزيران - 82855 /34597
10 /12 /1384 - جزء ج بند 1 نسخ مي شود

1089 - تصويب نامه ساماندهي ايستگاه راه آهن و حل مشكل پل وحدت دورود 23 /12 /1384
هيات وزيران - 87541/ 34682
24 /12 /1384 - بندهاي 1 و 2 نسخ مي شود

1090 - تعيين فهرست دستگاه‏ هاي موضوع بند (د) تبصره (19) قانون بودجه 1385 كل كشور 28 /12 /1384
هيات وزيران - 89901 /34771
28 /12 /1384 - رديف 17 نسخ مي شود

1091 - اجازه استخدام (۵۰۰) نفر در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور تكميل كادر امنيتي راه آهن 20 /1 /1385
هيات وزيران - 11045 /ت 33285هـ
9 /2 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود

1092 - اجراي طرح هاي احداث، تكميل و بهسازي راه ها، فرودگاه و راه آهن در استان خراسان رضوي 24 /1 /1385
هيات وزيران - 14691/34871
17 /2 /1385 - رديف هاي 1 و 2 و جزء هاي 1 - 2 -، 4 - 2 -، 5 - 2 -، 10 - 2 -، از بند الف نسخ مي شود

1093 - اجراي طرح هاي احداث راه و راه آهن، تجهيز فرودگاه زنجان، بررسي تعيين مرز مجاز هوايي فرودگاه ياد شده و سامانه كنترل هوشمند ترافيك در مسير سرچم و اتصال دوسوي رودخانه قزل اوزن در استان زنجان 8 /2 /1385
هيات وزيران - 17078 /34944
23 /2 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود

1094 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي مطالعه، احداث و تجهيز راه، راه آهن و فرودگاه در استان مركزي 28 /2 /1385
هيات وزيران - 22615 /35130
6 /3 /1385 - بند ت نسخ مي شود

1095 - موظف نمودن وزارت امور اقتصادي و دارايي به ارتقاي سطح اداري گمرك و تجهيز انبارهاي عمومي به دستگاه هاي پيشرفته در استان قزوين 19 /3 /1385
هيات وزيران - 29952 /35246
24 /3 /1385 - بند ب نسخ مي شود

1096 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به مطالعه و اجراي طرح هاي احداث، تكميل و بهسازي راه ها، راه آهن و فرودگاه در استان قزوين 19 /3 /1385
هيات وزيران - 32300 /35246
30 /3 /1385 - جزء چ بند 1 نسخ مي شود

1097 - موظف شدن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي احداث راه، راه آهن و فرودگاه در استان همدان 11 /4 /1385
هيات وزيران - 35341 /36971
11 /4 /1385 - بند د نسخ مي شود

1098 - اجازه انعقاد قرارداد مشاركت نسبت به احداث و بهره برداري از راه آهن خرمشهر - مرز عراق با طرف سرمايه گذار به وزارت راه و ترابري 28 /4 /1385
هيات وزيران - 46009 /ت 35534هـ
1 /5 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود

1099 - تصويب نامه مطالعه احداث ايستگاه راه آهن در شهرستان بناب در استان آذربايجان شرقي 1 /5 /1385
هيات وزيران - 48591 /35475
2 /5 /1385 - بندهاي «ز» و «ل» نسخ مي شود

1100 - موظف شدن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي احداث راه، راه آهن و فرودگاه در استان خراسان شمالي 11 /5 /1385
هيات وزيران - 57259 /35648
21 /5 /1385 - بند 1، جزء هاي و و ز بند 2 نسخ مي شود

1101 - تصويب نامه افزايش اعتبار مورد نياز اجراي راه آهن اروميه - نقده - مهاباد - مياندوآب - مراغه در لايحه متمم بودجه سال 85 در استان آذربايجان غربي 14 /6 /1385
هيات وزيران - 69599 /35780
14 /6 /1385 - بندهاي 6 و 10 نسخ مي شود

1102 - اجازه ورود يك ميليون تن فولاد و يكصد هزار تن ريل به شركت بازرگاني دولتي ايران و وزارت راه و ترابري 20 /6 /1385
هيات وزيران - 75947 /369
28 /6 /1385 - بند 2 نسخ مي شود

1103 - تصويبنامه راجع به فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از اوراق مشاركت 29 /6 /1385
هيات وزيران - 77167 /ت 35857 هـ
1 /7 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود

1104 - اجراي عمليات انتقال خط آهن تهران - تبريز به صورت ترك تشريفات مناقصه توسط وزارت راه و ترابري 16 /7 /1385
هيات وزيران - 87092 /415
22 /7 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود

1105 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي جاده اي و راه آهن در استان تهران 14 /8 /1385
هيات وزيران - 102057 /36022
23 /8 /1385 - جزء الف بند 1 نسخ مي شود

1106 - تصويبنامه راجع به قيمت گذاري سهام ۲۱ شركت دولتي 21 /8 /1385
هيات وزيران - 106319 /ت 36254 هـ
30 /8 /1385 - رديف 21 جدول نسخ مي شود

1107 - اصلاح طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي 12 /9 /1385
هيات وزيران - 16115 /ت 36010هـ
18 /9 /1385 - بند 4 نسخ مي شود

1108 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي به وزارت امور اقتصادي و دارايي 6 /10 /1385
هيات وزيران - 110430 /ت 36393هـ
13 /10 /1385 - بند 2 نسخ مي شود

1109 - تصويب نامه انجام مطالعات مقدماتي احداث چهار تقاطع غيرهمسطح راه آهن با جاده در استان مازندران در سال 1385 و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال 1386 و انجام مطالعه بازسازي خط آهن بهشهر – گلوگاه در سال 1385 6 /10 /1385
هيات وزيران - 128004 /36371
6 /10 /1385 - بندهاي «پ» و «چ» و «ق» و «ض» نسخ مي شود

1110 - تصويب نامه افزايش اعتبار پروژه راه آهن غرب كشور در لايحه متمم بودجه سال 1385 و لايحه بودجه سال 1386 11 /10 /1385
هيات وزيران - 129807 /36422
12 /10 /1385 - بند الف نسخ مي شود

1111 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي احداث، تكميل وتجهيز راهها، پلها، راه آهن، فرودگاه، پايانه مرزي و پاكسازي آبهاي اروند رود دراستان خوزستان 15 /10 /1385
هيات وزيران - 137246 /36514
25 /10 /1385 - بند م نسخ مي شود

1112 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي احداث و بهسازي راه ها و راه آهن و تجهيز فرودگاه رشت در استان گيلان 3 /12 /1385
هيات وزيران - 166265 /36895
13 /12 /1385 - جزء 7 بند الف نسخ مي شود

1113 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي احداث و تكميل راه ها، راه آهن و فرودگاه در استان يزد 24 /12 /1385
هيات وزيران - 11098 /37018
29 /1 /1386 - بندهاي 1، 3، 4 نسخ مي شود

1114 - الحاق متني به تصويبنامه موضوع اختصاص مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي بازسازي و نوسازي ريل و تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي به وزارت راه و ترابري 26 /12 /1385
هيات وزيران - 175267 /ت 37029هـ
28 /12 /1385 - كل مصوبه نسخ مي شود

1115 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري نسبت به اجراي طرح هاي احداث و تكميل راه ها، فرودگا ها و راه آهن در استان فارس 31 /1 /1386
هيات وزيران - 18754 /37192
11 /2 /1386 - بندهاي 9، و 16 نسخ مي شود

1116 - اعطاء مجوز به وزارت راه و ترابري از محل بودجه سال ۱۳۸۶ 31 /1 /1386
هيات وزيران - 18760 /ت 37192هـ
11 /2 /1386 - بند ب نسخ مي شود

1117 - اختصاص مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /450 /4) ريال به صورت وجوه اداره شده در اختيار وزارت راه و ترابري 5 /2 /1386
هيات وزيران - 24999 /ت 37291هـ
22 /2 /1386 - بند 1 نسخ مي شود

1118 - مجوز وزارت راه و ترابري نسبت به فروش يك هزار و پانصد ميليارد ريال اوراق مشاركت 14 /2 /1386
هيات وزيران - 24975 /ت 37293هـ
22 /2 /1386 - بند ب نسخ مي شود

1119 - موظف نمودن تعدادي از سازمان ها و شركت هاي وابسته به وزارتخانه ها ي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي نسبت به انتشار اوراق مشاركت به منظور اجراي طرح هاي انتفاعي خود 13 /3 /1386
هيات وزيران - 40233 /ت 37423هـ
19 /3 /1386 - رديف 4 جدول نسخ مي شود

1120 - تغيير وضعيت استخدامي لوكوموتيورانان پيماني شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 20 /3 /1386
هيات وزيران - 44515 /ت 37011هـ
26 /3 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود

1121 - اجازه استخدام (1730) نفر در مشاغل فني و تخصصي در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 20 /3 /1386
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت - 49070 /ت 36932ك
3 /4 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود

1122 - تصويب نامه اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال جهت حذف چهارده مورد تقاطعهاي همسطح راه آهن با جاده هاي سراسري در استان سمنان و تكميل مطالعات راه و خط راه آهن گرمسار – بادرود تا پايان سال 1386 و پيش بيني اعتبار در لايحه بودجه سال 1387 6 /4 /1386
هيات وزيران - 51499 /37588
9 /4 /1386 - بندهاي 16 و 17 و 18و 19 نسخ مي شود

1123 - تصويب نامه اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال جهت حذف چهارده مورد تقاطع هاي همسطح راه آهن با جاده هاي سراسري در استان سمنان و تكميل مطالعات راه و خط راه آهن گرمسار – بادرود تا پايان سال 1386 و پيش بيني اعتبار در لايحه بودجه سال 1387 6 /4 /1386
هيات وزيران - 51499 /37588
9 /4 /1386 - بندهاي 16 و 17 و 18 و 19 نسخ مي شود

1124 - تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور احداث و بهسازي راه هاي مواصلاتي، بزرگراه ها و خطوط راه آهن 27 /4 /1386
هيات وزيران - 71634 /ت 37949هـ
7 /5 /1386 - بند 6 نسخ مي شود

1125 - انحلال شركت بندر ماهي از شركت هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب در سال 1386 21 /5 /1386
هيات وزيران - 87157 /ت 37621هـ
31 /5 /1386 - رديف 9 جدول --پيوست نسخ مي شود

1126 - اصلاح پيوست لايحه "عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان ها و مجامع بين المللي" 15 /7 /1386
هيات وزيران - 116586 /37186
23 /7 /1386 - رديف 43 جدول --پيوست نسخ مي شود

1127 - افزودن مبالغي به اعتبار طرح هاي احداث و بهسازي راه هاي مواصلاتي، بزرگراه ها و خطوط راه آهن 9 /8 /1386
هيات وزيران - 147881 /ت 38219هـ
13 /9 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود

1128 - الحاق متني به بند (۱) تصويبنامه موضوع موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي احداث، تكميل و تجهيز راه ها، پل ها، راه آهن، فرودگاه، پايانه مرزي و پاكسازي آب هاي اروند رود در استان خوزستان 13 /8 /1386
هيات وزيران - 13338 /38477
21 /1 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود

1129 - موظف نمودن وزارت راه ترابري به اجراي طرح هاي بهسازي راه ها و احداث راه آهن در استان اردبيل 1 /6 /1386
هيات وزيران - 145600 /38706
10 /9 /1386 - جزء الف بند 1 نسخ مي شود

1130 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي بهسازي و تكميل راه ها، راه آهن و فرودگاه در استان ايلام 15 /9 /1386
هيات وزيران - 154569 /38772
24 /9 /1386 - بند 10 نسخ مي شود

1131 - تعيين طرح هاي پيشنهادي كار گروه تلفيق و هماهنگي ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان 5 /10 /1386
هيات وزيران - 152485 /ت 38894هـ
15 /10 /1386 - رديف 1 جدول --پيوست نسخ مي شود

1132 - پرداخت حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه مربوط در سازمان ها و مجامع بين المللي براي سال 1386 9 /10 /1386
هيات وزيران - 176184 /ت 38825هـ
2 /11 /1386 - رديف هاي 73 الي 79 جدول پيوست نسخ مي شود

1133 - تصويب نامه انجام مطالعات مقدماتي احداث راه آهن بندر امام – بندر بوشهر و پيش بيني اعتبار اجرايي در لايحه بودجه سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع آئين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه (تكميل مطالعات تفصيلي با مشاركت و تامين اعتبار توسط وزارت نفت) 20 /11 /1386
هيات وزيران - 188223 /39128
20 /11 /1386 - بند هاي 3 و 7 نسخ مي شود.

1134 - اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در برخي از شركت ها 24 /11 /1386
هيات وزيران - 196946 /ت 39192هـ
4 /12 /1386 - رديف هاي 101 الي 107 جدول پيوست 1 بند 1 نسخ مي شود

1135 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن و فرودگاه در استان يزد 1 /12 /1386
هيات وزيران - 235416 /42038
14 /12 /1387 - بندهاي 10 و 11 نسخ مي شود

1136 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن، فرودگاه و توسعه مجتمع بندري در استان هرمزگان 2 /12 /1386
هيات وزيران - 34413 /ت 39864ن
7 /3 /1387 - بند 3 نسخ مي شود

1137 - موظف نمودن وزارت نفت به اختصاص مبلغ هزار ميليارد ريال براي تكميل راه آهن اصفهان - شيراز 8 /12 /1386
هيات وزيران - 202979 /39307
13 /12 /1386 - كل مصوبه نسخ مي شود

1138 - تصويب نامه تكميل خط دوم راه آهن بافق – بندرعباس تا پايان سال 1387 در استان هرمزگان 14 /12 /1386
هيات وزيران - 203930 /39246
14 /12 /1386 - بند 3 نسخ مي شود

1139 - تعيين حد مجاز آلودگي صوتي موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي 19 /12 /1386
كميسيون امور زير بنايي و صنعت هيأت دولت - 49127 /ت 38734ك
5 /4 /1387 - بند 3 و تبصره نسخ مي شود

1140 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن و احداث فرودگاه در استان خراسان رضوي 22 /1 /1387
هيات وزيران - 13255 /39570
3 /2 /1387 - بندهاي 3 و 20 نسخ مي شود

1141 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن و احداث برج مراقبت فرودگاه در استان همدان 5 /2 /1387
هيات وزيران - 20766 /39652
16 /2 /1387 - بندهاي 7 و 8 نسخ مي شود

1142 - تصويب نامه تسريع در احداث راه آهن كمربندي قم (سپررستم – گارمانوري – ايستگاه ساقه) تا پايان سال 1387 و مطالعه احداث دو خط جديد سريع السير تهران – قم جهت رفع گلوگاه ريلي تهران – قم 11 /2 /1387
هيات وزيران - 18343 /39608
11 /2 /1387 - بند هاي 4 و 9 و 11 نسخ مي شود

1143 - موظف نمودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تأمين ساختمان براي گمرك و اداره كل مالياتي در استان قزوين 17 /2 /1387
هيات وزيران - 43931 /42608
30 /2 /1388 - بند 1 نسخ مي شود

1144 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن و پايانه هاي مسافربري در استان فارس 18 /2 /1387
هيات وزيران - 30982/39771
1 /3 /1387 - بند 8 و بند 9 نسخ مي شود

1145 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي بهسازي راه ها و احداث راه آهن و مركز هواشناسي در استان گلستان 26 /2 /1387
هيات وزيران - 36534 /39849
11 /3 /1387 - بند 1 نسخ مي شود

1146 - مصوبه اصلاح بند (ز) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 8 /6 /1396 29 /2 /1387
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست - 74579 /ت 39116ك
13 /5 /1387 - رديف 12 جدول --پيوست مصوبه نسخ مي شود.

1147 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن، تكميل فرودگاه و ايستگاه هاي هواشناسي در استان چهارمحال و بختياري 23 /3 /1387
هيات وزيران - 49216/ 40076
5 /4 /1384 - بند 6 نسخ مي شود

1148 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن، فرودگاه و ايستگاه هواشناسي در استان كهگيلويه و بوير احمد 3 /5 /1387
هيات وزيران - 78411 /40445
19 /5 /1387 - بند 1 نسخ مي شود

1149 - آيين نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت 5 /6 /1387
وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت - 92305 /ت 40586ك
7 /6 /1387 - ماده 10، 14 و بند ج ماده 17 نسخ مي شود

1150 - تمديد شدن مصوبه موضوع اجراي طرح مهندسي، تدارك و ساخت پروژه علائم راه آهن كرمان - زاهدان 9 /6 /1387
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 101263 /ت 40357ك
20 /6 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1151 - اتخاذ تصميماتي در خصوص مصوبات موضوع اجراي طرح مهندسي، تدارك و ساخت پروژه علائم راه آهن كرمان - زاهدان و خريد تجهيزات آزمايشگاهي و تحقيقاتي دانشكده فني 10 /6 /1387
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - /180819ت 40352ك
7 /10 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1152 - اجراي طرح خريد تجهيزات علائم و ارتباطات راه آهن محور اصفهان - شيراز 13 /7 /1387
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 132579 /ت 40912ك
1 /8 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1153 - الحاق متني به تصويبنامه موضوع اختصاص مبالغي از حساب ذخيره ارزي براي بازسازي و نوسازي تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي به وزارت راه و ترابري 27 /7 /1387
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 151729/ت 40141ك
28 /8 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1154 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راه ها و خطوط راه آهن، فرودگاه ها و مجتمع هاي رفاهي بين راهي در استان لرستان 9 /8 /1387
هيات وزيران - 146120 /41247
20 /8 /1387 - بند 13 نسخ مي شود

1155 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راهها، خطوط راه آهن و فرودگاه در استان مازندران 23 /8 /1387
هيات وزيران - 154335 /41325
2 /9 /1387 - بند 2 نسخ مي شود

1156 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان زنجان 30 /8 /1387
هيات وزيران - 162851 /413
12 /9 /1387 - بند 7 نسخ مي شود

1157 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان شرقي 14 /9 /1387
هيات وزيران - 184923 /41480
11 /10 /1387 - بندهاي 9 و 10 و 11، 15 و 21 نسخ مي شود

1158 - اصلاح جدول پيوست تصويبنامه موضوع توزيع اعتبار جزء (۳۴) رديف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور 17 /9 /1387
هيات وزيران - 170584 /ت 40585هـ
24 /9 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1159 - اختصاص معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي ريل و تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي 1 /10 /1387
هيات وزيران - 180628 /ت 41584هـ
7 /10 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1160 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن، فرودگاه و اسكله در استان سيستان و بلوچستان 12/ 10 /1387
هيات وزيران - 202454 /41757
5 /11 /1387 - بندهاي 1 و 2 و 19 نسخ مي شود

1161 - موظف نمودن وزارت مسكن و شهرسازي به احياي بافت هاي فرسوده، اجراي طرح مسكن مهر و توانمند سازي سكونتگاه هاي غيررسمي در استان سيستان و بلوچستان 12 /10 /1387
هيات وزيران - 202465 /41757
5 /11 /1387 - بند 7 نسخ مي شود

1162 - اختصاص مبالغي به عنوان بقيه زيان سال هاي 1385 و 1386 و يارانه علي الحساب زيان سال 1387 به شركت سهامي قطارهاي مسافري رجاء 21 /10 /1387
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 221448 /ت 39527ك
27 /11 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1163 - اصلاح جدول پيوست تصويبنامه موضوع اجراي طرح خريد تجهيزات علائم و ارتباطات راه آهن محور اصفهان - شيراز 1 /11 /1387
كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 199525 /40912
1/11/1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1164 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن در استان كرمانشاه 10 /11 /1387
هيات وزيران - 226684 /41924
4 /12 /1387 - بند 1 نسخ مي شود

1165 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن و فرودگاه در استان كردستان 27 /12 /1387
هيات وزيران - 11551 /42210
24 /1 /1388 - بند هاي 7 و 18 نسخ مي شود

1166 - اصلاح بند (7) تصويبنامه موضوع اجراي طرح هاي راه و راه آهن، فرودگاه و پايانه هاي مرزي در استان آذربايجان غربي 28 /12 /1387
هيات وزيران - 246901 /42166
28 /12 /1387 - كل مصوبه نسخ مي شود

1167 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان اصفهان 20 /1 /1388
هيات وزيران - 22904 /42396
6 /2 /1388 - بندهاي 7، و 9 و10 و 11 نسخ مي شود

1168 - اجازه برگزاري اولين گردهمايي بين المللي دستاوردهاي اخير در مهندسي راه آهن توسط دانشگاه علم و صنعت ايران 24/1/1388
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت - 118896 /ت 41567ك
11 /6 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود

1169 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن، فرودگاه و ايستگاه هاي هواشناسي در استان كرمان 27 /1 /1388
هيات وزيران - 25833 /42429
9 /2 /1388 - بند 18 نسخ مي شود

1170 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي تصميمات مذكور در تصميم نامه 17 /2 /1388
هيات وزيران - 42608 /43982
30 /2 /1388 - بندهاي 8 و 9، 16 نسخ مي شود

1171 - موظف نمودن وزارت آموزش و پرورش به به اجراي تصميمات مذكور در تصميم نامه هيات وزيران
17 /2 /1388 - 42608 /44029
30 /2 /1388 - بند 8 نسخ مي شود

1172 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان سمنان 31 /2 /1388
هيات وزيران - 61537/42676
20 /3 /1388 - بند 13 نسخ مي شود

1173 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن در استان تهران 17 /4 /1388
هيات وزيران - 43084 /99761
18 /5 /1388 - بند 17 نسخ مي شود

1174- [توضيح سامانه: انتقال به انتهاي پيوست شماره 2 به موجب بند 92 پيوست شماره 2 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي]

1175 - تعيين آقاي عبدالعلي صاحب محمدي به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 15 /7 /1388
هيات وزيران - 145016 /ت 43499هـ
20 /7 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود

1176 - تصويب نامه مطالعه امكان سنجي قطار سريع السير برقي تبريز - تهران 21 /9 /1388
هيات وزيران - 185747 /43740
21 /9 /1388 - بندهاي 9 - 17 - 18 نسخ مي شود

1177 - تأمين مالي طرح احداث خط آهن اترك - بركت در كشور تركمنستان از محل حساب ذخيره ارزي 22 /9 /1388
هيات وزيران - 197545 /ت 42461
9 /10 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود

1178 - موظف نمودن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجراي طرح هاي مخابراتي در استان فارس 2 /10 /1388
هيات وزيران - 214156 /43925
30 /10 /1388 - بند 5 نسخ مي شود

1179 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن در استان خوزستان 23 /10 /1388
هيات وزيران - 221672 /43947
11 /11 /1388 - بند 12 نسخ مي شود

1180 - واگذاري سهام متعلق به دولت و برخي از شركت هاي دولتي به صندوق بازنشستگي كشوري 26 /12 /1388
هيات وزيران - 261924/ 44307
26 /12 /1388 - كل مصوبه نسخ مي شود

1181 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان غربي 8 /10 /1389 هيات وزيران - 23542 /44476
5 /2 /1389 - بند 4 نسخ مي شود

1182 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان كرمان 5 /3 /1389
هيات وزيران - 70098 /44761
29 /3 /1389 - بندهاي 6، 10 و 11 نسخ مي شود

1183 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان همدان 13 /5 /1389
هيات وزيران - 129355 /45117
13 /6 /1389 - بندهاي 10و 15 نسخ مي شود

1184 - موظف نمودن معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به انجام اقداماتي در استان گلستان 13 /7 /1389
هيات وزيران - 169714 /45437
1 /8 /1389 - جزء 4 بند الف نسخ مي شود

1185 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح هاي راه و راه آهن در استان قم 5 /8 /1389
هيات وزيران - 21 /45541
27 /9 /1389 - بند هاي 4 و 7 نسخ مي شود

1186 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان زنجان 2 /9 /1389
هيات وزيران - 225118 /45805
8 /10 /1389 - بندهاي 16 و 19 نسخ مي شود

1187 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان مازندران 9 /9 /1389
هيات وزيران - 222951 /45867
6 /10 /1389 - بند 24 نسخ مي شود

1188 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح هاي پارك علم و فناوري و كمك به فناوري هاي راهبردي در استان مركزي 16 /9 /1389
هيات وزيران - 224223 /45926
7 /10 /1389 - بند 2 نسخ مي شود

1189 - تصويب نامه مطالعه راه آهن قزوين – قم در استان قزوين 27 /9 /1389
هيات وزيران - 214152 /45720
27 /9 /1389 - بندهاي 4 و 13 نسخ مي شود

1190 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به توسعه و بهسازي راه ها در استان سمنان 14 /10 /1389
هيات وزيران - 248541 /46065
3 /11 /1389 - بندهاي 1 و 2 نسخ مي شود

1191 - تعيين نرخ فروش برخي از فرآورده هاي نفتي از تاريخ 28 /9 /1389 15 /10 /1389
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 232067 /ت 46041ن
15 /10 /1389 - رديف 11 جدول --پيوست مصوبه نسخ مي شود.

1192 - اختصاص دادن مبالغي به منظور اجراي طرح هاي مربوط به راه و ترابري در استان يزد 29 /10 /1389
هيات وزيران - 263875 /46128
20 /11 /1389 - بندهاي 17 و 19 نسخ مي شود

1193 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان گيلان 3 /11 /1389
هيات وزيران - 277549 /46172
4 /12 /1389 - بند 24 نسخ مي شود

1194 - الحاق متني به عنوان تبصره به بند (۲) تصويبنامه موضوع اختصاص مبالغي از حساب ذخيره ارزي براي بازسازي و نوسازي تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي به وزارت راه و ترابري 18 /12 /1389
هيات وزيران - 297483 /ت 45679هـ
24 /12 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود

1195 - تغيير دستگاه اجرايي طرح مطالعه و اجراي راه آهن هفت تپه - شوشتر از شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به وزارت راه و ترابري 18 /12 /1389
هيات وزيران - 82792 /ت 46913هـ
21 /12 /1389 - كل مصوبه نسخ مي شود

1196 - اجراي طرح هاي راه و راه آهن و فرودگاه در استان كرمانشاه 18 /1 /1390
هيات وزيران - 65185 /46557
28 /3 /1390 - بند 19 نسخ مي شود

1197 - افزايش اعتبارات مربوط به آسفالت جاده هاي روستايي و راه آهن ملاير - كرمانشاه در لايحه بودجه سال 1390 كل كشور 18 /1 /1390
هيات وزيران - 8571 /101
20 /1 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود

1198 - تنفيذ تصويبنامه موضوع اختصاص معادل ارزي مبلغ چهارهزار و چهار صد و پنجاه ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي ريل و تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي براي اجرا در سال 1390 21 /1 /1390
هيات وزيران - 25962 /ت 42827هـ
7 /2 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود

1199 - اجازه امضاي موقت موافقتنامه تأسيس كريدور حمل و نقل و گذر ين المللي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق آباد) 28 /1 /1390
هيات وزيران - 27430 /46383
10 /2 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود

1200 - موظف نمودن معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به اجراي طرح هاي مصوب مربوط به سفر مقام معظم رهبري در استان كرمانشاه 27 /7 /1390
هيات وزيران - 196721 /47723
6 /10 /1390 - بند الف نسخ مي شود

1201 تا 1244

1201 - اجراي طرح هاي مربوط به راه و شهرسازي در استان كرمانشاه 27 /7 /1390
هيات وزيران - 192307 /47423
30 /9 /1390 - بندهاي ط و ك نسخ مي شود

1202 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي ميليارد ريال به منظور آغاز عمليات اجرايي طرح احداث راه آهن اصفهان - داران - ازنا - درود به وزارت راه و شهرسازي 29/ 8/ 1390
هيات وزيران - 175041 /ت 46981هـ
6 /9 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود

1203 - اجراي طرح هاي مربوط به دستگاه هاي ذي ربط در استان ايلام 8/10/1390
هيات وزيران - 227293 /46676
19 /11 /1390 - جزء 2 بند هـ نسخ مي شود

1204 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرح هاي مهر ماندگار به دستگاه هاي ذي ربط 14 /12 /1390
هيات وزيران - 256703 /ت 47821هـ
28 /12 /1390 - بند 2 نسخ مي شود

1205 - اختصاص مبلغ چهل هزار ميليارد ريال از منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي ويژه (مهر ماندگار) توسط وزارت راه و شهرسازي 17 /12 /1390
هيات وزيران - 251925 /ت 47899هـ
22 /12 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود

1206 - اضافه شدن عبارت «اساسنامه و» پس از واژه «لايحه» در عناوين لوايح فهرست پيوست 26 /5 /1390
هيات وزيران - 109761 /45736
29 /5 /1390 - رديف 28 فهرست پيوست نسخ مي شود

1207 - تغيير دستگاه اجرايي طرح «تكميل دوخطه شدن راه آهن بافق - بندرعباس» از شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 10 /7 /1390
هيات وزيران - 144916 /ت 47326هـ
21 /7 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود

1208 - اجازه انعقاد قرارداد برقي نمودن راه آهن دوخطه موجود تهران - مشهد به وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) 28 /5 /1390
هيات وزيران - 189101 /ت 47532هـ
27 /9 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود

1209 - اختصاص مبلغ يكهزار ميليارد ريال به منظور اجراي طرح هاي بازسازي و بهسازي خط ناوگان راه آهن جمهوري اسلامي ايران به وزارت راه و شهرسازي 21 /10 /1390
هيات وزيران - 226144 /ت 47138 هـ
18 /11 /1390 - كل مصوبه نسخ مي شود

1210 - واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت برخي از شركت هاي دولتي به عنوان رد ديون و كمك دولت به صندوق بازنشستگي كشوري 9 /11 /1390
هيات وزيران - 223304 /ت 47605هـ
15 /11 /1390 - رديف 26 جدول --پيوست نسخ مي شود

1211 - اصلاح تصويبنامه موضوع واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت برخي از شركت هاي دولتي به عنوان رد ديون و كمك دولت به صندوق بازنشستگي كشوري 17 /12 /1390
هيات وزيران - 253350 /ت 47605هـ
23 /12 /1390 - رديف 27 جدول --پيوست نسخ مي شود

1212 - اصلاح خط فرد راه آهن تهران - مشهد به منظور احداث مترو تهران - ورامين - گرمسار 17 /3 /1391
هيات وزيران - 66923 /ت 48170هـ
10 /4 /1391 - بند 1 نسخ مي شود

1213 - اجازه ارجاع اختلاف ميان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت بيمه دانا به داوري 4 /4 /1391
وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت - 139252 /ت 47272ك
15 /7 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود

1214 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح راه آهن اراك - كرمانشاه 1 /5 /1391
هيات وزيران
- 89820 /ت 48253هـ
8 /5 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود

1215 - اصلاح بند ( 1 ) تصويبنامه موضوع اجازه انعقاد قرارداد برقي نمودن راه آهن دو خطه موجود تهران - مشهد به وزارت راه و شهرسازي ( شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) 15 /5 /1391
هيات وزيران - 101156 /ت 47532هـ
21 /5 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود

1216 - تضمين نامه دولت در خصوص پيش بيني منابع لازم براي باز پرداخت تسهيلات در لايحه بودجه سنواتي كل كشور براي طرح احداث راه آهن ميانه - بستان آباد - تبريز 5 /6 /1391
هيات وزيران - 126922 /ت 48253هـ
28 /6 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود

1217 - اصلاح تصويبنامه موضوع اختصاص مبلغ چهل هزار ميليارد ريال از منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي ويژه (مهر ماندگار) توسط وزارت راه و شهرسازي 28 /8 /1391
هيات وزيران - 177037 /ت 47899هـ
11 /9 /1391
- رديف 1 و 2 جدول نسخ مي شود

1218 - اصلاح تصويبنامه موضوع اصلاح خط فرد راه آهن تهران - مشهد به منظور احداث مترو تهران - ورامين - گرمسار 1391/ 9/ 21
هيات وزيران - 48170 / 184148
1391/ 9/ 21 - كل مصوبه نسخ مي شود

1219 - اجازه برگزاري گردهمايي هاي بين المللي به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و وزارتخانه ها ي نفت و علوم، تحقيقات و فناوري 27 /9 /1391
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيأت دولت - /217618ت 48495ك
7 /11 /1391 - رديف 5 جدول نسخ مي شود

1220 - تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به وزارت راه و شهرسازي در قالب نحوه انتشار اوراق مشاركت 3 /10 /1391
هيات وزيران - 200606 /ت 48253هـ
12 /10 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود

1221 - آيين نامه مالي و معاملات شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور 5 /12 /1391
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 9948 /ت 43991ك
24 /1 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود

1222 - لغو تصويبنامه موضوع تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث راه آهن كرمان - زاهدان از شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 13 /12 /1391
هيات وزيران - 262769 /ت 48131هـ
29 /12 /1391 - كل مصوبه نسخ مي شود

1223 - واگذاري سهام بنگاه ها، اموال و دارايي هاي دولت و متعلق به دولت بابت رد ديون دولت به بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط سازمان خصوصي سازي 27 /12 /1391
هيات وزيران - 262645 /ت 48485هـ
28 /12 /1391 - رديف 4 جدول بند 1 نسخ مي شود

1224 - اختصاص مبلغ دو هزار ميليارد ريال به منظور بازسازي ساختار و بازپرداخت بخشي از بدهي هاي معوقه و اجراي طرح هاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان راه آهن جمهوري اسلامي ايران به وزارت راه و شهرسازي 28 /12 /1391
هيات وزيران - 68836 /ت 49190هـ
25 /3 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود

1225 - حذف عبارت «از طريق شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران» از بند 1 تصويبنامه شماره 160170 /ت 48253هـ مورخ 16 /8 /1391 26 /3 /1392
هيات وزيران - 85315 /ت 48253هـ
11 /4 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود

1226 - لغو تصويبنامه هاي موضوع تهاتر تعهد دولت به شركت مهاب قدس و عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد 3 /6 /1392
هيات وزيران - 113293 /ت 49074هـ
4 /6 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود با تاكيد بر بند 4 تصويبنامه تنقيحي حاضر

1227 - تعيين آقاي محسن پور سيد آقايي به عنوان رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 17 /6 /1392
هيات وزيران - 117529 /ت 49567هـ
19 /6 /1392 - كل مصوبه نسخ مي شود

1228 - اجازه مذاكره، پيش امضاء و امضاي موقت پروتكل اصلاحي موافقتنامه تاسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق آباد) به وزارت امور خارجه 11 /3 /1393
هيات وزيران - 28638 /ت 50451هـ
18 /3 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود

1229 - اصلاح تصويبنامه اتخاذ تصميماتي در خصوص منابع حاصل از افزايش قيمت هاي موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه ها در سال 1393 و واريز آن پس از وصول به خزانه 11 /8 /1393
هيات وزيران - 94542 /ت 51058هـ
20 /8 /1393 - رديف 6 جدول نسخ مي شود

1230 - لغو بند (2) تصويبنامه موضوع اصلاح خط فرد راه آهن تهران - مشهد به منظور احداث مترو تهران - ورامين - گرمسار 27 /12 /1393
هيات وزيران - 161251 /ت 51309هـ
28 /12 /1393 - كل مصوبه نسخ مي شود

1231 - واگذاري حق بهره‏ برداري از ساختمان موسوم به ساختمان شهيد كلانتري، واقع در بخش (۶) تهران از نهاد رياست جمهوري به وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) 6 /3 /1394
هيات وزيران - 51858 /ت 49114هـ
25 /4 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود

1232 - اجازه خريد دو دستگاه خودروي خارجي ون به وزارت راه و شهرسازي 11 /6 /1394
هيات وزيران - 78221 /ت 52219هـ
17 /6 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود

1233 - تغيير دستگاه اجرايي طرح هاي مربوط به احداث راه آهن از شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 8 /7 /1394
هيات وزيران - 89489 /ت 52464هـ
11 /7 /1394 - كل مصوبه نسخ مي شود

1234 - تصويبنامه در خصوص تعيين شركت هاي دولتي مكلّف به انجام حسابرسي عملياتي در مرحله دوم 11 /7 /1395
هيات وزيران - 86231 /ت 53516هـ
18 /7 /1395 - بند 7 فهرست مصوبه نسخ مي شود

1235 - تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي سعيد محمدزاده به عنوان رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 14 /9 /1395
هيات وزيران - 114218 /ت 53795هـ
17 /9 /1395 - كل مصوبه نسخ مي شود

1236 - تصويبنامه در خصوص تغيير عنوان دستگاه اجرايي طرح احداث قطار سريع السير تهران – قم – اصفهان 31 /3 /1396
هيات وزيران - 37947 /ت 54421هـ
3 /4 /1396
- كل مصوبه نسخ مي شود

1237 - اختصاص مبلغ دويست ميليارد ريال براي جبران خسارات وارده به تأسيسات و خطوط راه آهن ناشي از وقوع حادثه ريلي هفت خوان استان سمنان و تجهيز و ارتقاي ايمني خطوط راه آهن 11 /4 /1396
هيات وزيران - 42618 /ت 54447هـ
14 /4 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود

1238 - اصلاح تصويبنامه با موضوع واگذاري بخشي از سهام شركت فولاد خوزستان متعلق به دولت تا سقف مبلغ بيست و يك هزار ميليارد ريال توسط سازمان خصوصي سازي بابت تأديه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران مجري طرح هاي دولتي و شركت هاي دولتي 13 /10 /1396
هيات وزيران - 129648 /ت 54874هـ
17 /10 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود

1239 - اجازه خريد و واردات بيست و پنج دستگاه خودروي ون از محل اعتبارات مصوب به وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) 1 /11 /1396
هيات وزيران - 141652 /ت 54743هـ
9 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود

1240 - اختصاص مبلغ دو هزار و نهصد ميليارد ريال از محل منابع هدفمندكردن يارانه ها به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران جهت تسويه بدهي هاي جاري، سنواتي و خريد سوخت تا پايان سال 1396 15 /11 /1396
هيات وزيران - 146606 /ت 54920 هـ
17 /11 /1396 - كل مصوبه نسخ مي شود

1241 - پرداخت مبلغي بعنوان حق السهم ايران بابت هزينه احداث پل ريلي بر روي رودخانه اترك به دولت تركمنستان 2 /3 /1397
هيات وزيران - 26382 /ت 55409هـ
5 /3 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود

1242 - تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص ارجاع اختلاف هاي دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور 19 /10 /1397
هيات وزيران - 140212 /ت 56168هـ
22 /10 /1397 - بند 10 نسخ مي شود

1243 - تصويبنامه در خصوص اجراي بند (ح) تبصره (7) قانون بودجه 1397 بابت كسر سهم صندوق توسعه ملي 22 /12 /1397
هيات وزيران - 175622 /ت 55623هـ
26 /12 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود

1244 - تصويبنامه در خصوص اجازه تملك اراضي و اجراي زيرسازي راه آهن خط فرعي اتصال بندر كاسپين به راه آهن رشت - انزلي، به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي 19 /10 /1397
هيات وزيران - 158235 /ت 56184هـ
28 /11 /1397 - كل مصوبه نسخ مي شود

پيوست 2)- مصوبات معتبر

1 - قرار گرفتن آموزشگاه هاي اختصاصي راه آهن تابع بنگاه راه آهن - 18 /4 /1328
هيات وزيران - 480 /4971
21 /4 /1328 كل مصوبه

2 - اصلاح تصويبنامه شماره 12605 مورخ 25 /8 /1328 در خصوص بارگيري و تخليه كشتي ها و حمل ونقل و حفاظت كالاها در بنادر و محوطه بندر - 14 /9 /1328
هيات وزيران - 13523
15 /9 /1328 قسمت پاياني (مرتبط با راه آهن) از بند 2

3 - تصويبنامه راجع به مستقل شدن ارتباطات راه آهن با كليه اعتبارات و سازمان از اداره برق - 19 /12 /1332
هيات وزيران - 43430 /1188
22 /11 /1332 كل مصوبه

4 - نامگذاري ايستگاه هاي راه آهن شاهرود - مشهد - 4 /5 /1334
هيات وزيران - 552 /8774
5 /5 /1334 كل مصوبه

5 - نامگذاري ايستگاه هاي راه آهن ميانه به تبريز - 11 /6 /1334
هيات وزيران - 11416 /712
12 /6 /1334 كل مصوبه

6 - تصويبنامه در خصوص موافقت نامه ترانزيت بين دولتين ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي - 26 /5 /1342
هيات وزيران - 8568
30 /3 /1342 كل مصوبه در حال حاضر وظايف شركت سهامي معاملات خارجي به شركت بازرگاني دولتي ايران واگذار شده است.

7 - اجازه سكونت كاركنان راه آهن در منازل و ساختمان هاي سازماني راه آهن تا زمان داشتن سمتي كه مستلزم داشتن خانه سازماني باشد - 4 /6 /1342
هيات وزيران - 9148
10 /6 /1342 كل مصوبه

8 - اجراي آيين نامه گذرگاه هاي راه آهن در سراسر راه آهن دولتي ايران - 13 /6 /1342
هيات وزيران - 5414
16 /6 /1342 كل مصوبه

9 - تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن با اصلاحات بعدي - 2 /3 /1343
هيات وزيران - ------- مواد زير با لحاظ تنقيحات مندرج در ستون ملاحظات، معتبر است:
ماده 1 و تبصره آن -
ماده 4 – ماده 5 و تبصره آن - ماده 8- ماده 9 و 3 تبصره آن- ماده 10- ماده 11 و تبصره هاي آن با اصلاحي 10 /8 /1371 – ماده 12- مواد 16 و 17، 18 -تبصره 1 و 2 ماده 21- مواد 22 و 23 - 25 - 27 و تبصره آن - ماده 29 – ماده 34 و تبصره هاي آن – مواد 35 و 36 – ماده 37 (اصلاحي 10 /2 /1368)-38 – 39- 40 – 41 - 42- 43 - مواد 44 و 45 –– ماده 47 - ماده 49 اصلاحي 10 /2 /1368 و تبصره الحاقي ماده 49 مصوب 4 /6 /1369- ماده 50 – ماده 51 اصلاحي 10 /2 /1368 و تبصره 1 ماده 51 اصلاحي 10 /2 /1368 و تبصره 2 ماده 51- ماده 52 اصلاحي 10 /2 /1368 – مواد 53 – 54- 56 – 57- 58 - 59 – ماده 60 اصلاحي 10 /2 /1368- مواد 61 الي 65- ماده 66 اصلاحي 10 /2 /1368 و تبصره آن– مواد 67 الي 83 - 85 – 86 – 87 - ماده 89 و تبصره آن اصلاحي 13 /4 /1372 – مواد 90، 91، - 95 الي100– تبصره هاي 1و 2 ماده 101 - مواد 103 الي 108 – مواد 110 الي 114 – ماده 117 و 118 –ماده 119- ماده 121- مواد 122 الي 124 – ماده 126 و تبصره آن – ماده 128- ماده 130 و تبصره آن – مواد 131 الي 135 – مواد 138 و 139 – ماده 141 و تبصره آن – مواد 143 الي 147 – ماده 149 و تبصره 1 آن – تبصره 2 الحاقي 26 /11 /1368 ماده 149 – مواد 150 الي 157 – ماده 158 اصلاحي 3 /10 /1376 و تبصره 1 آن – مواد 160 الي 162 –– ماده 164 و تبصره هاي 1 و 2 آن – مواد 165 الي 177- مواد 180 الي 182 - ضميمه شماره يك اجزاي ياد شده، با اعمال تنقيح هاي زير معتبر مي باشد:
- از تبصره ماده 1، عبارت "و كارمزد....پرداخت مي نمايد" حذف مي شود
- از تبصره 1 ماده 21 عبارت «چنانچه براي حمل خودروها. .. تا آخر بند د » حذف مي شود.
- عبارت « راه آهن كرايه و حق توقف و مبلغ هزينه هاي فوق العاده قطارهاي خصوصي را بنا بر نرخي كه قبلا به تصويب هيئت مديره راه آهن رسيده است تعيين و منظور خواهد نمود.» از انتهاي ماده 25 حذف مي شود
- در ماده 37 از عبارت «بابت كرايه» تا عبارت «دريافت مي شود» حذف مي شود .
-«قسمت كرايه» از متن ماده 47 نسخ شده است.
- در ماده 49 عبارت «وكرايه هر يك از اين حيوانات به ماخذ نرخ يكصد كيلومتر يا كسر 100 ريال محسوب» حذف مي شود .
- در ماده50 عبارت «و كرايه به مأخذ دو برابر نرخ توشه (ماده ٤٦) دريافت» حذف مي شود.
- در ماده 51 «،كرايه آن براي واگن هاي دو محوره از قرار واگن كيلومتر 40 ريال و براي واگن هاي چهارمحوره از قرار واگن كيلومتر 60 ريال و براي واگن هاي يخچال دار چهارمحوره موتوردار از قرار واگن كيلومتر 100 ريال است» حذف مي شود.
- در ماده 118 عبارت «در هر حال نرخ كرايه را به همان ميزان مندرج در ماده 109 محسوب خواهد نمود» حذف مي شود .
- در ماده 121 عبارت «كرايه بر مبناي نرخ طبقه 1 و» حذف مي شود.
- در ماده 122 عبارت"بابت ... خواهد شد" حذف مي شود.
- در ماده 123عبارت (ماده 137) حذف مي شود
- در ماده 124 عبارت «بر طبق تعرفه» حذف مي شود
- در ماده 126 عبارت "بماخذ. .. ..از طبقه يك" حذف مي شود.
- در متن ماده 132 عبارت «نرخ كرايه» و «دو برابر نرخ حمل كالاي طبقه 1» حذف شود.
- از صدر ماده 148 عبارت «بشرح زير» و بندهاي 1 و 2 حذف مي شود.
- در ماده 164 عبارت «اين تعرفه» از انتهاي پارگراف اول حذف مي شود.
- از صدر ماده 164 عبارت «كرايه آن طبق مقررات اين تعرفه احتساب و دريافت مي شود.» حذف مي شود.

10 - تصويبنامه راجع به بودجه سال 1346 راه آهن دولتي ايران - 9 /2 /1346
هيات وزيران - 1752 /110
9 /2 /1346 تبصره هاي 4 ، 5 و 6

11 - آيين ‏نامه اجرايي قانون حفظ نباتات - 4 /10 /1346
هيات وزيران - 766 /45310
4 /10 /1346 بند الف ماده 14، ماده 15، ماده 54

12 - آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري - 24 /6 /1352
هيات وزيران - 13436
25 /6 /1352 ماده 3

13 - تصويبنامه درباره تغيير نام شهر و ايستگاه راه آهن خسروشاه به خسروشهر و زارعي - 21 /7 /1358
هيات وزيران - 54600
1 /8 /1358 بند 1

14 - پرداخت غرامت به منظور جبران صدماتي كه در حين انجام وظيفه به كارمندان گردد
- 21 /4 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 6984
25 /4 /1359 كل مصوبه

15 - آيين نامه اجرايي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور - 7 /5 /1363
هيات وزيران - 42014
26 /5 /1363 بند الف ماده 16

16 - اجازه اجراي طرح ‏هاي مربوط به راه آهن جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت مهلت هاي مقرر در تبصره ۳ اصلاحي ماده ۶۳ آيين نامه اجراي قانون اراضي شهري - 4 /7 /1363
هيات وزيران - 44830
15 /7 /1363 كل مصوبه

17 - آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني - 19 /10 /1363
هيات وزيران - 76358
10 /11 /1363 تبصره 2

18 - آيين نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسسات كه خدمات آنها در داخل شهرها و محدوده روستاها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي باشد - 4 /11 /1366
هيات وزيران - 14202 /ت 993
17 /11 /1366 جزء 6 بند الف ماده 4

19 - اقدامات وزارت راه و ترابري با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به اجراي تصميمات گرفته شده در مورد استان قم - 4 /5 /1368
هيات وزيران - 7064ـ13 /ت 543م ن
14 /5 /1368 بند 3

20 - آيين‏ نامه مالي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) - 11 /6 /1369
هيات وزيران - 110078 /ت 316هـ
24 /8 /1369 كل مصوبه

21 - آيين نامه معاملات شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) - 11 /6 /1369
هيات وزيران - 67334 /ت 249هـ
7 /7 /1369 كل مصوبه غير از موارد نسخ شده به شرح توضيحات معتبر است. از انتهاي بند 1 ماده 4 عبارت «مناقصه محدود و يا» ، از بند 3 ماده 4 عبارت «مناقصه يا» ، ماده 9 و تبصره هاي آن ، ماده 10 و تبصره هاي آن و ماده 11 نسخ شده است.

22 - آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص ) - 1 /12 /1369
هيات وزيران - 151204 /ت 515هـ
22 /12 /1369 مواد 1 – 2- 3 – 7-تبصره 2 ماده 8- 9- بند 8 ماده 11 – تبصره 2 ماده 12 – ماده 13- مواد23، 28و تبصره آن، 49 ، 53 و تبصره ماده 54 در مورد خوابگاه ها و مواد 59 و 60-
(با اصلاحات بعدي) بند 2 ماده 8 و ماده 13 آيين نامه استخدامي راه آهن ج .ا.ا تنها در مورد خروج از خدمت نيروهاي ثابت شركتي (و نه بكارگيري جديد در اين قالب) معتبر تلقي مي شود.

23 - اجازه اقدام نسبت به مذاكره و انعقاد موافقت ‏نامه ‏‏هاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري روسيه و اوكراين، گرجستان و.... - 6 /3 /1371
هيات وزيران - 1679 ـ 71 /م /ت 102هـ
17 /3 /1371 كل مصوبه

24 - تغيير ماده 11 مقررات مربوط به تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن - 10 /8 /1371
هيات وزيران - 26706 /ت 388هـ
24 /8 /1371 كل مصوبه

25 - اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن - 12 /12 /1371
هيات وزيران - 1480 /ت 582هـ
31 /1 /1372 بند 2 ماده 6

26 - تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 89 تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن و تبصره آن - 13 /4 /1372
هيأت وزيران - 6327 /ت 124هـ
22 /4 /1372 كل مصوبه

27 - اصلاح ماده 49 آئين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 17 /6 /1372
هيات وزيران - 10464 /ت 213هـ
12 /7 /1372 كل مصوبه

28 - آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري - 24 /12 /1372
هيات وزيران - 15347 /ت 418هـ
16 /1 /1373 ماده 2

29 - آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 14 /1 /1373
هيات وزيران - 1395 /ت 16هـ
6 /2 /1373 ماده 13

30 - آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب ۱۳۷۰- - 15 /4 /1373
هيات وزيران - 4221 /ت 145هـ
21 /4 /1373 مواد 2 و 3

31 - تصويبنامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور در راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 11 /11 /1374
هيات وزيران - 36438 /ت 13016هـ
17 /11 /1374 كل مصوبه

32 - استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار - 22 /1 /1375
هيات وزيران - 603 /ت 15360هـ
26 /1 /1375 بندهاي 1 و 3 و 4
(با اصلاحات بعدي)

33 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 24 /5 /1375
هيات وزيران - 3764 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 جز ء چ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8، بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

34 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 24 /5 /1375
هيات وزيران - 5717 /ت 15907هـ
29 /5 /1375 جز ء چ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8، بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

35 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 25 /6 /1375
هيات وزيران - 6815 /ت 15907هـ
26 /6 /1375 جز ء چ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8، بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

36 - اصلاح بند 3 تصويبنامه استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار - 4 /9 /1375
هيات وزيران - 105071 /ت 17057هـ
11 /9 /1375 كل مصوبه

37 - آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز - 1 /12 /1375
هيات وزيران - 51867 /ت 17323هـ
30 /1 /1376 ماده 11 بند الف و ت
(با اصلاحات بعدي)

38 - اجازه امضاي مقدماتي موافقت‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بنگلادش به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 1 /4 /1376
هيات وزيران - 124693 /ت 15856هـ
28 /4 /1376 جزء خ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8 بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

39 - تصويب نامه در خصوص بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۷۹- - 23 /2 /1380
هيات وزيران - 8259 /ت 24631هـ
30 /2 /1380 جزء 1 و 2 بند الف و بند ب

40 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت اخذ شده از موسسات خارجي بين المللي جهت طرح ساختمان سد و نيروگاه طالقان، خريد 6 دستگاه ترانسفورماتور پست هاي فشارقوي و 5 دستگاه ماشين نيمه سنگين به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 6 /4 /1380
هيات وزيران - 16442 /ت 24826هـ.
13 /4 /1380 جزء 3 بند الف

41 - آيين نامه ساماندهي، بهسازي و عمران مساجد كشور - 8 /4 /1376
هيات وزيران - 56836 /ت 17785هـ
22 /4 /1376 ماده 1

42 - اصلاح ماده 158 تعرفه راه آهن مصوب 1343 - 3 /10 /1376
هيأت وزيران - 74236 /ت 18767هـ
7 /10 /1376 كل مصوبه

43 - مجوز به وزارت اقتصاد و دارايي براي امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند - 13 /2 /1377
هيات وزيران - 102208 /ت 19507هـ
15 /2 /1377 جز ء چ بند 1 ماده 3، بند 2 ماده 6، ماده 8 بند 3 ماده 13، بند 3 ماده 15، بند 3 ماده 22

44 - آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالا هاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران - 18 /5 /1377
هيات وزيران - 38582 /ت 19786هـ
30 /9 /1377 مواد 11 و 12

45 - تصويب نامه در خصوص تغييرات جداول مقررات صادرات و واردات - 27 /12 /1379
هيات وزيران - 1501 /ت 24403هـ
22 /1 /1380 رديف 1 جدول فهرست تغييرات

46 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ گرديده به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 22 /3 /1379
هيات وزيران - 11964 /ت 23032هـ
28 /3 /1379 جزء هاي 36، 37 و 40 بند الف

47 - تصويب نامه در خصوص شركت ‏هاي مادرتخصصي
- 7 /5 /1380
هيات وزيران - 21192 /ت 24246هـ
20 /5 /1380 بندهاي 1 الي 7 و رديف 42 فهرست شماره 1 --پيوست و رديف هاي 1، 2، 3و 4 از فهرست شماره 2 پيوست

48 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور جهت شركت صنعتي و معدني چادرملو و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 2 /5 /1381
هيات وزيران - 119227 /ت 26858هـ
6 /5 /1381 جزء 4 بند الف

49 - اجازه خريد 138 دستگاه واگن مسافري و 12 دستگاه واگن رستوران و قطعات يدكي از شركت گلدن سورس اينترنشنال كشور چين از طريق ترك تشريفات مناقصه - 5 /5 /1381
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 27859 /ت 27157ك
31 /6 /1381 كل مصوبه
(با اصلاحات بعدي)

50 - اصلاح آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز - 29 /10 /1381
هيات وزيران - 51545 /ت 24713هـ
2 /11 /1381 بندهاي 5 و 6

51 - اصلاح تصويبنامه اجازه خريد 138 دستگاه واگن مسافري و 12 دستگاه واگن رستوران و قطعات يدكي از شركت گلدن سورس اينترنشنال كشور چين از طريق ترك تشريفات مناقصه - 15 /11 /1381
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 54574 /ت 27985ك
15 /11 /1381 كل مصوبه

52 - آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1379 - 16 /11 /1381
هيات وزيران - 36164 /ت 25088هـ
26 /11 /1381 كل مصوبه
(با اصلاحات بعدي)

53 - آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن ـ مصوب 1379ـ - 16 /11 /1381
هيات وزيران - 35216 /ت 25088هـ
26 /11 /1381 كل مصوبه

54 - آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران - 4 /12 /1381
هيات وزيران - 48013 /ت 23251هـ
11 /12 /1381 بند پ ماده 6

55 - تصويب نامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي خريد پنج دستگاه ماشين تعمير و نگهداري خطوط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از مؤسسات خارجي و بين المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود و زارت امور اقتصادي و دارايي - 14 /12 /1381
هيات وزيران - 62769 /ت 28237هـ
19 /12 /1381 كل مصوبه

56 - طرح جامع امداد و نجات كشور - 17 /1 /1382
هيات وزيران - 2282 /ت 24412هـ
23 /1 /1382 ماده 51

57 - اجازه خريد 738 قلم قطعات يدكي GT26 از شركت الكتريك اندديزل انگلستان از طريق ترك تشريفات مناقصه به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 12 /3 /1382
هيات وزيران - 8986 /ت 28686ك
12 /3 /1382 كل مصوبه

58 - اجازه تضمين جهت خريد تجهيزات الكتريكي و باس داكت گازي نيروگاه آبي مسجدسليمان و خريد چهار دستگاه ماشين زيركوب توسط راه آهن به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 28 /8 /1382
هيات وزيران - 45925 /ت 29705هـ
3 /9 /1382 جزء 2 بند الف

59 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور جهت طرح ‏هاي خريد يك دستگاه ماشين بازرسي و تعمير پل و يك دستگاه ماشين اندازه گيري خط از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 12 /11 /1382
هيات وزيران - 59514 /ت 30037هـ
18 /11 /1382 كل مصوبه

60 - انجام اقداماتي توسط دستگاه‏ هاي اجرايي جهت حل مشكلات موجود و پي ريزي توسعه شهرستان هاي آبادان و خرمشهر با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي برنامه ريزي استان خوزستان - 10 /12 /1382
هيات وزيران - 64106 /ت 28854هـ
18 /12 /1382 جزء هاي ب، د و هـ بند 6

61 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي طرح خريد ۴۰ دستگاه واگن ترن ست توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 17 /12 /1382
هيات وزيران - 67203 /ت 30253هـ
18 /12 /1382 كل مصوبه

62 - تعيين برنامه جامع توسعه صادرات كشور - 9 /1 /1383
هيات وزيران - 384 /ت 30254هـ
22 /1 /1383 بندهاي 2 و 5

63 - اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 16 /2 /1383
هيات وزيران - 12722 /ت 30207هـ
6 /4 /1383 تبصره ماده 5،بندهاي 1، 2 و 8 ماده 6 (با اصلاحات بعدي)

64 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تأمين مالي طرح خريد ريل از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 23 /2 /1383
هيات وزيران - 5542 /ت 30603هـ
27 /2 /1383 بند الف

65 - آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران - 3 /4 /1383
هيات وزيران - 20637 /ت 28437هـ
23 /4 /1383 ماده 11

66 - ضوابط ملي آمايش سرزمين - 6 /8 /1383
هيات وزيران - 41279 /ت 31611هـ
4 /9 /1383 بند 28 ماده 1

67 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 15 /9 /1383
هيات وزيران - 50645 /ت 31861هـ
21 /9 /1383 جزء هاي 5 و 6 بند الف

68 - اجازه امضاي موقت موافقت ‏نامه‏ همكاري حمل و نقل ريلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان به وزارت راه و ترابري - 27 /10 /1383
هيات وزيران - 63645 /ت 32068هـ
1 /11 /1383 كل مصوبه

69 - اجازه خريد قطعات يدكي پروژه ري - شاهرود توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت آلكاتل آلمان از طريق ترك تشريفات مناقصه - 27 /11 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - /73437ت 32545ك
25 /12 /1383 كل مصوبه

70 - اجازه خريد چهارصد و شصت قلم قطعات جي.ام (GM) توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از كمپاني EDL انگلستان از طريق ترك تشريفات مناقصه - 27 /11 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 73434 /ت 32546ك
25 /12 /1383 كل مصوبه

71 - اجازه خريدكسري قطعات يدكي براي بازسازي 62 دستگاه لكوموتيو GM توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت اند ديزل انگلستان از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 113 /ت 32696ك
24 /1 /1384 كل مصوبه

72 - اجازه خريد 607 قلم قطعات يدكي لكوموتيو هيتاچي توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت ماروبني ژاپن از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 121 /ت 32699ك
24 /1 /1384 كل مصوبه

73 - اجازه خريد 200 دستگاه لكوموتيو مسافري و باري توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت‏ هاي مپنا و مپنااينترنشنال از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 111 /ت 32695ك
24 /1 /1384 كل مصوبه

74 - اجازه خريد 856 قلم قطعات يدكي لكوموتيو GE توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت ايدروهندلز آلمان از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 1748 /ت 32752ك
4 /2 /1384 كل مصوبه

75 - اجازه خريد قطعات يدكي ماشين آلات خطي راه آهن توسط شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از شركت پلاسر اتريش از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 1745 /ت 32751ك
4 /2 /1384 كل مصوبه

76 - اجازه افزايش 25 % قرارداد خريد 150 دستگاه واگن مسافري و رستوران توسط شركت قطارهاي مسافري رجاء از شركت گلدن سورس اينترنشنال چين از طريق ترك تشريفات مناقصه - 23 /12 /1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد - 1746 /ت 32750ك
4 /2 /1384 كل مصوبه

77 - تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري براي تامين مالي طرح‏ هاي خريد قطعات يدكي ماشين آلات خطي راه آهن، تجهيزات نيروگاهي - 14 /1 /1384
هيات وزيران - 4438ت 32664هـ
17 /2 /1384 جزءهاي 1 و 2 بند الف

78 - اجازه تضمين باز پرداخت تسهيلات اعتباري براي تامين مالي طرح ‏هاي خريد چندين دستگاه TBM واگن مسافري و طرح آزادراه تهران - شمال - 5 /5 /1384
هيات وزيران - 28525 /ت 33528هـ
10 /5 /1384 بند 3

79 - آيين نامه راهنمايي و رانندگي
- 18 /3 /1384
هيات وزيران - 20873 /ت 29169هـ
8 /4 /1384 رديف هاي 22، 51 و 58 ماده 1،بند ب ماده 135، بند ث ماده 161، ماده 162، بند ت ماده 163، مواد 195، 196 و 197

80 - اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1379 - 5 /5 /1384
هيات وزيران - 28492 /ت 32648هـ
10 /5 /1384 كل مصوبه

81 - اختصاص مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي طرح ‏هاي نوسازي و خريد ناوگان حمل و نقل - 13 /7 /1384
هيات وزيران - 37701 /ت 33915هـ
19 /7 /1384 بند 1 و 2

82 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان خراسان جنوبي در خصوص راه آهن - 25 /8 /1384
هيات وزيران - 50898 /34078
29 /8 /1384 كل مصوبه

83 - انجام مطالعات امكان سنجي طرح احداث راه آهن ايلام در لايحه بودجه سال 1385 - 23 /9 /1384
هيات وزيران - 58325 /34178
23 /9 /1384 بند 13

84 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان سيستان و بلوچستان در خصوص راه آهن - 5 /10 /1384
هيات وزيران - 62336 /34226
6 /10 /1384 كل مصوبه

85 - اتخاذ تصميماتي در خصوص عملياتي كردن پروژه ها و توافق ‏هاي بين استانداري قم و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اختصاص مبالغي به منظور احداث ساختمان شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و كمك به صندوق وام طلاب - 15 /10 /1384
هيات وزيران - /73955 /34341
12 /11 /1384 رديف 6 جدول بند 1 --پيوست 5

86 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح‏ هاي اجرايي و احداث راه، بزرگراه، راه آهن، توسعه بنادر تجاري و پايانه هاي بار و مسافر در استان هرمزگان - 22 /10 /1384
هيات وزيران - 34367 /69315
28 /10 /1384 بند 3

87 - آيين نامه ارتقاي منزلت واعطاي تسهيلات اجتماعي - فرهنگي - رفاهي به بازنشستگان (60 ) سال به بالا (پيشكسوتان) - 25 /10 /1384
هيات وزيران - 67115 /ت 33874هـ
10 /11 /1384 تبصره ماده 5

88 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان هرمزگان در خصوص راه آهن - 3 /11 /1384
هيات وزيران - 70782 /34367
5 /11 /1384 كل مصوبه

89 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان چهار محال و بختياري در خصوص راه آهن - 10 /12 /1384
هيات وزيران - 82855 /34597
14 /12 /1384 كل مصوبه

90 - تصويب نامه راجع به تأمين مالي طرح خريد شش دستگاه واگن مولد برق - 14 /12 /1384
هيات وزيران - 87611 /ت 34681هـ
23 /12 /1384 بندهاي 1 و 2

91 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اجراي طرح‏ هاي راه و ترابري در استان لرستان - 23 /12 /1384
هيات وزيران - 87541 /34682
23 /12 /1384 جزء ه از بند 1 و بند 2

92 - تكميل مطالعات راه آهن بوشهر – شيراز و بطرح در كميسيون ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در نيمه اول سال 1385 - 23 /12 /1384
هيات وزيران - 76402 /34512
14 /9 /1385 بند 1

93 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان گلستان در خصوص راه آهن - 28 /12 /1384
هيات وزيران - 89196 /34716
28 /12 /1384 كل مصوبه

94 - اجراي طرح هاي مربوط به راه آهن، بهسازي راه ها و تكميل فرودگاه ياسوج در استان كهگيلويه و بويراحمد - 7 /1 /1385
هيات وزيران - 4874 /34790
22 /1 /1385 بند 1

95 - اختصاص مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي بازسازي و نو سازي ريل و تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي به وزارت راه و ترابري - 16 /1 /1385
هيات وزيران - 11335 /ت 34915هـ
9 /2 /1385 كل مصوبه

96 - اجراي طرح هاي احداث، تكميل و بهسازي راه ها، فرودگاه و راه آهن در استان خراسان رضوي - 24 /1 /1385
هيات وزيران - 14691 /34871
17 /2 /1385 رديف هاي 6-2، 11- 2، و -5- 4 - 3- بند الف

97 - مطالعه امكان سنجي اتصال شهرستانهاي خدابنده و ماهنشان به شبكه راه آهن شمالغرب كشور در سال 1385 و پيش بيني اعتبار آن - 23 /2 /1385
هيات وزيران - 17078 /34944
24 /2 /1385 بندهاي 5 ، 6 و 7

98 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي مطالعه، احداث و تجهيز راه، راه آهن و فرودگاه در استان مركزي - 28 /2 /1385
هيات وزيران - 22615 /35130
6 /3 /1385 جزء 8 و 11 از بند الف

99 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح هاي اتصال محور راه آهن خرمشهر - شلمچه به محور شلمچه - بصره و محور راه آهن اراك - كرمانشاه - خسروي به محور خانقين – بغداد - 31 /2 /1385
هيات وزيران - 22717 /ت 34153هـ
6 /3 /1385 بندهاي 1 ، 2 و 4

100 - اصلاح بند ( 4 ) تصويب نامه شماره 603 /ت 15360ه‍ مورخ 26 /1 /1375 راجع به استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار - 10 /3 /1385
هيات وزيران - 26483 /ت 33636هـ
17 /3 /1385 كل مصوبه

101 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به مطالعه و اجراي طرح هاي احداث، تكميل و بهسازي راه ها، راه آهن و فرودگاه در استان قزوين - 19 /3 /1385
هيات وزيران - 32300 /35246
30 /3 /1385 جزء ح بند 1

102 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري براي اجراي طرح احداث راه آهن غرب كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 11 /4 /1385
هيات وزيران - 35756 /ت 35390هـ
14 / 4 /1385 كل مصوبه

103 - افزايش اعتبار مورد نياز پروژه راه آهن اراك – ملاير در لايحه متمم قانون بودجه سال 1385 - 21 /4 /1385
هيات وزيران - 36971 /35341
12 /4 /1385 بند د

104 - تامين اعتبار و اختصاص مبالغي براي احداث، تكميل، تجهيز و يا توسعه پروژه هاي تملك دارايي استان آذربايجان شرقي و عملياتي كردن پروژه هاي مورد توافق با استانداري استان مذكور - 22 /4 /1385
هيات وزيران - 46932 /35475
28 /4 /1385 رديف 1 جدول

105 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به مطالعه، تجهيز، تكميل و بهسازي راه ها، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان شرقي - 22 /4 /1385
هيات وزيران - 48591 /35475
1 /8 /1385 بند ز
و بند ل

106 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان خراسان شمالي در خصوص راه آهن - 21 /5 /1385
هيات وزيران - 57259 /35648
21 /5 /1385 كل مصوبه

107 - افزايش اعتبار اجراي پروژه راه آهن اردبيل در لايحه متمم بودجه - 1 /6 /1385
هيات وزيران - 63215 /35702
5 /6 /1385 بند ج

108 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان آذربايجان غربي - 11 /6 /1385
هيات وزيران - 69599 /35780
14 /6 /1385 بند 10

109 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي انجام مطالعه كمربندي رباط كريم و پروژه بهسازي مسير محور شهريار به چيتگر و پل روگذر راه آهن در استان تهران - 27 /6 /1385
هيات وزيران - 91953 /36022
1 /8 /1385 بند 2

110 - اجازه امضاي موافقتنامه بين دولتي شبكه راه آهن سراسري آسيايي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - 17 /8 /1385
هيات وزيران - 101914 /ت 36174هـ
22 /8 /1385 كل مصوبه

111 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان كردستان در خصوص راه آهن - 1 /9 /1385
هيات وزيران - 106863 /36264
1 /9 /1385 كل مصوبه

112 - اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده توسط سيستم بانكي كشور از موسسات خارجي و بين المللي به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 6 /10 /1385
هيات وزيران - 110430 /ت 36393هـ
13 /10 /1385 بند 3

113 - تسريع در احداث راه آهن خرمشهر – شلمچه و حذف مشاركت در قانون بودجه سال 1386 - 25 /10 /1385 هيات وزيران - 137246 /36514
25 /10 /1385 بندهاي 4 و 5

114 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان گيلان در خصوص راه آهن - 13 /12 /1385 هيات وزيران - 166265 /36895
14 /12 /1385 كل مصوبه

115 - تسريع در تكميل و توسعه مركز خدمات و تعميرات راه آهن در استان يزد، انجام مطالعه مقدماتي و امكان سنجي احداث راه آهن يزد – شيراز تا پايان سال 1386، مطالعه انتقال راه آهن شهر يزد از مركز شهر به خلد برين در شمال شهر و انجام مطالعه مقدماتي و امكان سنجي دو خطه كردن راه آهن اردكان – بافق - 29 /1 /1386
هيات وزيران - 11098 /37018
1 /2 /1386 بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5

116 - پيش بيني اعتبار لازم جهت اتمام پروژه راه آهن شيراز – اصفهان پايان سال 1387 ، مطالعه راه آهن شيراز – بوشهر – عسلويه و شروع عمليات اجرايي آن در سال 1386 ، انجام مطالعات امكان سنجي راه آهن گل گهر به محور اصفهان – شيراز و زاد محمود لار – لامرد – عسلويه در سال 1386 و مطالعه راه آهن شيراز – بندرعباس از مسيرهاي پيشنهادي ( استهبان، داراب و فساء، لار) - 11 /2 /1386
هيات وزيران - 18754 /37192
12 /2 /1386 بندهاي 8 و 9 و 10 و 16

117 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي بهسازي و احداث راهها، راه آهن و فرودگاه دراستان كرمان - 14 /2 /1386
هيات وزيران - 22 /2 /1386
37293 /24858 جزء هاي 8، و 13 و 19 از بند الف

118 - آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - 2 /3 /1386
هيأت وزيران - 59879 /ت 37110هـ
19 /4 /1386 بند ز ماده 1
با اصلاحات بعدي

119 - موظف نمودن وزارت راه وترابري به اجراي طرحهاي بهسازي واحداث راهها، راه آهن و فرودگاه در استان اصفهان - 6 /3 /1386
هيات وزيران - 42732 /37485
22 /3 /1386 بندهاي 1، 5، 7 و 8

120 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي بهسازي و احداث راهها، راه آهن و فرودگاه در استان سمنان - 23 /3 /1386
هيات وزيران - 51499 /37588
6 /4 /1386 جزء هاي 16 17– 19 – 20 – 21 - 22 و 24 از بند الف مصوبه

121 - آيين نامه اجرايي كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن - 24 /5 /1386
هيات وزيران - 87135 /ت 35220هـ
31 /5 /1386 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

122 - تعيين مشاغل سخت و زيان آور در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 13 /8 /1386
هيات وزيران - 133358 /ت 38208هـ
21 /8 /1386 كل مصوبه

123 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان خراسان جنوبي - 17 /8 /1386
هيات وزيران - 136448 /38589
26 /8 /1386 بند 5 و 1

124 - آيين نامه ساماندهي پوشش فراگير خدمات فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني كشور - 4 /9 /1386
هيات وزيران - 155081 /ت 34389هـ
25 /9 /1386 بند ج ماده 1، زير جزء 8 بند ج ماده 1، ماده 16

125 - تسريع در اجراي خط راه آهن استان اردبيل - 10 /9 /1386
هيات وزيران - 145600 /38706
11 /9 /1386 جزء الف بند 1

126 - تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست - 18 /9 /1386
هيات وزيران - 158823 /ت 38859هـ
1 /10 /1386 جزء هاي هـ و ط بند 1

127 - تكميل مطالعات راه آهن ايلام - 24 /9 /1386
هيات وزيران - 154569 /38772
25 /9 /1386 بند 10

128 - اجراي طرحهاي احداث راه، راه آهن، فرودگاه، نوسازي ناوگان حمل و نقل كشتيراني و تكميل اسكله والفجر در استان بوشهر - 11 /11 /1386
هيات وزيران - 188223 /39128
20 /11 /1386 بند 7 و 3

129 - اصلاح تصويب نامه موضوع موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان خراسان جنوبي - 24 /11 /1386
هيات وزيران - 192967 /38791
28 /11 /1386 بند 1

130 - اجازه مصالحه متعهدان ارزي موضوع فهرست پيوست - 29 /11 /1386
وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت - 693 /ت 38864ك
10 /1 /1387 رديف 4 فهرست پيوست

131 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن و فرودگاه در استان يزد - 1 /12 /1386
هيات وزيران - 235416 /42038
14 /12 /1387 بند 12

132 - تكميل خط دوم راه آهن بافق – بندرعباس از محل اعتبارات ملي و اعتبارات قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت تا پايان سال 1387 - 14 /12 /1386
هيات وزيران - 203930 /39246
14 /12 /1386 بند 3

133 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن و احداث فرودگاه در استان خراسان رضوي - 22 /1 /1387
هيات وزيران - 13255 /39570
3 /2 /1387 بندهاي 1، 2، و 17

134 - موظف بودن وزارت راه و ترابري نسبت به اجراي تصميمات متخذه در استان قم - 11 /2 /1387
هيات وزيران - 18343 /39608
11 /2 /1387 بندهاي 3، 4، 7، 9، 10 و 11

135 - تكميل راه آهن ملاير در سال 1387 - 16 /2 /1387
هيات وزيران - 20766 /39652
17 /2 /1387 بندهاي 7 و 8

136 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي بهسازي راهها و احداث راه آهن و مركز هواشناسي در استان گلستان - 26 /2 /1387
هيات وزيران - 36534 /39849
11 /3 /1387 بند 2

137 - انجام مطالعات تكميلي پروژه راه آهن سراسري اصفهان – خوزستان از طريق استان چهار محال و بختياري و پيش بيني اعتبار آن در سال 1388 - 5 /4 /1387
هيات وزيران - 49216 /40076
5 /4 /1387 بند 6

138 - تكميل مطالعات اتصال مركز استان كهگيلويه و بوير احمد به شبكه ريلي كشور در سال 1387 و پيش بيني اعتبار در لوايح بودجه سالانه - 19 /5 /1387
هيات وزيران - 78411 /40445
20 /5 /1387 بند 1

139 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان مركزي - 3 /6 /1387
هيات وزيران - 99513 /40652
18 /6 /1387 بندهاي 8، 9 و 16

140 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راهها، اسكله ها و خطوط راه آهن در استان گيلان - 25 /7 /1387
هيات وزيران - 137310 /41147
9 /8 /1387 بندهاي 9 و 16

141 - مصوبه سفر رياست جمهوري به استان خراسان شمالي در خصوص راه آهن - 28 /7 /1387
هيات وزيران - 128344 /41044
29 /7 /1387 كل مصوبه

142 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راهها و خطوط راه آهن، فرودگاهها و مجتمع هاي رفاهي بين راهي در استان لرستان - 9 /8 /1387
هيات وزيران - 146120 /41247
20 /8 /1387 بندهاي 3 و 8

143 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راهها، خطوط راه آهن و فرودگاه در استان مازندران - 23 /8 /1387
هيات وزيران - 154335 /41325
2 /9 /1387 بندهاي 1، 3 و 18

144 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان مازندران - 23 /8 /1387
هيات وزيران - 154521 /41325
2 /9 /1387 تبصره 2 بند 16

145 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان زنجان - 30 /8 /1387
هيات وزيران - 162851 /41371
12 /9 /1387 بند 8

146 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان شرقي - 14 /9 /1387
هيات وزيران - 184923 /41480
11 /10 /1387 بند 10

147 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به احداث و تكميل راه، راه آهن و فرودگاه در استان خوزستان - 27 /9 /1387
هيات وزيران - 189014 /41591
16 /10 /1387 بند 23

148 - شروع عمليات اجرايي راه آهن چابهار – زاهدان – مشهد و تكميل راه آهن بم – زاهدان تا پايان سال 1387 - 5 /11 /1387
هيات وزيران - 202454 /41757
6 /11 /1387 بندهاي 1، 2 و 19.

149 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان كرمانشاه - 10 /11 /1387
هيات وزيران - 226684 /41924
4 /12 /1387 بند 2

150 - موظف نمودن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجراي طرحهاي مخابراتي در استان يزد - 1 /12 /1387
هيات وزيران - 235486 /42038
14 /12 /1387 بند 5

151 - تعيين تخصيص فضا براي نصب ايستگاههاي BTS - 4 /12 /1387
هيات وزيران - 42054/ 235559
14 /12 /1387 جزء 3 بند الف

152 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و پايانه هاي مرزي در استان آذربايجان غربي - 15 /12 /1387
هيات وزيران - 245113 /42166
27 /12 /1387 بند 14و7

153 - موظف نمودن وزارت صنايع و معادن به اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در استان كردستان - 27 /12 /1387
هيات وزيران - 11571 /42240
24 /1 /1388 بند 12

154 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان اصفهان - 20 /1 /1388
هيات وزيران - 22904 /42396
16 /2 /1388 بندهاي 8،

155 - مطالعه و احداث ( اتصال ) راه آهن شمال غرب به جنوب غرب از مسير كردستان و احداث اتصال خط آهن زنجان – تبريز به خط سنندج به همدان از طريق بيجار - 23 /1 /1388
هيات وزيران - 11551 /42240
24 /1 /1388 بندهاي 7و 18

156 - آيين نامه اجرايي ماده ( 8 ) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - 242 /1 /1388
وزيران عضو كارگروه مسكن - 24182 /ت 42428ك
7 /2 /1388 ماده 5
با اصلاحات بعدي

157 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و ايستگاههاي هواشناسي در استان كرمان - 27 /1 /1388
هيات وزيران - 25883 /42429
9 /2 /1388 بند 7

158 - تجهيز سيستم راه آهن اصفهان – شهرضا – شيراز به سيستم ETCS و مطالعه احداث خط راه آهن انارك – طبس - 6 /2 /1388
هيات وزيران - 12168
6 /2 /1388 بندهاي 7، 8 و 9

159 - موظف نمودن وزارت نفت به اختصاص مبالغي براي گازرساني، احداث پالايشگاه و واحدهاي پتروشيمي ،پروژه هاي بهداشتي، آموزشي و ورزشي در استان فارس - 10 /2 /1388
هيات وزيران - 47693 /42538
4 /3 /1388 بند 12

160 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و احداث مراكز كاوشهاي جوي و هواشناسي در استان فارس - 10 /2 /1388
هيات وزيران - 47679 /42538
4 /3 /1388 بندهاي 4، 5، 7، 12، 25، 28 و 31

161 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي تصميمات مذكور در تصميم نامه - هيات وزيران - 42608 /43982
30 /2 /1388 بندهاي 12، 13و 19

162 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن دراستان تهران - 17 /4 /1388
هيات وزيران - 43084 /99761
18 /5 /1388 بندهاي 19و 22

163 - تعيين نرخ اوراق بهادار - 4 /6 /1388
هيات وزيران - 125423 /ت 41547هـ
23 /6 /1388 رديف هاي 44 و 45 جدول پيوست

164 - ابلاغيه تصميم نامه هيات وزيران درمورد تامين مبلغ شصت ميليارد ريال براي اصلاح و رفع نقاط حادثه خيز استان آذربايجان شرقي در سال 1389 - 28 /8 /1388
هيات وزيران - 185747
21 /9 /1388 بندهاي 17 و 9 و 18 و 22

165 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان اصفهان - 11 /9 /1388
هيات وزيران - 189946 /43800
25 /9 /1388 كل مصوبه

166 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان خوزستان - 23 /12 /1388
هيات وزيران - 221672 /43947
11 /11 /1388 بندهاي 11 و 13 و 3

167 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان فارس در خصوص راه آهن - 4 /11 /1388
هيات وزيران - 216430 /43925
5 /11 /1388 كل مصوبه

168 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان خراسان جنوبي - 4 /12 /1388
هيات وزيران - 258713 /44184
24 /12 /1388 بند 4

169 - موظف نمودن سازمان منطقه آزاد قشم به اجراي طرحهاي احداث پل خليج فارس، بزرگراه، خط آهن و فرودگاه بين المللي قشم - 20 /12 /1387
هيات وزيران - 261520 /44256
26 /12 /1388 بند 1

170 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان آذربايجان غربي - 18 /1 /1389
هيات وزيران - 23542 /44476
5 /2 /1389 بندهاي 2، 3، 17 و 18

171 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان كهگيلويه و بويراحمد - 22 /2 /1389
هيات وزيران - 50751 /44662
5 /3 /1389 بند 6

172 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان كرمان - 5 /3 /1389
هيات وزيران - 70098 /44761
29 /3 /1389 بندهاي 15 و 16

173 - موظف نمودن معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به اجراي طرحهاي جامع شهري، بيابانزدايي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه استان ايلام - 11 /3 /1389
هيات وزيران - 69995 /44762
29 /3 /1389 بند 6

174 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان ايلام - 11 /3 /1389
هيات وزيران - 69879 /44762
29 /3 /1389 بند 13

175 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن در استان چهارمحال و بختياري - 26 /3 /1389
هيات وزيران - 82171 /44861
14 /4 /1389 بند 3 و 4

176 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان همدان - 13 /5 /1389
هيات وزيران - 129355 /45117
13 /6 /1389 بند 9،

177 - احداث پانزده زيرگذر پيش ساخته در طول خطوط راه آهن شمال طي سالهاي 1389 تا 1391 و احداث دو تقاطع غيرهمسطح (روگذر) بر روي خطوط راه آهن در شيرگاه و افراكشي قائم شهر طي سالهاي 1389 تا 1391 و مطالعه و احداث راه آهن از شيرگاه به بابل - 6 /10 /1389
هيات وزيران - 222951 /45867
7 /10 /1389 بندهاي 2 – 3 - 6- 24

178 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان تهران در خصوص راه آهن - 4 /7 /1389
هيات وزيران - 148649 /45346
4 /7 /1389 كل مصوبه

179 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان گلستان - 13 /7 /1389
هيات وزيران - 169728 /45437
1 /8 /1389 بند 2

180 - اقدام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اجراي طرحهاي مخابراتي و توسعه خدمات الكترونيكي در استان گلستان - 13 /7 /1389
هيات وزيران - 196744 /45437
1 /8 /1389 بند 3

181 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان اردبيل - 25 /7 /1389
هيات وزيران - 183533 /45540
16 /8 /1389 بند 8 و تبصره آن و بند 10

182 - اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و هواشناسي در استان خراسان شمالي - 12 /8 /1389
هيات وزيران - 198532 /45622
6 /9 /1389 بندهاي 1 و 2

183 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي راه و راه آهن در استان قزوين - 19 /8 /1389
هيات وزيران - 214152 /45720
27 /9 /1389 بندهاي 4 و 13

184 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راهسازي در استان مركزي - 16 /9 /1389
هيات وزيران - 224085 /46926
7 /10 /1389 بندهاي 20، 21، 22 و 24

185 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به توسعه و بهسازي راهها در استان سمنان - 14 /10 /1389
هيات وزيران - 248541 /46065
3 /11 /1385 بند 3

186 - مصوبه دوره دوم سفر رياست جمهوري در استان البرز در خصوص راه آهن - 25 /10 /1389
هيات وزيران - 241130 /45997
26 /10 /1389 كل مصوبه

187 - اختصاص دادن مبالغي به منظور اجراي طرح هاي مربوط به راه و ترابري در استان يزد - 29 /10 /1389
هيات وزيران - 263875 /46128
20 /11 /1389 بندهاي 12، 18، 20، 21، 23، 24 و 27

188 - اختصاص مبالغي به منظور اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان گيلان - 3 /11 /1389
هيات وزيران - 277549 /46172
4 /12 /1389 بند 26

189 - اجراي طرحهاي راه و راه آهن، زيرساختهاي بندري و فرودگاه در استان بوشهر - 27 /11 /1389
هيات وزيران - 293573 /46518
21 /12 /1389 بندهاي 1و 16 و 20

190 - سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور - 10 /12 /1389
وزراي عضو كارگروه صادرات كشور - 9531 /ت 46374ك
21 /1 /1390 پيوست بند 3 جزء الف زيرجزء 5 پيوست بند 4 جزء 3 پيوست بند 7 جدول 1

191 - اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان لرستان - 11 /12 /1389
هيات وزيران - 33560 /46370
18 /2 /1390 بند 11

192 - اجراي طرحهاي اسكله صيادي، امداد هوايي، پيشگيري و مقابله با ريزگردها، راه آهن و تكميل بيمارستان در استان سيستان و بلوچستان - 24 /1 /1390
هيات وزيران - 27741 /46518
11 /2 /1390 بند 5

193 - اجراي طرحهاي راه، راه آهن و فرودگاه در استان سيستان و بلوچستان - 24 /1 /1390
هيات وزيران - 31219 /46518
13 /2 /1390 بندهاي 7 و 8

194 - اجراي طرحهاي راه و راه آهن، فرودگاه و هواشناسي در استان كردستان - 31 /1 /1390
هيات وزيران - 33699 /46558
18 /2 /1390 بندهاي 11و 21 و 17

195 - وظايف وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اطلاعات - 8 /2 /1392
هيات وزيران - 44405 /49149
28 /2 /1392 زيرجزء 4 بند الف

196 - اجراي طرحهاي مسكن مهر، راه و راه آهن، نيروگاه و تاسيس بنياد ميرزا كوچك خان در استان گيلان - 11 /2 /1392
هيات وزيران - 59201 /49152
12 /3 /1392 بند ب

197 - ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي - 8 /3 /1390
هيات وزيران - 78946 /ت 39127هـ
15 /4 /1390 رده 7 از ماده 3 با اصلاحات بعدي

198 - اتخاذ تصميماتي در خصوص فعال سازي كريدور ايران - عراق- سوريه - اردن و لبنان - 21 /4 /1390
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 119331 /ت 47055ن
13 /6 /1390 بندهاي 4 ،10، 11 و 12

199 - آيين نامه اجرايي قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور
- 16 /5 /1390
هيات وزيران - 239687 /ت 44836هـ
6 /12 /1390 بندهاي ح و د از ماده 1 ، مواد 3، 6 و 7

200 - اجازه انعقاد قرارداد برقي نمودن راه آهن دو خطه موجود تهران - مشهد به وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) - 28 /5 /1390
هيات وزيران - 189101 /ت 47532هـ
27 /9 /1390 كل مصوبه

201 - تصويبنامه در خصوص تعيين جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 3 /7 /1390
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت - 169432 /ت 46748ك
28 /8 /1390 رديف 44 جدول جدول به موجب تصويب نامه شماره 165879/ت 50368ك مورخ 17 /12 /1394 اصلاح شده است.

202 - تعيين سقف امتياز فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف لكوموتيورانان با اصلاحات بعدي
- 4 /10 /1390
هيات وزيران - 203313 /ت 47628هـ
14 /10 /1390 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

203 - اصلاح ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي - 20 /1 /1391
هيات وزيران - 17956 /ت 39127هـ
4 /2 /1391 بند 2

204 - آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها - 10 /2 /1391
هيات وزيران - 31636 /ت 47097هـ
20 /2 /1391 بند الف ماده 4

205 - تضمين نامه در خصوص طرح راه آهن ميانه - اردبيل - 1 /5 /1391
هيات وزيران - 89792 /ت 48253هـ
1391/ 5/ 8 كل مصوبه

206 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح راه آهن تهران - همدان - سنندج - 1 /5 /1391
هيات وزيران - /89801ت 48253هـ
8 /5 /1391 كل مصوبه

207 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح احداث راه آهن كرمانشاه - خسروي - 1 /5 /1391
هيات وزيران - 89838 /ت 48253هـ
8 /5 /1391 كل مصوبه

208 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح راه آهن گرگان - بجنورد- مشهد - 1 /5 /1391
هيات وزيران - 89821 /ت 48253هـ
8 /5 /1391 كل مصوبه

209 - اتخاذ تصميماتي در خصوص تامين فولاد مورد نياز براي پروژه هاي مسكن مهر و تامين ريل مورد نياز براي توسعه و نگهداري شبكه ريلي كشور - 8 /5 /1391
هيات وزيران - 107462 /ت 48331هـ
28 /5 /1391 كل مصوبه

210 - تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح افزايش ظرفيت حمل مسافر - 14 /8 /1391
هيات وزيران - 160170 /ت 48253هـ
16 /8 /1391 كل مصوبه

211 - تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به وزارت راه و شهرسازي در قالب نحوه انتشار اوراق مشاركت - 3 /10 /1391
هيأت وزيران - 200606 /ت 48253هـ
12 /10 /1391 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

212 - تعيين سند توسعه بخش تعاون (موضوع بند (الف) ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) - 6 /10 /1391
هيات وزيران - 23609 /ت 46116هـ
8 /2 /1392 قسمت ث بند 4 پيوست

213 - آيين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حركت ناوگان در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها - 1 /11 /1391
هيات وزيران - 242825 /ت 47938هـ
8 /12 /1391 كل مصوبه

214 - واگذاري بخشي از سهام متعلق به دولت در شركت فولاد خوزستان تا سقف مبلغ بيست و يك هزار ميليارد ريال بابت تأديه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازي توسط سازمان خصوصي سازي - 18 /11 /1391
هيات وزيران - 252448 /ت 48067هـ
19 /12 /1391 كل مصوبه

215 - تضمين نامه دولت در خصوص خريد خدمات و يا كالاهاي وارداتي يا پرداخت به پيمانكار طرح احداث راه آهن شيراز - بوشهر - 29 /11 /1391
هيات وزيران - 245912 /ت 48253هـ
12 /12 /1391 كل مصوبه

216 - تضمين نامه دولت مربوط به خريد خدمات و يا كالاهاي وارداتي يا پرداخت به پيمانكار طرح راه آهن قزوين - رشت - انزلي - آستارا توسط وزارت راه و شهرسازي - 29 /11 /1391
هيات وزيران - 245909 /ت 48253هـ
12 /12 /1391 كل مصوبه

217 - تضمين نامه دولت نسبت به خريد خدمات و يا كالاهاي وارداتي يا پرداخت پيمانكار طرح احداث راه آهن شيراز - بوشهر - 29 /11 /1391
هيات وزيران - 245922 /ت 48253هـ
12 /12 /1391 كل مصوبه

218 - آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي - 6 /12 /1391
هيات وزيران - 262758 /ت 47775هـ
29 /12 /1391 تبصره 3 ماده 4، ماده 39،تبصره 2 ماده 60، تبصره 2 ماده 98، تبصره 2 ماده 112، ماده 133

219 - تضمين نامه دولت در خصوص خريد خدمات و يا كالاي وارداتي يا پرداخت به پيمانكار طرح احداث قطار بين شهري مشهد - شهر جديد گلبهار - 20 /12 /1391
هيات وزيران - 259891 /ت 48253هـ
26 /12 /1391 كل مصوبه

220 - اختصاص مبلغ يازده هزار و نهصد ميليارد ريال به منظور پرداخت مطالبات و تعهدات طرح ها و پروژه هاي وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي - 27 /12 /1351
هيات وزيران - 26264 /ت 48485هـ
28 /12 /1391 بند 1
با اصلاحات بعدي

221 - تهاتر بدهي دولت به قرارگاه خاتم الانبياء بابت اجراي طرحهاي آزاد راه خرم آباد - اراك، ادامه آزاد راه انديمشك - خرم آباد و راه آهن دورود - خرم آباد - انديمشك با مطالبات دولت بابت واگذاري سهام شركت مخابرات - 2 /2 /1392
هيات وزيران - 30565 /ت 49115هـ
15 /2 /1392 كل مصوبه

222 - اصلاح تصويبنامه اصلاحي موضوع تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به وزارت راه و شهرسازي در قالب نحوه انتشار اوراق مشاركت - 5 /3 /1392
هيات وزيران - 56747 /ت 48253هـ
8 /3 /1392 كل مصوبه

223 - اصلاح بند (2) تصويبنامه اصلاحي موضوع تضمين نامه دولت در خصوص اجراي طرح هاي مربوط به وزارت راه و شهرسازي در قالب نحوه انتشار اوراق مشاركت - 2 /4 /1392
هيات وزيران - 76406 /48253
2 /4 /1392 كل مصوبه

224 - اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين سقف امتياز سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف لكوموتيورانان - 23 /4 /1392
هيات وزيران - 100840 /ت 47628هـ
2 /5 /1392 كل مصوبه

225 - اجازه اجراي طرح راه آهن سريع السير تبريز - تهران - مشهد و انعقاد قرارداد مشاركت با شركت بين المللي عمران رضوي متعلق به آستان قدس رضوي به وزارت راه و شهرسازي - 9 /5 /1392
هيات وزيران - 106216 /ت 49411هـ
13 /5 /1392 كل مصوبه (به جز تبصره 1 بند 2) تبصره 1 بند 2 به موجب نظر شماره 42376 – 13 /7 /1392 رئيس مجلس شوراي اسلامي لغو شده است.

226 - آيين نامه اجرايي قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه - 1 /10 /1392
هيات وزيران - 164679 /ت 43289هـ
25 /10 /1392 ماده 2

227 - اصلاح و لغو تصويبنامه هاي موضوع واگذاري سهام، انتقال داراييها و ادغام برخي شركتهاي برق و آب و فاضلاب و تسويه، تهاتر، و پرداخت مطالبات طرح هاي مربوط به وزارتخانه هاي نيرو و راه و شهرسازي - 11 /10 /1392
هيات وزيران - 169019 /ت 49599هـ
8 /11 /1392 جزء 1 رديف د

228 - تعيين اعضاي كارگروه هاي تخصصي ستاد هدفمندسازي يارانه ها و وظايف تفصيلي آنها - 19 /11 /1392
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 173496 /ت 50204ن
19 /11 /1392 بند ر

229 - ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي توسط تمامي دستگاه هاي دولتي و ساير دستگاه ها، نهادها و عناوين مشابه - 3 /2 /1393
هيات وزيران - 26725 /ت 48462هـ
11 /3 /1393 رديف هاي 99 و 152 جدول

230 - اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه - 5 /6 /1393
هيات وزيران - 66857 /ت 50283هـ
12 /6 /1393 جزء 1 بند الف

231 - تصويبنامه در خصوص تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري - 16 /6 /1393
هيات وزيران - 48601 /74900هـ
2 /7 /1393 بند 12 با اصلاحات بعدي

232 - آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - 16 /1 /1394
هيات وزيران - 7505 /ت 51321هـ
26 /1 /1394 ماده 28

233 - تعيين حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق - 30 /1 /1394
هيات وزيران - 12727 /ت 50732هـ
6 /2 /1394 ماده 10

234 - تصويبنامه در خصوص ايجاد شرايط لازم توسط بانك مركزي براي تبديل ريال به ارز با نرخ رسمي به منظور بازپرداخت تسهيلات ارزي دريافتي توليد كنندگان برق بخش خصوصي در مواردي كه قرارداد خريد به صورت ريالي منعقد مي گردد - 10 /3 /1394
هيات وزيران - 31108 /ت 51709هـ
12 /3 /1394 كل مصوبه

235 - آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها - 4 /6 /1394
هيات وزيران - 51001 /75791هـ
11 /6 /1394 جزء 11 بند ج ماده 1

236 - خاتمه اختلاف بين سازمان خصوصي سازي و سازمان تامين اجتماعي در مورد ارزش بنگاه ها و شركت هاي موضوع تصويب نامه واگذاري سهام متعلق به دولت و برخي شركت هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي - 11 /5 /1394
هيأت وزيران - 64436 /ت 52210هـ
22 /5 /1394 رديف 16 جدول

237 - آيين نامة تضمين معاملات دولتي - 24 /8 /1394
هيات وزيران - 123402 /ت 50659هـ
22 /9 /1394 بندهاي ط و ع ماده 2

238 - اصلاح ماده (5) اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 18 /11 /1394
هيات وزيران - 167304 /ت 52376هـ
19 /12 /1394 كل مصوبه

239 - آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - 21 /11 /1394
هيات وزيران - 165311 /ت 52642هـ 16 /12 /1394 بند ر ماده 1
و ماده 7 و 6 تبصره ماده 7

240 - اصلاح تصويب نامه در خصوص جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي - 16 /12 /1394
هيات وزيران - 165879 /ت 50368ك
17 /12 /1394 رديف 44 جدول جريمه ها

241 - تصويب نامه در خصوص فهرست پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي اعطاي تخفيف تعرفه اي در قالب پروتكل طرح تعرفه هاي ترجيحي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي - 16 /12 /1394
هيات وزيران - 168023 /ت 52926هـ
22 /12 /1394 رديف 222 جدول

242 - تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي راه آهن يك خطه كرمان – سيرجان - 26 /12 /1394
هيات وزيران - 171640 /ت 52973هـ
27 /12 /1394 كل مصوبه

243 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللي بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند به وزارت راه و شهرسازي - 19 /2 /1395
هيات وزيران - 35949 /ت 53099هـ
29 /3 /1395 كل مصوبه

244 - اجازه انجام همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي جمهوري كرواسي و جمهوري ليتواني به وزارت امور اقتصادي و دارايي - 9 /3 /1395
هيات وزيران - 29867 /ت 53147هـ
12 /3 /1395 پيوست ماده 2

245 - آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - 12 /3 /1395
هيات وزيران - 32336 /ت 52882هـ
19 /3 /1395 ماده 2

246 - آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - 6 /4 /1395
هيات وزيران - 46443 /ت 51559هـ
22 /4 /1395 جزء ت ماده 11
و ماده 20

247 - اصلاح ماده (5) آيين نامه اجرايي كميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن - 27 /5 /1395
هيات وزيران - 65039 /ت 53174هـ
31 /5 /1395 كل مصوبه

248 - آيين نامه هزينه خدمات مناطق ويژه اقتصادي - 27 /5 /1395
هيات وزيران - 67725 /ت 53219هـ
6 /6 /1395 بند پ ماده 2

249 - اصلاح تصويبنامه شماره 74900 /ت 48601هـ مورخ 2 /7 /1393 [با موضوع تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري] - 27 /5 /1395
هيات وزيران - 67701 /ت 53117هـ
6 /6 /1395 بند 12

250 - اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين المللي خليج فارس - درياي سياه به وزارت راه و شهرسازي - 25 /7 /1395
هيات وزيران - 92607 /ت 53581هـ
28 /7 /1395 بند 4 ماده 3

251 - تصويب نامه در خصوص تعيين تسهيلات قرارداد طرح «برقي كردن راه آهن گرمسار – اينچه برون» و قرارداد طرح «احداث نيروگاه حرارتي ۱۴۰۰ مگاواتي هرمزگان» و مشخص نمودن حداقل دوره تأمين مالي آن - 17 /9 /1395
هيات وزيران - 120169 /ت 53802هـ
30 /9 /1395 كل مصوبه

252 - آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - 8 /5 /1396
هيات وزيران - 58666 /ت 53636هـ
16 /5 /1396 بند الف ماده 2 – بند ب ماده 3

253 - مجوز احداث واحد فولادسازي در جوار كارخانه موجود فولاد اكسين استان خوزستان در داخل شعاع سي كيلومتري اهواز به وزارت صنعت، معدن و تجارت - 8 /5 /1396
هيات وزيران - 56429 /ت 54409هـ
10 /5 /1396 كل مصوبه

254 - اصلاح بند (ز) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها - 8 /6 /1396
هيات وزيران - 85622 /ت 54076هـ
15 /7 /1396 كل مصوبه

255 - تصويب نامه در خصوص مجازبودن وزارت امور اقتصادي و دارايي براي صدور ضمانت نامه به منظور تجهيز و تدارك منابع مالي خارجي موردنياز براي لازم الاجرا شدن موافقتنامه هاي مالي مربوط به پروژه برقي كردن راه آهن تهران ـ مشهد بين بانك صنعت و معدن و اگزيم بانك چين - 21 /8 /1396
هيات وزيران - 105006 /ت 54830هـ
23 /8 /96 كل مصوبه

256 - اختصاص مبلغ معادل يورويي حداكثر پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار تسهيلات موافقتنامه وام براي اجراي طرح ساخت راه آهن رشت - آستارا - 24 /10 /1396
هيات وزيران - 135031 /ت 54994هـ
26 /10 /1396 كل مصوبه

257 - اساسنامه سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور - 4 /11 /1396
هيات وزيران - 150914 /ت 54594هـ
28 /11 /1396 بند 3 ماده 3

258 - تصويب نامه در خصوص انتقال بدهي شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به بانك هاي تجارت و سپه به بدهي دولت - 4 /11 /1396
هيات وزيران - 143218 /ت 54482هـ
11 /11 /1396 كل مصوبه
(با اصلاح بعدي)

259 - تصويب نامه در خصوص تداوم اجراي برخي پروژه ها در استان هاي اصفهان، بوشهر، كردستان، سيستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان و آذربايجان شرقي - 16 /2 /1397
هيات وزيران - 18061 /ت 55352هـ
22 /2 /1397 كل مصوبه

260 - تصويب نامه در خصوص ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور - ۱۳ /۳ /۱۳۹۷
هيات وزيران - 33905 /ت 55424هـ
22 /3 /1397 بند 6

261 - آيين نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - 20 /3 /1397
هيات وزيران - 35522 /ت 53944هـ
23 /3 /1397 بندهاي ث، ج ، چ ماده 1 – ماده 4

262 - تصويب نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي جهرم - 31 /4 /1397
هيات وزيران - 58778 /ت 55487هـ
7 /5 /1397 كل مصوبه

263 - تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي احداث و برقي كردن راه آهن تهران - همدان - سنندج به شماره طبقه بندي (1303015014) - ۲۴ /۵ /۱۳۹۷
هيات وزيران - ۶۸۴۱۷ /ت ۵۵۶۴۸هـ
۲۷ /۵ /۱۳۹۷ كل مصوبه

264 - آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز - 28 /5 /1397
هيات وزيران - 71770 /ت 54630هـ
3 /6 /1397 ماده 5 و تبصره 1 آن

265 - تصويب نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تأمين پانزده درصد (15%) سهم كارفرما مربوط به تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح هاي ريلي - 4 /7 /1397
هيات وزيران - 87952 /ت 55801هـ
5 /7 /1397 كل مصوبه

266 - تصويب نامه در مورد طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن شيروان - مشهد - 18 /9 /1397
هيات وزيران - 124414 /ت 55801هـ
21 /9 /1397 كل مصوبه

267 - تصويب نامه در خصوص طرح بهسازي ناوگان راه آهن - 5 /10 /1379
هيات وزيران - 131865 /ت 56050هـ
6 /10 /1397 كل مصوبه

268 - تصويب نامه در خصوص تامين مالي اجاره و انتقال (BLT) راه آهن محور جوين - اسفراين - بجنورد - 9 /10 /1397
هيات وزيران - 135670 /ت 55694هـ
13 /10 /1397 كل مصوبه

269 - تصويب نامه در خصوص رفع مشكلات توسعه اي استان سيستان و بلوچستان - 30 /10 /1397
هيات وزيران - 164820 /56199
8 /12 /1397 جزء 1 بند ب

270 - تصويب نامه در خصوص تغيير طرح "راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم - اراك" و پروژه "احداث پل راه آهن خرمشهر - بصره" از شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 17 /11 /1397
هيات وزيران - 158234 /ت 56259هـ
28 /11 /1397 بند 2 بند 1 به شرح پيوست 1 نسخ مي شود.

271 - تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - 15 /12 /1397
هيات وزيران - 178390 /ت 563328هـ
28 /12 /1397 رديف 405 فهرست اصلاحات تعرفه اي از بند 2

272 - تعيين آقاي سعيد رسولي به عنوان مديرعامل شركت راه آهن - 27 /12 /1397
هيأت وزيران - 176671 /ت 56380هـ
27 /12 /1397 كل مصوبه

273 - تعيين شركت هاي دولتي كه در طول سال هاي برنامه پنجساله ششم توسعه مكلف به انجام حسابرسي عملياتي از طريق سازمان و يا موسسات حسابرسي هستند - 28 /1 /1398
هيات وزيران - 8716 /ت 56346هـ
31 /1 /1398 رديف هاي 1، 3 و 5 جدول پيوست با اتمام زمان اجراي قانون برنامه ششم توسعه، زمان اجراي اين مصوبه نيز منقضي خواهد شد.

274 - آيين نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شركت هاي بيمه (موضوع ماده (57) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه) - 8 /2 /1398
هيات وزيران - 14365 /ت 54502هـ
12 /2 /1398 بند 6 ماده 2

275 - تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم – ارك - 18 /2 /1398
هيات وزيران - 18474 /ت 56536هـ
21 /2 /1398 كل مصوبه

276 - تصويب نامه در خصوص فهرست شركت هاي موضوع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قرادادهاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران - 25 /2 /1398
هيات وزيران - 21942 /ت 56555هـ
28 /2 /1398 بند 4

277 - آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان - 5 /3 /1398
هيات وزيران - 29018 /ت 54487هـ
12 /3 /1398 بند ذ ماده 8

278 - اصلاح ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - 29 /3 /1398
هيأت وزيران - 37165 /ت 55550هـ
1 /4 /1398 كل مصوبه

279 - تغيير دستگاه اجرايي طرح «احداث راه آهن دوخطه برقي اصفهان - اهواز و كمك به احداث راه آهن شلمچه - بصره» به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 13 /5 /1398
هيات وزيران - 60041 /ت 56831هـ
15 /5 /1398 كل مصوبه

280 - تصويب نامه در خصوص مجاز بودن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نسبت به انعقاد قرارداد با شركت احداث راه آهن بيرجند - يونسي جهت تأمين مالي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد - 27 /5 /1398
هيات وزيران - 67289 /ت 56606هـ
2 /6 /1398 كل مصوبه
با الحاقات بعدي

281 - تصويب نامه در خصوص مجوز ورود و ترخيص تعداد 20 دستگاه خودرو توسط شركت آر زد دي بين المللي كشور روسيه به عنوان پيمانكار آن وزارتخانه براي استفاده در پروژه برقي سازي راه آهن گرمسار - اينچه - 6 /5 /1398
هيات وزيران - 56851 /ت 56515
9 /5 /1398 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

282 - تغيير دستگاه اجرايي طرح «احداث راه آهن دوخطه برقي اصفهان - اهواز و كمك به احداث راه آهن شلمچه - بصره » به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 13 /5 /1398
هيأت وزيران - 60041 /ت 56831هـ
15 /5 /1398 كل مصوبه

283 - تصويب نامه در خصوص موافقت مقام معظم رهبري مبني بر اختصاص سيصد ميليون يورو از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تكميل عمليات اجرايي راه آهن چابهار - زاهدان به وزارت راه و شهرسازي - 27 /6 /1398
هيأت وزيران - 80668 /ت 56985هـ
31 /6 /1398 كل مصوبه
با اصلاحات بعدي

284 - تصويب نامه در خصوص اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي - 27 /6 /1398
هيأت وزيران - 80465 /ت 56996هـ
31 /6 /1398 كل مصوبه

285 - الحاق تبصره به بند 2 تصويب نامه 67289 /ت 56606هـ مورخ 02 /06 /1398 [در خصوص مجاز بودن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نسبت به انعقاد قرارداد با شركت احداث راه آهن بيرجند - يونسي جهت تأمين مالي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد] - 27 /6 /1398
هيأت وزيران - 79787 /ت 56988هـ
30 /6 /1398 كل مصوبه

286 - اصلاح تصويب نامه شماره 56851 /ت 56515هـ مورخ 9 /5 /1398 با موضوع [مجوز ورود و ترخيص تعداد 20 دستگاه خودرو توسط شركت آر زد دي بين المللي كشور روسيه به عنوان پيمانكار آن وزارتخانه براي استفاده در پروژه برقي سازي راه آهن گرمسار - اينچه] - 19 /8 /1398
هيأت وزيران - 112960 /ت 57143هـ
6 /9 /1398 كل مصوبه

287 - تصويب نامه در خصوص تأمين مالي تسهيلات قراردادهاي طرح بازتواني و نوسازي نيروگاه حرارتي رامين اهواز ، طرح افزايش ظرفيت نيروگاه برق آبي گتوند ، طرح احداث راه آهن زاهدان - بيرجند و اتصال آن به راه آهن بافق - مشهد، تأمين واگن قطارهاي شهري كلان شهرها در قالب طرح تأمين و تهيه تجهيزات و واگن قطار شهري و حومه در راستاي اجراي بند (ب) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور - 26 /8 /1398
هيأت وزيران - 107916 /ت 57014هـ
27 /8 /1398 كل مصوبه

288 - آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون حمايت از حقوق معلولان - 10 /9 /1398
هيأت وزيران - 118600 /ت 56297هـ
17 /9 /1398 بند 6 ماده 1 و ماده 10

289 - اصلاح بند (3) تصويب نامه شماره 80668 /ت 56985هـ مورخ 31 /6 /1398 در خصوص موافقت مقام معظم رهبري مبني بر اختصاص سيصد ميليون يورو از محل منابع صندوق توسعه ملي براي تكميل عمليات اجرايي راه آهن چابهار - زاهدان به وزارت راه و شهرسازي - 10 /9 /1398
هيأت وزيران - 117490 /ت 57213هـ
16 /9 /1398 كل مصوبه

290 - تصويب نامه در خصوص تغيير طرح احداث راه آهن رشت - آستارا از شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - 27 /9 /1398
هيأت وزيران - 124991 /ت 57284هـ
30 /9 /1398 كل مصوبه

291 - تصويب نامه در خصوص سند راهبردي توسعه گردشگري - 29 /4 /1399
هيأت وزيران - 66634 /ت 55293هـ
16 /6 /1399 رديف 3 جدول شماره 1 بند 7 --پيوست – رديف 3 جدول بند 9 پيوست

292 - اصلاح تبصره بند ( 2 ) تصويب نامه شماره 143218 /ت 54482 هـ مورخ 11 /11 /1396 در خصوص «انتقال بدهي شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به بانك هاي تجارت و سپه به بدهي دولت» - 5 /5 /1399
هيأت وزيران - 55919 /ت 55813هـ
21 /5 /1399 كل مصوبه

293 - تصويب نامه در خصوص احداث يادداشت تفاهم پروژه راه آهن بصره ـ شلمچه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق - 12 /6 /1399
هيأت وزيران - 66335 /ت 57985هـ
16 /6 /1399 كل مصوبه

294 - تصويب نامه در خصوص منحل شدن شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور - 6 /7 /1399
هيأت وزيران - 84300 /ت 57880هـ
23 /7 /1399 كل مصوبه

295 - تصويب نامه در خصوص كارگروه موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمركي مصوب 1390 - 16 /7 /1399
هيأت وزيران - 82386 /ت 57836هـ
20 /7 /1399 كل مصوبه

296 - تصويب نامه در خصوص ثبت و دريافت شناسه يكتاي مجوز بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور - 27 /7 /1399
هيأت وزيران - 87277 /ت 58115هـ
3 /8 /1399 بند 3

297 - تصويب نامه در خصوص بدهي شركت واگن پارس به صندوق ضمانت صادرات ايران - 3 /10 /1399
هيأت وزيران - ۱۱۳۲۱۳ /ت ۵۷۸۰۵هـ
7 /10 /1339 كل مصوبه

298- آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي 7 /6 /1388
وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ...و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي – مصوب 1387 - 115320 /ت 43181ك
7 /6 /1388 - بند هـ ماده 2 و ماده 3 و جدول پيوست شماره 3

پيوست 3) - منسوخ صريح و باطل شده

1 - نظامنامه استخدام كاركنان راه آهن و كشتي راني آذربايجان - 6 /2 /1309
هيات وزيران - 1015
13 /2 /1309 ماده 36 آيين نامه استخدامي كاركنان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 26 /11 /1317 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

2 - آيين‎نامه استخدامي بنگاه راه آهن دولتي ايران كاركنان - 26 /11 /1317
هيأت وزيران - 16196
29 /11 /1317 آيين نامه استخدامي كاركنان بنگاه راه آهن مصوب 11 /5 /1320 هيأت وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

3 - آيين نامه استخدامي كاركنان بنگاه راه آهن - 11 /5 /1320
هيات وزيران - 5428635 /
12 /5 /1320 آيين نامه به موجب فصل پنجم تصويبنامه راجع به آيين ‏نامه انضباطي كارمندان بنگاه راه ‏آهن دولتي ايران مصوب 10 /2 /1321 و آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است 1- ماده 28 اين آيين نامه به موجب فصل پنجم تصويبنامه راجع به آيين ‏نامه انضباطي كارمندان بنگاه راه ‏آهن دولتي ايران مصوب 1321/ 2/ 10 نسخ صريح شده است.
2- كل آيين نامه به موجب آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران نسخ شده است.

4 - تعيين بهاي برخي محصولات نفتي شركت سهامي نفت انگليس و ايران - 13 /5 /1320
هيات وزيران - 658 /5644
15 /5 /1320 «تصويب نامه راجع به تعيين بهاي محصولات نفتي محصولات شركت سهامي نفت ايران و انگليس» مصوب 12 /8 /1320 هيات وزيران، ابلاغي به شماره 9738 /903 مورخ 13 /8 /1320 جزء 8 از بند 1 نسخ صريح شده است

5 - اساسنامه سازمان و اصول وظايف پاسباني راه آهن دولتي ايران - 92 /2266 /9 /1320
هيات وزيران - 1026 /11720
4 /9 /1320 اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن مورخ 10 /7 /1329 كل مصوبه نسخ صريح شده است

6 - الحاق يك ماده به آيين نامه استخدامي بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب 12 مرداد 1320 - 27 /1 /1322
هيات وزيران - 92 /2266
29 /1 /1322 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

7 - حذف ماده 25 آيين نامه استخدامي راه آهن مصوبه 12 مرداد 1320 و اضافه شدن ماده اي به جاي آن - 2 /5 /1322
هيات وزيران - 418 /8421
4 /5 /1322 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

8 - تمديد مدت معينه در ماده 31 آيين نامه استخدامي كارمندان بنگاه راه آهن دولتي ايران (مصوب مردادماه 1320) تا آخر اسفندماه 1322 - 10 /5 /1322
هيات وزيران - 9764/ 461
13 /5 /1322 آيين‏ نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است به تبع نسخ صريح مصوبه اصلي

9 - حذف ماده 10 آيين نامه استخدامي كاركنان بنگاه راه آهن دولتي ايران مصوب مرداد 1320 - 4 /7 /1322
هيات وزيران - 11900/ 582
7 /7 /1322 آيين‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 هيات وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

10 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به ماده 40 آيين ‏نامه اصول سازمان اداره پليس راه‏ آهن - 7 /9 /1322
هيات وزيران - 16096
9 /9 /1322 مصوبه مورخ 10 /7 /1329 هيات وزيران با عنوان اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن ابلاغي به شماره 607 /7 - 875 مورخ 12 /7 /1329 كل مصوبه نسخ صريح شده است

11 - حذف عبارتي از تبصره يك ماده 18 آيين نامه اصلاحي استخدامي مصوب 12 مرداد 1320 - 10 /12 /1322
هيات وزيران - 22180/923
18 /12 /1322 آيين‏ نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

12 - اصلاح ماده 33 آيين نامه استخدامي بنگاه راه آهن دولتي ايران - 27 /3 /1323
هيات وزيران - 5236 /197
28 /3 /1323 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

13 - افزوده شدن يك شغل معاون فني ديگر به مشاغل بنگاه راه آهن دولتي ايران - 29 /3 /1323
هيات وزيران - 204 /5220
30 /3 /1323 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

14 - اجازه افزايش سه قسمت به نام هاي دپو و برق و مكانيك به آيين نامه استخدامي بنگاه راه آهن و ابقاي قسمت كل جريه در بنگاه راه آهن - 27 /10 /1323
هيات وزيران - 915 /13254
28 /10 /1323 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

15 - اصلاح ماده 30 آيين ‏نامه مصوب آذرماه 1323 - 14 /12 /1323
هيات وزيران - 20860/ 1145
16 /12 /1323 مصوبه مورخ 10 /7 /1329 هيات وزيران با عنوان اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن و ماده 23 آيين ‏نامه اصلاحي ترفيع درجات افسران و درجه داران و افراد اداره پليس آهن مصوب 10 /7 /1333 هيأت وزيران كل مصوبه نسخ صريح شده است

16 - الحاق يك تبصره به ماده 16 آيين ‏نامه استخدامي بنگاه راه آهن - 1 /5 /1324
هيات وزيران - 7980 /433
4 /5 /1324 آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

17 - تصويبنامه راجع به اصلاح تبصره (1) از ماده 25 تصويبنامه شماره 8421 مورخ 4 /5 /22 - 7 /9 /1324
هيات وزيران - ----- آيين ‏نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

18 - الحاق دو ماده به آيين‏ نامه اداره پليس راه آهن مصوبه 3 آذرماه 1320 - 31 /4 /1325
هيات وزيران - 148741065
2 /5 /1325 مصوبه مورخ 10 /7 /1329 هيات وزيران با عنوان اساسنامه سازمان و اصول وظائف اداره پليس راه آهن كل مصوبه نسخ صريح شده است

19 - تصويبنامه هيأت وزيران راجع به عوارض شهرداري ساري - 27 /6 /1325
هيات وزيران - 23452
30 /6 /1325 مصوبه 18 /4 /1328 هيات وزيران موضوع اصلاح رديف ۲ تصويبنامه شماره ۲۳۵۴۲ مورخ ۲۵ /۶ /۳۰ بند 2 نسخ صريح شده است بند اول اين مصوبه نيز به شرح پيوست1 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ صريح مي شود.

20 - احتساب آقايان مهندس اسكنداني و عزت اله هدايت و آقاي كيهان جزء هيأت اعزامي به آلمان - 28 /5 /1326
هيات وزيران - 11168 /732
1 /6 /1326 بند 7 تصويبنامه هيأت وزيران راجع به تصفيه حساب ها و جمع اوري اموال و دارايي دولت شاهنشاهي ايران و حمل و نقل كالاهاي موجود در آلمان مصوب 17 /11 /1326 كل مصوبه نسخ صريح شده است

21 - آيين ‏نامه در مورد كيفر بزه هاي راه آهن - 5 /6 /1328
هيات وزيران - 797 /3879
7 /6 /1328 مصوبه مورخ 28 /11 /1332 هيات وزيران با موضوع لغو آيين نامه شماره ۷۹۷ /۳۸۷۹ مورخ 7 /6 /1328 كل مصوبه نسخ صريح شده است

22 - تصويبنامه در مورد انتصاب آقاي مهندس تيمور ملك اصلاني بعنوان مديريت كل بنگاه راه آهن دولتي - 28 /10 /1328
هيات وزيران - 1598 /15537
29 /10 /1328 تصويبنامه «اجازه واگذاري سرپرستي امور بنگاه راه آهن به عهده آقاي مهندس شريف امامي معاون وزارت راه» مورخ 28 /4 /1329 كل مصوبه نسخ صريح شده است

23 - اصلاح بند (ب) و تبصره 1 ماده اول آيين ‏نامه صندوق بهداشت كاركنان بنگاه راه آهن - 29 /8 /1330
هيات وزيران - 22750
30 /8 /1330 آيين نامه جديد صندوق بهداشت راه آهن دولتي ايران مصوب 24 /8 /1337 كل مصوبه نسخ صريح شده است

24 - آيين ‏نامه اصلاحي ترفيع درجات افسران و درجه داران و افراد اداره پليس آهن - 10 /7 /1333
هيات وزيران - 15324
12 /7 /1333 تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص الغاي ماده 9 آيين ‏نامه منضم به تصويبنامه شماره15324 تاريخ 12 /7 /1333 اداره پليس راه آهن و تبصره آن مصوب 28 /6 /1335 ماده 9 نسخ صريح شده است ساير مواد آيين نامه نيز به شرح پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ صريح مي شود.

25 - اضافه شدن يك تبصره بماده بيست و دوم آيين‏ نامه استخدامي راه آهن مصوب 12 مرداد 1320 - 30 /2 /1334
هيات وزيران - 282 /4032
2 /3 /1334 آيين‏ نامه استخدامي جديد كاركنان راه آهن دولتي ايران مصوب 12 /3 /1335 كل مصوبه نسخ صريح شده است

26 - پرداخت مبلغ - /10036 ريال بابت كرايه مسافرت و حمل اثاثيه جناب آقاي ا.م رضا سفير كبير پاكستان از خرمشهر به تهران - 12 /4 /1334
هيات وزيران - 468 /6534
13 /4 /1334 مصوبه تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن مورخ 2 /3 /1343 كل مصوبه نسخ صريح شده است

27 - طرح آيين ‏نامه اجرايي قانون تشويق صادرات و توليد - 21 /5 /1334
هيات وزيران - 5448
26 /5 /1334 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» ماده 4 نسخ صريح شده است

28 - اصلاح كالاهاي صادراتي مندرج در جدول تخفيف كرايه راه آهن ضميمه تصويبنامه شماره 5448 - 26 /5 /34 - 6 /8 /1334
هيات وزيران - 955 /9781
7 /8 /1334 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» كل مصوبه نسخ صريح شده است

29 - اصلاح تبصره ماده 4 طرح آيين‏ نامه اجرايي قانون تشويق صادرات - 23 /9 /1334
هيات وزيران - 12253 /1138
23 /9 /1334 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» كل مصوبه نسخ صريح شده است

30 - اصلاح تصويبنامه 5448 - 26 /5 /1334 در خصوص كالاهاي صادراتي مشمول تخفيف كرايه راه آهن - 30 /11 /1334
هيات وزيران - 18443 /1352
1 /12 /1334 تصويبنامه شماره 82278 مورخ 30 /10 /1364 موضوع «اعطاي تخفيف در تعرفه هاي گمركي به كالاهاي صادراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران حمل مي شوند» كل مصوبه نسخ صريح شده است

31 - تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص افراد معلول پيماني، حكمي ، روزمزد ثابت و موقت راه آهن از كارافتاده - 9 /3 /1335
هيات وزيران - /4496 /252
10 /3 /1335 بند 7 تصويبنامه راجع به برقراري مزايا نسبت به كاركنان كارافتاده يا معلول راه آهن مصوب 20 /5 /1337 كل مصوبه نسخ صريح شده است

32 - اجازه واگذاري يك قطعه زمين به مساحت هفتصد متر مربع به سازمان برنامه جهت نصب استاسيون فشارقوي - 16 /7 /1337
هيات وزيران - 14554
17 /7 /1337 تصويبنامه «واگذاري قطعه زميني به سازمان برنامه جهت نصب استاسيون فشار قوي» مصوب 1 /9 /1337 هيأت وزيران ابلاغي به شماره 707 /17890 مورخ 3 /9 /1337 كل مصوبه نسخ صريح شده است

33 - محاسبه نيم بها كرايه حمل محصولات سازمان اطلاعات و امنيت كشور - 14 /2 /1339
هيات وزيران - 1272 /4
24 /2 /1339
تصويبنامه «اجازه حمل محمولات سازمان اطلاعات و امنيت كشور با بيست و پنج درصد تخفيف در نرخ تعرفه راه آهن به وزارت راه» شماره 10912 مورخ 19 /4 /1339 مصوب 18 /4 /1339 كل مصوبه نسخ صريح شده است

34 - ممنوعيت عكس برداري و فيلم برداري و طراحي و نقاشي از برخي موضوعات - 15 /9 /1340
هيات وزيران - 26288
16 /9 /1340
مصوبه تصويب مقرراتي راجع به عكسبرداري و فيلمبرداري از نقاط ممنوعه مصوب 24 /5 /1341 بند 9 ماده 1 و بند 8 ماده 2 نسخ صريح شده است.

35 - تعرفه حمل مسافر و كالا در راه آهن - 2 /3 /1343
هيات وزيران - ---- تصويبنامه شماره 3470ت 68 هـ – 11 /3 /1373 و تصويبنامه شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365) مواد 26 - 28 و تبصره ماده 38 و ماده 94 و ماده 119 و تبصره آن نسخ صريح شده است

36 - مقررات مربوط به انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت با وكلاي دادگستري - 30 /7 /1350
هيات وزيران - 559 /6034
30 /7 /1345 ماده 6 آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي مصوب 18 /9 /1397 رديف 60 جدول بند 1 نسخ صريح شده است كل مصوبه، منسوخ صريح است.

37 - اصلاح ماده 32 تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران مصوب خرداد 1343 - 31 /5 /1346
هيات وزيران - 9426
31 /5 /1346 تصويبنامه «لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمان ها از طرف را ه آهن» شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 كل مصوبه نسخ صريح شده است

38 - الحاق تبصره هاي 4 و 5 به ماده 33 تعرفه حمل كالا و مسافر به راه آهن دولتي ايران - 2 /12 /1346
هيات وزيران - /55146 /904
2 /12 /1346 تصويبنامه شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 موضوع لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمان ها از طرف راه آهن كل مصوبه نسخ صريح شده است

39 - اصلاح تبصره (3) ماده (32) تعرفه حمل كالا و مسافر موضوع تصويبنامه شماره 9426 مورخ 31 /5 /1346 (اضافه شدن تبصره 3 به ماده 32 تعرفه حمل كالا و مسافر موضوع تصويبنامه اصلاحي شماره 9426 به تاريخ 31 /5 /1346) - 16 /12 /1346
هيات وزيران - 56396 /940
27 /12 /1346 تصويبنامه «لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمانها از طرف راه آهن» شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 و به طور ضمني به موجب مصوبه شماره 55080 مورخ 25 /10 /1359 كل مصوبه نسخ صريح شده است

40 - اضافه شدن تبصره اي به عنوان تبصره 4 به ماده 32 اصلاحي تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتي ايران (افزوده شدن تبصره به ماده 32 اصلاحي تعرفه حمل كالا يا مسافر با راه آهن دولتي ايران) - 1 /10 /1347
هيات وزيران - 615 /28098
1 /10 /1347 تصويبنامه «لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمان ها از طرف راه آهن» شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 و به طور ضمني به موجب مصوبه شماره 55080 مورخ 2 /10 /1359 كل مصوبه نسخ صريح شده است

41 - تصويبنامه در مورد حريم خطوط هوائي انتقال و توزيع نيروي برق - 7 /10 /1347
هيات وزيران - 29052
8 /10 /1347 ماده 13 تصويبنامه شماره 12727 /ت 50732هـ مورخ 6 /2 /1394 موضوع تعيين حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق كل مصوبه نسخ صريح شده است

42 - تغييرات و اصلاحات آيين ‏نامه فوق العاده روزانه مستخدمين - 28 /12 /1347
هيات وزيران - 44896
29 /12 /1347 ماده 11 آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع ماده 42 قانون استخدام كشوري مصوب 24 /6 /1352 ماده 5 نسخ صريح شده است

43 - اجازه انعقاد عقد وكالت با آقايان فرج الله اكبر، رحيم ضرابي و مهدي ملكي به راه آهن دولتي ايران و اداره كل هواپيمائي كشوري - 23 /1 /1348
هيات وزيران - 43730 /25
23 /1 /1348 بخشي از مصوبه مربوط به آقاي مهدي ملكي به موجب مصوبه «مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد وكالت با آقاي هدايت اله نظري وكيل پايه يك دادگستري» شماره 766 مورخ 29 /1 /1349 لغو شده است. كل مصوبه غيرمعتبر است بخشي از مصوبه مربوط به آقاي مهدي ملكي به موجب مصوبه «مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد وكالت با آقاي هدايت اله نظري وكيل پايه يك دادگستري» شماره 766 مورخ 29 /1 /1349 لغو شده است و ساير بخشهاي مصوبه نيز با انقضاي زمان يك سال لغو شده است.

44 - اجازه انعقاد قرارداد راه آهن دولتي ايران با آقاي هدايت اله نظري و كيل پايه يك دادگستري براي انجام امور وكالتي و مشورتي - 22 /6 /1348
هيات وزيران - 22932
22 /6 /1348 تصويبنامه «مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد وكالت با آقاي هدايت اله نظري وكيل پايه يك دادگستري» شماره 766 مورخ 29 /1 /1349 كل مصوبه نسخ صريح شده است

45 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به خريداري تعداد 250 دستگاه واگن مخصوص حمل و نقل مواد نفتي - 5 /5 /1353
هيات وزيران - 9000
6 /5 /1353 تصويبنامه «تصويب تصميم متخذه در جلسه مورخ 24 /5 /1353 هيأت سه نفري موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي در وزارت راه و ترابري در خصوص ترك مناقصه راجع بخريد پانصد دستگاه واگن حمل مواد نفتي» شماره 42358 مورخ 27 /5 /1353 كل مصوبه نسخ صريح شده است

46 - پرداخت فوق العاده و اضافه كار كاركنان راه آهن دولتي ايران حداكثر تا پايان سال ۵۸ - 12 /9 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 42د
17 /9 /1358 مصوبه شماره 124د مورخ 22 /9 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كل مصوبه نسخ صريح شده است

47 - منظور نمودن پنجاه درصد تخفيف در بهاي بليط مسافرت با راه آهن براي اعضاي جهاد سازندگي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - 12 /9 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 43 /د
17 /9 /1358 تصويبنامه شماره 69088 مورخ 16 /9 /1365 موضوع لغو مستندات تخفيف در كرايه حمل بار و مسافر سازمان ها از طرف راه آهن كل مصوبه نسخ صريح شده است

48 - در مورد بليط نيم بهاي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و خانواده آنها
- 20 /10 /1359
هيات وزيران - 55080
25 /10 /1359 تصويبنامه شماره 603 /ت 15360هـ مورخ 26 /1 /1375 موضوع استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار كل مصوبه نسخ صريح شده است

49 - آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني - 4 /2 /1362
هيات وزيران - 13516
18 /2 /1362 مقدمه آيين نامه مربوط بشرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 19 /10 /1363 تبصره 2 ماده 1 نسخ صريح شده است.

50 - آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران - 6 /6 /1367
هيات وزيران - 56848 /ت 435
19 /6 /1367 ماده 29 آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 24 /7 /1381 ماده 2 نسخ صريح شده است

51 - اتخاذ تصميماتي در خصوص حمل و نقل كالا - 6 /4 /1369
هيات وزيران - 42182
17 /4 /1369 موخره تصويب نامه شماره 42664 مورخ 25 /4 /1369 موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص حمل و نقل كالا بند 4 نسخ صريح شده است

52 - اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن - 24 /5 /1389
هيات وزيران - 49158ت211 /هـ
13 /6 /1369 مقدمه مصوبه اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب 12 /12 /1371 بند 2 ماده 6 نسخ صريح شده است

53 - حذف تبصره ماده 38 تصويبنامه راجع به اصلاح موادي از تعرفه راه آهن مربوط به حمل و نقل محمولات توشه - 18 /2 /1373
هيات وزيران - 3470 /ت 68هـ
11 /3 /1373 به موجب نسخ صريح تبصره ماده 38 كل مصوبه نسخ صريح شده است

54 - تعيين كرايه حمل بار با راه آهن براي مواد اوليه و محصولات توليدي شركت ملي فولاد ايران - 21 /7 /1374
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 881
2 /2 /1374 مصوبه تعيين نرخ تعرفه حمل بار توسط راه آهن مصوب 31 /2 /1374 (ابلاغي به شماره 2951 مورخ 16 /3 /1374) كل مصوبه نسخ صريح شده است

55 - استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار - 22 /1 /1375
هيات وزيران - 603 /ت 15360هـ
26 /1 /1375 مصوبه اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره 603 /ت 15360ه‍ مورخ 26 /1 /1375 راجع به استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار مصوب 10 /3 /1385 بند 2 نسخ صريح شده است

56 - آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 3 /11 /1375
هيات وزيران - 20 /121565 /ت 17611هـ
16 /11 /1375 ماده 22 آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1376 كل مصوبه نسخ صريح شده است

57 - اجازه وصول سود بازرگاني از كالاها و اقلام خاص مورد نياز شبكه راه آهن و كنترل هوايي
- 10 /3 /1377
هيات وزيران - 13174 /ت 19744هـ
13 /3 /1377 تصويبنامه شماره 75923 /ت 20672هـ مورخ 23 /12 /1378 موضوع موقوف الاجرا گرديدن تصويبنامه اجازه وصول سود بازرگاني از كالاها و اقلام خاص مورد نياز شبكه راه آهن و كنترل هوايي كل مصوبه نسخ صريح شده است

58 - اساسنامه شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (سهامي خاص) - 21 /1 /1384
هيات وزيران - 11887 /ت 32724هـ
11 /3 /1384 تصويبنامه در خصوص متوقف شدن اجراي اساسنامه شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك مصوب 28 /8 /1385 بند ز ماده 5 نسخ صريح شده است

59 - تعيين فهرست اراضي قابل انتقال موضوع جزء (۲–۶) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان - 4 /10 ./1386
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 161361 /ت 38792 ن
4 /10 /1386 بند 2 تصويب نامه شماره 34413 /ت 39864ن مورخ 7 /3 /1387 رديف 1 جدول پيوست نسخ صريح شده است

60 - آيين نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار (ريزگرد) در كشور - 21 /4 /1388
هيات وزيران - 93106 /ت 40419هـ
6 /5 /1388 ماده 19 تصويب نامه شماره 47362 /ت 53227هـ مورخ 26 /4 /1395 بند 2 ماده 12 نسخ صريح شده است

61 - ممنوع بودن خريد برخي كالاهاي خارجي توسط دستگاههاي اجرايي - 23 /12 /1388
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 22946 /ت 44372ن
4 /2 /1389 بند 5 تصويب نامه شماره 26725 /ت 48462هـ مورخ 11 /3 /1393 موضوع ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي توسط تمامي دستگاه هاي دولتي و ساير دستگاه ها، نهادها و عناوين مشابه رديف هاي 62 و 95 جدول پيوست نسخ صريح شده است

62 - واگذاري حق بهره برداري از يك باب ساختمان متعلق به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران به نهاد رياست جمهوري
- 20 /9 /1390
هيات وزيران - 185469 /ت 47589هـ
22 /9 /1390 بند 1 تصويب نامه شماره 51858 /ت 49114هـ مورخ 25 /4 /1394 موضوع واگذاري حق بهره‏ برداري از ساختمان موسوم به ساختمان شهيد كلانتري، واقع در بخش (۶) تهران از نهاد رياست جمهوري به وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) كل مصوبه نسخ صريح شده است

63 - تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث راه آهن كرمان - زاهدان از شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 1391/ 2/ 31
هيات وزيران - 45582 /ت 48131هـ
8 /3 /1391 تصويبنامه شماره 262769 /ت 48131هـ مورخ 29 /12 /1391 كل مصوبه نسخ صريح شده است

64 - واگذاري بخشي از سهام متعلق به دولت در شركت فولاد خوزستان بابت تأديه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازي توسط سازمان خصوصي سازي - 23 /3 /1391
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 55908 /ت 48067ن
23 /3 /1391 بند 6 تصويب نامه شماره 252448 /ت 48067هـ مورخ 19 /12 /1391 موضوع واگذاري بخشي از سهام متعلق به دولت در شركت فولاد خوزستان تا سقف مبلغ بيست و يك هزار ميليارد ريال بابت تأديه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازي توسط سازمان خصوصي سازي كل مصوبه نسخ صريح شده است

65 - تضمين نامه دولت در خصوص طرح راه آهن قزوين - رشت - انزلي - آستارا - 1 /5 /1391
هيات وزيران - 89831 /ت 48253هـ
8 /5 /1391 بند 6 تصويب نامه شماره 245909 ت48253هـ مورخ 12 /12 1391 موضوع تضمين نامه دولت مربوط به خريد خدمات و يا كالاهاي وارداتي يا پرداخت به پيمانكار طرح راه آهن قزوين - رشت - انزلي - آستارا توسط وزارت راه و شهرسازي كل مصوبه نسخ صريح شده است

66 - تضمين نامه دولت در خصوص پيش بيني منابع لازم براي باز پرداخت تسهيلات در لايحه بودجه سنواتي كل كشور براي طرح احداث راه آهن شيراز - بوشهر - 5 /6 /1391
هيات وزيران - 126916 /ت 48253هـ
28 /6 /1391 بند 6 تصويب نامه شماره ۴۵۹۲۲ /ت ۴۸۲۵۳هـ مورخ 12 /12 /1391 كل مصوبه نسخ صريح شده است

67 - طرح مهر آفرين - 29 /9 /1391
هيات وزيران - 176441 /ت 48702هـ
30 /9 /1391 موجب بند 1 تصويب نامه «لغو تصويبنامه موضوع طرح مهرآفرين و كليه پيوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» شماره 130945 /ت 48702هـ مورخ 28 /7 /1392 بند 18 قسمت ملاحظات --پيوست و رديف مربوط به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از جدول فصل اول در رابطه با مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي ملي از فصل دوم --پيوست نسخ صريح شده است

68 - اصلاح طرح مهر آفرين موضوع تصويبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱ /ت ۴۸۷۰۲هـ مورخ 30 /9 /1391
- 8 /11 /1391
هيات وزيران - 225651 /ت 48702هـ
17 /11 /1391 بند1 تصويبنامه «لغو تصويبنامه موضوع طرح مهر آفرين و كليه پيوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» شماره 130945 /ت 48702هـ مورخ 28 /7 /1392 كل مصوبه نسخ صريح شده است

69 - اضافه شدن عبارتي به تصويبنامه شماره ۲۰۳۳۱۳ /ت ۴۷۶۲۸هـ مورخ 14 /10 /1390
- 6 /12 /1391
هيات وزيران - 26169 /ت 48729هـ
10 /2 /1392 بند 3 تصويبنامه «اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين سقف امتياز سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف لكوموتيورانان» شماره 00840 /ت 47628هـ مورخ 2 /5 /1392 كل مصوبه نسخ صريح شده است

70 - تهاتر تعهد دولت به شركت بين المللي عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد
- 22 /1 /1392
هيات وزيران - 45610 /ت 49074هـ
29 /2 /1392 موجب بند 4 تصويب نامه «واگذاري باقيمانده سهام دولت در شركت مهاب قدس براي تعهد دولت به شركت بين المللي عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد» شماره 100952 /ت 49074هـ مورخ 2 /5 /1392 و تصويبنامه «لغو تصويبنامه هاي موضوع تهاتر تعهد دولت به شركت مهاب قدس و عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد» شماره 113293 /ت 49074هـ مورخ 4 /6 /1392 كل مصوبه نسخ صريح شده است

71 - واگذاري باقيمانده سهام دولت در شركت مهاب قدس براي تعهد دولت به شركت بين المللي عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد
- 1 /3 /1392
هيات وزيران - 100952 /ت 49074هـ
2 /5 /1392 تصويب نامه «لغو تصويبنامه هاي موضوع تهاتر تعهد دولت به شركت مهاب قدس و عمران رضوي به عنوان پيمانكار طرح احداث راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد» شماره 113293 /ت 49074هـ مورخ 4 /6 /1392 كل مصوبه نسخ صريح شده است

72 - اجازه اجراي طرح راه آهن سريع السير تبريز - تهران - مشهد و انعقاد قرارداد مشاركت با شركت بين المللي عمران رضوي متعلق به آستان قدس رضوي به وزارت راه و شهرسازي - 9 /5 /1392
هيات وزيران - 106216 /ت 49411هـ
13 /5 /1392 نظر شماره 42376 – 13 /7 /1392 رئيس مجلس شوراي اسلامي تبصره 1 بند 2 ملغي شده است

73 - اصلاح تصويب نامه موضوع جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي - 6 /10 /1394
هيات وزيران - 137558 /ت 50368هـ
2 /10 /1394 رأي شماره هـ /94 /1102-1128 مصوب 16 /12 /1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رديف 44 از جدول جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي --پيوست ابطال شده است

74 - تغيير دستگاه اجرايي طرح "احداث راه آهن قزوين – رشت – انزلي – آستارا" از شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 16 /2 /1397
هيات وزيران - 17994 /ت 55356هـ
22 /2 /1397 بند 2 تصويب نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح "راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم - اراك" و پروژه "احداث پل راه آهن خرمشهر - بصره" از شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و لغو تصويبنامه شماره 17994 /ت 55356هـ مورخ 22 /2 /1397 و اصلاحات بعدي آن مصوب كل مصوبه نسخ صريح شده است

75 - تصويب نامه در خصوص اجازه تملك اراضي و اجراي زيرسازي راه آهن خط فرعي اتصال بندر كاسپين به راه آهن رشت - انزلي، به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي - 19 /10 /1397
هيات وزيران - 158235 /ت 56184هـ
28 /11 /1397 تصويبنامه در خصوص اتصال بندر كاسپين به شبكه ريلي مصوب 27 /6 /1398 كل مصوبه نسخ صريح شده است

76 - تصويب نامه در خصوص تأمين مالي پروژه راه آهن شلمچه - بصره - 1 /3 /1398
هيأت وزيران - 26364 /ت 56589هـ
5 /3 /1398 بند 13 تصويب نامه در خصوص احداث يادداشت تفاهم پروژه راه آهن بصره ـ شلمچه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق مصوب 12 /6 /1399 كل مصوبه نسخ صريح شده است

پيوست 4) – غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا

1 - تمديد مدت استخدام شش نفر كارشناسان آلمان غربي - 10 /6 /1335
هيأت وزيران - 556 /9282
11 /6 /1335 كل مصوبه

2 - تأمين اعتبار براي پرداخت ماهيانه مبلغي جهت فرمانداري نظامي مناطق نفت خيز خوزستان و راه آهن و پل‏ها - 7 /7 /1335
هيأت وزيران - 634 /10452
7 /7 /1335 كل مصوبه

3 - تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص افزايش درآمد بودجه سال 1335 و هزينه بودجه سال 1334 - 12 /10 /1335
هيأت وزيران - 979 /12775
13 /10 /1335 كل مصوبه

4 - معافيت گندم هاي اهدايي به سيل زدگان از پرداخت انبارداري تا دي ماه سال جاري - 3 /11 /1335
هيأت وزيران - 1016 /15049
6 /11 /1335 كل مصوبه

5 - اجازه پرداخت معادل دو ماه ديگر از ترفيعات و اضافات سال 31 كاركنان راه آهن از محل مازاد درآمد سال 1334 - 27 /12 /1335
هيأت وزيران - 21503 /1444
28 /12 /1335 كل مصوبه

6 - تصويب بودجه بهره برداري و ساختماني سال 1336 راه آهن دولتي ايران - 29 /12 /1335
هيأت وزيران - 1192 /20
6 /1 /1336 كل مصوبه

7 - پرداخت هزينه سفره به هر يك از رؤساي نواحي مادام كه سمت مزبور را دارند - 8 /3 /1336
هيأت وزيران - 216 /5370
9 /3 /1336 كل مصوبه

8 - تصويبنامه راجع به پرداخت حقوق نفرات و درجه داران اداره پليس راه آهن - 19 /11 /1336
هيأت وزيران - /863 /22122
20 /11 /1336 كل مصوبه

9 - تصويبنامه راجع به افزايش مبلغ بودجه سال 1335 به رقم درآمد بودجه سال 1336 - 30 /11 /1336
هيأت وزيران - 905 /22532
1 /12 /1336 كل مصوبه

10 - تصويبنامه راجع به اجاره چشمه سار قريه انكشته واقع در ايستگاه دورود به منظور تأمين آب توسط راه آهن دولتي ايران - 28 /12 /1336
هيأت وزيران - 1005 /25464
29 /12 /1336 كل مصوبه

11 - تأييد حساب هاي سه ساله 1331 الي 1333 راه آهن دولتي ايران از حيث درآمد و هزينه - 18 /1 /1337
هيأت وزيران - 1006 /36
19 /1 /1337 كل مصوبه

12 - پرداخت ماهيانه مبلغ پنج هزار ريال به عنوان هزينه سفره به هر يك از رؤساي نواحي راه آهن - 27 /2 /1337
هيأت وزيران - 3998 /152
28 /2 /1337 كل مصوبه

13 - معافيت از پرداخت حق انبارداري نسبت به محمولاتي كه آقاي حاج محمد نمازي با راه آهن جهت استفاده بنگاه خيريه بنياد ايران حمل نموده - 16 /4 /1337
هيأت وزيران - /8500 /331
17 /4 /1337 كل مصوبه

14 - تصويبنامه راجع به برقراري مزايا نسبت به كاركنان كارافتاده يا معلول راه آهن - 20 /5 /1337
هيأت وزيران - 11258
22 /5 /1337 كل مصوبه

15 - انتصاب آقاي مهندس گروگان به سمت مديركل راه آهن دولتي ايران به مدت سه سال - 14 /8 /1337
هيأت وزيران - 17168 /672
17 /8 /1337 كل مصوبه

16 - تصويب بودجه بهره برداري و ساختماني راه آهن دولتي ايران - 4 /12 /1337
هيأت وزيران - 26194 /878
7 /12 /1337 كل مصوبه

17 - تصويب ترازنامه و تفريغ بودجه سال 1334 راه آهن دولتي ايران - 4 /12 /1337
هيأت وزيران - /25572 /880
7 /12 /1337 كل مصوبه

18 - تصويب ترازنامه سال 1335 راه آهن دولتي ايران - 1 /2 /1338
هيأت وزيران - 1814
4 /2 /1338 كل مصوبه

19 - تعيين نرخ كرايه حمل يكصد هزار تن قير و روغن آلات شركت ملي نفت ايران - 22 /2 /1338
هيأت وزيران - 3158
23 /2 /1338 كل مصوبه

20 - اخذ عوارض و حقوق گمركي از ماشين آلات راهداري و راهسازي و ماشين آلات و وسائل فني مربوط به راه آهن دولتي ايران به ميزان 75٪ كمتر از ميزان مقرر - 16 /5 /1338
هيأت وزيران - 9730
16 /5 /1338 كل مصوبه

21 - اجازه حمل انواع خشكبار صادراتي به خرمشهر تا پايان سال 1338 از مسير راه آهن به نرخ هر تن 312 ريال - 24 /6 /1338
هيأت وزيران - - - - - - - - -
25 /6 /1338 كل مصوبه

22 - تمديد اخذ وصول عوارض براي تكميل بناي آرامگاه نادرشاه تا 30 /9 /1339 - 31 /6 /1336
هيأت وزيران - 704 /14874
8 /7 /1339 كل مصوبه

23 - اجازه اعمال تخفيف در نرخ كرايه حمل كالاهاي بازرگاني توسط راه آهن دولتي ايران تا پايان سال 1338 - 10 /9 /1338
هيأت وزيران - 21336
13 /9 /1338 كل مصوبه

24 - تصويب بودجه بهره برداري و ساختماني راه آهن دولتي ايران - 30 /11 /1398
هيأت وزيران - 31640
1 /12 /1338 كل مصوبه

25 - تعيين سود بازرگاني اقلام مندرج در تصويبنامه در سال 1339 - 17 /5 /1339
هيأت وزيران - 14898
18 /5 /1339 بند 7

26 - تصويبنامه در مورد تفريغ بودجه سال 1336 راه آهن دولتي ايران - 24 /5 /1339
هيأت وزيران - 11802
26 /5 /1339 كل مصوبه

27 - تصويب بودجه سال 1340 راه آهن دولتي ايران - 5 /11 /1339
هيأت وزيران - 29134 /12
12 /11 /1339 كل مصوبه

28 - تمديد زمان اجراي تصويبنامه راجع به برقراري مزايا نسبت به كاركنان كارافتاده يا معلول راه آهن - 4 /2 /1340
هيأت وزيران - 1168 /12
6 /2 /1340 كل مصوبه

29 - اصلاح تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1340 مبني بر معافيت كالاهاي راه آهن و وزارت راه - 19 /7 /1340
هيأت وزيران - 22288 /ت
20 /7 /1340 كل مصوبه

30 - اجازه تمديد مدت مأموريت موقت هيجده نفر مأموران اداره ارتباط راه آهن دولتي ايران كه در معييت مهندسان آلماني شركت زيمنس به منظور نصب علايم الكتريكي در طول خطوط سرتاسري انجام وظيفه مي‏ نمايند - 2 /10 /1340
هيأت وزيران - 29458
3 /10 /1340 كل مصوبه

31 - اجازه مبادله مقاوله نامه بين راه آهن و اداره املاك پهلوي جهت اجاره جنگل اسراك - 11 /2 /1341
هيأت وزيران - 2950
12 /12 /1341 كل مصوبه

32 - بودجه تفصيلي بهره برداري و ساختماني سال 1342 راه آهن دولتي ايران - 29 /12 /1341
هيأت وزيران - 52648 /ت
29 /12 /1341 كل مصوبه

33 - اعمال نرخ جديد كرايه حمل قسمتي از كالاهاي ترانزيتي افغانستان تا پايان سال 1342 - 28 /1 /1342
هيأت وزيران - 1726
2 /2 /1342 كل مصوبه

34 - تمديد دوره عمل تصويبنامه شماره 11258 - 22 /5 /37 حداكثر براي مدت يك سال - 10 /4 /1342
هيأت وزيران - 5020
13 /4 /1342 كل مصوبه

35 - اجاره چشمه سار قريه انگشته واقع در ايستگاه دورود توسط راه آهن دولتي ايران تا آخر خردادماه 1342 - 26 /4 /1342
هيأت وزيران - 4800
27 /4 /1342 كل مصوبه

36 - تعيين كرايه حمل سيمان هاي محصول كارخانجات داخلي كشور توسط راه آهن - 30 /5 /1342
هيأت وزيران - 8850
5 /6 /1342 كل مصوبه

37 - تعيين كرايه حمل كليه سيمان ‏هاي محصول كارخانجات داخل كشور را كه به منظور صادرات به راه آهن ارايه مي شود - 30 /5 /1342
هيأت وزيران - 8851
1 /6 /1342 كل مصوبه

38 - اعطاي مجوز به راه آهن دولتي براي تعيين تعرفه كرايه حمل مواد نفتي شركت ملي نفت - 14 /10 /1342
هيأت وزيران - 46382
16 /10 /1342 كل مصوبه

39 - مصوبه در خصوص بودجه راه آهن دولتي ايران در سال 1343 - 8 /1 /1343
هيأت وزيران - 40
9 /1 /1343 كل مصوبه

40 - مصوبه در خصوص كرايه سيمان صادراتي كارخانه هاي سيمان عضو مركز مشاوره و نظارت بر توليد و فروش صادرات سيمان - 11 /6 /1343
هيأت وزيران - 9222
11 /6 /1343 كل مصوبه

41 - بودجه اصلاحي سال 43 راه آهن دولتي ايران - 15 /7 /1343
هيأت وزيران - 30510
15 /7 /1343 كل مصوبه

42 - تمديد مدت مذكور در تصويبنامه شماره 4 /3345 مورخ 16 /9 /1342 مربوط به رسيدگي به اختلاف حساب فيمابين راه آهن دولتي ايران و پيمانكار فرانسوي دكن ژيرال - 20 /7 /1343
هيأت وزيران - 31334
20 /7 /1343 كل مصوبه

43 - مصوبه در خصوص واگذاري انبارهاي مورد نياز براي تمركز غلات خريداري دولت به اداره كل غله و نان توسط راه آهن دولتي ايران - 29 /7 /1343
هيأت وزيران - 31754
29 /7 /1343 كل مصوبه

44 - نحوه به اجرا گذاشتن بودجه سال 44 راه آهن دولتي ايران - 7 /1 /1344
هيأت وزيران - 4 /156
10 /1 /1344 كل مصوبه

45 - حمل سيمان صادراتي كارخانه هاي سيمان عضو مركز مشاوره و نظارت بر توليد و فروش صادرات سيمان به مدت يك سال - 19 /8 /1344
هيأت وزيران - 633 /8984
19 /8 /1344 كل مصوبه

46 - دادن مجوز به راه آهن دولتي ايران براي به اجرا درآوردن بودجه سال 45 - 14 /2 /1345
هيأت وزيران - 93 /642
14 /2 /1345 كل مصوبه

47 - محاسبه كرايه حمل كود شيميايي توسط راه آهن دولتي ايران - 22 /5 /1345
هيأت وزيران - 377 /5128
22 /5 /1345 كل مصوبه

48 - تخفيف كرايه حمل تراكتور و گاو آهن و لوازم يدكي مربوطه متعلق به بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي - 28 /8 /1345
هيأت وزيران - 613 /7880
28 /8 /1345 كل مصوبه

49 - افزوده شدن هزينه كرايه محصولات اداري سال 44 راه آهن به بودجه آن - 2 /10 /1345
هيأت وزيران - 29936
3 /10 /1345 كل مصوبه

50 - تمديد تصويبنامه شماره 8984 مورخ 19 /8 /1344 - 17 /10 /1345
هيأت وزيران - 718 /9810
17 /10 /1345 كل مصوبه

51 - تعيين كرايه حمل كودهاي شيميايي متعلق به بنگاه شيميايي - 2 /2 /1346
هيأت وزيران - 1510 /76
2 /2 /1346 كل مصوبه

52 - تعيين نرخ حمل مواد نفتي شركت ملي نفت ايران - 2 /2 /1346
هيأت وزيران - 1512 /71
2 /2 /1346 كل مصوبه

53 - تصويبنامه راجع به بودجه سال 1346 راه آهن دولتي ايران - 9 /2 /1346
هيأت وزيران - 1752 /110
9 /2 /1346 قسمت «تبصره هايي كه دوره عمل آنها محدود به سال ۴۶ خواهد بود»

54 - نحوه تقسيم سنواتي اعتبارات عمراني و تقسيم 230 ميليارد ريال اعتبارات برنامه عمراني سوم - 27 /3 /1346
هيأت وزيران - 5340 /281
27 /3 /1346 رديف 2 جدول
فصل چهارم كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است

55 - تصويبنامه راجع به حمل تراكتور و لوازم يدكي متعلق به بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي توسط راه آهن دولتي ايران با اعمال تخفيف - 3 /4 /1346
هيأت وزيران - 5638 /290
3 /4 /1346 كل مصوبه

56 - تمديد تصويبنامه شماره 4252 – 25 /5 /46 تا پايان سال 1346 - 21 /5 /1346
هيأت وزيران - 411 /8606
21 /5 /1346 كل مصوبه

57 - تمديد تصويبنامه شماره 9810 مورخ 17 /10 /45 از تاريخ 1 /8 /46 به مدت يك ‍سال - 8 /7 /1346
هيأت وزيران - 570 /40294
8 /7 /1346 كل مصوبه

58 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران به اجاره دو دستگاه لكوموتيو مانوري از وزارت راه آهن شوروي - 14 /8 /1346
هيأت وزيران - 44120 /676
24 /8 /1346 كل مصوبه

59 - اصلاح ارقام اعتبارات هزينه بودجه تفصيلي سال 45 راه آهن دولتي ايران - 18 /9 /1346
هيأت وزيران - 730 /44886
18 /9 /1346 كل مصوبه

60 - تمديد تصويبنامه شماره 5638 - 3 /4 /46 هيأت دولت به مدت يك سال و در نظر گرفتن بيست درصد تخفيف در كرايه تراكتور و گاوآهن و لوازم يدكي مربوطه متعلق به بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي را در سال 1347 كه از جلفا به مقصدهاي واقع در مسير راه آهن حمل مي گردد - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 83 /1104
8 /2 /1347 كل مصوبه

61 - تمديد اجاره يك دستگاه لكوموتيو مانوري از وزارت راه آهن شوروي جهت استفاده در ايستگاه راه آهن جلفا براي مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره موضوع تصويبنامه شماره 44120 - 24 /8 /46 هيئت وزيران به قرار روزانه حداكثر 90 دلار - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 860 /71
8 /2 /1347 كل مصوبه

62 - تمديد تصويبنامه شماره 8606 - 21 /5 /46 تا پايان سال 1347 و اجراي آن توسط راه آهن دولتي ايران - 8 /2 /1347
هيأت وزيران - 50 /1100
8 /2 /1347 كل مصوبه

63 - افزايش ارقام اعتبارات موضوع ماده 3 فصل اول قسمت درآمد بهره برداري و ماده 37 فصل اول قسمت هزينه بودجه تفصيلي سال 1346 وزارت راه آهن - 1 /10 /1347
هيأت وزيران - 27688 /640
1 /10 /1347 كل مصوبه

64 - تمديد تصويبنامه شماره 1104 مورخ 8 /2 /1347 به مدت يك سال - 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 1200
25 /1 /1348 كل مصوبه

65 - اجازه انعقاد عقد وكالت با آقايان فرج الله اكبر، رحيم ضرابي و مهدي ملكي به راه آهن دولتي ايران و اداره كل هواپيمايي كشوري - 23 /1 /1348
هيأت وزيران - 43730 /25
23 /1 /1348 كل مصوبه بخشي از مصوبه مربوط به آقاي مهدي ملكي به موجب مصوبه شماره 766 مورخ1349/ 1/ 29 نسخ صريح شده است.

66 - اجازه اجراي بودجه سال 1348 راه آهن به شركت مزبور - 21 /2 /1348
هيأت وزيران - 3650 /67
21 /2 /1348 كل مصوبه

67 - تصويبنامه راجع به، به موقع اجرا گذاردن بودجه سال 1348 راه آهن دولتي ايران - 21 /7 /1348
هيأت وزيران - - - - - - - - كل مصوبه

68 - تمديد تصويبنامه شماره 26004 مورخ 10 /10 42 به مدت پنج ماه - 20 /10 /1348
هيأت وزيران - 28232
20 /10 /1348 كل مصوبه

69 - مجاز بودن راه آهن دولتي ايران نسبت به انعقاد قرارداد وكالت با آقاي هدايت اله نظري وكيل پايه يك دادگستري - 29 /1 /1349
هيأت وزيران - 766
29 /1 /1349 كل مصوبه

70 - به اجرا در آوردن بودجه سال 1349 راه آهن دولتي ايران - 5 /2 /1349
هيأت وزيران - 1076
5 /2 /1349 تبصره هاي 1، 2 و 3 تبصره هاي 4 و 5 مصوبه نيز به شرح پيوست 1 تصويبنامه تنقيحي حاضر نسخ صريح مي شود.

71 - تعيين هيات نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران به رياست بهمن ميكده جهت شركت در سومين اجلاسيه كميسيون دائمي فرعي حمل و نقل ايران و شوروي در اتحاديه جماهير شوروي - 12 /2 /1349
هيأت وزيران - 2058
12 /2 /1349 كل مصوبه

72 - تعيين هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي دولت ايران به رياست جناب آقاي هوشنگ انصاري وزير اقتصاد به منظور شركت در كميسيون مشترك وزيران ايران و مجارستان - 20 /4 /1349
هيأت وزيران - 244 /6392
24 /4 /1349 كل مصوبه

73 - تصويبنامه در مورد بودجه راه آهن دولتي ايران - 21 /1 /1350
هيأت وزيران - 5422 /11
21 /1 /1350 كل مصوبه

74 - اجازه اجاره سه دستگاه لكوموتيو توسط راه آهن دولتي ايران - 8 /3 /1350
هيأت وزيران - 148 /3510
8 /3 /1350 كل مصوبه

75 - اعزام هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران به منظور بررسي امكانات توسعه مبادلات بازرگاني و همكاري هاي اقتصادي و فني بين ايران و شوروي به كشور مذكور - 21 /6 /1350
هيأت وزيران - 32752 /451
21 /6 /1350 كل مصوبه

76 - اجازه اجراي بودجه سال 1351 راه آهن دولتي ايران به آن - 29 /12 /1350
هيأت وزيران - 893 /55840
29 /12 /1350 كل مصوبه

77 - اعزام هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران جهت شركت در پنجمين اجلاسيه كميسيون دائمي فرعي حمل و نقل ايران و شوروي - 27 /3 /1351
هيأت وزيران - 5798 /211
27 /3 /1351 كل مصوبه

78 - عزيمت هيأت نمايندگي ايران به منظور شركت در اجلاسيه كميسيون دائمي همكاري اقتصادي ايران و شوروي به مسكو - 24 /4 /1351
هيأت وزيران - 8792 /330
3 /5 /1351 كل مصوبه

79 - اجازه اجاره 15 دستگاه سالن مسافري به مدت يك ماه از راه آهن تركيه براي راه آهن دولتي ايران - 2 /2 /1352
هيأت وزيران - 37 /57556
3 /2 /1352 كل مصوبه

80 - مجوز 40 % تخفيف راه آهن دولتي ايران نسبت به كرايه حمل 20000 تن شكر از منطقه خراسان به تهران - 12 /3 /1352
هيأت وزيران - 134 /3266
13 /3 /1352 كل مصوبه

81 - اجازه 15% تخفيف جهت كرايه محموله غلات متعلق به سازمان غله - 12 /3 /1352
هيأت وزيران - 230 /3270
13 /3 /1352 كل مصوبه

82 - انتصاب آقاي پرويز آويني به سمت رييس كل راه آهن دولتي ايران - 10 /10 /1352
هيأت وزيران - 896 /69506
11 /10 /1352 كل مصوبه

83 - به مرحله اجرا درآمدن بودجه سال 1353 راه آهن دولتي ايران كه بالغ بر نه ميليارد و هفتصد و نود و چهار ميليون ريال مي باشد - 28 /12 /1352
هيأت وزيران - 1185 /74436
29 /12 /1352 كل مصوبه

84 - مصوبه در خصوص كرايه غلات متعلق به سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور در سال 53 - 24 /1 /1353
هيأت وزيران - 61590
25 /1 /1353 كل مصوبه

85 - مصوبه در خصوص موقوف الاجرا شدن تصويبنامه شماره 5082 مورخ 14 /3 /1331 با موضوع حمل محصولات وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي - 6 /7 /1353
هيأت وزيران - 45180
7 /7 /1353 كل مصوبه

86 - تغييرات انجام شده بر اساس بند 3 ماده 5 قانون تشكيلات راه آهن - 10 /3 /1354
هيأت وزيران - 2058 /171
11 /3 /1354 كل مصوبه

87 - شركت هيأت ايراني در كميسيون مشترك اقتصادي ايران و اطريش - 14 /4 /1354
هيأت وزيران - 9082 /296
14 /4 /1354 كل مصوبه

88 - كمك دولت بابت هزينه درختكاري مسير راه آهن تهران – قم – تهران – قزوين - 18 /12 /1354
هيأت وزيران - 82666 /934
18 /12 /1354 كل مصوبه

89 - پرداخت مقرري نامبردگان در مقرره از محل اعتبار دولت - 27 /2 /1355
هيأت وزيران - 124 /4948
27 /2 /1355 بندهاي 307، 308، 309، 310 و 311 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

90 - عزيمت هيأت نمايندگي دولت شاهنشاهي ايران به رياست جناب آقاي منوچهر تسليمي وزير بازرگاني به منظور شركت در سومين كميسيون مشترك وزيران ايران و افغانستان - 17 /3 /1355
هيأت وزيران - 179 /5330
17 /3 /1355 كل مصوبه

91 - تصويب نامه در مورد انتصاب آقاي فضل الله محموديان به سمت رئيس كل راه آهن دولتي ايران - 6 /10 /1355
هيأت وزيران - 55102
6 /10 /1355 كل مصوبه

92 - مجاز شدن راه آهن دولتي ايران به اجرا گذاشتن بودجه خود به شرح صورت هاي ضميمه از نظر درآمد و ساير منابع و هزينه - 28 /12 /1355
هيأت وزيران - 991 /94638
28 /12 /1355 كل مصوبه

93 - تصويب بند 3 ماده 5 قانون تشكيلات راه آهن - 4 /2 /1357
هيأت وزيران - 1638 /57
4 /2 /1357 كل مصوبه

94 - پرداخت اضافه كار براي كاركنان واحدهايي از راه آهن كه در امر تعمير ديزل ها اشتغال دارند (جايگزين تصويبنامه ۴۲ /د - 9 /12 /58) - 12 /9 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 124 د
22 /9 /1358 كل مصوبه

95 - اجراي بودجه سال ۵۸ توسط راه آهن دولتي ايران - 28 /9 /1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 628 د
6 /10 /1358 كل مصوبه

96 - اجازه اختصاص مبلغ 000 /800 /597 /44 ريال از بودجه سال 1359 به راه آهن دولتي ايران - 23 /4 /1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - 6972
25 /4 /1359 كل مصوبه

97 - ترخيص مايحتاج عمومي در ايام تعطيل نوروز و پرداخت اضافه كار به كاركنان مربوط - 20 /12 /1359
هيأت وزيران - 83700
24 /12 /1359 كل مصوبه

98 - تغييرات لازم در اعتبارات فصول آب و برق - 21 /12 /1359
هيأت وزيران - 83264
21 /12 /1359 كل مصوبه

99 - مجوز پرداخت اضافه كاري به كاركنان برخي از دستگاه ها كه در تعطيلات نوروز به كار اشتغال داشته اند - 24 /12 /1360
هيأت وزيران - 139736
24 /12 /1360 كل مصوبه

100 - اجازه استفاده راه آهن جمهوري اسلامي ايران از اعتبار تعيينشده در بودجه سال ۱۳۶۰ - 26 /12 /1360
هيأت وزيران - 128258
27 /12 /1360 كل مصوبه

101 - مستثني بودن راه آهن در اجراي مفاد بند ۱۵ ضوابط اجرايي بودجه ۶۱ - 17 /6 /1361
هيأت وزيران - 8988
23 /6 /1361 كل مصوبه

102 - اجازه اجراي بودجه سال ۱۳۶۱ راه آهن به شركت مزبور - 23 /8 /1361
هيأت وزيران - 47274
29 /8 /1361 كل مصوبه

103 - در مورد تعطيلات نوروزي سازمان هايي كه ارتباط به ترخيص مايحتاج عمومي دارند - 22 /12 /1361
هيأت وزيران - 93198
26 /12 /1361 كل مصوبه

104 - تأمين اعتبار و افزودن هفت ميليارد و هفتصد ميليون ريال بابت تهيه ماشين آلات و تجهيزات فني راه آهن بافق بندرعباس به اعتبار طرح مزبور - 8 /3 /1362
هيأت وزيران - 3180
15 /3 /1362 كل مصوبه

105 - تصويب فهرست قسمتي از سهميه حق عضويت تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران جمعاً به مبلغ 000 /590 /946 /8 ريال - 19 /5 /1362
هيأت وزيران - 50206
31 /5 /1362 فهرست پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

106 - مستثني بودن راه آهن جمهوري اسلامي ايران از مفاد بند ۱۵ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۶۲ - 18 /10 /1362
هيأت وزيران - 81176
22 /10 /1362 كل مصوبه

107 - تأمين اعتبار و اختصاص ده ميليارد ريال جهت جبران كمبودهاي اعتباري سال جاري وزارت راه و ترابري - 19 /11 /1362
هيأت وزيران - 85462
23 /11 /1362 كل مصوبه

108 - نحوه تنظيم برنامه كار كاركنان مسؤول تخليه بارگيري سازمان بنادر و كشتيراني و ساير سازمان هاي ذي ربط در ايام تعطيلات نوروزي به منظور جريان عادي ترخيص مايحتاج عمومي - 24 /12 /1362
هيأ وزيران - 94102
27 /12 /1362 كل مصوبه

109 - مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1363 - 28 /12 /1362
هيأت وزيران - 92248
29 /12 /1362 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

110 - تأمين اعتبار به منظور پرداخت حق عائله مندي به شركت ها و مؤسسات مندرج در ليست پيوست - 15 /10 /1364
هيأت وزيران - 84160
22 /10 /1364 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

111 - تأمين اعتبار مجدد به منظور پرداخت حق عائله مندي به شركت سهامي راه آهن ايران - 7 /12 /1364
هيأت وزيران - 88840
13 /12 /1364 كل مصوبه

112 - اجازه پرداخت حداكثر تا ۱۲۰ ساعت بابت اضافه كاري (فروردين) ماه ۱۳۶۵ به كاركنان راه آهن - 7 /3 /1365
هيأت وزيران - 109030
15 /3 /1365 كل مصوبه

113 - اختصاص مبلغ نهصد ميليون دلار از موضوع بند ل تبصره ۲۹ قانون بودجه بر اساس جدول پيوست به طرح ‏هاي دستگاه هاي مختلف - 11 /3 /1365
هيأت وزيران - 8610
20 /3 /1365 جداول شماره يك و دو و سه پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

114 - تصويبنامه راجع به لغو دو تصويبنامه و اصلاح بند 2 مندرجات ذيل يادداشت فصل (58) جداول ضميمه آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات - 2 /3 /1369
هيأت وزيران - 93788 /ت 70 /هـ
10 /3 /1369 قسمت مربوط به «وزارت معادن و فلزات (راه آهن مجتمع فولاد مباركه) » و «شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران» از جدول پيوست

115 - بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته از تاريخ 1 /7 /1369 تا پايان سال 1370 به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط - 2 /8 /1369
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 82024 /ت 158ك
21 /8 /1369 بند 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

116 - اجازه استفاده از خدمات تعدادي از افراد بازنشسته در دستگاه هاي دولتي - 1 /12 /1369
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 126714 /ت 224ك
12 /12 /1369 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

117 - بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد در بعضي از دستگاه هاي اجرايي - 22 /12 /1369
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 152858 /ت 248ك
8 /2 /1370 بند 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

118 - بلامانع بودن استفاده ازخدمات افراد بازنشسته در بعضي از دستگاه هاي اجرايي - 18 /2 /1370
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 1118 /ت 25ك
20 /2 /1370 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

119 - بلامانع بودن استفاده از خدمات افراد بازنشسته موضوع نامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري - 1 /3 /1370
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 3228 /ت 30ك
18 /3 /1370 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

120 - اجازه استفاده از خدمات تعدادي از افراد بازنشسته و بازخريد شده به تعدادي از وزارتخانه ها - 14 /12 /1370
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 73232 /ت 175ك
28 /12 /1370 بند 5 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

121 - بلامانع بودن استفاده از خدمات برخي بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي - 23 /2 /1371
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 9479 /ت 3ك
12 /3 /1371 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

122 - آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 كل كشور - 26 /12 /1371
هيأت وزيران - 1184 /ت 581هـ
25 /1 /1372 ماده 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

123 - اجازه استفاده ازخدمات يك فرد بازنشسته به مدت يك ‍سال در راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 6 /11 /1372
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 53154 /ت 183ك
24 /11 /1372 كل مصوبه

124 - اجازه استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 11 /8415 مورخ 3 /7 /1372 به مدت يك ‍سال در راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 6 /11 /1372
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 58268 /ت 182ك
24 /11 /1372 كل مصوبه

125 - اجازه استفاده از خدمات چند نفر بازنشسته و بازخريد شده در چند سازمان و وزارتخانه - 20 /7 /1373
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 10314 /ت 87ك
11 /8 /1373 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

126 - اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه ملي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي و شركت دخانيات ايران - 10 /3 /1374
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 3690 /ت 15045ك
30 /3 /1374 بند 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

127 - اجازه استفاده از خدمات فرد بازنشسته در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 12 /6 /1374
هيأت وزيران - 7431 /ت 14910ه
19 /6 /1374 كل مصوبه

128 - اجازه استفاده از خدمات يك نفر بازنشسته به مدت دوسال در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران - 2 /7 /1374
هيأت وزيران - 8362 /ت 14403هـ
8 /7 /1374 كل مصوبه

129 - اعطاي تسهيلات بانكي به شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۴ - 16 /12 /1374
هيأت وزيران - 38453 /ت 16382ه
22 /12 /1374 رديف 16 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

130 - ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور - 27 /12 /1374
هيأت وزيران - 38808 /ت 16409ه
28 /12 /1374 بند 5 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

131 - تعيين سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۵ - 3 /5 /1375
هيأت وزيران - 25192 /ت 16895ه
8 /5 /1375 رديف 52 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

132 - جا به جايي هاي پيشنهادي اعتبارات سال 1375 طرح ‏هاي عمراني - 21 /9 /1375
نماينده ويژه رييس جمهور - 105312 /ت 17481هـ
26 /9 /1375 كل مصوبه

133 - آيين نامه اجرايي رديف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 17 /1 /1376
هيأت وزيران - 126327 /ت 17611ه
26 /1 /1376 مواد 1، 11، 12، 14 و تبصره آن و ماده 17 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

134 - تعيين سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركت هاي دولتي در سال ۱۳۷۶ و بازپرداخت اقساط سررسيد وام هاي قبلي - 31 /2 /1376
هيأت وزيران - 56247 /ت 18082ه
11 /3 /1376 رديف70 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

135 - آيين نامه اجرايي تبصره 56 قانون بودجه سال 1376 كل كشور - 18 /4 /1376
هيأت وزيران - 60284 /ت 17972ه
24 /4 /1376 ماده 9 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

136 - اجازه استفاده از خدمات افرادي در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي - 5 /5 /1376
وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت - 20 /59631 /ت 17853ك
12 /5 /1376 بند 9 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

137 - تعيين مبالغ قابل دريافت از شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت جمعاً در سقف 2038 ميليارد ريال - 20 /5 /1378
هيأت وزيران - 31380 /ت 21610هـ
25 /6 /1378 رديف هاي 2 و 3 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

138 - اجازه اشتغال به كار افرادي در وزارتخانه ها ي امور اقتصادي و دارايي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري، كشاورزي، كشور و پست و تلگراف و تلفن - 14 /9 /1378
كميسيون امور اجتماعي هيأت دولت - 44383 /ت 21393ك
7 /10 /1378 بند 17 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

139 - آيين نامه اجرايي بند (م) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 كل كشور - 3 /5 /1379
هيأت وزيران - 17489 /ت 23155ه
3 /5 /1379 بند ب ماده 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

140 - آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 26 /11 /1379
هيأت وزيران - 56900 /ت 23942هـ
10 /12 /1379 ماده 8 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

141 - تصويبنامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور - 9 /3 /1380
هيأت وزيران - 10909 /ت 24693هـ
16 /3 /1380 رديف هاي 2، 3، 11، 16 و 17 جداول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

142 - آيين نامه اجرايي مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 20 /4 /1380
هيأت وزيران - 16468 /ت 23931هـ
24 /4 /1380 كل مصوبه

143 - تصويبنامه راجع به تخفيف هزينه هاي مربوط به تخليه، بارگيري، انباردادري، بيمه، خدمات دريايي به مقصد افغانستان - 28 /1 /1381
هيأت وزيران - 217 /ت 25755هـ
1 /2 /1381 كل مصوبه

144 - آيين نامه اجرايي بندهاي «ن» و «س» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور - 5 /3 /1381
هيأت وزيران - 12434 /ت 26380هـ
22 /3 /1381 ماده 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

145 - تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور براي جا به جايي اعتبارات سال ۱۳۸۱ - 8 /3 /1381
هيأت وزيران - 8449 /ت 26539هـ
11 /3 /1381 رديف 29 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

146 - آيين نامه اجرايي بندهاي ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 كل كشور - 22 /3 /1381
هيأت وزيران - 11076 /ت 26607هـ
8 /4 /1381 رديف 64 جدول شماره 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

147 - اجازه برخورداري شركت هاي تحت پوشش وزارتخانه ها ي جهاد كشاورزي، راه و ترابري و نيرو از اوراق مشاركت - 12 /4 /1381
هيأت وزيران - 14760 /ت 26728هـ
17 /4 /1381 كل مصوبه

148 - توزيع اعتبار به مبلغ يكصد و نود ميليارد ريال موضوع بند و تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور به وزارت راه و ترابري - 8 /5 /1381
نمايندگان ويژه رئيس جمهور - 19703 /ت 26866هـ
8 /5 /1381 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

149 - اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 كل كشور - 17 /7 /1381
هيأت وزيران - 32468 /ت 27315هـ
20 /7 /1381 كل مصوبه

150 - تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور جهت انجام جا به جايي اعتبارات براي سال ۱۳۸۲ - 10 /2 /1382
هيأت وزيران - 3887 /ت 28533هـ
13 /2 /1382 رديف 26 جدول بند ب كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

151 - اتخاذ تصميماتي در خصوص اجازه پرداخت يارانه به شركت سهامي قطارهاي مسافري رجاء براي جبران زيان سال 1382 - 19 /5 /1382
هيأت وزيران - 25380 /ت 29159هـ
28 /5 /1382 كل مصوبه

152 - توزيع اعتبار رديف ۵۰۳۶۳۰ (اصلاح و تكميل راه و راه آهن و پايانه هاي مرزي) بين وزارتين راه و ترابري و نيرو - 2 /6 /1382
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 28060 /ت 29221هـ
2 /6 /1382 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

153 - تصويبنامه راجع به تعيين فهرست كالاهاي توليدي به عنوان محصول نهايي براي سال 1383 - 12 /11 /1382
هيأت وزيران - 60320 /ت 30064هـ
18 /11 /1382 رديف 82 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

154 - كاهش اعتبار طرح مطالعه و احداث محور راه آهن دو خطه نظاميه ـ ميان دشت و افزودن اين مبلغ به طرح احداث شادآباد ـ آپرين ـ بهرام - 27 /12 /1382
نماينده ويژه رييس جمهور - 69460 /ت 30323ن
27 /12 /1382 كل مصوبه

155 - آيين نامه اجرايي جزء (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور - 16 /1 /1383
هيأت وزيران - 2853 /ت 30455هـ
29 /1 /1383 بند 5 ماده 2، تبصره 2 ماده 8 و ماده 9 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

156 - تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جا به جايي اعتبارات سال ۱۳۸۳ و توزيع و ابلاغ اعتبارات - 16 /2 /1383
هيأت وزيران - 4667 /ت 30442هـ
4 /3 /1383 رديف 49 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

157 - تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جاده هاي كل كشور مربوط به سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ - 27 /10 /1383
هيأت وزيران - 65323 /ت 32116هـ
11 /11 /1383 رديف 105 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

158 - تصويبنامه راجع به تعيين فهرست كالاهاي توليدي به عنوان محصول نهايي براي سال 1384 - 14 /11 /1383
هيأت وزيران - 65337 /ت 32258هـ
25 /11 /1383 رديف 82 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

159 - كاهش مبالغي از اعتبارات طرح ‏هاي مصوب سال ۱۳۸۳ ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان و اختصاص آن به چند طرح ديگر - 12 /12 /1383
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 75953 /ت 32574ن
24 /12 /1383 رديف 1 جدول شماره 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

160 - تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي حميد رضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت انجام جابه جايي اعتبارات سال ۱۳۸۴ و توزيع و ابلاغ اعتبارات بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط - 28 /1 /1384
هيأت وزيران - 3084 /ت 32798هـ
3 /2 /1384 رديف هاي 30 و 48 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

161 - آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور - 4 /3 /1384
هيأت وزيران - 21104 /ت 33005هـ
11 /4 /1384 تبصره ماده 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

162 - اسناد ملي توسعه استان هاي كشور در برنامه چهارم توسعه - 5 /4 /1384
هيأت وزيران - 25798 /ت 33111هـ
9 /5 /1384 كل مصوبه

163 - آيين نامه اجرايي ماده (128) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - 8 /4 /1384
هيأت وزيران - 27875 /ت 33404هـ
8 /5 /1384 كل مصوبه

164 - اتخاذ تصميماتي در خصوص طرح‏ هاي اجرايي و احداث راه، راه آهن و رفع نقاط حادثه خيز جاده اي در استان بوشهر - 13 /11 /1384
هيأت وزيران - 34512 /76402
23 /11 /1384 كل مصوبه

165 - تعيين فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال ۱۳۸۵ - 26 /11 /1384
هيأت وزيران - 88828 /ت 34472هـ
27 /12 /1384 رديف 82 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

166 - آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه 1385 كل كشور - 16 /1 /1385
هيأت وزيران - 10084 /ت 34852هـ
6 /2 /1385 ماده 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

167 - آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور - 16 /1 /1385
هيأت وزيران - 8348 /ت 34774هـ
26 /2 /1385 ماده 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

168 - تعيين آقاي فرهاد رهبر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جا به جايي اعتبارات سال 1385 و توزيع و ابلاغ اعتبارات رديف هاي متفرقه قانون بودجه سال مذكور بين دستگاه هاي اجرايي - 7 /2 /1385
هيأت وزيران - 23167 /ت 34874هـ
7 /3 /1385 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

169 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي مطالعه، احداث و تجهيز راه، راه آهن و فرودگاه در استان مركزي - 28 /2 /1385
هيأت وزيران - 22615 /35130
6 /3 /1385 بند الف جزء 5، 6، كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

170 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي جاده اي - فرودگاهي و راه آهن در استان اردبيل - 26 /5 /1385
هيأت وزيران - 63215 /35702
1 /6 /1385 بند ج كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

171 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن در استان آذربايجان غربي - 11 /6 /1385
هيأت وزيران - 69599 /35780
14 /6 /1385 بند 6 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

172 - تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال به منظور تسريع در اجراي پروژه بهسازي مسير محور شهريار به چيتگر و يك دستگاه پل روگذر راه آهن به اداره كل راه و ترابري استان تهران - 26 /7 /1385
هيأت وزيران - 92094 /ت 36022هـ
6 /8 /1385 كل مصوبه

173 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي جاده اي و راه آهن در استان تهران - 14 /8 /1385
هيأت وزيران - 1022057 /36022
23 /8 /1385 جزء الف بند 1
جزء الف بند 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است

174 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اقداماتي در خصوص راه آهن غرب كشور، فرودگاه كرمانشاه و اجراي راه ها در استان كرمانشاه - 30 /9 /1385
هيأت وزيران - 36422 /129807
11 /10 /1385 بند الف كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

175 - آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور - 5 /2 /1386
هيأت وزيران - 31031 /ت 37143هـ
31 /2 /1386 ماده 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

176 - تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابه جايي اعتبارات سال ۱۳۸۶ - 16 /2 /1386
هيأت وزيران - 13655 /ت 37240هـ
19 /2 /1386 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

177 - جابه جايي اعتبارات مربوط به رديف هاي متفرقه بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور - 25 /6 /1386
نماينده ويژه رييس جمهور - 91455 /ت 38177ن
25 /6 /1386 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

178 - اختصاص مبلغ سي و پنج ميليارد ريال با عنوان بهسازي و نوسازي ايستگاه هاي راه آهن و هواشناسي - 4 /9 /1386
نماينده ويژه رييس جمهور - 141698 /ت 38619ن
4 /9 /1386 كل مصوبه

179 - اختصاص مبلغ يكصد ميليارد ريال براي اجراي طرح مطالعه و اجراي قطار حومه اي تهران – پيشوا – گرمسار - 27 /9 /1386
نماينده ويژه رييس جمهور - 156967 /ت 37213ن
27 /9 /1386 كل مصوبه

180 - موظف نمودن وزارت راه و ترابري به اجراي طرح هاي راه و راه آهن و فرودگاه در استان يزد - 1 /12 /1386
هيأت وزيران - 42038 /235416
14 /12 /1386 بند 9 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

181 - ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور - 26 /12 /1386
هيأت وزيران - 211947 /ت 39365هـ
28 /12 /1386 رديف هاي 6 و 9 جداول پيوست شماره 2 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

182 - تصويبنامه در مورد تعيين فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال 1387 - 27 /12 /86
هيأت وزيران - 799 /ت 39388هـ
5 /1 /1387 رديف 81 فهرست كالاهاي توليدي موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي براي سال ۱۳۸۷ و رديف 18 - 101 فهرست كالاهاي توليدي موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

183 - تعيين آقاي امير منصور برقعي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي - 11 /2 /1387
هيأت وزيران - 38804 /ت 39658هـ
13 /3 /1387 رديف 35 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

184 - توزيع اعتبار جزء (31) رديف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 كل كشور - 30 /4 /1387
نماينده ويژه رييس جمهور - 65394 /ت 40331ن
30 /4 /1387 بند 1 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

185 - توزيع اعتبارات جزء (۱۲) رديف متفرقه (۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور - 4 /9 /1387
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 156377 /ت 41189ن
4 /9 /1387 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

186 - موظف نمودن وزارت كشور به اجراي طرح هاي بهبود شهري در استان قم - 15 /11 /1387
نمايندگان ويژه رييس جمهور - 212325 /ت 41819ن
15 /11 /1387 بند 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

187 - اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - - 24 /3 /1388
وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست - 104522 /ت 40440ك
24 /5 /1388 بند 16 از --پيوست 1 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

189 - تعيين و توزيع اعتبارات مندرج در بندهاي (115) و (120) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به دستگاه هاي ذي ربط - 1 /8 /1390
هيأت وزيران - 159534 /ت 47375هـ
10 /8 /1390 جداول --پيوست هاي 1، 2، 3 و 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

200 - جايگزيني جداول شماره (3) و (4) به جاي جداول شماره (3) و (4) و توزيع اعتبارات موضوع بند (2) تصويبنامه تعيين و توزيع اعتبارات مندرج در بندهاي (115) و (120) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به دستگاه هاي ذي ربط - 28 /10 /1390
هيأت وزيران - 237755 /ت 47375هـ
2 /12 /1390 جداول پيوست 3 و 4 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

201 - قابل هزينه بودن بخشي از اعتبارات دستگاه هاي اجرايي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات كشور - 7 /12 /1390
هيأت وزيران - 252785 /ت 47865هـ
23 /12 /1390 كل مصوبه

202 - كسر مبلغ سي و سه هزار و يكصد و هفده ميليارد و چهارصد و سي و نه ميليون ريال از اعتبارات مصوب دستگاه هاي اجرايي ملي، استاني، رديف هاي متفرقه و تملك دارايي هاي مالي - 10 /10 /1391
هيأت وزيران - 204438 /ت 48473هـ
18 /10 /1391 رديف هاي 783، 879، 1038، 1076 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

203 - تعيين بودجه سال 1392 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو - 5 /3 /1392
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 52572 /ت 49051ك
5 /3 /1392 جداول مربوط به قسمت ارس و اروند و انزلي كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

204 - تعيين تعرفه هاي هزينه خدمات سال (1393) سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي - 5/4 /1393
وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي - 90457 /ت 50917ك
8 /8 /1393 جدول نرخ تعرفه خدمات در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي براي سال 1393 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

205 - اتخاذ تصميماتي در خصوص منابع حاصل از افزايش قيمت هاي موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 1393 و واريز آن پس از وصول به خزانه - 23 /6 /1393
هيأت وزيران - 78676 /ت 51058هـ
12 /7 /1393 رديف 6 بند 3 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

206 - تعيين مصاديق مصرف اعتبارات موضوع ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور - 17 /10 /1393
هيأت وزيران - 125173 /ت 51122هـ
22 /10 /1393 جزء 1 بند هـ پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

207 - آيين نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 كل كشور - 3 /3 /1394
هيأت وزيران - 29433 /ت 51902هـ
10 /3 /1394 رديف 6 جدول پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

208 - تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1395 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال 1394 سازمان هاي مناطق ياد شده - 27 /5 /1395
هيأت وزيران - 67313 /ت 53218هـ
6 /6 /1395 جدول 5 و 6 پيوست كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

209 - آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 95 كشور - 28 /6 /1395
هيأت وزيران - 78856 /ت 53377هـ
3 /7 /1395 رديف 4 جدول كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.

210 - مجاز بودن وزارت راه و شهرسازي نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در مورد ارتباط بين المللي راه آهن - 8 /6 /1396
هيأت وزيران - 70937 /ت 54603هـ
11 /6 /1396 كل مصوبه

211 - اجازه مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بين دولت هاي ساحلي درياي خزر در زمينه حمل و نقل به وزارت راه و شهرسازي - 7 /6 /1397
هيأت وزيران - 75243 /ت 55672هـ
10 /6 /1397 كل مصوبه

212 - آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور - 16 /4 /1398
هيأت وزيران - 46509 /ت 56697هـ
19 /4 /1398 ماده 5 كل مصوبه نيز به دليل انقضاي زمان اجرا نامعتبر است.