تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان مرند استان آذربايجان شرقي

مصوب 1399/10/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان مرند استان آذربايجان
مصوب 1399,10,10

هيأت وزيران در جلسه 10 /10 /1399 به پيشنهاد 162260 مورخ 18 /8 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:

الف – در بخش مركزي شهرستان مرند استان آذربايجان شرقي، دهستان يالقوزآغاج از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از جمله يالقوزآغاج، ايلات يالقوزآغاج، ديزج حسين بيك و درويش محمد ايجاد مي شود.

ب – روستاي ياقوزآغاج به عنوان مركز دهستان يالقوزآغاج تعيين مي شود.

پ – مركز دهستان كشكسراي بخش مركزي شهرستان مرند به روستاي زنجيره تغيير مي يابد.

ت – در شهرستان مرند، بخش كشكسراي از تركيب دهستان هاي يالقوزآغاج و كشكسراي و شهر كشكسراي ايجاد مي شود.

ث – شهر كشكسراي به عنوان مركز بخش كشكسراي تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نقشه