موافقت با مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مكزيك با هواپيماي اختصاصي

مصوب 1401/06/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

موافقت با مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مكزيك با هواپيماي اختصاصي
مصوب 1401,06,23

هيئت وزيران در جلسه ۲۳ /۶ /۱۴۰۱ به پيشنهاد شماره ۲۰۰۷۶۴ مورخ ۲۰ /۶ /۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (۳۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰ – تصويب كرد:

مسافرت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به كشور مكزيك با استفاده از هواپيماي اختصاصي مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور