تصويبنامه درخصوص محاز بودن ارجاع اختلاف بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با شركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو جهت طراحي پايه واحد به داوري

مصوب 1401/05/22 وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه درخصوص محاز بودن ارجاع اختلاف بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با شركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو جهت طراحي پايه واحد به داوري
مصوب 1401,05,22

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 22/ 5/ 1401 به پيشنهاد شماره 34200/ 60 مورخ 28/ 1/ 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت جزء (ب) بند (۱) تصويب نامه شماره 158816/ ت38857هـ مورخ 1/ 10/ 1386 تصويب كردند:

ارجاع اختلاف بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با شركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو، ناشي از قرارداد شماره 9310/ 90 مورخ 23/ 3/ 1390 براي طراحي پايه واحد (جي.تي.ال) با ظرفيت ده هزار بشكه در روزه به داوري مجاز است.

اين تصويب نامه در تاريخ 28/ 6/ 1401 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور