تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (142) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1399/02/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (142) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1399,02,14

هيأت وزيران در جلسه 14 /2 /1399 به پيشنهاد شماره 281912 مورخ 18 /12 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (142) آيين‌ نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب‌ نامه شماره 262758 /ت47775هـ مورخ 29 /12 /1391 اضافه مي ‌شود:
تبصره 3 - گمرك مي ‌تواند براي آن دسته از سرمايه‌ گذاران خارجي كه مجوز موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي - مصوب 1380- را دريافت نموده‌ اند، پس از شروع عمليات اجرايي طرح و ورود تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به كشور با تأييد سازمان سرمايه ‌گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران، به ازاي هر (300) هزار دلار سرمايه ‌گذاري خارجي يا معادل آن به ارزهاي ديگر كه جذب و وارد شده باشد، يك دستگاه و حداكثر تا سقف سه دستگاه خودروي سواري نو مورد نياز را بدون ارايه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشريفات گمركي و اخذ تضامين لازم در اجراي بند (ح) ماده (1) قانون امور گمركي به مدت يك سال و قابل تمديد (با تأييد سازمان مذكور) تا پنج سال و با رعايت استانداردهاي مربوط، ورود موقت نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري