رأي شماره 2983 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ بندهاي 10-5 و 10-1-8 ماده 10 در سالهاي 1397 و 1398 و ماده 17 دستورالعمل تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي آذربايجان شرقي در سالهاي 1397 و 1398

مصوب 1398/10/24تطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

مرحله تصویب


مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه: 1261
چهارشنبه،14 اسفند 1398
سال هفتاد و شش شماره 21840
رأي شماره 2983 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ بندهاي 10ـ 5 و 10ـ1ـ 8 ماده 10 در سالهاي 1397 و 1398 و ماده17 دستورالعمل تعرفه‌عوارض محلي شوراي اسلامي آذربايجان‌شرقي در سالهاي1397 و 1398
شماره9802704 - 1398/11/16
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112983 مورخ 1398/10/24 با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ بندهاي 10ـ 5 و 10ـ1ـ 8 ماده 10 در سالهاي 1397 و 1398 و ماده 17 دستورالعمل تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي آذربايجان شرقي در سالهاي 1397 و 1398» جهت درج در روزنامه رسمي به‌پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1398/10/24 شماره دادنامه: 2983 شماره پرونده : 9802704
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رحيم امين شرعي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ بندهاي 10ـ 5 و 10ـ 1ـ 8 ماده 10 در سالهاي 1397 و 1398 و ماده 17 دستورالعمل تعرفه عوارض محلي شهرداري آذربايجان شرقي در سالهاي 1397 و 1398
گردش كار : 1ـ شوراي اسلامي شهر تبريز طي مصوباتي در سالهاي 1397 و 1398 در خصوص تعيين عوارض براي حذف يا كسري پاركينگ مبادرت به وضع عوارض محلي و بهاي خدمات نموده است.
2ـ به موجب دادخواستي ابطال مصوبات مذكور در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در سال 1392 و به جهت مغايرت با مفاد آراء هيأت عمومي درخواست شده است.
3ـ رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته را در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ارجاع كرد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/12/24 با معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب ديـوان و با حضور نماينده معرفي شده تشكيل شد و پـس از بحث و بـررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه در ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است و با عنايت به اين كه به موجب آراء شماره 770 ـ 1391/10/18 و 97 الي 100 ـ 1392/2/16 و 116ـ 1392/2/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي در وضع عوارض كسر يا حذف پاركينگ ابطال شده است، بنابراين با لحاظ وجود آراء پيش گفته هيأت عمومي و با عنايت به اين كه قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي سال 1358 تعيين تكليف كرده است، در نتيجه بندهاي 10ـ 5 و 10ـ 1ـ 8 ماده 10 در سالهاي 1397 و 1398 و ماده 17 دستورالعمل تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر تبريز در سالهاي 1397 و 1398 مبني بر تعيين عوارض براي حذف يا كسر پاركينگ بـرخلاف قانون و آراء ياد شده هيأت عمومي صادر شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0