اهداء معادل 50% از مبلغ عوارض ارزش افزوده بر تراكم جهت صدور پروانه ساختماني مسكوني به موسسه خيريه الزهرا (سلام اله عليها) در خيابان كاشاني، خيابان صاحب روضات

مصوب 1398/10/22 شوراي اسلامي شهر اصفهانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اهداء معادل 50% از مبلغ عوارض ارزش افزوده بر تراكم جهت صدور پروانه ساختماني مسكوني به موسسه خيريه الزهرا (سلام اله عليها) در خيابان كاشاني، خيابان صاحب روضات
مصوب 1398,10,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)به استناد ماده 90 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب مردادماه سال 96 مصوبات كليه شوراهاي موضوع قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد.

لايحـه شمـاره ۷۴۱۴ /۹۸ /س مورخ ۲۶ /۹ /۹۸ حاكـي از پيشنهـاد اهداء معادل ۵۰% از مبلغ ۷۷۸ /۶۵۶ /۰۵۹ /۱ ريال عوارض ارزش افزوده بر تراكم جهت صدور پروانه ساختماني مسكوني به موسسه خيريه الزهرا (سلام اله عليها) در خيابان كاشاني، خيابان صاحب روضات، در جلسات كميسيونهاي امور اجتماعي و محيط زيست و فرهنگي و ورزشي، منتهي به جلسه علني مورخ ۲۲ /۱۰ /۹۸ مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداري به تصويب رسيد.
مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني
رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0