الحاق تبصره به ماده (77) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1398/10/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

الحاق تبصره به ماده (77) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1398,10,04

هيأت وزيران در جلسه 4 /10 /1398 به پيشنهاد شماره 98344 /و مورخ 26 /4 /1398 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره به ماده (77) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758 /ت47775هـ مورخ 29 /12 /1391 الحاق مي شود:
تبصره – براي ورود موقت تجهيزات آزمايشگاهي و همچنين تجهيزات با فناوري بالا حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مدت مندرج در اين ماده دو سال خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري