آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

مصوب 1398/03/05 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

هيأت وزيران در جلسه 5 / 3 / 1398 به پيشنهاد شماره 1258231 مورخ 17 / 4 / 1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (الف) ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395- آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
مصوب 1398,03,05

*)

با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.
*)اين تصويبنامه به موجب بند 277 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.
*)با توجه به نظر شماره 55078/هـ ب مورخ 1397/07/04 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.
*)بند (پ) ماده 4، مواد 10 و 11 به موجب بند 104 پيوست 2 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان مصوب 7 /6 /1400 معتبر اعلام مي شود.
*)به موجب بند (315) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند ض ماده 6، جزء 8 بند ب ماده 7 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.
*)جزء 15 از بند الف ماده 7 اين تصويب نامه به موجب بند (65) پيوست (2) ‌[تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي]، معتبر اعلام شده است.
*)ماده 7 و جزء 6 بند (ب) آن، ماده 9 و جزء 7 بند (ب) آن، به موجب بند (174) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395-.
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
پ- سازمان استان: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (سازمان برنامه و بودجه استان.)
ت- شورا: شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.
ث- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.
ج- كارگروه‌: كارگروه‌ هاي تخصصي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

ماده 2- تركيب اعضاي شورا بر اساس بند (الف) ماده (31) قانون و وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:
الف- وظايف و اختيارات مندرج در بند (ب) ماده (31) قانون.
ب- بررسي و تصويب توزيع اعتبارات هزينه اي استان به تفكيك دستگاه برنامه، با پيشنهاد دبير شورا بر اساس قوانين، مقررات و اسناد بالادستي.
پ- بررسي و تصويب سياست ها و اولويت هاي تعيين پروژه هاي اعتبارات تملك‌ دارايي هاي‌ سرمايه اي استان با پيشنهاد دبير شورا.
ت- ساير وظايف محول شده از طرف هيأت وزيران در چهارچوب قوانين و مقررات و اسناد بالادستي.

ماده 3- دبيرخانه شورا در سازمان استان مستقر است و وظايف آن به ‌شرح زير است:
الف- تهيه دستور كار و برنامه زمان بندي تشكيل جلسات شورا، مطابق تبصره (5) بند (الف) ماده (31) قانون با هماهنگي رييس شورا.
ب- ارسال تصميمات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه براي اعضا و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط استان.
پ- ارايه گزارش هاي ارزيابي مستمر، پيگيري مصوبات شورا، تهيه گزارش هاي فصلي و سالانه از عملكرد شورا و كارگروه‌ ها و ارسال آن به استاندار و اعضاي شورا.
ت- بررسي پيشنهاد‌‌هاي كارگروه ها و كميته برنامه ريزي شهرستان‌‌ ها و آماده سازي آنها براي طرح و تصويب در شورا.
ث- پيگيري تهيه و هماهنگي برنامه هاي يكساله كارگروه ها.
ج- ساير موارد ابلاغي از سوي شورا در چهارچوب قوانين و مقررات و اسناد بالادستي.

تبصره - مسئوليت هماهنگي، نظارت و پيگيري انجام وظايف و ارزيابي عملكرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده 4- به ‌منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، كارگروه هاي تخصصي به شرح زير تشكيل مي شود:
الف- كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري.
ب- كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست.
پ- كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده.
ت- كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري.

*)بند (پ) ماده 4، مواد 10 و 11 به موجب بند 104 پيوست 2 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان مصوب 7 /6 /1400 معتبر اعلام مي شود.

تبصره 1- كارگروه ‌ها مي توانند با تصويب شورا، به تناسب موضوع گروه كاري ايجاد كنند.

تبصره 2- كليه تصميمات كارگروه ها جنبه پيشنهادي دارد و پس از طرح و تصويب در شورا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، لازم الاجرا است.

تبصره 3- با ابلاغ اين آيين نامه، ايجاد و برگزاري هرگونه كارگروه، ستاد، كميته، كميسيون، شورا و عناوين مشابه در موضوعات و وظايف شورا و كارگروه هاي ذيل آن توسط مقامات و دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني به جز موارد مصرح در قوانين در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود.

ماده 5- شرايط و نحوه تشكيل جلسات كارگروه ها به ‌شرح زير است:
الف- اعضاي كارگروه‌‌ بايد شخصاً در جلسات كارگروه ها حضور يابند. در صورت غيبت موجه اعضاي ثابت كارگروه ها در جلسه، نماينده تام الاختيار با هماهنگي رييس كارگروه و معرفي كتبي در جلسه بدون حق رأي حضور مي يابد.
ب- كارگروه ها موظفند دو سازمان مردم نهاد مرتبط استاني را به عنوان عضو ناظر و دو نفر از افراد حقيقي (كه حداقل يكي از آنها از بانوان باشد) را به عنوان صاحب نظر به پيشنهاد دبير و تأييد كارگروه، به طور ساليانه انتخاب و به جلسات كارگروه دعوت كنند.
پ- دبير كارگروه موظف است علاوه بر اعضاي ثابت، از اعضاي متغير كارگروه بر حسب موضوع دستور كار و به تشخيص رييس كارگروه دعوت به عمل آورد. اعضاي متغير در جلسه داراي حق رأي هستند.
ت- در ساير موارد، شيوه عمل كارگروه ها طبق روش هاي مصوب شورا خواهد بود.

ماده 6- وظايف كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري به شرح زير است:
الف- ارايه برنامه هايي براي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي.
ب- پيگيري اجراي برنامه هاي مرتبط با امور اقتصادي و بخش هاي صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي، گردشگري و خدمات در چهارچوب برنامه هاي توسعه.
پ- ارايه پيشنهاد براي اجراي سياست ها و برنامه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
ت- ارايه برنامه هاي حمايت از جريان هاي اقتصادي و رشد اقتصادي پايدار در سطح استان.
ث- ارايه پيشنهادها و راهكارهايي براي بهبود فضاي كسب و كار در سطح استان.
ج- ارايه شيوه هاي افزايش توليد ناخالص داخلي استان.
چ- ارايه برنامه هايي براي ترغيب و ترويج روش ها و الگو‌‌‌هاي توليد و مصرف پايدار در سطح استان.
ح- ارايه برنامه هايي براي ارتقاي معيشت و ظرفيت سازي اقتصادي خانوارهاي استان.
خ- بررسي و ارايه پيشنهاد براي افزايش مشاركت هاي مردمي در فعاليت هاي اقتصادي.
د- پيگيري توسعه صادرات كالا و خدمات بخش هاي مختلف صنعتي، توليدي، معدني، كشاورزي و خدماتي.
ذ- بررسي علل ركود يا توقف واحد‌‌‌‌هاي توليدي و صنعتي و ارايه راهكارهايي براي حل مشكل.
ر- بررسي، پيگيري و هماهنگي امور اصناف و تنظيم بازار كالا و خدمات در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ز- بررسي راهكارهاي حمايت از ايجاد و توسعه تجارت الكترونيك.
ژ- پيگيري تهيه و اجراي الگوي كشت مناسب بر اساس آمايش سرزمين و عدم حمايت از توليد محصولات كشاورزي خارج از الگوي كشت.
س- پيگيري مصرف بهينه آب در بخش هاي اقتصادي.
ش- بررسي روند خريد محصولات بخش كشاورزي و توسعه پوشش بيمه محصولات كشاورزي و دامي در چهارچوب قوانين و مقررات حمايتي.
ص- ارايه راهكارهايي براي توسعه صنايع دستي، صنايع تكميلي و تبديلي كشاورزي و تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و عشايري.
ض- ارايه ساز و كارهايي براي بهره گيري بيشتر از ظرفيت هاي قانوني و اجرايي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي.
ط- ارايه برنامه هايي براي توسعه صدور خدمات فني و مهندسي استان.
ظ- تسهيل فرايند تأمين، تجهيز و جذب منابع مالي و درآمدي مورد نياز استان.
ع- تسهيل اجراي تصميمات شورا ‌‌هاي عالي ذي ربط از جمله شوراي عالي اشتغال و شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‏اي و مهارتي.
غ- ارايه برنامه هايي براي حمايت از سرمايه گذاري در كارآغازيان (استارت آپ ها)، كسب و كار‌‌‌هاي نوپا و دانش بنيان و توسعه كسب و كارهاي جديد و كارآفريني با همكاري كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست و كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري.
ف- بسترسازي ايجاد و توسعه برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت اشتغال به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، روستايي و مرزي در چهارچوب برنامه هاي توسعه و اهداف توسعه پايدار.
ق- ارايه ساز و كارهايي براي همسو كردن سرمايه گذاري ها و اقدامات توسعه اي نظام بانكي و بخش هاي غيردولتي بر اساس اولويت هاي اسناد توسعه اي استان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ك- پيگيري و ارايه پيشنهاد در خصوص جذب سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي با توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي به ويژه در مناطق روستايي و مرزي.
گ- بررسي و ارايه پيشنهاد به شورا براي رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگي سازمان هاي مرتبط از جمله بانك ها، اداره كل تأمين اجتماعي و اداره كل امور مالياتي.
ل- بررسي وضعيت و نظارت بر بازار كار استان و ايجاد بانك اطلاعاتي متقاضيان كار و استفاده از آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي در چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي در سطح استان و ارايه راه حل براي كاهش بيكاري.
م- ارايه برنامه هاي پيشنهادي براي حمايت از رسته فعاليت هاي اولويت دار با رعايت تصميمات شوراي عالي اشتغال و اسناد آمايش سرزمين.
ن- بررسي و پيشنهاد نيازهاي آموزشي مهارتي و فني و حرفه اي بخش دولتي و مراكز غيردولتي متناسب با نيازهاي بازار كار.

*)به موجب بند (315) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند ض ماده 6، جزء 8 بند ب ماده 7 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

ماده 7- اعضاي كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري عبارتند از:

*)ماده 7 و جزء 6 بند (ب) آن، ماده 9 و جزء 7 بند (ب) آن، به موجب بند (174) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.

الف - اعضاي ثابت:
1- استاندار (رييس)
2- رييس سازمان استان (دبير)
3- معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري
4- مديركل امور اقتصادي و دارايي استان
5- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
6- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان
7- مديركل امور مالياتي استان
8- مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
9- مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان
10- مديركل آموزش و پرورش استان
11- مديركل امور بانوان و خانواده استانداري
12- رييس سازمان جهاد كشاورزي استان
13- دبير شوراي هماهنگي بانك هاي استان
14- رييس اتاق تعاون استان
15- رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان
16- رييس اتاق اصناف استان
17- رييس شوراي اسلامي استان
18- يكي از رؤساي دانشگاه هاي دولتي مركز استان به انتخاب رييس شورا
19- ناظر يا مديركل گمرك استان
20- مديركل بهزيستي استان
21- مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان
22- رييس سازمان بسيج سازندگي استان
23- رييس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان.

*)جزء 15 از بند الف ماده 7 اين تصويب نامه به موجب بند (65) پيوست (2) ‌[تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي]، معتبر اعلام شده است.

ب - اعضاي متغير:
1- مديركل اطلاعات استان
2- مديركل راه و شهرسازي استان
3- مديركل استاندارد استان
4- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد
5- رييس پارك علم و فناوري استان
6- مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان
7- مديرعامل شركت سهامي آب منطقه اي استان
8- مديرعامل سازمان منطقه آزاد‏ تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي (در صورت وجود)
9- مديركل شيلات استان (براي استان هاي ساحلي)
10- مديركل بنادر و دريانوردي استان (در صورت وجود)
11- رؤساي بانك هاي استان حسب مورد.

*)به موجب بند (315) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند ض ماده 6، جزء 8 بند ب ماده 7 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.
*)ماده 7 و جزء 6 بند (ب) آن، ماده 9 و جزء 7 بند (ب) آن، به موجب بند (174) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.

ماده 8- وظايف كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست به شرح زير است:
الف- بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص طرح هاي توسعه عمران منطقه اي، ناحيه اي، روستايي و شهري، طرح هاي مجموعه هاي شهري، طرح هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافت هاي قديمي‌ و فرسوده، تبديل روستا به شهر، طرح هاي ساماندهي عشاير و ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي با رعايت ملاحظات آمايش سرزمين، اسناد توسعه استان و الزامات پدافند غيرعامل به مراجع قانوني ذي ربط.
ب- تسهيل اجراي تصميمات شوراهاي عالي ذي ربط از جمله شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
پ- بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص برنامه هاي توسعه استان در حوزه هاي زيربنايي.
ت- بررسي و ارايه ساز و كارهاي لازم براي انجام وظايف مرتبط با اجراي آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهر‌‌‌ها و محدوده روستاها.
ث- بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت هاي مردم و سازمان هاي مردم نهاد در راستاي توسعه زيرساختي شهر‌‌‌‌ها، روستا‌‌‌‌ها و مناطق عشايري استان.
ج- ارايه پيشنهادهايي براي ارتقاي زيرساخت هاي مقاوم و پيگيري تحقق روستاها و شهر‌‌‌‌هاي پايدار و تاب آور.
چ- پيگيري ارتقاي دسترسي به آب سالم و سامانه جمع آوري و تصفيه فاضلاب در سطح استان و بررسي و ارايه ساز و كارهاي نحوه بهره برداري و حفاظت از منابع پايه به ويژه آب در بخش هاي اقتصادي.
ح- بررسي مسايل و مشكلات روستاييان و عشاير و ارايه پيشنهادهايي براي راهبري توسعه روستايي و ساماندهي عشاير.
خ- بررسي و پيشنهاد برنامه هاي توانمندسازي دهياران و بهره گيري از ظرفيت آنها در پيشبرد امور توسعه روستاها.
د- بررسي و پيگيري طرح هاي مديريت بحران و حوادث طبيعي.
ذ- ارايه راهكارهايي براي توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي (از قبيل بين شهري، شهري، روستايي، ريلي و هوايي) و ارتقاي وضعيت ايمني راه ها.
ر- بررسي برنامه هاي بهينه سازي مصرف انرژي و ارايه ساز و كارهايي براي توسعه ظرفيت هاي ايجاد انرژي هاي نو و تجديدپذير.
ز- بهره برداري از ظرفيت شوراي فني استان در پيشبرد امور مرتبط.
ژ- پيگيري انتقال صنايع آلاينده و مزاحم به خارج از شهر‌‌‌‌ها و سكونت گاه ها.
س- بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص برنامه هاي توسعه كمي و كيفي مسكن و زيرساخت هاي مناطق شهري و روستايي و عشاير.
ش- بررسي و پيشنهاد در خصوص برنامه آمايش و سند چشم انداز استان.
ص- بررسي برنامه هاي توسعه ميان مدت استاني، شهرستاني، طرح هاي توسعه ناحيه اي و طرح هاي منظومه روستايي از منظر ملاحظات آمايشي، محيط زيستي و اهداف توسعه پايدار و نظارت بر چگونگي اجراي آنها.
ض- تسهيل اجراي برنامه ها و سياست هاي اجرايي شوراي عالي آمار و شوراي عالي آمايش سرزمين.
ط- بررسي و ايجاد هماهنگي آمار‌‌‌هاي ثبتي دستگاه هاي اجرايي استان.
ظ- بررسي و پيشنهاد شاخص ها و اولويت هاي آماري مورد نياز برنامه هاي توسعه استان.
ع- بررسي و ارايه تدابير لازم براي تهيه نقشه هاي اصلي سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و داده هاي مكاني استان و به روز‌رساني آن.
غ- پيشنهاد سياست ها و راهكارهاي لازم براي كاهش نابرابري و توسعه متعادل استان و پايش تحقق آنها.
ف- بررسي مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حريم شهر‌‌‌‌ها و روستاها در چهارچوب سند آمايش سرزمين.
ق- بررسي و نظارت بر حفاظت از محيط ‌زيست و منابع طبيعي و پيشنهاد راهكارهايي براي اجراي برنامه مديريت سبز در سطح استان.
ك- بررسي برنامه هاي مورد نياز براي ايجاد تعادل در نظام سكونت گاهي و استقرار جمعيت و فعاليت در استان در پيوند با اسناد فرادست.
گ- بررسي و ارايه راهكارهاي توانمندسازي و ظرفيت سازي نهادي و انساني براي تحقق اهداف توسعه پايدار.
ل- بررسي و پيگيري تحقق اهداف و ارتقاي شاخص هاي توسعه پايدار در پهنه استان بر اساس ديدگاه هاي برنامه ريزي منطقه اي.
م- بررسي و تسهيل ارتقاي زيست بوم (اكوسيستم) و حفاظت از تنوع زيستي در پهنه استان.
ن- بررسي و ارايه راهكار‌‌‌‌هاي مقابله با پديده بيابان زايي، گرد و غبار و ريزگردها.
و- بررسي و ارايه راهكارهاي برنامه ريزي يكپارچه سرزميني و ساماندهي فضايي استان.
هـ- راهبري زيرساخت داده‌هاي مكاني (SDI).
ي- پيگيري اجراي طرح هاي آمايشي مصوب استان و بررسي سياست هاي ارتقاي دسترسي به انرژي هاي پاك و مقرون به صرفه در سطح استان.

*)اين تصويبنامه به موجب بند 277 پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) بند ذ ماده 8 معتبر اعلام شده است.

ماده 9- اعضاي كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط ‌زيست عبارتند از:

*)ماده 7 و جزء 6 بند (ب) آن، ماده 9 و جزء 7 بند (ب) آن، به موجب بند (174) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.

الف - اعضاي ثابت:
1- استاندار (رييس)
2- مدير كل راه و شهرسازي استان (دبير)
3- معاون هماهنگي امور عمراني استانداري
4- رييس سازمان استان
5- رييس سازمان جهاد كشاورزي استان
6- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان
7- مديركل حفاظت محيط‌‌ زيست استان
8- مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
9- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
10- مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
11- نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير
12- يكي از شهرداران استان به انتخاب رييس كارگروه
13- مديرعامل شركت گاز استان
14- مديرعامل شركت سهامي آب منطقه اي استان
15- مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان
16- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان
17- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان
18- مديركل پدافند غيرعامل استانداري
19- مديركل هواشناسي استان
20- رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
21- رييس شوراي اسلامي استان.

ب - اعضاي متغير:
1- مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان
2- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان
3- مديركل امور اقتصادي و دارايي استان
4- مديركل ثبت احوال استان
5- مديركل ثبت اسناد و املاك استان
6- مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان
7- مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان
8- مديركل صدا و سيماي مركز استان
9- مديركل امور عشاير استان (در موضوعات مرتبط)
10- مديركل امور روستايي و شوراهاي استان
11- مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان
12- مديركل استاندارد استان
13- مديركل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان
14- مديركل بنادر و دريانوردي استان (استان هاي ساحلي)
15- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد
16- دهيار يكي از روستاهاي استاني به انتخاب رييس كارگروه
17- يكي از رؤساي دانشگاه هاي دولتي مركز استان به انتخاب رييس شورا.

*)ماده 7 و جزء 6 بند (ب) آن، ماده 9 و جزء 7 بند (ب) آن، به موجب بند (174) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران، معتبر اعلام شده است.

ماده 10- وظايف كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده به شرح زير است:
الف- تسهيل اجراي تصميمات شوراهاي عالي از جمله شوراي اجتماعي كشور و شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.
ب- بررسي و ارايه راهكارهاي شناسايي كانون هاي آسيب پذير اجتماعي و كاهش آسيب هاي اجتماعي و آثار ناشي از آن.
پ- بررسي و پيشنهاد براي بازيابي هويت ملي و مذهبي و ارتقاي خودباوري در نسل جوان.
ت- بررسي و ارايه ساز و كارهايي براي تحكيم بنيان و حمايت از نهاد خانواده.
ث- بررسي مسايل و مشكلات و نيازهاي بانوان و جوانان و بهبود شاخص هاي ذي ربط.
ج- بررسي و ارايه راهكارهاي حمايت از غني سازي اوقات فراغت به ويژه براي جوانان و بانوان.
چ- بررسي و نظارت بر حسن انجام پيوست هاي فرهنگي، اجتماعي و سلامت براي طرح هاي بزرگ توسعه اي استان.
ح- بررسي راهكارها و ارايه پيشنهادهاي لازم براي توسعه ورزش همگاني و قهرماني و حل مسايل و مشكلات مربوط به آن.
خ- بررسي و برنامه ريزي حفظ و بهره برداري از بناهاي داراي ارزش فرهنگي- تاريخي و صيانت از ميراث معنوي.
د- بررسي و ارايه راهكارهاي ساماندهي مراكز فرهنگي.
ذ- بررسي و ارايه راهكارهاي ارتقاي سرمايه اجتماعي و مشاركت هاي مردمي.
ر- همكاري با شوراهاي متولي امور فرهنگي و اجتماعي.
ز- هماهنگي براي فراهم نمودن زمينه هاي لازم در كاهش نابرابري هاي جنسيتي در سطح استان.
ژ- بررسي و ارايه راهكارهاي ارتقاي شاخص هاي رفاه و توسعه اجتماعي و فرهنگي استان.
س- برنامه ريزي و ارايه راهكارهاي فقرزدايي و كاهش فقر.
ش- بررسي و ارايه راهكارهاي تشويق و توسعه بيمه هاي اجتماعي در مناطق محروم به ويژه روستايي و عشايري.
ص- بررسي و ارزيابي روند تغييرات شاخص هاي توسعه روستايي.
ض- تسهيل اجراي تصميمات شوراهاي مرتبط از جمله شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي.
ط- بررسي و ارايه راهكارهاي ارتقاي سبك زندگي سالم و سلامت و امنيت غذايي.
ظ- بررسي و ارايه راهكارهاي سلامت جسمي‌ در گروه سني كودكان و نوجوانان به ويژه دختران و راه هاي بهبود آن.
ع- بررسي راه هاي پيشگيري از عفونت و بيماري هاي نوپديد و مهار آنها.
غ- بررسي و پيشنهاد برنامه هايي براي رصد و پايش سلامت جسمي‌ و رواني گروه هاي سني مختلف.
ف- بررسي و ارايه راهكارهاي تأمين نياز‌‌‌هاي بهداشتي و درماني و ارتقاي كيفيت بيمه سلامت استان در ابعاد مختلف و اولويت هاي آن با توجه به نياز‌‌‌‌هاي شهرستان ها و استان.
ق- بررسي و ارايه راهكارهاي الگوي نظارت بر بهداشت محيط، نظافت عمومي و واپايش (كنترل) مواد غذايي و بهداشتي.
ك- پيشنهاد اصلاح طرح گسترش شبكه بهداشت و درمان استان با توجه به تحولات جمعيتي.
گ- بررسي و ارايه راهكارهاي حمايت از بخش غيردولتي و جلب مشاركت در بخش بهداشتي و درماني.
ل- بررسي و ارايه ساز و كار واگذاري امور تصدي گري دستگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي در امور ذي ربط.
م- بررسي و ارايه راهكارهاي حمايت از توسعه گردشگري سلامت.
ن- بررسي و ارايه راهكارهاي حمايت از توسعه توليد و مصرف محصولات سالم.
و- نظارت بر اجراي استاندارد‌‌‌‌هاي غذا و دارو.

*)بند (پ) ماده 4، مواد 10 و 11 به موجب بند 104 پيوست 2 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان مصوب 7 /6 /1400 معتبر اعلام مي شود.

ماده 11- اعضاي كارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده عبارتند از:

*)بند (پ) ماده 4، مواد 10 و 11 به موجب بند 104 پيوست 2 تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان مصوب 7 /6 /1400 معتبر اعلام مي شود.

الف - اعضاي ثابت:
1- استاندار (رييس)
2- مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري (دبير)
3- معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار
4- رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و در صورت تعدد به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
5- رييس سازمان استان
6- مديركل امور بانوان و خانواده استانداري
7- مديركل آموزش و پرورش استان
8- مديركل اطلاعات استان
9- مديركل حفاظت محيط زيست استان
10- مديركل ورزش و جوانان استان
11- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
12- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان
13- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
14- مديركل استاندارد استان
15- مديركل صدا و سيماي مركز استان
16- مديركل بهزيستي استان
17- مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
18- مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان
19- مديركل تبليغات اسلامي استان
20- رييس سازمان جهاد كشاورزي استان
21- مديركل دامپزشكي استان
22- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان
23- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان
24- دادستان مركز استان
25- مديركل بيمه سلامت استان
26- يكي از رؤساي دانشگاه هاي دولتي مركز استان به انتخاب رييس شورا
27- رييس شوراي اسلامي استان
28- فرمانده ناحيه انتظامي استان
29- فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان.

ب - اعضاي متغير:
1- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان
2- مديركل زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان
3- مديركل آموزش فني و حرفه اي استان
4- مديركل تأمين اجتماعي استان
5- مديركل ثبت احوال استان
6- مديركل اوقاف و امور خيريه استان
7- مديرعامل جمعيت هلال احمر استان
8- مدير صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان
9- روستاييان و عشاير استان
10- مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان
11- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد
12- شهردار مركز استان
13- رييس حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي استان
14- مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان
15- مديركل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح استان.

ماده 12- وظايف كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به شرح زير است:
الف- تسهيل اجراي تصميمات شوراهاي عالي مرتبط از جمله شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي.
ب- هماهنگي و ايجاد ارتباط بين دستگاه ها و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي با مراكز توليدي و صنعتي و بهره گيري از توانمندي ها و ظرفيت هاي تخصصي آنها براي توسعه و ارتقاي كيفي توليدات داخلي.
پ- بررسي و ارايه راهكارهاي حمايت از توسعه و ارتقاي مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري و شهرك هاي فناوري و شركت هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي نوپا و دانش بنيان با همكاري كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري.
ت- تمهيد راهكارهايي براي بهره گيري از توانمندي ها و ظرفيت هاي تخصصي سازمان ها به ويژه مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، تشكل ها و انجمن هاي صنفي در جهت رفع نياز‌‌‌‌‌هاي پژوهشي استان و كشور.
ث- تمهيد برنامه هايي براي حمايت از توليد علم و فناوري و عرضه نوآوري در استان.
ج- بررسي و ارايه راهكارهاي تشويق و توسعه استفاده از فناوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
چ- هماهنگي و نظارت بر ايجاد بانك هاي اطلاعاتي طرح هاي پژوهشي استان به منظور ارتقاي هم افزايي،كاهش هزينه ها و جلوگيري از اجراي پژوهش هاي غيرضروري و تكراري.
ح- بررسي و ارايه پيشنهاد اولويت هاي پژوهشي استان و جهت دادن و هدايت اعتبارات تحقيقاتي كليه دستگاه هاي اجرايي به سمت آن.
خ- پيگيري توسعه ارتباط متقابل با مراكز علمي و پژوهشي خارج از كشور.
د- پايش و پيگيري وضعيت كمي و كيفي مراكز آموزش عالي در استان.
ذ- تمهيد برنامه هايي براي حمايت از تجاري سازي ايده ها، نوآوري ها، اكتشافات و اختراعات.
ر- اتخاذ سياست هايي براي انطباق رشته هاي تحصيلي مراكز آموزش عالي متناسب با مزيت هاي منطقه اي و نيازهاي بازار كار استان.
ز- بررسي راه هاي توسعه فضاها و تجهيزات آموزشي و غيرآموزشي.
ژ- بررسي و ارايه راهكارهاي توسعه مشاركت بخش غيردولتي در امور مربوط.
س- بررسي و ارايه پيشنهاد اولويت هاي نظام آموزش فني، حرفه اي و مهارتي استان به تفكيك بخش هاي اقتصادي در تمامي سطوح علمي بر اساس آمايش سرزمين.
ش- بررسي و ارايه پيشنهاد در زمينه توسعه مشاركت بهره برداران و نظام هاي حرفه اي و كليه ذي نفعان آموزش هاي مهارتي در مراحل مختلف.
ص- همكاري در تدوين و زمينه سازي براي استقرار چهارچوب صلاحيت حرفه اي ملي در استان.
ض- پايش و پيگيري پوشش كامل تحصيلي در مقاطع مختلف با تاكيد بر مناطق روستايي و محروم.
ط- پيگيري توسعه آموزش هاي مهارتي و كاربردي.
ظ- تمهيد برنامه هايي براي تجليل از چهره هاي برتر پژوهشي و فناوري.

ماده 13- اعضاي كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري عبارتند از:

الف - اعضاي ثابت:
1- استاندار (رييس)
2- رييس سازمان استان (‌دبير)
3- يكي از رؤساي دانشگاه هاي دولتي مركز استان به انتخاب رييس شورا
4- رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و در صورت تعدد با معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
5- مديركل آموزش و پرورش استان
6- مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان
7- مديركل آموزش فني و حرفه اي استان
8- رييس جهاد دانشگاهي استان
9- مديركل استاندارد استان
10- رييس پارك علم و فناوري استان
11- مديركل صدا و سيماي مركز استان
12- رييس سازمان جهاد كشاورزي استان
13- مديركل امور بانوان و خانواده استانداري.

ب - اعضاي متغير:
1- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
2- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان
3- مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
4- مديركل حفاظت محيط زيست استان
5- مديركل هواشناسي استان
6- رييس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان
7- رييس دانشگاه جامع علمي و كاربردي استان
8- رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد استاني
9- رييس بنياد ملي نخبگان استان
10- رييس خانه صنعت، معدن و تجارت.
11- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد

ماده 14- در اجراي بند (ج) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، كميته برنامه ريزي شهرستان با تركيب و وظايف و اختيارات مندرج در بند ياد شده تشكيل مي شود.

تبصره - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند وظايفي را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به كميته برنامه ريزي شهرستان محول نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0