تصويبنامه در خصوص ارجاع اختلاف هاي دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور

مصوب 1397/10/19 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويبنامه در خصوص ارجاع اختلاف هاي دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور
مصوب 1397,10,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به نظر شماره 99642/هـ.ب مورخ 1397/11/14 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

هيئت وزيران در جلسه 19 / 10 / 1397 به پيشنهاد شماره 565217 مورخ 15 / 10 / 1397 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران به شرح زير براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور با توجه به تعيين شوراي مذكور به عنوان مرجع داوري در قراردادهاي زير مجاز است:

1- شركت پاراوان گستر شمال و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان كرمانشاه در ارتباط با پيمان احداث درمانگاه (كلينيك) تخصصي دانشگاه.

2- شركت مهندسين مشاور شوادان و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني كاشان در ارتباط با قراردادهاي:
الف - طراحي نقشه هاي مرحله اول و دوم و نظارت عالي و كارگاهي درمانگاه (كلينيك) ويژه كاشان.
ب - طراحي نقشه هاي مرحله اول و دوم ساختمان پرديس آران و بيدگل.
پ - طراحي نقشه هاي مرحله اول و دوم و نظارت كارگاهي پروژه مجتمع كلاس هاي آموزشي فرقاني در كاشان.

3- شركت بلندپايه و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان كرمانشاه در ارتباط با پيمان هاي:
الف - انجام عمليات احداث محوطه سازي و منبع دفني آب بيمارستان سوانح سوختگي كرمانشاه.
ب - احداث مركز سوختگي (50) تخت خوابي كرمانشاه.

4- شركت خمش و شركت آب منطقه اي اردبيل در ارتباط با پيمان احداث آبراه (كانال) اصلي، مخزن تنظيمي و ابنيه فني آبراه (كانال) اصلي خدا آفرين.

5- شركت سهند پرهان و شركت آب و فاضلاب استان مركزي در ارتباط با پيمان عمليات ساخت و احداث مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر خمين.

6- شركت ويلاسازان گلستان و شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان در ارتباط با پيمان اجراي كارهاي تكميلي و باقي مانده پايگاه ها (سايت ها) و مخازن زميني و هوايي مجتمع آب رساني شهداي گمنام شهرستان شاهرود.

7- شركت لاديز و شركت آب و فاضلاب استان كردستان در ارتباط با پيمان عمليات اجراي تصفيه خانه فاضلاب مريوان.

8- شركت راپالو و شركت آب و فاضلاب خراسان در ارتباط با پيمان احداث تصفيه خانه فاضلاب نيشابور.

9- شركت تاقديساز و شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران در ارتباط با پيمان احداث هزار (1000) واحد مسكوني در شهرك صدف نيروگاه اتمي بوشهر.

10(منسوخه 27ˏ12ˏ1399)- شركت عمران مكانيك پايدار و اداره كل راه آهن تهران در ارتباط با پيمان عمليات بازسازي سكوي (5) ايستگاه راه آهن تهران.

11- شركت راپالو و اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي در ارتباط با پيمان پروژه راه سازي و آسفالت راه خضري- قائن.

12- شركت مهراز سامان و مديريت منطقه ويژه اقتصادي گرمسار در ارتباط با پيمان طرح انتقال آب از بن كوه به منطقه ويژه اقتصادي گرمسار.

13(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)- شركت گسترش سازه ماد و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور در ارتباط با پيمان تكميل هشت پروژه نيمه تمام استان كردستان.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0