اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1397/09/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1397,09,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 25 /9 /1397 به پيشنهاد شماره 59860 مورخ 6 /4 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758 /ت 47775 هـ مورخ 29 /12 /1391 با اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي شود:

1 - تبصره (1) ماده (190) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1 - اشخاصي كه به نمايندگي يا وكالت از طرف صاحبان كالا در مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي شركت مي‌ نمايند، بايد داراي پروانه وكالت دادگستري يا كارشناس رسمي يا كارگزار گمركي يا نماينده قضايي يا كارمند شخص حقوقي داراي شرايط موضوع تبصره (2) اين ماده باشند.

2 - تبصره (4) ماده (191) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 4 - پروانه كارگزار گمركي پس از ارايه گواهي سازمان امور مالياتي كشور مبني بر نداشتن بدهي مالياتي طبق دستورالعمل گمرك جمهوري اسلامي ايران هر دو سال يك بار تمديد مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري