مصوبه جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (شماره 5) [در خصوص الزام خدمات الكترونيكي به اشخاص با احراز هويت و نشاني مكان اقامت يگانه]

مصوب 1396/01/28 شوراي عالي فناوري اطلاعات
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (شماره 5) [در خصوص الزام خدمات الكترونيكي به اشخاص با احراز هويت و نشاني مكان اقامت يگانه]

شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در يازدهمين جلسه مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ در راستاي معماري كلان توسعه دولت الكترونيكي و به منظور ارائه خدمات الكترونيكي به اشخاص با هويت و مكان مشخص و در راستاي تحقق اهداف و مأموريت هاي مندرج در ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب ششمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور ابلاغي به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳ و همچنين اهداف مندرج در بند الف ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ايران درخصوص ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي، مصوبه الزام ارائه خدمات دولت الكترونيكي به اشخاص با احراز هويت و نشاني مكان اقامت يگانه را به شرح ذيل تصويب نمود. شايان ذكر است اجراي مصوبات مذكور با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب قانون بودجه ساليانه انجام مي گيرد.

۱. مطابق تبصره ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب ۱۷ /۰۲ /۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن، سازمان ثبت احوال كشور تنها مرجع رسمي ايجاد پايگاه اطلاعاتي  اشخاص حقيقي و شرح نشاني اقامت متناطر با آن براي تمامي ايرانيان مي باشد. هر شخص ايراني براي دريافت خدمات دولت الكترونيكي بايد شماره ملي و نشاني مكان اقامت يگانه و كد پستي ده رقمي مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلي معرفي كند.

تبصره ۱ـ در صورت وجود نشاني مكان هاي متفاوت فقط يك نشاني و كد پستي ده رقمـي متعلـق به شخص به عنـوان نشاني مكان اقامت شخص در سيستم اداري پذيرفته مي شود و هر گونه تغيير مطابق با قانون مذكور بايد به سازمان ثبت احوال كشور اعلام شود. 

تبصره ۲ـ ثبت محل اقامت تنها با كد پستي ده رقمي و در صورت وجود نشاني استاندارد مكاني ملي ( GNAF ) [پاورقي]  آن انجام مي گيرد.

[پاورقي]National Address File-GNAF Geocode

۲. پايگاه ملي هويتي سازمان ثبت احوال كشور بايد شامل كد پستي ده رقمي معتبر بوده و كليه اشخاص ايراني مكلفند هرگونه تغيير در نشاني محل اقامت خود را در درگاه برخط سازمان ثبت احوال به صورت رايگان ثبت كنند. سازمان ثبت احوال مكلف است به منظور پيشگيري از عدم اخذ كد پستي ده رقمي و نشاني محل اقامت مغاير، اطلاعات و تغييرات ايجاد شده را باستناد تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ايران، صرفاً از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات به صورت رايگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار دهد.

۳. شركت ملي پست مسوول تعيين نشاني واحد هر مكان، تخصيص كد پستي ده رقمي  و تخصيص نشاني استاندارد مكاني ملي GNAF مي باشد و مكلف است در جهت به روز رساني كد پستي و شرح نشاني اماكن، اقدامات لازم را به عمل آورد. 

۴. كليه ايرانيان موظف اند در صورت هر گونه تغيير نشاني محل زندگي، حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز از طريق سامانه اعلام تغيير نشاني واقع در درگاه سازمان ثبت احوال كشور، تغيير نشاني خود را اعلام نمايند.

تبصره ۱ـ متقاضيان مي توانند تغيير نشاني محل اقامت خود را علاوه بر درگاه فوق، از طريق سامانه هاي الكترونيكي ملي نظير درگاه ملي خدمات دولت هوشمند، كارپوشه ملي ايرانيان و سكوي دولت همراه و يا هر يك از دفاتر پيشخوان رسمي دولت اعم از دفاتر پيشخوان خدمات دولت، دفاتر ثبت اسناد رسمي، دفاتر شركت پست جمهوري اسلامي ايران، دفاتر خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات روستايي، دفاتر كنسولي جمهوري اسلامي ايران در ساير كشورها، از طريق پايگاه اطلاعاتي برخط سازمان ثبت احوال كشور ثبت كنند.

تبصره ۲ـ مسووليت هرگونه خلل در ارائه خدمت و تأمين حقوق مربوط كه در اثر عدم اعلام نشاني صحيح و اعلام تغيير نشاني به موقع به وجود آيد، بر عهده متقاضي خواهد بود.

۵. ارائه نشاني محل اقامت مغاير با پايگاه  اطلاعاتي بر خط سازمان ثبت احوال، منجر به ايجاد اختلال در عرضه خدمات شده و تا احراز هويت مجدد و اصلاح نشاني، ارائه تمامي خدمات دولت الكترونيكي به شخص با اعلام برخط مركز ملي تبادل اطلاعات به دستگاه هاي مربوط تا زمان رفع مغايرت متوقف مي شود.

۶. به منظور رفع مغايرت ياد شده در بند ۵، شخص مربوط بايد به صورت حضوري به دفاتر ثبت احوال مراجعه و با ارائه اسناد مثبته تغيير نشاني، احراز هويت مجدد شده و اطلاعات مربوط توسط متصدي دفاتر ثبت احوال در سامانه ثبت شود. كد هويت متصدي مربوط و زمان ثبت تغييرات در سامانه درج خواهد شد.

۷ . دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي ارايه خدمات، احراز هويت و نشاني اقامت اشخاص را از مركز ملي تبادل اطلاعات استعلام كنند.

۸ . دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي ارايه خدمات ظرف مدت يكسال اخذ محل اقامت را از اقلام داده اي كاربرگ هاي الكترونيكي و كاغذي خود حذف كنند.

۹ . دستگاه هاي اجرايي مسوول اجراي اين مصوبه مكلفند نسبت به آگاه سازي ايرانيان در خصوص لزوم انجام فرآيند اصلاح نشاني محل اقامت اشخاص حقيقي از طريق سامانه اعلام تغيير نشاني اقدام نمايد.

۱۰ . در خصوص اشخاص حقوقي، در فرآيند تبادلات خدمات دولت الكترونيكي از شناسه ملي اشخاص حقوقي به جاي شماره ملي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطابق با آيين نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي مصوب هيأت وزيران به شماره ۱۳۱۶۴۶/ت ۴۹۷۸۹ هـ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۹۳ و تغييرات بعدي آن ارائه مي شود، ملاك عمل خواهد بود. 

۱۱. كميسيون توسعه دولت الكترونيكي موظف است ظرف مدت سه ماه فرآيند ثبت معاملات (خريد، اجاره و...) املاك مسكوني و تجاري را به گونه اي اصلاح نمايد كه نشاني اشخاص پس از ثبت در سامانه هاي مربوط انجام گيرد.

نصرا... جهانگرد دبير شورا
محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
حسن روحاني رئيس جمهور و رئيس شورا