مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه 1) [در خصوص كاهش پيچيدگي هاي اداري و تسهيل مجوزهاي كسب و كار]

مصوب 1396/01/28 شوراي عالي فناوري اطلاعات
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه ۱) [در خصوص كاهش پيچيدگي هاي اداري و تسهيل مجوزهاي كسب و كار]

شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در يازدهمين جلسه مورخ 28/ 1/ 1396 با توجه به تغيير وظايف و مأموريت ها بر اساس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، در راستاي سياست هاي كلي توسعه فناوري اطلاعات، اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي و با هدف هماهنگي و تعامل به منظور ارائه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي به صورت يكپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام مند فناوري اطلاعات در كشور، موارد زير را تصويب نمود.

۱ـ بمنظور سهولت و كاهش پيچيدگي هاي اداري و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظف اند ظرف مدت شش ماه تبادل اطلاعات و خدمات استعلام بين دستگاهي خود را به صورت الكترونيكي و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات اخذ نمايند، شايان ذكر است اجراي مصوبات مذكور با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب قانون بودجه ساليانه انجام مي گيرد.

تبصره ۱ـ دستگاه هاي اجرايي متولي پايگاه هاي اطلاعاتي پايه مندرج در ماده (۲۱) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي ابلاغي به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳ و كليه دستگاه هاي ارائه دهنده استعلام مكلف اند نسبت به ارائه خدمت استعلام الكترونيكي از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات اقدام نمايند.

تبصره ۲ـ بر اساس ماده (۳۲) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي، در صورتي كه مراكز تبادل اطلاعات تخصصي خوشه هاي ۱۴ گانه پياده سازي شده باشد، تبادل اطلاعات و خدمات استعلام هاي الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي ذيل خوشه از طريق اين مراكز با مركز ملي تبادل اطلاعات صورت مي پذيرد. بديهي است مراكز تبادل اطلاعات تخصصي خوشه هاي ۱۴ گانه نيز تبادل اطلاعات و خدمات استعلام هاي الكترونيكي مورد نياز از ساير خوشه ها، پايگاه هاي اطلاعاتي پايه يا دستگاه هاي اجرايي را تنها از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات دريافت خواهند داشت.

تبصره ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف مدت دو ماه دستورالعمل اجرايي مركز ملي تبادل اطلاعات را بگونه اي كه شامل فرآيند اجراي اين ماده و تبصره هاي آن، تعيين اولويت و زمانبندي الكترونيكي شدن استعلام ها، موافقتنامه تضمين سطح خدمت و استانداردهاي فني مربوط باشد را ارائه نمايد.

۲ـ دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات موظف است به صورت مستمر در دوره هاي سه ماهه نسبت به ارزيابي كيفيت وبگاه ها و خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي كه شناسنامه خدمات آنها به تأييد سازمان اداري استخدامي كشور رسيده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه كند.

تبصره ـ سازمان اداري و استخدامي كشور نحوه تشويق و تنبيه دستگاه هاي اجرايي جهت تكميل شناسنامه خدمات و برنامه عملياتي الكترونيكي نمودن خدمات را تدوين و ظرف مدت دو ماه به تصويب شوراي عالي اداري برساند.

۳ ـ كميسيون توسعه دولت الكترونيكي ظرف مدت چهار ماه ضمن بازنگري نقشه راه دولت الكترونيكي، اهداف كمي توسعه سالانه دولت الكترونيكي را بگونه اي كه امكان ارزيابي وضعيت كشور در مقايسه با مدل هاي ارزيابي بين المللي ميسر شود، ارائه نمايد.

نصرا...جهانگرد دبير شورا
محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
حسن روحاني رئيس جمهور و رئيس شورا