اصلاح تبصره (6) الحاقي به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/01/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تبصره (6) الحاقي به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1397,01,15

هيأت وزيران در جلسه 15 / 1 / 1397 به پيشنهاد شماره 168435 / 35376 مورخ 27 / 12 / 1396 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تبصره (6) الحاقي به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 135038 / ت54989 هـ مورخ 26 / 10 / 1396 به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 6 - تا زمان تصويب طرح جامع هر منطقه، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمين بر اساس كاربري هاي فعلي مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري