اصلاح بند (پ) ماده (75) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1396/12/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (پ) ماده (75) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1396,12,09

هيأت وزيران در جلسه 9 /12 /1396 به پيشنهاد شماره 593 -2 /20 مورخ 7 /9 /1396 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (پ) ماده (75) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758 /ت47775هـ مورخ 29 /12 /1391 با اصلاحات بعدي آن، بعد از عبارت «مؤسسات دولتي» عبارت «و شركت هاي دولتي» اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري