اصلاح ماده (161) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1396/10/20 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (161) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1396,10,20

هيأت وزيران در جلسه 20 /10 /1396 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در ماده (161) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758 /ت47775هـ مورخ 29 /12 /1391 عبارت «كالاهاي خارجي مطابق فهرستي كه حسب مورد توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود و نيز ساير كالاهاي داخلي قابل عرضه در فروشگاه هاي آزاد مي باشد» جايگزين عبارت «ساير كالاها قابل عرضه در فروشگاه هاي آزاد مي باشد» مي گردد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري