مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نقده

مصوب 1396/03/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نقده
مصوب 1396,03,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم است تاريخ اجرا 15 روز پس از انتشار مي باشد.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22 /3 /1396 مغايرت طرح تفصيلي با طرح جامع شهر نقده را مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود :

1 ـ در خصوص الحاق اراضي واقع در ضلع جنوب شرقي شهر نقده، «اراضي موسوم به تعاوني هاي نيروي انتظامي و دادگستري، مصوب مورخ 20 /5 /1395 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با توجه با بازديد كميته فني در مـورخ 26 /8 /1393 از اراضـي مذكـور، در فرآيـند تصويـب طرح جامع شهـر نقـده و جلسه كميته فني 2 شـوراي عالي مورخ 15 /9 /1395، با الحاق مورد نظر مخالفت شد .

۲ ـ در خصوص الحاق ۳۰ هكتار از اراضي ضلع جنوب شرقي شهر نقده واقع در انتهاي خيابان شهيد مسافري مرسوم به زمين هاي قوروق ـ مصوب مورخ 14 /12 /1394 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با توجه به صورتجلسه كميته فني شورايعالي مورخ 27 /11 /1395، و اينكه:
- اراضي مد نظر از نوع اراضي درجه يك كشاورزي هستند.
- حقوق ايجاد شده توسط مسئولين قبلي استان خارج از اختيارات قانوني ايجاد شده است .
- هر گونه موافقت با الحاق اين اراضي زمينه ساز ايجاد توقع و تشديد درخواستهاي مشابه خواهد بود .
- طبق اسناد ارائه شده و اذعان مسئولين استاني حدود ۸ هكتار از اراضي متعلق به تعاوني مسكن در داخل محدوده با كاربري هاي مسكوني و خدماتي واقع شده است .
با عنايت به اينكه متقاضي براساس توافق كتبي مسئولين قبلي استان اقدام به خريد زمين مذكور نموده است و به جهت حداكثر مساعدت با درخواست مذكور (در راستاي احترام به خانواده هاي محترم ايثارگر) مقرر گرديد :

۱ ـ ۲ ـ با تغيير كاربري بخشي از اراضي ۸ هكتاري داخل محدوده از خدماتي به مسكوني و همچنين تغيير مسير معبر پيشنهاد طرح جامع ترتيبي اتخاذ شود كه كل اراضي متعلق به تعاوني مذكور در داخل محدوده مصوب به كاربري مسكوني با تراكم ساختماني ۲۴۰درصد در ۴ طبقه اختصاص يابد .

۲ ـ 2 ـ با عنايت به اينكه هرگونه تفكيك اراضي ۸ هكتاري داخل محدوده تبعاً مشـمول ماده ۱۰۱ قانـون شهـرداري خواهـد بود، سهـم خدمات مشـمول به نسـبت منـدرج در قـانون (75 /43 درصـد معابـر و خـدمات و 35 /56 درصد مسكوني) از طريق انتقال مالكيت اراضي متعلق به متقاضي در حريم به شهرداري جبران گردد .

۳ ـ ۲ ـ كاربري اراضي كه به اين ترتيب در حريم شهر به شهرداري واگذار مي گردد پارك و فضاي سبز در مقياس شهري خواهد بود و هرگونه تغيير آن مغايرت اساسي محسوب مي گردد.»

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي شود.

معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0