اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1395/10/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1395,10,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /10 /1395 به پيشنهاد شماره 2559 /020 مورخ 7 /2 /1395 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع تصويب نامه شماره 262758 /ت47775هـ مورخ 29 /12 /1391 به شرح زير اصلاح مي شود:

1- متن زير به‌ عنوان تبصره (2) به ماده (82) اضافه و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي‌شود:
تبصره 2- در مورد كالاهاي كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، مهلت صدور محصولات بدست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص شش ماه بوده و حداكثر براي شش ماه ديگر به تشخيص كارگروه موضوع اين ماده قابل تمديد است.

2- متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (87) اضافه و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي‌شود:
تبصره 2- در خصوص آن دسته از كالاهاي كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي كه تفاوت قيمت داخلي و خارجي وجود دارد و يا مشمول ممنوعيت يا محدوديت شده است در صورت عدم ايفاي تعهد در مهلت مقرر، تبديل به واردات قطعي با رعايت اين آيين نامه منوط به پرداخت سود بازرگاني معادل جدول زير و با رعايت بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ذيل آن خواهد بود:


رديف

عنوان كالا

كد تعرفه

سود بازرگاني براي تبديل محموله‌هاي ورود موقت به واردات قطعي

1

گندم

1001 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

75 ٪

2

شكر خام

1701 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

85 ٪

3

شكر سفيد

1701 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

85 ٪

4

شير خشك

04021010-04021030-04022130-04022190- 04022900

100 ٪

5

برنج

1006 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

100 ٪

6

جو

1003 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن) 1004

65 ٪

7

رب گوجه فرنگي

20029010

100 ٪

8

عسل

0409 (كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

120 ٪

9

انواع ميوه‌ها(تازه يا خشك كرده) زيتون (تازه محفوظ شده)

0801-0802-0804-0805-0806-0807-0808-0809-0810-0811-0812-0813-
07099200-07112000-20057000
(كليه تعرفه‌ هاي ذيل آن)

به استثناي كدهاي رديف:
08011100-08011200-08011900-08043000-08044000-08045000-

150 ٪
الف- وارد كنندگاني كه (70 ٪) وزن محموله وارداتي را صادر كرده‌ اند در صورت درخواست تبديل باقيمانده به ورود قطعي مشمول (70 ٪) سود بازرگاني مأخذ تعرفه‌ هاي فوق ‌الذكر مي ‌گردند.
ب- در صورت برقراري هر نوع مابه التفاوت يا عوارض توسط مراجع قانوني براي واردات قطعي اقلام فوق‌ الذكر، هنگام تبديل به قطعي شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگاني تعيين شده مشمول پرداخت مابه‌ التفاوت يا عوارض مربوط نيز خواهد شد.
ج- وزارت جهاد كشاورزي تا پايان هر سال سود بازرگاني كالاهاي اقلام فوق‌ الذكر را جهت تبديل پروانه ورود موقت به قطعي پيشنهاد و پس از طي مراحل تصويب قانوني مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرك ايران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور